Siswati 1996 (SWA96)
11

Siphrofetho saShemaya

(1 Khos. 12:21-24)

111

11:1
1 Khos. 12:21
Watsi kube efike eJerusalema Rehobowamu, wabutsa yonkhe indlu yakaJuda neyakaBhenjamini, libutfo lelalinemadvodza lati-180 000, tihlabani todvwa, wahlomisa imphi yekuhlasela indlu yaka-Israyeli, kuze batewubuyisela umbuso kuyeRehobowamu.

2Kodvwa kwefika livi laSimakadze kuShemaya, umuntfu waNkulunkulu, latsi: 3“Tjela Rehobowamu, umsa waSolomoni, inkhosi yakaJuda, nawo onkhe ema-Israyeli akaJuda newakaBhenjamini, utsi: 4‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ningakhuphuki kuyakulwa nabomnakenu. Hambani niye emakhaya enu nonkhe, ngobe loku kungumuno wami.’ ” Ngako balilalela livi laSimakadze babuyela emakhaya abo, bangabe basaya kuyauhlasela Jerobowamu.

Rehobowamu wakha emadolobha latinqaba

5Rehobowamu wahlala eJerusalema, wakha emadolobha latinqaba kaJuda: 6iBhetlehema, ne-Etamu, neThekhowa, 7neBhethi Suri, neSokho, ne-Adulamu, 8neGathi, neMaresha, neZifu, 9ne-Adorayimu, neLakhishi, ne-Azekha, 10neSora, ne-Ayaloni kanye neHebroni. Lawa-ke bekungemadolobha lakhiwa aba tinqaba kulakaJuda nelakaBhenjamini. 11Wawakhisisa wawacinisa, wase ubeka netindvuna kuwo, kwabekwa kuwo kudla, nemafutsa emncumo kanye neliwayini. 12Wabeka emahawu netikhali kuwo onkhe lamadolobha, wawenta acina kakhulu. Ngako lakaJuda nelakaBhenjamini aba ngaphansi kwakhe.

Kuta kwebaphristi nemaLevi kaJuda

13Baphristi nemaLevi ato tonkhe tifundza tema-Israyeli, basekela Rehobowamu. 14

11:14
2 Khr. 13:9
EmaLevi adzimate ashiya onkhe emadlelo awo nemafa awo, aya kaJuda naseJerusalema, ngobe Jerobowamu kanye nemadvodzana akhe abesavele abacoshile ekutseni babe baphristi baSimakadze. 15
11:15
1 Khos. 12:31
Wavele watibekela baphristi bakhe betindzawo letiphakeme nebetithico labetentile tinesimo sembuti nelinkhonyane. 16Bonkhe bantfu baleso naleso sive saka-Israyeli lababebeke tinhlitiyo tabo ekufuneni Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, balandzela emaLevi baya eJerusalema kuyawunikela imihlatjelo kuSimakadze, Nkulunkulu waboyise. 17Bacinisa umbuso wakaJuda, basekela Rehobowamu, umsa waSolomoni, iminyaka lemitsatfu, solomane bahamba etindleleni taDavide naSolomoni ngaso sonkhe leso sikhatsi.

Umndeni waka-Rehobowamu

18

11:18
1 Sam. 16:6
17:13
Rehobowamu watsatsa Mahalathi, indvodzakati yaJerimothi, umsa waDavide, unina wayo kungu-Abihayili, indvodzakati ya-Eliyabe, umsa waJese. 19Wamtalela emadvodzana: boJewushe, naShemariya kanye naZahamu. 20
11:20
1 Khos. 15:2
Rehobowamu wabe sewutsatsa Makha, indvodzakati ya-Absalomu, lowamtalela bo-Abiya, na-Athayi, naZiza, naShelomithi. 21Rehobowamu watsandza Makha, indvodzakati ya-Absalomu, kwendlula onkhe emakhosikati kanye netingani takhe. Emakhosikati akhe abeli-18 asawonkhe, tingani takhe tatingema-60, anemadvodzana langema-28 nemadvodzakati langema-60.

22Rehobowamu wabeka Abiya, umsa waMakha, kutsi abe ngumtfwanenkhosi lomkhulu kulabomnakabo, entela kutsi abe yinkhosi emvakwakhe. 23Wavele wenta kuhlakanipha ngekutsi lamadvodzana akhe awasakatele kuto tonkhe tifundza takaJuda netakaBhenjamini, nakuwo onkhe lamadolobha latinqaba. Wawabela kudla lokunyenti, wawatsatsela nebafati labanyenti.

12

Kuhlaselwa kwaJuda ngemaGibhithe

(1 Khos. 14:25-28)

121Watsi kube Rehobowamu atinte ebukhosini acine, yena nema-Israyeli onkheLaba bakaJuda njengobe kuvamile ku-2 Tikhronike nakuletinye tindzawo bawulahla umtsetfo waSimakadze.

2

12:2
1 Khos. 14:25
Njengobe base besukile kuSimakadze, Shishaki, inkhosi yaseGibhithe, wahlasela iJerusalema ngemnyaka wesihlanu wekubusa kwenkhosi Rehobowamu. 3Abehlome ngetincola temphi letiyi-1 200, nebagibeli bemahhashi labati-60 000; nemasotja labephume nawo eGibhithe abengenakubalwa: kungemaLibhiya, nemaSukhi kanye nameKushe.Laba bantfu lababesesifundzeni seNayili Lengenhla 4
12:4
2 Khr. 11:5
Watfumba lamadolobha akaJuda latinqaba, waze wefika eJerusalema.

5Umphrofethi Shemaya weta kuRehobowamu nakubaholi bakaJuda lababehlanganele eJerusalema ngenca yekwesaba Shishaki, wafike wakhuluma kubo watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ningilahlile, nami-ke senginiyekelela kuShishaki.’ ”

6Baholi baka-Israyeli kanye nenkhosi batitfoba batsi: “Simakadze ulungile.”

7Watsi kube Simakadze abone kutsi bayatitfoba, livi laSimakadze lefika kuShemaya, latsi: “Njengobe naku sebatitfobile, ngingeke ngisababhubhisa, kodvwa ngitawusheshe ngibaphe inkhululeko. Intfukutselo yami ngingeke ngisayitfululela etikweJerusalema ngaShishaki. 8Noko, batawuba ngaphansi kwakhe, khona batewufundza umehluko emkhatsini wekukhonta mine nekukhonta emakhosi alamanye emave.”

9

12:9
1 Khos. 10:16
14:26
2 Khr. 9:15
Watsi kube Shishaki, inkhosi yaseGibhithe, ahlasele iJerusalema, watfumba yonkhe ingcebo yasethempelini laSimakadze neyasesigodlweni. Watsatsa konkhe, ngisho nemahawu egolide labentiwe nguSolomoni. 10Ngako Rehobowamu, inkhosi, wenta emahawu elitfusi kutekutsatsa sikhundla salawa egolide, wase uwetfula esandleni setindvuna tabogadzi basekungeneni kwesigodlo. 11Njalo nje inkhosi nayiya ethempelini laSimakadze, labogadzi babehamba nayo baphetse lamahawu, bese kutsi emvakwaloko bawabuyisele emuva endlini yabogadzi.

12Njengobe abesatitfobile, intfukutselo yaSimakadze yagucuka, akazange abhujiswe. Ngempela kwaba khona lokuhle kaJuda.

Kubusa kwaRehobowamu

13

12:13
Eks. 20:24
1 Khos. 14:21
2 Khr. 6:6
Rehobowamu, inkhosi, watinta eJerusalema waba yinkhosi sibili. Abeneminyaka lengema-41 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka leli-17, lidolobha Simakadze labelikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive taka-Israyeli kutsi abeke kulo Libito lakhe. Libito lenina bekunguNama, awesive sema-Amoni. 14Rehobowamu wenta lokubi, ngobe inhlitiyo yakhe yayingakunaki kufunisisa Simakadze.

15

12:15
1 Khos. 14:29
15:6
Imininingwane ngekubusa kwaRehobowamu, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, ibhaliwe emilandvweni yaShemaya, umphrofethi, na-Ido, umboniswa, lapho kubhalwe khona tonkhe titukulwane ngekulandzelana kwato. Kwaba nekulwa lokwakungapheli emkhatsini waRehobowamu naJerobowamu. 16Rehobowamu wakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Abiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

13

Imphi ya-Abiya naJerobowamu

(1 Khos. 15:1-8)

131

13:1
1 Khos. 15:1
Ngemnyaka weli-18, Jerobowamu abusa ka-Israyeli, kaJuda kwabekwa Abiya, waba yinkhosi. 2Wabusela eJerusalema iminyaka lemitsatfu. Libito lenina bekunguMakha,SiHebheru sitsi “Mikhaya” indvodzakatiNome “umtukulu” ya-Uriyeli waseGibeya.

Kwakunekulwa emkhatsini wa-Abiya naJerobowamu. 3Abiya wahloma waya emphini anemasotja lati-400 000, tingwazi todvwa, kantsi Jerobowamu abevive ngemiswahla yemasotja lati-800 000.

4Abiya wemisa eNtsabeni iSemarayimu, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, wamemeta watsi: “Jerobowamu nani nonkhe sive saka-Israyeli, lalelani kimi! 5

13:5
Num. 18:19
Anati yini kutsi Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, bukhosi baka-Israyeli wabunika Davide kanye netitukulwane takhe ngesivumelwane seluswayi,“sivumelwane seluswayi” Fundza Lev. 2:13 lesingeke sephulwe, kuze kube phakadze naphakadze? 6
13:6
1 Khos. 11:26
Noko Jerobowamu, umsa waNebati, indvuna yaSolomoni, umsa waDavide, wase uvukela inkhosi yakhe. 7Lamanye emavukelambuso, langemadvodza lamabi, ahambisana naye amsekela avukela Rehobowamu, umsa waSolomoni, asesemncane, angakatinti, futsi naye asengakacini kutsi angemelana nabo.

8

13:8
1 Khos. 12:28
“Nyalo senitimisele kuphambana nembuso waSimakadze, losetandleni tetitukulwane taDavide. Vele, nine mabutfo lamakhulu kabi, kantsi futsi ninalamatfole egolide lenentelwa wona nguJerobowamu kutsi abe tithico tenu. 9
13:9
Eks. 28:41
32:29
1 Khos. 12:31
2 Khr. 11:14
Kodvwa anizange yini nibacoshe baphristi baSimakadze, emadvodzana a-Aroni, nemaLevi, nase nitibekela baphristi benu nenta njengobe tive talamanye emave tenta? Ngulowo nalowo lota kutekutinikela nekwehlukaniselwa aphetse inkunzana netihhanca letisikhombisa angaba ngumphristi waleto tithico tenu.

10“Tsine-ke, Simakadze unguNkulunkulu wetfu, kantsi futsi sisengakamlahli. Baphristi labakhonta Simakadze kusengabo bona labo labangemadvodzana a-Aroni, nalababasitako kusengawo emaLevi. 11

13:11
Eks. 25:30,37
29:38
30:34
Lev. 24:6
2 Khr. 2:4
Onkhe emalanga ekuseni nantsambama banikela kuSimakadze ngeminikelo yekushiswa nangemphepho lenuka kamnandzi. Balungisa sinkhwa etikwelitafula lelihlantekile ngekwemtsetfo, bakhanyise tibane letiselutsini lwegolide njalo nje ntsambama. Siyayigcina yonkhe imitsetfo yaSimakadze Nkulunkulu wetfu. Kodvwa nine senimlahlile. 12
13:12
Num. 10:9
Nkulunkulu unatsi, yena ungumholi wetfu. Baphristi bakhe labaphetse emacilongo abo batakuwashaya, khona sitekulwa nani. Madvodza aka-Israyeli, ningalwi naSimakadze, Nkulunkulu waboyihlo, ngobe ningeke niphumelele.”

13Jerobowamu abesatfumele lamanye emasotja kutsi ayekuvimbetela lena ngemuva, khona kutawutsi ngesikhatsi bakaJuda basabheke ngakuye, lamasotja abe abavimbetela ngale ngemuva. 14BakaJuda bagucuka babona kutsi bese bahlaselwa ngembili nangemuva. Base bakhala kuSimakadze. Baphristi bashaya emacilongo abo, 15kwatsi emadvodza akaJuda amemeta kutsi kuhlaselwe. Kwatsi kuloko kumemeta kwabo Nkulunkulu wacosha Jerobowamu nawo onkhe ema-Israyeli abalekela Abiya nemaJuda. 16Ema-Israyeli abalekela emaJuda; Nkulunkulu wawanikela etandleni tebakaJuda. 17Abiya kanye nemasotja akhe behlula ema-Israyeli kakhulu, kangangekutsi kwaze kwafa ema-Israyeli, emadvodza elikhetselo, lati-500 000. 18Ema-Israyeli ehlulwa kanjalo, kwatsi bakaJuda bancoba, ngobe babencike kuSimakadze Nkulunkulu waboyise.

19Abiya wacosha Jerobowamu, wadzimate watfumba emadolobha iBetheli, neJeshana, ne-Efroni kanye nemiti yawo. 20Jerobowamu akazange aphindze abe nemandla ngesikhatsi kusabusa Abiya kaJuda. Simakadze wamshaya, wafa.

21Kodvwa Abiya wakhula waba nemandla. Watsatsa bafati labali-14, watala emadvodzana langema-22 nemadvodzakati lali-16.

22

13:22
2 Khr. 24:27
Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Abiya kanye naloko lakwenta nalabekukhuluma, kubhaliwe emlandvweni wemphrofethi Ido.