Siswati 1996 (SWA96)
16

Tinhlupheko taka-Israyeli

(1 Khos. 15:17-22)

161

16:1
1 Khos. 15:17
Ngemnyaka wema-36 wekubusa kwa-Asa, Bhasha, inkhosi yaka-Israyeli, wakhuphuka wayawuhlasela Juda, wakha iRama, yaba lidolobha leliyinqaba, entela kutsi kubete namunye lophumako nalongenako eveni laka-Asa, inkhosi yakaJuda.

2

16:2
2 Khos. 12:18
16:8
Asa wase ukhipha yonkhe isiliva negolide leyayibekwe engcebeni yasethempelini laSimakadze nasesigodlweni sakhe, wakutfumela kuBheni Hadadi, inkhosi yaseSiriya, leyayihlala eDamaseko. 3Watsi: “Akube nesivumelwane emkhatsini wetfu sobabili, njengobe sasikhona emkhatsini wababe neyihlo. Ngikutfumelela isiliva negolide. Manje-ke, yephula sivumelwane sakho naBhasha, inkhosi yaka-Israyeli, kuze esuke kimi.”

4Bheni Hadadi wayivumela inkhosi Asa, watfumela tindvuna takhe temabutfo kutsi tiyewuhlasela emadolobha aka-Israyeli. Tancoba, tatfumba i-Ijoni, neDani, ne-Abela Mayimu,“Abela Mayimu” nome “Abela Bhethi Makha” kanye nawo onkhe emadolobha latingungu akaNaftali. 5Kwatsi kube Bhasha akuve loko, wayekela kwakha iRama, wawushiya phansi umsebenti wakhe. 6Inkhosi Asa yahamba nawo onkhe emadvodza akaJuda, beta eRama batfutsa ematje netingodvo letatisetjentiswa nguBhasha. Wakha ngako iGeba neMispa.

Umboniswa Hanani

7Ngaleso sikhatsi Hanani, umboniswa, weta ku-Asa, inkhosi yakaJuda, wakhuluma kuye watsi: “Njengobe wetsembele enkhosini yaseSiriya, esikhundleni sekwetsembela kuSimakadze Nkulunkulu wakho, umbutfo waseSiriya sewukushiyile wakubalekela. 8

16:8
2 Khr. 14:9,12
EmaKushe“EmaKushe” laba bantfu basesifundzeni seNayili Lengenhla nemaLibhiya abengesiyo yini imphi lenemandla nalenetincola letinyenti nebagibeli bemahhashi labanyenti? Noko watsi kube wetsembele kuSimakadze, Simakadze wase ubanikela esandleni sakho. 9
16:9
1 Khos. 15:32
Jobe 34:21
Taga 15:3
Jer. 16:17
32:19
Zak. 4:10
Ngobe emehlo aSimakadze abuka emhlabeni wonkhe kucinisa labo labatinhlitiyo tabo titinikele kuye ngalokuphelele. Wena wente intfo lebulima kakhulu, kusukela manje utakulwa timphi siphelane.”

10Asa wamtfukutselela lomboniswa ngenca yaloko; watfukutsela wagaya tiboti, waze wamfaka ejele. Ngasona leso sikhatsi Asa wabaphatsa ngencindzetelo lenesihluku labanye bantfu.

Siphetfo sembuso wa-Asa

(1 Khos. 15:23-24)

11Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Asa, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, ibhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda newaka-Israyeli. 12Emnyakeni wema-39 wekubusa kwakhe Asa tinyawo takhe tase tiyachwala. Kwala nome lesifo sesimcinisela, noko akazange afune lusito lwaSimakadze; esikhundleni saloko wafunana nelusito lwetinyanga kuphela. 13Kwatsi ngemnyaka wema-41 wekubusa kwakhe Asa wakhotsama. 14

16:14
1 Sam. 31:12
2 Khr. 21:19
Jer. 34:5
Wafihlwa ethuneni labetakhele lona eDolobheni laDavide. Bamfaka eluhlakeni lolwalufakwe imitsi yekugcina sidvumbu, bafaka netinhlobonhlobo temakha, base babasa imbutfuma yemlilo yekumlilela.

17

Jehoshafati, inkhosi yakaJuda

171

17:1
1 Khos. 15:24
22:41
Jehoshafati, umsa wa-Asa, waba yinkhosi esikhundleni sakhe; waticinisa kutsi atewuba nemandla ekubhekana nebaka-Israyeli. 2Wemisa emasotja kuwo onkhe emadolobha latinqaba kaJuda, wemisa emabutfo kaJuda nasemadolobheni aka-Efrayimu labetfunjwe nguyise Asa.

3Simakadze abenaJehoshafati, ngobe abehamba etindleleni taDavide, uyise, labehamba kuto ebusheni bakhe. Akazange abute indlela kuboBhali, 4kodvwa wabuta kuNkulunkulu weyise, walandzela imiyalo yakhe esikhundleni sekulandzela bubi lobabentiwa baka-Israyeli. 5

17:5
1 Sam. 10:27
2 Khr. 18:1
Simakadze watintisa umbuso ngaphansi kwesandla sakhe; bonkhe bakaJuda baletsa tipho kuJehoshafati, kangangekutsi wanjinga kakhulu waba neludvumo. 6Inhlitiyo yakhe yayitinikele etindleleni taSimakadze, ngetulu kwaloko wesusa tonkhe tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico kanye netinsika ta-Ashera kaJuda.

7Emnyakeni wesitsatfu ekubuseni kwakhe watfuma tindvuna takhe boBheni Hayili, na-Obadiya, naZakhariya, naNethaneli kanye naMikhaya kutsi tifundzise emadolobheni akaJuda. 8Tatikanye nemaLevi latsite: boShemaya, naNethaniya, naZebadiya, na-Asaheli, naShemiramothi, naJehonathani, na-Adoniya, naThobiya kanye naThobi Adoniya, nebaphristi bo-Elishama naJehoramu. 9Babehamba baphetse incwadzi yemtsetfo waSimakadze, bawufundzisa kulo lonkhe lakaJuda; bawangenela onkhe emadolobha akaJuda bafundzisa bantfu.

Bukhulu baJehoshafati

10Kwesaba Simakadze kwehlela yonkhe imibuso yemave labekhelene nelakaJuda kangangekutsi ayizange seyimhlasele Jehoshafati. 11Lamanye emaFilisti aletsa kuJehoshafati tipho nesiliva lekwakutetfulo; ema-Arabu amupha imihlambi yetihhanca letatiti-7 700, netimbuti letatiti-7 700.

12Jehoshafati waya ngekuya wakhula kuba nemandla; wakha tinqaba nemadolobha latingungu kaJuda, 13waba nekudla lokunyenti lokwakugciniwe emadolobheni akaJuda. Lapha eJerusalema abemise bonsukuwansuku bemachawe emphi.

14Bunyenti bawo ngekwemindeni yawo babume kanje:

KaJuda kwakunetindvuna tetinkhulungwane:

Adna abeyindvuna yemachawe emphi lati-300 000.

15Wesibili bekunguJehohanani

labeyindvuna yemachawe emphi lati-280 000.

16Wesitsatfu bekungu-Amasiya, umsa waZikhri,

lowatinikela kutsi akhonte Simakadze

ngemachawe emphi lati-200 000.

17KaBhenjamini bekume kanje:

Eliyada, labesihlabani selisotja,

yena abenemadvodza

lati-200 000 labehlome ngebutjoki nangemahawu.

18Wesibili bekunguJehozabadi labenemadvodza

lati-180 000 labehlomele imphi.

19Lawa bekungemadvodza labekhonta inkhosi, ngaphandle kwalawo labewamise emadolobheni latinqaba kulo lonkhe lakaJuda.

18

Kwelulekwa kwa-Ahabi ngumphrofethi Mikhaya

(1 Khos. 22:1-28)

181

18:1
2 Khos. 8:18
2 Khr. 17:5
21:6
Jehoshafati abenjinge kakhulu futsi advumile, wase utihlobanisa na-Ahabi ngemshado. 2
18:2
1 Khos. 22:2
Emvakweminyaka wewuka wayawubonana na-Ahabi eSamariya. Ahabi wahlabisa yena kanye nalabantfu labehamba nabo timvu letinyenti kanye netinkhomo letinyenti, wase uyamfuca kutsi ahlasele iRamothi Gileyadi. 3Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wabuta Jehoshafati, inkhosi yakaJuda, watsi: “Ungahamba yini nami siyekulwa neRamothi Gileyadi?”

Jehoshafati wamphendvula, watsi: “Mine ngifanana nawe, bantfu bami banjengebantfu bakho, sitawuhamba nawe siyewuhlasela.” 4Kodvwa Jehoshafati wachubeka wakhuluma enkhosini yaka-Israyeli, watsi: “Cala kucala ufune seluleko saSimakadze.”

5Ngako inkhosi yaka-Israyeli yase ibutsela ndzawonye baphrofethi lababengaba ngema-400, emadvodza odvwa, yababuta yatsi: “Singaya yini kuyawuhlasela iRamothi Gileyadi, nome ngiyekele?”

Baphendvula batsi: “Hamba, ngobe Simakadze utayinikela etandleni tenkhosi.”

6Kodvwa Jehoshafati wabuta watsi: “Sekute yini lomunye umphrofethi waSimakadze lapha lesingabuta kuye?”

7Inkhosi Ahabi yaphendvula Jehoshafati, yatsi: “Usekhona munye lesingabuta ngaye kuSimakadze, kodvwa ngiyamenyanya, ngobe akaze nje aphrofethe lokuhle ngami, kodvwa uphrofetha lokubi kodvwa. NguMikhaya, umsa waJimla.”

Jehoshafati waphendvula watsi: “Inkhosi ayikafaneli kukusho loko.”

8Ngako Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wase ubita lomunye wetindvuna takhe, watsi: “Landza Mikhaya, umsa waJimla, masinyane.”

9Babegcoke imijiva yabo yebukhosi bo-Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, banaJehoshafati, inkhosi yakaJuda, bahleti etihlalweni tabo tebukhosi, bahleti ebaleni lekubhulela kolo, eceleni kwelisango lelingena eSamariya; bonkhe baphrofethi bebaphrofetha embikwabo. 10Sedekiya, umsa waKhenana, yena abesente timphondvo tensimbi, wamemeta atsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze: ‘Ngaleti utawuhlaba emaSiriya aze afe aphele.’ ”

11Bonkhe-ke nalaba labanye baphrofethi babekhuluma intfo yinye, batsi: “Hlasela iRamothi Gileyadi, uyehlule. Ngobe Simakadze utayinikela etandleni tenkhosi.”

12Lesigijimi lebesilandze Mikhaya samhlebela, simdvonsa ngendlebe, satsi: “Buka la, njengendvodza yinye laba labanye baphrofethi baphrofethe imphumelelo yenkhosi Ahabi. Ngako-ke nawe emavi akho abovumelana newalaba labanye, ukhulume lokuhle.”

13Kodvwa Mikhaya waphendvula, watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, ngitamtjela loko Nkulunkulu wami lakushoko kuphela.”

14Watsi kube efike, inkhosi yambuta yatsi: “Mikhaya, singaya yini kuyawuhlasela iRamothi Gileyadi, nome ngiyekele?”

Mikhaya waphendvula watsi: “Hlasela uncobe, ngobe Simakadze utayinikela esandleni sakho.”

15Inkhosi Ahabi yatsi kuye: “Ngitakutjela kangaki kutsi ungangitjeli lutfo lolunye ngaphandle kweliciniso egameni laSimakadze?”

16Mikhaya wase uyaphendvula, watsi: “Ngibone onkhe ema-Israyeli ahlakatekile etintsabeni njengetimvu letite umelusi; Simakadze watsi: ‘Labantfu abanamelusi. Nguloyo akatibuyelele ekhaya lakhe ngekuthula.’ ”

17Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, watsi kuJehoshafati: “Angikakutjeli-ke kutsi kute lokuhle langahle akuphrofethe ngami, kodvwa lokubi kuphela?”

18Mikhaya wachubeka watsi: “Ngako-ke lalela livi laSimakadze: Ngabona Simakadze ahleti esihlalweni sakhe sebukhosi, nayo yonkhe imphi yasezulwini ime ngakuye ngesekudla sakhe nangesancele. 19Simakadze watsi: ‘Ngubani lotasihungela Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, kutsi ayewuhlasela iRamothi Gileyadi atiyele yena ekufeni kwakhe?’

“Lomunye waphakamisa loku, lomunye waphakamisa lokwa. 20Ekugcineni kwesuka umoya, weta wema embikwaSimakadze watsi: ‘Mine ngitamhunga.’

“Simakadze wawubuta watsi: ‘Kanjani?’

21“Umoya waphendvula watsi: ‘Ngiyawuphuma ngibe ngumoya wemanga emlonyeni wabo bonkhe baphrofethi bakhe.’

“Simakadze watsi: ‘Cha, wena-ke utawuphumelela kumhunga nembala. Hamba, wente njalo.’

22“Ngako-ke Simakadze ubeke umoya wemanga emlonyeni walabaphrofethi bakho. Simakadze ukulungiselele sehlakalo kutsi sikwehlele.”

23

18:23
Joh. 18:22
Imis. 23:2
Sedekiya, umsa waKhenana, wasukuma wafumba Mikhaya ngemphama ebusweni, atsi: “LoMoya“LoMoya” nome “Lomoya” waSimakadze uhambe ngakuphi, nawusuka kimi uyewukhuluma kuwe?”

24Mikhaya waphendvula watsi: “Loko uyawukubona ukwati, mhlazana uhamba sewuyawubhaca ekamelweni lelisekhatsi.”

25Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wase ukhipha umyalo watsi: “Tsatsani Mikhaya nimbuyisele emuva ku-Amoni, indvuna yelidolobha, nakuJowashi, indvodzana yenkhosi, 26nitsi: ‘Inkhosi itsi: Valelani nangu umuntfu esitokisini ningamniki lutfo ngaphandle kwesinkhwa nemanti, ngize ngibuye ngiphephile.’ ”

27

18:27
Mik. 1:2
Mikhaya watsi: “Nawungahle nje ubuye uphephile, Simakadze utawube akaze wakhuluma ngami.” Wachubeka watsi: “Nonkhe nine tive, wanakeni lamavi ami!”

Kubulawa kwa-Ahabi eRamothi Gileyadi

(1 Khos. 22:29-35)

28Ngako-ke Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, kanye naJehoshafati, inkhosi yakaJuda, base bayakhuphuka baya eRamothi Gileyadi. 29Ahabi wakhuluma kuJehoshafati, watsi: “Mine ngitawungena emkhatsini wemabutfo ngiphice umkhondvo, kodvwa wena ungatigcoka tingubo takho tebukhosi.” Ngako Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wase uphica umkhondvo wangena emkhatsini wemabutfo agcoke letinye tingubo.

30Inkhosi yaseSiriya beyiyale tindvuna tayo tetincola temphi, yatsi: “Nine ningalwi namuntfu lomunye, nome mncane nome mkhulu, nicondzane kuphela nenkhosi yaka-Israyeli.” 31Letindvuna tetincola temphi tatsi natibona Jehoshafati, tacabanga tatsi: “Ngiyo inkhosi yaka-Israyeli.” Ngako tagucukela kuye tiyakumhlasela, kodvwa watsi Jehoshafati nakakhala amemeta, Simakadze wamsita. Nkulunkulu wabakhweshisa kuye, 32ngobe letindvuna tetincola temphi tatsi kube tibone kutsi akasiyo lenkhosi yaka-Israyeli, tase tiyayekela kumcosha.

33Kodvwa lomunye wantsala butjoki bakhe wajijimeta, kwagwazeka Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, emahlanganweni etembatfo takhe tensimbi letatimvikela. Inkhosi Ahabi wakhuluma kuloloshayela incola yakhe yemphi, watsi: “Jikisa incola, ungikhiphe lapha emkhatsini wemabutfo. Sengilimele.” 34Lonkhe lelo langa imphi yayibambene etulu, inkhosi yaka-Israyeli yatisekela yatitintisa encoleni yayo, ibhekene nemaSiriya kwaze kwaba ngukusihlwa. Kwatsi kusihlwa inkhosi Ahabi yafa.