Siswati 1996 (SWA96)
12

Kuhlaselwa kwaJuda ngemaGibhithe

(1 Khos. 14:25-28)

121Watsi kube Rehobowamu atinte ebukhosini acine, yena nema-Israyeli onkheLaba bakaJuda njengobe kuvamile ku-2 Tikhronike nakuletinye tindzawo bawulahla umtsetfo waSimakadze.

2

12:2
1 Khos. 14:25
Njengobe base besukile kuSimakadze, Shishaki, inkhosi yaseGibhithe, wahlasela iJerusalema ngemnyaka wesihlanu wekubusa kwenkhosi Rehobowamu. 3Abehlome ngetincola temphi letiyi-1 200, nebagibeli bemahhashi labati-60 000; nemasotja labephume nawo eGibhithe abengenakubalwa: kungemaLibhiya, nemaSukhi kanye nameKushe.Laba bantfu lababesesifundzeni seNayili Lengenhla 4
12:4
2 Khr. 11:5
Watfumba lamadolobha akaJuda latinqaba, waze wefika eJerusalema.

5Umphrofethi Shemaya weta kuRehobowamu nakubaholi bakaJuda lababehlanganele eJerusalema ngenca yekwesaba Shishaki, wafike wakhuluma kubo watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ningilahlile, nami-ke senginiyekelela kuShishaki.’ ”

6Baholi baka-Israyeli kanye nenkhosi batitfoba batsi: “Simakadze ulungile.”

7Watsi kube Simakadze abone kutsi bayatitfoba, livi laSimakadze lefika kuShemaya, latsi: “Njengobe naku sebatitfobile, ngingeke ngisababhubhisa, kodvwa ngitawusheshe ngibaphe inkhululeko. Intfukutselo yami ngingeke ngisayitfululela etikweJerusalema ngaShishaki. 8Noko, batawuba ngaphansi kwakhe, khona batewufundza umehluko emkhatsini wekukhonta mine nekukhonta emakhosi alamanye emave.”

9

12:9
1 Khos. 10:16
14:26
2 Khr. 9:15
Watsi kube Shishaki, inkhosi yaseGibhithe, ahlasele iJerusalema, watfumba yonkhe ingcebo yasethempelini laSimakadze neyasesigodlweni. Watsatsa konkhe, ngisho nemahawu egolide labentiwe nguSolomoni. 10Ngako Rehobowamu, inkhosi, wenta emahawu elitfusi kutekutsatsa sikhundla salawa egolide, wase uwetfula esandleni setindvuna tabogadzi basekungeneni kwesigodlo. 11Njalo nje inkhosi nayiya ethempelini laSimakadze, labogadzi babehamba nayo baphetse lamahawu, bese kutsi emvakwaloko bawabuyisele emuva endlini yabogadzi.

12Njengobe abesatitfobile, intfukutselo yaSimakadze yagucuka, akazange abhujiswe. Ngempela kwaba khona lokuhle kaJuda.

Kubusa kwaRehobowamu

13

12:13
Eks. 20:24
1 Khos. 14:21
2 Khr. 6:6
Rehobowamu, inkhosi, watinta eJerusalema waba yinkhosi sibili. Abeneminyaka lengema-41 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka leli-17, lidolobha Simakadze labelikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive taka-Israyeli kutsi abeke kulo Libito lakhe. Libito lenina bekunguNama, awesive sema-Amoni. 14Rehobowamu wenta lokubi, ngobe inhlitiyo yakhe yayingakunaki kufunisisa Simakadze.

15

12:15
1 Khos. 14:29
15:6
Imininingwane ngekubusa kwaRehobowamu, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, ibhaliwe emilandvweni yaShemaya, umphrofethi, na-Ido, umboniswa, lapho kubhalwe khona tonkhe titukulwane ngekulandzelana kwato. Kwaba nekulwa lokwakungapheli emkhatsini waRehobowamu naJerobowamu. 16Rehobowamu wakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Abiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.