Siswati 1996 (SWA96)
20

Jehoshafati uncoba emaMowabi nema-Amoni

201Kwatsi emvakwesikhatsi emaMowabi nema-Amoni kanye nebangani bawo emaMehuni,SiHebheru sitsi “ema-Amoni” kodvwa fundza 2 Khr. 26:7 bahloma bayawuhlasela Jehoshafati.

2Lamanye emadvodza eta atawutjela Jehoshafati atsi: “Kukhona imphi lenkhulu lephuma ka-Edomu“ka-Edomu” nome “ka-Aramu” nome “eSiriya” ngesheya kweLwandle Lweluswayi itewuhlasela wena. Loku sikhuluma nje, iklamele eHasasoni Thamari.” Leyo bekuyi-Eni Gedi. 3Jehoshafati wetfuka, wase uyawuthandaza kuSimakadze acela kucondziswa nguye, wamemetela kuzila kudla kulo lonkhe lakaJuda. 4Sonkhe sive sakaJuda sahlangana ndzawonye satawucela lusito kuSimakadze; yebo, savele satseleka siphuma kuwo onkhe emadolobha akaJuda kutawumcela.

5Jehoshafati wasukuma wema embikwesive sakaJuda nesaseJerusalema, ethempelini laSimakadze embikwelibala lelisha, 6

20:6
1 Khr. 29:11
watsi:

“Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wabokhokho, wena awusiye yini Nkulunkulu losezulwini? Ubusa yonkhe imibuso yetive temhlaba. Emandla nemagunya kusesandleni sakho, futsi kute longamelana nawe. 7Awu, Nkulunkulu wetfu, awuzange yini uticoshe letive letatihlala kulendzawo sive sakho ema-Israyeli sisengakefiki, wase uyinika situkulwane sa-Abrahama, umngani wakho, ibe yaso kuze kube phakadze. 8Letitukulwane setakhile kulelive, taze takha ngisho nelithempeli lekuhlala Libito lakho, titsi: 9

20:9
1 Khos. 8:33,37
2 Khr. 6:24,28
7:13
‘Nasehlelwa yinhlekelele, kungaba yinkemba yekwehlulela nome sifo lesibulalanako nome yindlala, siyakuma embikwakho kulelithempeli lelineLibito lakho, sikhale kuwe siselusizini lwetfu, wena uyakusiva usisindzise.’

10

20:10
Dut. 2:4,9,19
Kodvwa-ke nyalo nankha lamadvodza aka-Amoni, newakaMowabi, newaseNtsabeni iSeyiri, live labo longavumanga kutsi baka-Israyeli balihlasele nabaphuma eGibhithe. Ngako bavele babayekela bangete bababhubhisa. 11Ase ubuke nje, sebasibonga ngalokubi ngekutsi batewusicosha kulelive lakho lowasipha lona kutsi libe lifa letfu. 12
20:12
Hla. 121:1
123:1
Awu, Nkulunkulu wetfu, ungeke ubehlulele yini? Ngobe tsine site emandla ekubhekana nalemphi lenkhulu kangaka letewusihlasela. Asati kutsi kufanele senteni, kodvwa emehlo etfu abuke kuwe.”

13Onkhe emadvodza akaJuda kanye nabomkawo, nebantfwana, netinswane bema embikwaSimakadze.

14Moya waSimakadze wehlela kuJahaziyeli, umsa waZakhariya, umsa waBhenaya, umsa waJeyiyeli, umsa waMathaniya, umLevi, labewesitukulwane sa-Asafa, asemile kulelo bandla.

15Wakhuluma watsi: “Lalela, nkhosi Jehoshafati, nilalele nani nonkhe lenihlala kaJuda naseJerusalema! Naku-ke lokushiwo nguSimakadze kini, utsi: ‘Ningesabi, futsi ningaphelelwa nangemandla ngenca yalemphi lenkhulu kangaka. Ngobe kulwa akusiko kwenu, kodvwa kwaNkulunkulu. 16Kusasa shucani nehle niyewubahlasela. Batawube bakhwela eMsahweni waSisi, nine nitawubakhandza elusentseni lwesihosha eHlane laseJeruweli. 17

20:17
Eks. 14:13
Singeke sibe khona sidzingo sekuyilwa lemphi. Tihleleni, nime ngetindzawo tenu; manini nicine nitewubona kusindzisa kwaSimakadze, nine bakaJuda nebaseJerusalema. Ningesabi, futsi ningapheli emandla. Kusasa loku lokusako, phumani niyewubhekana nabo, naSimakadze utawuba nani.’ ”

18Jehoshafati wakhotsama, abhekise buso bakhe phansi, nabo bonkhe bantfu bakaJuda nebaseJerusalema bawa phansi embikwaSimakadze bakhonta. 19Kwase kutsi lamanye emaLevi langemaKhohati nemaKhora asukuma advumisa Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ngelivi lelikhulu.

20

20:20
Isa. 7:9
Ekuseni ngeluvivi baphuma bacondza eHlane laseThekhowa. Batsi basaphuma, Jehoshafati wasukuma watsi: “Lalelani lapha kimi, nine bakaJuda nani sive saseJerusalema; kholwani Simakadze Nkulunkulu wetfu, nitawusimama. Kholwani loko lokushiwo baphrofethi bakhe, nitawuphumelela.” 21
20:21
Hla. 106:1
136:1
Emvakwaloko kukhuluma kwakhe nebantfu, Jehoshafati wakhetsa emadvodza kutsi ahlabele kuSimakadze advumise inkhatimulo yebungcwele bakhe,Nome “amdvumise embetse inkhatimulo yebungcwele bakhe” asahamba ahola emabutfo, atsi:

“Bongani Simakadze, ngobe umusa wakhe ume kuze kube phakadze.”

22Batsi basacala kuhlabela nekudvumisa Simakadze, Simakadze wawavimbetela emadvodza aka-Amoni, newakaMowabi kanye newaseNtsabeni iSeyiri, labesangenele live lakaJuda; avele ehlulwa. 23

20:23
Khu. 7:22
1 Sam. 14:20
Emadvodza aka-Amoni newakaMowabi atselekela lawa aseNtsabeni iSeyiri kutsi atekuwabulala awacedze nya. Atsi kube acedze kubulala lawa aseSeyiri, ajika abulalana odvwa.

24Emadvodza akaJuda atsi kube efike endzaweni leyayengamele lelihlane, nabuka lamabutfo labeyimphi lenkhulu, akhangwa tidvumbu tilucaca phansi; kute namunye labephunyulile.

25Ngako Jehoshafati kanye nemadvodza akakhe bahamba bayawutitapela imphango, batfola kuyo ingcebo lenyenti netimphahla letinyenti tekwembatsa“timphahla tekwembatsa” letinye tincwadzi titsi “tidvumbu” kanye netimphahla letinelinani lelikhulu, baze behluleka nekutetfwala tonkhe. Imphango yaba yinyenti kangangekutsi kwatsatsa emalanga lamatsatfu kuyibutsa bayicedze yonkhe. 26Ngelilanga lesine bahlanganela eSihosheni saseBherakha,“Bherakha” kusho “kudvumisa” lapho badvumisa khona Simakadze. Nguko nje lendzawo yabeseyibitwa ngekutsi Sihosha saseBherakha“Bherakha” kusho “kudvumisa” kuze kube ngulamuhla.

27Kwase kutsi onkhe emadvodza akaJuda newaseJerusalema ancandzeka abuyela eJerusalema, aholwa nguye Jehoshafati, ajabula, ngobe Simakadze abebancobele titsa tabo. 28Bangena eJerusalema bacondza ethempelini laSimakadze bashaya emahabhu, netingitali kanye nemacilongo.

29Kwesaba Nkulunkulu kwehlela yonkhe imibuso yalawo mave, ngesikhatsi tive tiva kutsi Simakadze walwa kanjani netitsa tema-Israyeli. 30Umbuso waJehoshafati waba nekuthula, ngobe Nkulunkulu abesamnike kuphumula ndzawana tonkhana letatimtungeletile.

Siphetfo sembuso waJehoshafati

(1 Khos. 22:41-50)

31

20:31
1 Khos. 22:41
Jehoshafati waba yinkhosi yakaJuda asaneminyaka lengema-35 budzala. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-25. Libito lenina bekungu-Azubha, indvodzakati yaShilhi. 32Jehoshafati wahamba etinyatselweni teyise Asa, akazange aphambuke kuto, wenta lokuhle emehlweni aSimakadze. 33Noko tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico akazange atisuse, ngako bantfu tinhlitiyo tabo babengakatibeki kuNkulunkulu waboyise.

34

20:34
2 Khr. 19:2
Leminye imininingwane ngekubusa kwenkhosi Jehoshafati kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, ibhaliwe encwadzini yemilandvo yaJehu, umsa waHanani, lapho kubhalwe khona imilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

35Emvakwaloko Jehoshafati, inkhosi yakaJuda, wakha buhlobo na-Ahaziya, inkhosi yaka-Israyeli, labekhohlakele kabi ngebubi. 36Bavumelana kutsi bakhe imikhumbi yekuhweba.NgesiHebheru kutsi “imikhumbi leyayingaya eSpaniya” nome “eThashishi” Yatsi kube yakhiwe e-Esiyoni Geberi, 37Eliyezeri, umsa waDodavahu, waseMaresha, waphrofetha kuJehoshafati, watsi: “Njengobe sewutihlanganise na-Ahaziya, Simakadze utakubhubhisa konkhe lose ukwentile.” Lemikhumbi yavele yephuka yehluleka kuyawuhweba.NgesiHebheru kutsi “kuntjweza iye eSpaniya” nome “eThashishi”