Siswati 1996 (SWA96)
14

Kuncotjwa kwemaKushe yinkhosi Asa

141

14:1
1 Khos. 15:8
Abiya wakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Asa, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe; ngesikhatsi sakhe Asa kwaba nekuthula iminyaka lelishumi.

2

14:2
1 Khos. 15:11
Asa wenta lokuhle nalokulungile emehlweni aSimakadze Nkulunkulu wakhe. 3Wesusa onkhe emalati etive kanye netindzawo letiphakeme, wabhidlita nematje lababetsi angcwele, wagawula netinsikaLoko kwakusikhumbuto sesithicokati, lapha nakuletinye tindzawo ku-2 Tikhronike ta-Ashera. 4Wayala sonkhe sive sakaJuda kutsi sifunisise Simakadze, Nkulunkulu waboyise, nekutsi silalele imitsetfo nemiyalo yakhe. 5Wesusa tindzawo letiphakeme nemalati emphepho kuwo onkhe emadolobha akaJuda, nembuso waba nekuthula ngesikhatsi kusabusa yena. 6Wakha emadolobha latinqaba kulo lonkhe lakaJuda, njengobe live lalisenekuthula. Kute labehlaselana naye ngaleso sikhatsi, ngobe Simakadze abemuphe kuphumula.

7Wakhuluma nesive sonkhe sakaJuda, watsi: “Asiwakhe lamadolobha, sakhe netibondza letiwatungeletako, nemibhoshongo nemasango kanye nemicabo. Lelive kusengeletfu, ngobe siyentile intsandvo yaSimakadze Nkulunkulu wetfu. Simfunile, yena wase usipha kuthula yonkhe indzawo.” Ngako bavele bachubeka nekwakha, bachuma.

8Asa abenembutfo lowawunemasotja lati-300 000 akaJuda, ahlome ngemahawu lamakhulu kanye netikhali; emasotja akaBhenjamini wona abeti-280 000, wona ahlome ngemahawu lamancane kanye nebutjoki. Onkhe lamasotja bekutihlabani cobo lwato.

9Zera, umKushe, waviva ngembutfo lomkhuluNgesiHebheru “ngembutfo lowawungemasotja latinkhulungwane ngetinkhulungwane” nome “ngembutfo lowawungemasotja lasigidzi” wayawubahlasela kanye netincola temphi letingema-300, beta baze befika eMaresha. 10Asa waphuma wayawumhlangabeta, batsatsa tindzawo tabo tekulwa eSihosheni saseSefatha, eceleni kweMaresha.

11

14:11
Khu. 7:2,7
1 Sam. 14:6
Asa wakhala kuSimakadze Nkulunkulu wakhe, watsi: “Hawu, Simakadze, kute lofanana nawe ngekusita lote emandla umvikele kulonemandla. Sisite, Simakadze Nkulunkulu wetfu, ngobe setsembele kuwe, futsi site kutekulwa nalemphi lenkhulu kangaka, ngobe setsembele ebitweni lakho. Awu, Simakadze, wena unguNkulunkulu wetfu; ungavumeli muntfu kutsi akuncobe.”

12

14:12
2 Khr. 16:8
Simakadze washaya wancoba emaKushe embikwa-Asa nebakaJuda. EmaKushe abaleka, 13Asa nemabutfo akhe bawacosha baze bayakuwabeka eGerari. Kwafa emaKushe lamanyenti kakhulu kangangekutsi akazange aphindze abe nemandla ekulwa;Nome “emaSudani ehlulwa afa onkhe” ehlulwa embikwaSimakadze nemabutfo akhe. Emadvodza akaJuda etfwala imphango lenkhulu kabi. 14Abhidlita onkhe emadolobha labekakhelene neGerari, ngobe lulaka lwaSimakadze lwalwehlele etikwawo. Awaphanga onkhe lawo madolobha, ngobe abenemphango lenkhulu. 15Aphindze ahlasela netinkambu tebelusi, atfumba imihlambi lemikhulu yetimvu, netimbuti kanye nemakamela. Ancandzeka abuyela eJerusalema.

15

Tingucuko letentiwa ngu-Asa

151Moya waNkulunkulu wehlela ku-Azariya, umsa wa-Odedi. 2

15:2
Dut. 4:29
1 Khr. 28:9
2 Khr. 24:20
33:12
Jer. 29:13
Wahamba waya kuyawuhlangana nenkhosi Asa, wafike kuye watsi: “Lalela lapha kimi, nkhosi Asa, nani nonkhe nine bakaJuda nebakaBhenjamini. Simakadze unani, uma ninaye. Nanimfuna, nitamtfola, kodvwa nanimlahla, naye uyakunilahla. 3
15:3
Khu. 2:10
17:6
21:25
Sesikhatsi lesidze baka-Israyeli bate Nkulunkulu loliciniso, bate umphristi wekufundzisa, bate ngisho nemtsetfo. 4
15:4
Khu. 3:9,15
10:10
Kodvwa ekuhluphekeni kwabo bancandzeka babuyela kuSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, bamfuna bamtfola. 5
15:5
Khu. 5:6
Ngalawo malanga bekuyingoti kuhambahamba, ngobe tonkhe takhamiti talamave tatinebuyaluyalu lobukhulu. 6
15:6
Khu. 12:4
20:1
Leso naleso sive sasincotjwa ngulesinye sive, lidolobha lincotjwe ngulelinye, ngobe Nkulunkulu abebahlupha ngato tonkhe tinhlobo tetinhlupheko. 7
15:7
Jer. 31:16
1 Khor. 15:58
Kodvwa nine cinani, ningalilahli litsemba, ngobe umsebenti wenu utakuba nemvuzo.”

8Watsi kube Asa aweve lamavi kanye nesiphrofetho sa-Azariya, umsa wa-Odedi, umphrofethi, wema sibindzi. Watisusa tonkhe tithico letatisinengiso eveni lonkhe lakaJuda nelakaBhenjamini, nakuwo onkhe emadolobha labewatfumbile etintsabeni taka-Efrayimu. Walakha kabusha nelilati laSimakadze lelalakhiwe embikwemhubhe welithempeli laSimakadze.

9Wabe sewuhlanganisa sonkhe sive sakaJuda nesakaBhenjamini kanye nebantfu baka-Efrayimu, nebakaManase, kanye nebakaSimeyoni labebahlala kulombuso wakhe, ngobe phela bantfu labanyenti babete ngakuye besuka ka-Israyeli ngesikhatsi babona kutsi Simakadze Nkulunkulu wakhe abengakuye.

10Bahlanganela eJerusalema enyangeni yesitsatfu emnyakeni weli-15 wekubusa kwa-Asa. 11

15:11
2 Khr. 14:13
Ngaleso sikhatsi banikela kuSimakadze tinkhomo letingema-700, netimvu netimbuti letiti-7 000 letatiphangwe etimphini. 12
15:12
Josh. 24:25
2 Khos. 23:3
Dut. 13:9
17:5
Bangena esivumelwaneni sekufuna Simakadze, Nkulunkulu waboyise, ngenhlitiyo yabo yonkhe nangemphefumulo wabo wonkhe. 13Bonkhe labo bebangafuni kufuna Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, bebatakubulawa, labancane nalabakhulu, emadvodza nebafati. 14Benta sifungo kuSimakadze ngekuhalalisa lokukhulu, nekumemeta, nangekushaywa kwemacilongo, netimpalampala. 15Bonkhe bakaJuda basijabulela lesifungo, ngobe babesifunge ngenhlitiyo yabo yonkhe. Bafunisisa Simakadze, bamtfola. Ngako Simakadze wabanika kuphumula ndzawana tonkhana.

16

15:16
1 Khos. 15:13
Inkhosi Asa yaphindze yehlisa gogo wayo,Letinye tincwadzi titsi “nina wayo” Makha, esikhundleni sebundlovukazi, ngobe abakhe insika ya-Ashera leyayisinengiso. Asa wageca lensika wayijuba ticucu, wayishisela eSigodzini saseKhidroni. 17Nome Asa angazange atisuse letindzawo letiphakeme tekukhontela tithico ka-Israyeli, noko inhlitiyo yakhe yayitinikele ngalokuphelele kuSimakadze ekuphileni kwakhe konkhe. 18Wangenisa ethempelini laNkulunkulu isiliva negolide kanye netintfo letatinikelwe nguye baneyise.

19Kwabate kulwa, kwaze kwaba ngumnyaka wema-35 wekubusa kwa-Asa.

16

Tinhlupheko taka-Israyeli

(1 Khos. 15:17-22)

161

16:1
1 Khos. 15:17
Ngemnyaka wema-36 wekubusa kwa-Asa, Bhasha, inkhosi yaka-Israyeli, wakhuphuka wayawuhlasela Juda, wakha iRama, yaba lidolobha leliyinqaba, entela kutsi kubete namunye lophumako nalongenako eveni laka-Asa, inkhosi yakaJuda.

2

16:2
2 Khos. 12:18
16:8
Asa wase ukhipha yonkhe isiliva negolide leyayibekwe engcebeni yasethempelini laSimakadze nasesigodlweni sakhe, wakutfumela kuBheni Hadadi, inkhosi yaseSiriya, leyayihlala eDamaseko. 3Watsi: “Akube nesivumelwane emkhatsini wetfu sobabili, njengobe sasikhona emkhatsini wababe neyihlo. Ngikutfumelela isiliva negolide. Manje-ke, yephula sivumelwane sakho naBhasha, inkhosi yaka-Israyeli, kuze esuke kimi.”

4Bheni Hadadi wayivumela inkhosi Asa, watfumela tindvuna takhe temabutfo kutsi tiyewuhlasela emadolobha aka-Israyeli. Tancoba, tatfumba i-Ijoni, neDani, ne-Abela Mayimu,“Abela Mayimu” nome “Abela Bhethi Makha” kanye nawo onkhe emadolobha latingungu akaNaftali. 5Kwatsi kube Bhasha akuve loko, wayekela kwakha iRama, wawushiya phansi umsebenti wakhe. 6Inkhosi Asa yahamba nawo onkhe emadvodza akaJuda, beta eRama batfutsa ematje netingodvo letatisetjentiswa nguBhasha. Wakha ngako iGeba neMispa.

Umboniswa Hanani

7Ngaleso sikhatsi Hanani, umboniswa, weta ku-Asa, inkhosi yakaJuda, wakhuluma kuye watsi: “Njengobe wetsembele enkhosini yaseSiriya, esikhundleni sekwetsembela kuSimakadze Nkulunkulu wakho, umbutfo waseSiriya sewukushiyile wakubalekela. 8

16:8
2 Khr. 14:9,12
EmaKushe“EmaKushe” laba bantfu basesifundzeni seNayili Lengenhla nemaLibhiya abengesiyo yini imphi lenemandla nalenetincola letinyenti nebagibeli bemahhashi labanyenti? Noko watsi kube wetsembele kuSimakadze, Simakadze wase ubanikela esandleni sakho. 9
16:9
1 Khos. 15:32
Jobe 34:21
Taga 15:3
Jer. 16:17
32:19
Zak. 4:10
Ngobe emehlo aSimakadze abuka emhlabeni wonkhe kucinisa labo labatinhlitiyo tabo titinikele kuye ngalokuphelele. Wena wente intfo lebulima kakhulu, kusukela manje utakulwa timphi siphelane.”

10Asa wamtfukutselela lomboniswa ngenca yaloko; watfukutsela wagaya tiboti, waze wamfaka ejele. Ngasona leso sikhatsi Asa wabaphatsa ngencindzetelo lenesihluku labanye bantfu.

Siphetfo sembuso wa-Asa

(1 Khos. 15:23-24)

11Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Asa, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, ibhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda newaka-Israyeli. 12Emnyakeni wema-39 wekubusa kwakhe Asa tinyawo takhe tase tiyachwala. Kwala nome lesifo sesimcinisela, noko akazange afune lusito lwaSimakadze; esikhundleni saloko wafunana nelusito lwetinyanga kuphela. 13Kwatsi ngemnyaka wema-41 wekubusa kwakhe Asa wakhotsama. 14

16:14
1 Sam. 31:12
2 Khr. 21:19
Jer. 34:5
Wafihlwa ethuneni labetakhele lona eDolobheni laDavide. Bamfaka eluhlakeni lolwalufakwe imitsi yekugcina sidvumbu, bafaka netinhlobonhlobo temakha, base babasa imbutfuma yemlilo yekumlilela.