Siswati 1996 (SWA96)
12

Kuhlaselwa kwaJuda ngemaGibhithe

(1 Khos. 14:25-28)

121Watsi kube Rehobowamu atinte ebukhosini acine, yena nema-Israyeli onkheLaba bakaJuda njengobe kuvamile ku-2 Tikhronike nakuletinye tindzawo bawulahla umtsetfo waSimakadze.

2

12:2
1 Khos. 14:25
Njengobe base besukile kuSimakadze, Shishaki, inkhosi yaseGibhithe, wahlasela iJerusalema ngemnyaka wesihlanu wekubusa kwenkhosi Rehobowamu. 3Abehlome ngetincola temphi letiyi-1 200, nebagibeli bemahhashi labati-60 000; nemasotja labephume nawo eGibhithe abengenakubalwa: kungemaLibhiya, nemaSukhi kanye nameKushe.Laba bantfu lababesesifundzeni seNayili Lengenhla 4
12:4
2 Khr. 11:5
Watfumba lamadolobha akaJuda latinqaba, waze wefika eJerusalema.

5Umphrofethi Shemaya weta kuRehobowamu nakubaholi bakaJuda lababehlanganele eJerusalema ngenca yekwesaba Shishaki, wafike wakhuluma kubo watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ningilahlile, nami-ke senginiyekelela kuShishaki.’ ”

6Baholi baka-Israyeli kanye nenkhosi batitfoba batsi: “Simakadze ulungile.”

7Watsi kube Simakadze abone kutsi bayatitfoba, livi laSimakadze lefika kuShemaya, latsi: “Njengobe naku sebatitfobile, ngingeke ngisababhubhisa, kodvwa ngitawusheshe ngibaphe inkhululeko. Intfukutselo yami ngingeke ngisayitfululela etikweJerusalema ngaShishaki. 8Noko, batawuba ngaphansi kwakhe, khona batewufundza umehluko emkhatsini wekukhonta mine nekukhonta emakhosi alamanye emave.”

9

12:9
1 Khos. 10:16
14:26
2 Khr. 9:15
Watsi kube Shishaki, inkhosi yaseGibhithe, ahlasele iJerusalema, watfumba yonkhe ingcebo yasethempelini laSimakadze neyasesigodlweni. Watsatsa konkhe, ngisho nemahawu egolide labentiwe nguSolomoni. 10Ngako Rehobowamu, inkhosi, wenta emahawu elitfusi kutekutsatsa sikhundla salawa egolide, wase uwetfula esandleni setindvuna tabogadzi basekungeneni kwesigodlo. 11Njalo nje inkhosi nayiya ethempelini laSimakadze, labogadzi babehamba nayo baphetse lamahawu, bese kutsi emvakwaloko bawabuyisele emuva endlini yabogadzi.

12Njengobe abesatitfobile, intfukutselo yaSimakadze yagucuka, akazange abhujiswe. Ngempela kwaba khona lokuhle kaJuda.

Kubusa kwaRehobowamu

13

12:13
Eks. 20:24
1 Khos. 14:21
2 Khr. 6:6
Rehobowamu, inkhosi, watinta eJerusalema waba yinkhosi sibili. Abeneminyaka lengema-41 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka leli-17, lidolobha Simakadze labelikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive taka-Israyeli kutsi abeke kulo Libito lakhe. Libito lenina bekunguNama, awesive sema-Amoni. 14Rehobowamu wenta lokubi, ngobe inhlitiyo yakhe yayingakunaki kufunisisa Simakadze.

15

12:15
1 Khos. 14:29
15:6
Imininingwane ngekubusa kwaRehobowamu, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, ibhaliwe emilandvweni yaShemaya, umphrofethi, na-Ido, umboniswa, lapho kubhalwe khona tonkhe titukulwane ngekulandzelana kwato. Kwaba nekulwa lokwakungapheli emkhatsini waRehobowamu naJerobowamu. 16Rehobowamu wakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Abiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

13

Imphi ya-Abiya naJerobowamu

(1 Khos. 15:1-8)

131

13:1
1 Khos. 15:1
Ngemnyaka weli-18, Jerobowamu abusa ka-Israyeli, kaJuda kwabekwa Abiya, waba yinkhosi. 2Wabusela eJerusalema iminyaka lemitsatfu. Libito lenina bekunguMakha,SiHebheru sitsi “Mikhaya” indvodzakatiNome “umtukulu” ya-Uriyeli waseGibeya.

Kwakunekulwa emkhatsini wa-Abiya naJerobowamu. 3Abiya wahloma waya emphini anemasotja lati-400 000, tingwazi todvwa, kantsi Jerobowamu abevive ngemiswahla yemasotja lati-800 000.

4Abiya wemisa eNtsabeni iSemarayimu, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, wamemeta watsi: “Jerobowamu nani nonkhe sive saka-Israyeli, lalelani kimi! 5

13:5
Num. 18:19
Anati yini kutsi Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, bukhosi baka-Israyeli wabunika Davide kanye netitukulwane takhe ngesivumelwane seluswayi,“sivumelwane seluswayi” Fundza Lev. 2:13 lesingeke sephulwe, kuze kube phakadze naphakadze? 6
13:6
1 Khos. 11:26
Noko Jerobowamu, umsa waNebati, indvuna yaSolomoni, umsa waDavide, wase uvukela inkhosi yakhe. 7Lamanye emavukelambuso, langemadvodza lamabi, ahambisana naye amsekela avukela Rehobowamu, umsa waSolomoni, asesemncane, angakatinti, futsi naye asengakacini kutsi angemelana nabo.

8

13:8
1 Khos. 12:28
“Nyalo senitimisele kuphambana nembuso waSimakadze, losetandleni tetitukulwane taDavide. Vele, nine mabutfo lamakhulu kabi, kantsi futsi ninalamatfole egolide lenentelwa wona nguJerobowamu kutsi abe tithico tenu. 9
13:9
Eks. 28:41
32:29
1 Khos. 12:31
2 Khr. 11:14
Kodvwa anizange yini nibacoshe baphristi baSimakadze, emadvodzana a-Aroni, nemaLevi, nase nitibekela baphristi benu nenta njengobe tive talamanye emave tenta? Ngulowo nalowo lota kutekutinikela nekwehlukaniselwa aphetse inkunzana netihhanca letisikhombisa angaba ngumphristi waleto tithico tenu.

10“Tsine-ke, Simakadze unguNkulunkulu wetfu, kantsi futsi sisengakamlahli. Baphristi labakhonta Simakadze kusengabo bona labo labangemadvodzana a-Aroni, nalababasitako kusengawo emaLevi. 11

13:11
Eks. 25:30,37
29:38
30:34
Lev. 24:6
2 Khr. 2:4
Onkhe emalanga ekuseni nantsambama banikela kuSimakadze ngeminikelo yekushiswa nangemphepho lenuka kamnandzi. Balungisa sinkhwa etikwelitafula lelihlantekile ngekwemtsetfo, bakhanyise tibane letiselutsini lwegolide njalo nje ntsambama. Siyayigcina yonkhe imitsetfo yaSimakadze Nkulunkulu wetfu. Kodvwa nine senimlahlile. 12
13:12
Num. 10:9
Nkulunkulu unatsi, yena ungumholi wetfu. Baphristi bakhe labaphetse emacilongo abo batakuwashaya, khona sitekulwa nani. Madvodza aka-Israyeli, ningalwi naSimakadze, Nkulunkulu waboyihlo, ngobe ningeke niphumelele.”

13Jerobowamu abesatfumele lamanye emasotja kutsi ayekuvimbetela lena ngemuva, khona kutawutsi ngesikhatsi bakaJuda basabheke ngakuye, lamasotja abe abavimbetela ngale ngemuva. 14BakaJuda bagucuka babona kutsi bese bahlaselwa ngembili nangemuva. Base bakhala kuSimakadze. Baphristi bashaya emacilongo abo, 15kwatsi emadvodza akaJuda amemeta kutsi kuhlaselwe. Kwatsi kuloko kumemeta kwabo Nkulunkulu wacosha Jerobowamu nawo onkhe ema-Israyeli abalekela Abiya nemaJuda. 16Ema-Israyeli abalekela emaJuda; Nkulunkulu wawanikela etandleni tebakaJuda. 17Abiya kanye nemasotja akhe behlula ema-Israyeli kakhulu, kangangekutsi kwaze kwafa ema-Israyeli, emadvodza elikhetselo, lati-500 000. 18Ema-Israyeli ehlulwa kanjalo, kwatsi bakaJuda bancoba, ngobe babencike kuSimakadze Nkulunkulu waboyise.

19Abiya wacosha Jerobowamu, wadzimate watfumba emadolobha iBetheli, neJeshana, ne-Efroni kanye nemiti yawo. 20Jerobowamu akazange aphindze abe nemandla ngesikhatsi kusabusa Abiya kaJuda. Simakadze wamshaya, wafa.

21Kodvwa Abiya wakhula waba nemandla. Watsatsa bafati labali-14, watala emadvodzana langema-22 nemadvodzakati lali-16.

22

13:22
2 Khr. 24:27
Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Abiya kanye naloko lakwenta nalabekukhuluma, kubhaliwe emlandvweni wemphrofethi Ido.

14

Kuncotjwa kwemaKushe yinkhosi Asa

141

14:1
1 Khos. 15:8
Abiya wakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Asa, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe; ngesikhatsi sakhe Asa kwaba nekuthula iminyaka lelishumi.

2

14:2
1 Khos. 15:11
Asa wenta lokuhle nalokulungile emehlweni aSimakadze Nkulunkulu wakhe. 3Wesusa onkhe emalati etive kanye netindzawo letiphakeme, wabhidlita nematje lababetsi angcwele, wagawula netinsikaLoko kwakusikhumbuto sesithicokati, lapha nakuletinye tindzawo ku-2 Tikhronike ta-Ashera. 4Wayala sonkhe sive sakaJuda kutsi sifunisise Simakadze, Nkulunkulu waboyise, nekutsi silalele imitsetfo nemiyalo yakhe. 5Wesusa tindzawo letiphakeme nemalati emphepho kuwo onkhe emadolobha akaJuda, nembuso waba nekuthula ngesikhatsi kusabusa yena. 6Wakha emadolobha latinqaba kulo lonkhe lakaJuda, njengobe live lalisenekuthula. Kute labehlaselana naye ngaleso sikhatsi, ngobe Simakadze abemuphe kuphumula.

7Wakhuluma nesive sonkhe sakaJuda, watsi: “Asiwakhe lamadolobha, sakhe netibondza letiwatungeletako, nemibhoshongo nemasango kanye nemicabo. Lelive kusengeletfu, ngobe siyentile intsandvo yaSimakadze Nkulunkulu wetfu. Simfunile, yena wase usipha kuthula yonkhe indzawo.” Ngako bavele bachubeka nekwakha, bachuma.

8Asa abenembutfo lowawunemasotja lati-300 000 akaJuda, ahlome ngemahawu lamakhulu kanye netikhali; emasotja akaBhenjamini wona abeti-280 000, wona ahlome ngemahawu lamancane kanye nebutjoki. Onkhe lamasotja bekutihlabani cobo lwato.

9Zera, umKushe, waviva ngembutfo lomkhuluNgesiHebheru “ngembutfo lowawungemasotja latinkhulungwane ngetinkhulungwane” nome “ngembutfo lowawungemasotja lasigidzi” wayawubahlasela kanye netincola temphi letingema-300, beta baze befika eMaresha. 10Asa waphuma wayawumhlangabeta, batsatsa tindzawo tabo tekulwa eSihosheni saseSefatha, eceleni kweMaresha.

11

14:11
Khu. 7:2,7
1 Sam. 14:6
Asa wakhala kuSimakadze Nkulunkulu wakhe, watsi: “Hawu, Simakadze, kute lofanana nawe ngekusita lote emandla umvikele kulonemandla. Sisite, Simakadze Nkulunkulu wetfu, ngobe setsembele kuwe, futsi site kutekulwa nalemphi lenkhulu kangaka, ngobe setsembele ebitweni lakho. Awu, Simakadze, wena unguNkulunkulu wetfu; ungavumeli muntfu kutsi akuncobe.”

12

14:12
2 Khr. 16:8
Simakadze washaya wancoba emaKushe embikwa-Asa nebakaJuda. EmaKushe abaleka, 13Asa nemabutfo akhe bawacosha baze bayakuwabeka eGerari. Kwafa emaKushe lamanyenti kakhulu kangangekutsi akazange aphindze abe nemandla ekulwa;Nome “emaSudani ehlulwa afa onkhe” ehlulwa embikwaSimakadze nemabutfo akhe. Emadvodza akaJuda etfwala imphango lenkhulu kabi. 14Abhidlita onkhe emadolobha labekakhelene neGerari, ngobe lulaka lwaSimakadze lwalwehlele etikwawo. Awaphanga onkhe lawo madolobha, ngobe abenemphango lenkhulu. 15Aphindze ahlasela netinkambu tebelusi, atfumba imihlambi lemikhulu yetimvu, netimbuti kanye nemakamela. Ancandzeka abuyela eJerusalema.