Siswati 1996 (SWA96)
18

Kwelulekwa kwa-Ahabi ngumphrofethi Mikhaya

(1 Khos. 22:1-28)

181

18:1
2 Khos. 8:18
2 Khr. 17:5
21:6
Jehoshafati abenjinge kakhulu futsi advumile, wase utihlobanisa na-Ahabi ngemshado. 2
18:2
1 Khos. 22:2
Emvakweminyaka wewuka wayawubonana na-Ahabi eSamariya. Ahabi wahlabisa yena kanye nalabantfu labehamba nabo timvu letinyenti kanye netinkhomo letinyenti, wase uyamfuca kutsi ahlasele iRamothi Gileyadi. 3Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wabuta Jehoshafati, inkhosi yakaJuda, watsi: “Ungahamba yini nami siyekulwa neRamothi Gileyadi?”

Jehoshafati wamphendvula, watsi: “Mine ngifanana nawe, bantfu bami banjengebantfu bakho, sitawuhamba nawe siyewuhlasela.” 4Kodvwa Jehoshafati wachubeka wakhuluma enkhosini yaka-Israyeli, watsi: “Cala kucala ufune seluleko saSimakadze.”

5Ngako inkhosi yaka-Israyeli yase ibutsela ndzawonye baphrofethi lababengaba ngema-400, emadvodza odvwa, yababuta yatsi: “Singaya yini kuyawuhlasela iRamothi Gileyadi, nome ngiyekele?”

Baphendvula batsi: “Hamba, ngobe Simakadze utayinikela etandleni tenkhosi.”

6Kodvwa Jehoshafati wabuta watsi: “Sekute yini lomunye umphrofethi waSimakadze lapha lesingabuta kuye?”

7Inkhosi Ahabi yaphendvula Jehoshafati, yatsi: “Usekhona munye lesingabuta ngaye kuSimakadze, kodvwa ngiyamenyanya, ngobe akaze nje aphrofethe lokuhle ngami, kodvwa uphrofetha lokubi kodvwa. NguMikhaya, umsa waJimla.”

Jehoshafati waphendvula watsi: “Inkhosi ayikafaneli kukusho loko.”

8Ngako Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wase ubita lomunye wetindvuna takhe, watsi: “Landza Mikhaya, umsa waJimla, masinyane.”

9Babegcoke imijiva yabo yebukhosi bo-Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, banaJehoshafati, inkhosi yakaJuda, bahleti etihlalweni tabo tebukhosi, bahleti ebaleni lekubhulela kolo, eceleni kwelisango lelingena eSamariya; bonkhe baphrofethi bebaphrofetha embikwabo. 10Sedekiya, umsa waKhenana, yena abesente timphondvo tensimbi, wamemeta atsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze: ‘Ngaleti utawuhlaba emaSiriya aze afe aphele.’ ”

11Bonkhe-ke nalaba labanye baphrofethi babekhuluma intfo yinye, batsi: “Hlasela iRamothi Gileyadi, uyehlule. Ngobe Simakadze utayinikela etandleni tenkhosi.”

12Lesigijimi lebesilandze Mikhaya samhlebela, simdvonsa ngendlebe, satsi: “Buka la, njengendvodza yinye laba labanye baphrofethi baphrofethe imphumelelo yenkhosi Ahabi. Ngako-ke nawe emavi akho abovumelana newalaba labanye, ukhulume lokuhle.”

13Kodvwa Mikhaya waphendvula, watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, ngitamtjela loko Nkulunkulu wami lakushoko kuphela.”

14Watsi kube efike, inkhosi yambuta yatsi: “Mikhaya, singaya yini kuyawuhlasela iRamothi Gileyadi, nome ngiyekele?”

Mikhaya waphendvula watsi: “Hlasela uncobe, ngobe Simakadze utayinikela esandleni sakho.”

15Inkhosi Ahabi yatsi kuye: “Ngitakutjela kangaki kutsi ungangitjeli lutfo lolunye ngaphandle kweliciniso egameni laSimakadze?”

16Mikhaya wase uyaphendvula, watsi: “Ngibone onkhe ema-Israyeli ahlakatekile etintsabeni njengetimvu letite umelusi; Simakadze watsi: ‘Labantfu abanamelusi. Nguloyo akatibuyelele ekhaya lakhe ngekuthula.’ ”

17Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, watsi kuJehoshafati: “Angikakutjeli-ke kutsi kute lokuhle langahle akuphrofethe ngami, kodvwa lokubi kuphela?”

18Mikhaya wachubeka watsi: “Ngako-ke lalela livi laSimakadze: Ngabona Simakadze ahleti esihlalweni sakhe sebukhosi, nayo yonkhe imphi yasezulwini ime ngakuye ngesekudla sakhe nangesancele. 19Simakadze watsi: ‘Ngubani lotasihungela Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, kutsi ayewuhlasela iRamothi Gileyadi atiyele yena ekufeni kwakhe?’

“Lomunye waphakamisa loku, lomunye waphakamisa lokwa. 20Ekugcineni kwesuka umoya, weta wema embikwaSimakadze watsi: ‘Mine ngitamhunga.’

“Simakadze wawubuta watsi: ‘Kanjani?’

21“Umoya waphendvula watsi: ‘Ngiyawuphuma ngibe ngumoya wemanga emlonyeni wabo bonkhe baphrofethi bakhe.’

“Simakadze watsi: ‘Cha, wena-ke utawuphumelela kumhunga nembala. Hamba, wente njalo.’

22“Ngako-ke Simakadze ubeke umoya wemanga emlonyeni walabaphrofethi bakho. Simakadze ukulungiselele sehlakalo kutsi sikwehlele.”

23

18:23
Joh. 18:22
Imis. 23:2
Sedekiya, umsa waKhenana, wasukuma wafumba Mikhaya ngemphama ebusweni, atsi: “LoMoya“LoMoya” nome “Lomoya” waSimakadze uhambe ngakuphi, nawusuka kimi uyewukhuluma kuwe?”

24Mikhaya waphendvula watsi: “Loko uyawukubona ukwati, mhlazana uhamba sewuyawubhaca ekamelweni lelisekhatsi.”

25Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wase ukhipha umyalo watsi: “Tsatsani Mikhaya nimbuyisele emuva ku-Amoni, indvuna yelidolobha, nakuJowashi, indvodzana yenkhosi, 26nitsi: ‘Inkhosi itsi: Valelani nangu umuntfu esitokisini ningamniki lutfo ngaphandle kwesinkhwa nemanti, ngize ngibuye ngiphephile.’ ”

27

18:27
Mik. 1:2
Mikhaya watsi: “Nawungahle nje ubuye uphephile, Simakadze utawube akaze wakhuluma ngami.” Wachubeka watsi: “Nonkhe nine tive, wanakeni lamavi ami!”

Kubulawa kwa-Ahabi eRamothi Gileyadi

(1 Khos. 22:29-35)

28Ngako-ke Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, kanye naJehoshafati, inkhosi yakaJuda, base bayakhuphuka baya eRamothi Gileyadi. 29Ahabi wakhuluma kuJehoshafati, watsi: “Mine ngitawungena emkhatsini wemabutfo ngiphice umkhondvo, kodvwa wena ungatigcoka tingubo takho tebukhosi.” Ngako Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wase uphica umkhondvo wangena emkhatsini wemabutfo agcoke letinye tingubo.

30Inkhosi yaseSiriya beyiyale tindvuna tayo tetincola temphi, yatsi: “Nine ningalwi namuntfu lomunye, nome mncane nome mkhulu, nicondzane kuphela nenkhosi yaka-Israyeli.” 31Letindvuna tetincola temphi tatsi natibona Jehoshafati, tacabanga tatsi: “Ngiyo inkhosi yaka-Israyeli.” Ngako tagucukela kuye tiyakumhlasela, kodvwa watsi Jehoshafati nakakhala amemeta, Simakadze wamsita. Nkulunkulu wabakhweshisa kuye, 32ngobe letindvuna tetincola temphi tatsi kube tibone kutsi akasiyo lenkhosi yaka-Israyeli, tase tiyayekela kumcosha.

33Kodvwa lomunye wantsala butjoki bakhe wajijimeta, kwagwazeka Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, emahlanganweni etembatfo takhe tensimbi letatimvikela. Inkhosi Ahabi wakhuluma kuloloshayela incola yakhe yemphi, watsi: “Jikisa incola, ungikhiphe lapha emkhatsini wemabutfo. Sengilimele.” 34Lonkhe lelo langa imphi yayibambene etulu, inkhosi yaka-Israyeli yatisekela yatitintisa encoleni yayo, ibhekene nemaSiriya kwaze kwaba ngukusihlwa. Kwatsi kusihlwa inkhosi Ahabi yafa.

19

Umboniswa utsetsisa Jehoshafati

191Watsi kube Jehoshafati, inkhosi yakaJuda, ancandzeke aphephile, nakefika esigodlweni sakhe eJerusalema, 2

19:2
2 Khr. 16:7
Jehu, umboniswa, umsa waHanani, waphuma wafike wakhuluma enkhosini, watsi: “Wena ukubona kulungile yini kutsi usite lababi nekutsi utsandze laboNome “utihlanganise nalabo” labatondza Simakadze? Ngenca yaleso sento sakho intfukutselo yaSimakadze isetikwakho. 3
19:3
2 Khr. 17:3
Kodvwa nome kunjalo, kukhona lokuhle kuwe, ngobe utisusile tinsika ta-Ashera kulelive, watimisela enhlitiyweni yakho kufuna Nkulunkulu.”

Tingucuko letentiwa nguJehoshafati

4Nome Jehoshafati abehlala eJerusalema, kodvwa abevame kuhambahamba emkhatsini webantfu kusuka eBherisheba eningizimu, kuye etintsabeni telive laka-Efrayimu enyakatfo, ayewukhutsata bantfu kutsi babuyele kuSimakadze Nkulunkulu wabokhokho babo. 5

19:5
Dut. 16:18
Wabeka behluleli eveni lonkhe kuwo onkhe emadolobha latinqaba akaJuda, 6
19:6
Rom. 13:1
wabayala watsi: “Lenikwentako nibokucabangisisa, ngobe lomsebenti wekwehlulela leniwentako aniwenteli umuntfu kodvwa nentela Simakadze, lonani ngaso sonkhe sikhatsi nanikhipha sigwebo. 7
19:7
Dut. 1:17
10:17
1 Sam. 16:7
Jobe 34:19
Imis. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Khol. 3:25
1 Phet. 1:17
Ngako yesabani Simakadze, nehlulele ngekunakekela lokukhulu, ngobe Simakadze Nkulunkulu wetfu akanako kungalungi, akakhetsi muntfu, futsi akadizelwa.”

8

19:8
Dut. 17:8
Ngisho naseJerusalema Jehoshafati wabeka lamanye emaLevi, nebaphristi kanye nebaholi bemindeni yaka-Israyeli kutsi basebentise umtsetfo waSimakadze nekutsi balamule imibango yalababehlalaNome “imibango. Babehlala” khona eJerusalema. 9Wabanika umyalo watsi: “Lomsebenti wenu kufanele niwente ngekwesaba Simakadze, konkhe lenikwentako nikwente ngekwetsembeka nangenhlitiyo yenu yonkhe. 10Kulelo nalelo cala leliletfwe kini liphuma kusakhamuti salamadolobha, nome ngabe lekucitsa ingati nome ngabe lekwephula umtsetfo, nemiyalo kanye netimiso, kufanele nibeluleke kutsi bangoni kuSimakadze; ngaphandle kwaloko intfukutselo yaSimakadze itakwehlela kini nakubomnakenu. Nibokwenta loko, khona ningetikona.

11“Amariya, umPhristi Lomkhulu, nguye lotanengamela nonkhe kunome yini lephatselene naSimakadze, bese kutsi Zebadiya, umsa wa-Ishmayeli, umholi wesive sakaJuda, anengamele kunome yini lemacondzana nenkhosi. EmaLevi wona umsebenti wawo kutakuba kubukisisa kufezeka kwetincumo tonkhe. Banini nesibindzi, shangatsi naSimakadze angaba nalabo labenta lokuhle.”

20

Jehoshafati uncoba emaMowabi nema-Amoni

201Kwatsi emvakwesikhatsi emaMowabi nema-Amoni kanye nebangani bawo emaMehuni,SiHebheru sitsi “ema-Amoni” kodvwa fundza 2 Khr. 26:7 bahloma bayawuhlasela Jehoshafati.

2Lamanye emadvodza eta atawutjela Jehoshafati atsi: “Kukhona imphi lenkhulu lephuma ka-Edomu“ka-Edomu” nome “ka-Aramu” nome “eSiriya” ngesheya kweLwandle Lweluswayi itewuhlasela wena. Loku sikhuluma nje, iklamele eHasasoni Thamari.” Leyo bekuyi-Eni Gedi. 3Jehoshafati wetfuka, wase uyawuthandaza kuSimakadze acela kucondziswa nguye, wamemetela kuzila kudla kulo lonkhe lakaJuda. 4Sonkhe sive sakaJuda sahlangana ndzawonye satawucela lusito kuSimakadze; yebo, savele satseleka siphuma kuwo onkhe emadolobha akaJuda kutawumcela.

5Jehoshafati wasukuma wema embikwesive sakaJuda nesaseJerusalema, ethempelini laSimakadze embikwelibala lelisha, 6

20:6
1 Khr. 29:11
watsi:

“Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wabokhokho, wena awusiye yini Nkulunkulu losezulwini? Ubusa yonkhe imibuso yetive temhlaba. Emandla nemagunya kusesandleni sakho, futsi kute longamelana nawe. 7Awu, Nkulunkulu wetfu, awuzange yini uticoshe letive letatihlala kulendzawo sive sakho ema-Israyeli sisengakefiki, wase uyinika situkulwane sa-Abrahama, umngani wakho, ibe yaso kuze kube phakadze. 8Letitukulwane setakhile kulelive, taze takha ngisho nelithempeli lekuhlala Libito lakho, titsi: 9

20:9
1 Khos. 8:33,37
2 Khr. 6:24,28
7:13
‘Nasehlelwa yinhlekelele, kungaba yinkemba yekwehlulela nome sifo lesibulalanako nome yindlala, siyakuma embikwakho kulelithempeli lelineLibito lakho, sikhale kuwe siselusizini lwetfu, wena uyakusiva usisindzise.’

10

20:10
Dut. 2:4,9,19
Kodvwa-ke nyalo nankha lamadvodza aka-Amoni, newakaMowabi, newaseNtsabeni iSeyiri, live labo longavumanga kutsi baka-Israyeli balihlasele nabaphuma eGibhithe. Ngako bavele babayekela bangete bababhubhisa. 11Ase ubuke nje, sebasibonga ngalokubi ngekutsi batewusicosha kulelive lakho lowasipha lona kutsi libe lifa letfu. 12
20:12
Hla. 121:1
123:1
Awu, Nkulunkulu wetfu, ungeke ubehlulele yini? Ngobe tsine site emandla ekubhekana nalemphi lenkhulu kangaka letewusihlasela. Asati kutsi kufanele senteni, kodvwa emehlo etfu abuke kuwe.”

13Onkhe emadvodza akaJuda kanye nabomkawo, nebantfwana, netinswane bema embikwaSimakadze.

14Moya waSimakadze wehlela kuJahaziyeli, umsa waZakhariya, umsa waBhenaya, umsa waJeyiyeli, umsa waMathaniya, umLevi, labewesitukulwane sa-Asafa, asemile kulelo bandla.

15Wakhuluma watsi: “Lalela, nkhosi Jehoshafati, nilalele nani nonkhe lenihlala kaJuda naseJerusalema! Naku-ke lokushiwo nguSimakadze kini, utsi: ‘Ningesabi, futsi ningaphelelwa nangemandla ngenca yalemphi lenkhulu kangaka. Ngobe kulwa akusiko kwenu, kodvwa kwaNkulunkulu. 16Kusasa shucani nehle niyewubahlasela. Batawube bakhwela eMsahweni waSisi, nine nitawubakhandza elusentseni lwesihosha eHlane laseJeruweli. 17

20:17
Eks. 14:13
Singeke sibe khona sidzingo sekuyilwa lemphi. Tihleleni, nime ngetindzawo tenu; manini nicine nitewubona kusindzisa kwaSimakadze, nine bakaJuda nebaseJerusalema. Ningesabi, futsi ningapheli emandla. Kusasa loku lokusako, phumani niyewubhekana nabo, naSimakadze utawuba nani.’ ”

18Jehoshafati wakhotsama, abhekise buso bakhe phansi, nabo bonkhe bantfu bakaJuda nebaseJerusalema bawa phansi embikwaSimakadze bakhonta. 19Kwase kutsi lamanye emaLevi langemaKhohati nemaKhora asukuma advumisa Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ngelivi lelikhulu.

20

20:20
Isa. 7:9
Ekuseni ngeluvivi baphuma bacondza eHlane laseThekhowa. Batsi basaphuma, Jehoshafati wasukuma watsi: “Lalelani lapha kimi, nine bakaJuda nani sive saseJerusalema; kholwani Simakadze Nkulunkulu wetfu, nitawusimama. Kholwani loko lokushiwo baphrofethi bakhe, nitawuphumelela.” 21
20:21
Hla. 106:1
136:1
Emvakwaloko kukhuluma kwakhe nebantfu, Jehoshafati wakhetsa emadvodza kutsi ahlabele kuSimakadze advumise inkhatimulo yebungcwele bakhe,Nome “amdvumise embetse inkhatimulo yebungcwele bakhe” asahamba ahola emabutfo, atsi:

“Bongani Simakadze, ngobe umusa wakhe ume kuze kube phakadze.”

22Batsi basacala kuhlabela nekudvumisa Simakadze, Simakadze wawavimbetela emadvodza aka-Amoni, newakaMowabi kanye newaseNtsabeni iSeyiri, labesangenele live lakaJuda; avele ehlulwa. 23

20:23
Khu. 7:22
1 Sam. 14:20
Emadvodza aka-Amoni newakaMowabi atselekela lawa aseNtsabeni iSeyiri kutsi atekuwabulala awacedze nya. Atsi kube acedze kubulala lawa aseSeyiri, ajika abulalana odvwa.

24Emadvodza akaJuda atsi kube efike endzaweni leyayengamele lelihlane, nabuka lamabutfo labeyimphi lenkhulu, akhangwa tidvumbu tilucaca phansi; kute namunye labephunyulile.

25Ngako Jehoshafati kanye nemadvodza akakhe bahamba bayawutitapela imphango, batfola kuyo ingcebo lenyenti netimphahla letinyenti tekwembatsa“timphahla tekwembatsa” letinye tincwadzi titsi “tidvumbu” kanye netimphahla letinelinani lelikhulu, baze behluleka nekutetfwala tonkhe. Imphango yaba yinyenti kangangekutsi kwatsatsa emalanga lamatsatfu kuyibutsa bayicedze yonkhe. 26Ngelilanga lesine bahlanganela eSihosheni saseBherakha,“Bherakha” kusho “kudvumisa” lapho badvumisa khona Simakadze. Nguko nje lendzawo yabeseyibitwa ngekutsi Sihosha saseBherakha“Bherakha” kusho “kudvumisa” kuze kube ngulamuhla.

27Kwase kutsi onkhe emadvodza akaJuda newaseJerusalema ancandzeka abuyela eJerusalema, aholwa nguye Jehoshafati, ajabula, ngobe Simakadze abebancobele titsa tabo. 28Bangena eJerusalema bacondza ethempelini laSimakadze bashaya emahabhu, netingitali kanye nemacilongo.

29Kwesaba Nkulunkulu kwehlela yonkhe imibuso yalawo mave, ngesikhatsi tive tiva kutsi Simakadze walwa kanjani netitsa tema-Israyeli. 30Umbuso waJehoshafati waba nekuthula, ngobe Nkulunkulu abesamnike kuphumula ndzawana tonkhana letatimtungeletile.

Siphetfo sembuso waJehoshafati

(1 Khos. 22:41-50)

31

20:31
1 Khos. 22:41
Jehoshafati waba yinkhosi yakaJuda asaneminyaka lengema-35 budzala. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-25. Libito lenina bekungu-Azubha, indvodzakati yaShilhi. 32Jehoshafati wahamba etinyatselweni teyise Asa, akazange aphambuke kuto, wenta lokuhle emehlweni aSimakadze. 33Noko tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico akazange atisuse, ngako bantfu tinhlitiyo tabo babengakatibeki kuNkulunkulu waboyise.

34

20:34
2 Khr. 19:2
Leminye imininingwane ngekubusa kwenkhosi Jehoshafati kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, ibhaliwe encwadzini yemilandvo yaJehu, umsa waHanani, lapho kubhalwe khona imilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

35Emvakwaloko Jehoshafati, inkhosi yakaJuda, wakha buhlobo na-Ahaziya, inkhosi yaka-Israyeli, labekhohlakele kabi ngebubi. 36Bavumelana kutsi bakhe imikhumbi yekuhweba.NgesiHebheru kutsi “imikhumbi leyayingaya eSpaniya” nome “eThashishi” Yatsi kube yakhiwe e-Esiyoni Geberi, 37Eliyezeri, umsa waDodavahu, waseMaresha, waphrofetha kuJehoshafati, watsi: “Njengobe sewutihlanganise na-Ahaziya, Simakadze utakubhubhisa konkhe lose ukwentile.” Lemikhumbi yavele yephuka yehluleka kuyawuhweba.NgesiHebheru kutsi “kuntjweza iye eSpaniya” nome “eThashishi”