Siswati 1996 (SWA96)
15

Tingucuko letentiwa ngu-Asa

151Moya waNkulunkulu wehlela ku-Azariya, umsa wa-Odedi. 2

15:2
Dut. 4:29
1 Khr. 28:9
2 Khr. 24:20
33:12
Jer. 29:13
Wahamba waya kuyawuhlangana nenkhosi Asa, wafike kuye watsi: “Lalela lapha kimi, nkhosi Asa, nani nonkhe nine bakaJuda nebakaBhenjamini. Simakadze unani, uma ninaye. Nanimfuna, nitamtfola, kodvwa nanimlahla, naye uyakunilahla. 3
15:3
Khu. 2:10
17:6
21:25
Sesikhatsi lesidze baka-Israyeli bate Nkulunkulu loliciniso, bate umphristi wekufundzisa, bate ngisho nemtsetfo. 4
15:4
Khu. 3:9,15
10:10
Kodvwa ekuhluphekeni kwabo bancandzeka babuyela kuSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, bamfuna bamtfola. 5
15:5
Khu. 5:6
Ngalawo malanga bekuyingoti kuhambahamba, ngobe tonkhe takhamiti talamave tatinebuyaluyalu lobukhulu. 6
15:6
Khu. 12:4
20:1
Leso naleso sive sasincotjwa ngulesinye sive, lidolobha lincotjwe ngulelinye, ngobe Nkulunkulu abebahlupha ngato tonkhe tinhlobo tetinhlupheko. 7
15:7
Jer. 31:16
1 Khor. 15:58
Kodvwa nine cinani, ningalilahli litsemba, ngobe umsebenti wenu utakuba nemvuzo.”

8Watsi kube Asa aweve lamavi kanye nesiphrofetho sa-Azariya, umsa wa-Odedi, umphrofethi, wema sibindzi. Watisusa tonkhe tithico letatisinengiso eveni lonkhe lakaJuda nelakaBhenjamini, nakuwo onkhe emadolobha labewatfumbile etintsabeni taka-Efrayimu. Walakha kabusha nelilati laSimakadze lelalakhiwe embikwemhubhe welithempeli laSimakadze.

9Wabe sewuhlanganisa sonkhe sive sakaJuda nesakaBhenjamini kanye nebantfu baka-Efrayimu, nebakaManase, kanye nebakaSimeyoni labebahlala kulombuso wakhe, ngobe phela bantfu labanyenti babete ngakuye besuka ka-Israyeli ngesikhatsi babona kutsi Simakadze Nkulunkulu wakhe abengakuye.

10Bahlanganela eJerusalema enyangeni yesitsatfu emnyakeni weli-15 wekubusa kwa-Asa. 11

15:11
2 Khr. 14:13
Ngaleso sikhatsi banikela kuSimakadze tinkhomo letingema-700, netimvu netimbuti letiti-7 000 letatiphangwe etimphini. 12
15:12
Josh. 24:25
2 Khos. 23:3
Dut. 13:9
17:5
Bangena esivumelwaneni sekufuna Simakadze, Nkulunkulu waboyise, ngenhlitiyo yabo yonkhe nangemphefumulo wabo wonkhe. 13Bonkhe labo bebangafuni kufuna Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, bebatakubulawa, labancane nalabakhulu, emadvodza nebafati. 14Benta sifungo kuSimakadze ngekuhalalisa lokukhulu, nekumemeta, nangekushaywa kwemacilongo, netimpalampala. 15Bonkhe bakaJuda basijabulela lesifungo, ngobe babesifunge ngenhlitiyo yabo yonkhe. Bafunisisa Simakadze, bamtfola. Ngako Simakadze wabanika kuphumula ndzawana tonkhana.

16

15:16
1 Khos. 15:13
Inkhosi Asa yaphindze yehlisa gogo wayo,Letinye tincwadzi titsi “nina wayo” Makha, esikhundleni sebundlovukazi, ngobe abakhe insika ya-Ashera leyayisinengiso. Asa wageca lensika wayijuba ticucu, wayishisela eSigodzini saseKhidroni. 17Nome Asa angazange atisuse letindzawo letiphakeme tekukhontela tithico ka-Israyeli, noko inhlitiyo yakhe yayitinikele ngalokuphelele kuSimakadze ekuphileni kwakhe konkhe. 18Wangenisa ethempelini laNkulunkulu isiliva negolide kanye netintfo letatinikelwe nguye baneyise.

19Kwabate kulwa, kwaze kwaba ngumnyaka wema-35 wekubusa kwa-Asa.