Siswati 1996 (SWA96)
10

Baka-Israyeli bavukela Rehobowamu

(1 Khos. 12:1-20)

101

10:1
1 Khos. 12:1
Rehobowamu waya eShekhemu, lapho onkhe ema-Israyeli abebutsene khona ayekumbeka inkhosi. 2Kwatsi kube Jerobowamu, umsa waNebati, akuve loko, aseseGibhithe, lapho abebalekele khona, abalekele Solomoni, wabuya esuka eGibhithe. 3Ngako kwabe sekulandvwa Jerobowamu, yena kanye naso sonkhe sive sema-Israyeli baya kuRehobowamu, befika kuye batsi: 4“Uyihlo abesetfwese lijoko lelimatima kakhulu, manje-ke wena sinciphisele lomtfwalo lomatima nalelijoko lelimatima labelibeke etikwetfu; tsine sitakukhonta.”

5Rehobowamu wabaphendvula watsi: “Nibobuya lapha kimi emvakwemalanga lamatsatfu.” Ngako-ke sive sesuka sahamba.

6Inkhosi Rehobowamu yahamba yayawutsatsisa kubantfu labadzala lababekadze basebenta neyise Solomoni aseyinkhosi, yafike yabuta yatsi: “Nine ningangeluleka kutsi ngibaphendvule ngitsini labantfu?”

7Laba labadzala bamphendvula batsi: “Nangabe wena utawuba nemusa kulabantfu, ubajabulise, ubanike imphendvulo labayifunako, bayawuhlala batisebenti takho.”

8Kodvwa Rehobowamu wasilahla leseluleko salabantfu labadzala lababemeluleke ngaso, wahamba wayawubuta kulabasha, bontsanga yakhe, lababetinceku takhe. 9Wababuta watsi: “Nine-ke sitsini senu seluleko? Singabaphendvula sitsini labantfu labatsi kimi: ‘Cekisa lelijoko lesaletfweswa nguyihlo’?”

10Lamajaha labebontsanga yakhe amphendvula atsi: “Khuluma kulabantfu labatsite kuwe: ‘Uyihlo wasetfwesa umtfwalo losindzako, kodvwa wena wente ube lula,’ batjele utsi: ‘Cikilicane wami mukhulu kunelukhalo lwababe. 11Babe wanetfwesa lijoko lelimatima, mine-ke ngitalenta libe matima kakhulu. Babe abenibhacabula ngetiswebhu, mine-ke ngitanibhacabula ngetiswebhu letinetipikili.’ ”

12Kwaphela emalanga lamatsatfu, Jerobowamu nesive sonkhe babuyela kuRehobowamu, njengobe phela inkhosi beyishito kutsi babobuya emvakwemalanga lamatsatfu. 13Inkhosi yabaphendvula ngelulaka, yalahla leseluleko salabadzala, 14yalandzela seluleko sabontsanga yayo, yatsi: “Babe wanetfwesa umtfwalo lowesindzako, mine-ke ngitawengeta, unisindze kakhulu kunakucala. Babe abenibhacabula ngetiswebhu; mine ngitanibhacabula ngetiswebhu letinetipikili.” 15Ngako inkhosi ayizange isilalele sive, ngobe kwakuyintsandvo yaNkulunkulu kutsi kwenteke ngalendlela, kuze kugcwaliseke livi laSimakadze labelikhulume kuJerobowamu, umsa waNebati, nga-Ahiya waseShilo.

16Sonkhe sive sema-Israyeli satsi kube sibone kutsi inkhosi ayisilaleli sicelo saso, sakhuluma enkhosini satsi:

“Sinabudlelwane buni naDavide?

Sinasabelo sini nemsa waJese?

Emathendeni enu, ma-Israyeli!

Tibone kucedza, wena muti waDavide!”

Ngako ema-Israyeli esuka onkhe atibuyelela emathendeni awo. 17Kodvwa Rehobowamu wachubeka wabusa etikwawo onkhe lawo ma-Israyeli labehlala emadolobheni akaJuda.

18Inkhosi Rehobowamu watfumela Adoniramu“Adoniramu” nome “Hadoramu” labeyindvuna yalababentiswa imisebenti lematima, kodvwa ema-Israyeli amtselekela, amgcoba ngematje, waze wafa. Noko inkhosi Rehobowamu yaphumelela kugibela encoleni yayo yemphi, yabaleka yacondza eJerusalema. 19Ngako ema-Israyeli solomane yesuka ngalelo langa alwisana nendlu yakaDavide kuze kube ngulamuhla.

11

Siphrofetho saShemaya

(1 Khos. 12:21-24)

111

11:1
1 Khos. 12:21
Watsi kube efike eJerusalema Rehobowamu, wabutsa yonkhe indlu yakaJuda neyakaBhenjamini, libutfo lelalinemadvodza lati-180 000, tihlabani todvwa, wahlomisa imphi yekuhlasela indlu yaka-Israyeli, kuze batewubuyisela umbuso kuyeRehobowamu.

2Kodvwa kwefika livi laSimakadze kuShemaya, umuntfu waNkulunkulu, latsi: 3“Tjela Rehobowamu, umsa waSolomoni, inkhosi yakaJuda, nawo onkhe ema-Israyeli akaJuda newakaBhenjamini, utsi: 4‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ningakhuphuki kuyakulwa nabomnakenu. Hambani niye emakhaya enu nonkhe, ngobe loku kungumuno wami.’ ” Ngako balilalela livi laSimakadze babuyela emakhaya abo, bangabe basaya kuyauhlasela Jerobowamu.

Rehobowamu wakha emadolobha latinqaba

5Rehobowamu wahlala eJerusalema, wakha emadolobha latinqaba kaJuda: 6iBhetlehema, ne-Etamu, neThekhowa, 7neBhethi Suri, neSokho, ne-Adulamu, 8neGathi, neMaresha, neZifu, 9ne-Adorayimu, neLakhishi, ne-Azekha, 10neSora, ne-Ayaloni kanye neHebroni. Lawa-ke bekungemadolobha lakhiwa aba tinqaba kulakaJuda nelakaBhenjamini. 11Wawakhisisa wawacinisa, wase ubeka netindvuna kuwo, kwabekwa kuwo kudla, nemafutsa emncumo kanye neliwayini. 12Wabeka emahawu netikhali kuwo onkhe lamadolobha, wawenta acina kakhulu. Ngako lakaJuda nelakaBhenjamini aba ngaphansi kwakhe.

Kuta kwebaphristi nemaLevi kaJuda

13Baphristi nemaLevi ato tonkhe tifundza tema-Israyeli, basekela Rehobowamu. 14

11:14
2 Khr. 13:9
EmaLevi adzimate ashiya onkhe emadlelo awo nemafa awo, aya kaJuda naseJerusalema, ngobe Jerobowamu kanye nemadvodzana akhe abesavele abacoshile ekutseni babe baphristi baSimakadze. 15
11:15
1 Khos. 12:31
Wavele watibekela baphristi bakhe betindzawo letiphakeme nebetithico labetentile tinesimo sembuti nelinkhonyane. 16Bonkhe bantfu baleso naleso sive saka-Israyeli lababebeke tinhlitiyo tabo ekufuneni Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, balandzela emaLevi baya eJerusalema kuyawunikela imihlatjelo kuSimakadze, Nkulunkulu waboyise. 17Bacinisa umbuso wakaJuda, basekela Rehobowamu, umsa waSolomoni, iminyaka lemitsatfu, solomane bahamba etindleleni taDavide naSolomoni ngaso sonkhe leso sikhatsi.

Umndeni waka-Rehobowamu

18

11:18
1 Sam. 16:6
17:13
Rehobowamu watsatsa Mahalathi, indvodzakati yaJerimothi, umsa waDavide, unina wayo kungu-Abihayili, indvodzakati ya-Eliyabe, umsa waJese. 19Wamtalela emadvodzana: boJewushe, naShemariya kanye naZahamu. 20
11:20
1 Khos. 15:2
Rehobowamu wabe sewutsatsa Makha, indvodzakati ya-Absalomu, lowamtalela bo-Abiya, na-Athayi, naZiza, naShelomithi. 21Rehobowamu watsandza Makha, indvodzakati ya-Absalomu, kwendlula onkhe emakhosikati kanye netingani takhe. Emakhosikati akhe abeli-18 asawonkhe, tingani takhe tatingema-60, anemadvodzana langema-28 nemadvodzakati langema-60.

22Rehobowamu wabeka Abiya, umsa waMakha, kutsi abe ngumtfwanenkhosi lomkhulu kulabomnakabo, entela kutsi abe yinkhosi emvakwakhe. 23Wavele wenta kuhlakanipha ngekutsi lamadvodzana akhe awasakatele kuto tonkhe tifundza takaJuda netakaBhenjamini, nakuwo onkhe lamadolobha latinqaba. Wawabela kudla lokunyenti, wawatsatsela nebafati labanyenti.

12

Kuhlaselwa kwaJuda ngemaGibhithe

(1 Khos. 14:25-28)

121Watsi kube Rehobowamu atinte ebukhosini acine, yena nema-Israyeli onkheLaba bakaJuda njengobe kuvamile ku-2 Tikhronike nakuletinye tindzawo bawulahla umtsetfo waSimakadze.

2

12:2
1 Khos. 14:25
Njengobe base besukile kuSimakadze, Shishaki, inkhosi yaseGibhithe, wahlasela iJerusalema ngemnyaka wesihlanu wekubusa kwenkhosi Rehobowamu. 3Abehlome ngetincola temphi letiyi-1 200, nebagibeli bemahhashi labati-60 000; nemasotja labephume nawo eGibhithe abengenakubalwa: kungemaLibhiya, nemaSukhi kanye nameKushe.Laba bantfu lababesesifundzeni seNayili Lengenhla 4
12:4
2 Khr. 11:5
Watfumba lamadolobha akaJuda latinqaba, waze wefika eJerusalema.

5Umphrofethi Shemaya weta kuRehobowamu nakubaholi bakaJuda lababehlanganele eJerusalema ngenca yekwesaba Shishaki, wafike wakhuluma kubo watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ningilahlile, nami-ke senginiyekelela kuShishaki.’ ”

6Baholi baka-Israyeli kanye nenkhosi batitfoba batsi: “Simakadze ulungile.”

7Watsi kube Simakadze abone kutsi bayatitfoba, livi laSimakadze lefika kuShemaya, latsi: “Njengobe naku sebatitfobile, ngingeke ngisababhubhisa, kodvwa ngitawusheshe ngibaphe inkhululeko. Intfukutselo yami ngingeke ngisayitfululela etikweJerusalema ngaShishaki. 8Noko, batawuba ngaphansi kwakhe, khona batewufundza umehluko emkhatsini wekukhonta mine nekukhonta emakhosi alamanye emave.”

9

12:9
1 Khos. 10:16
14:26
2 Khr. 9:15
Watsi kube Shishaki, inkhosi yaseGibhithe, ahlasele iJerusalema, watfumba yonkhe ingcebo yasethempelini laSimakadze neyasesigodlweni. Watsatsa konkhe, ngisho nemahawu egolide labentiwe nguSolomoni. 10Ngako Rehobowamu, inkhosi, wenta emahawu elitfusi kutekutsatsa sikhundla salawa egolide, wase uwetfula esandleni setindvuna tabogadzi basekungeneni kwesigodlo. 11Njalo nje inkhosi nayiya ethempelini laSimakadze, labogadzi babehamba nayo baphetse lamahawu, bese kutsi emvakwaloko bawabuyisele emuva endlini yabogadzi.

12Njengobe abesatitfobile, intfukutselo yaSimakadze yagucuka, akazange abhujiswe. Ngempela kwaba khona lokuhle kaJuda.

Kubusa kwaRehobowamu

13

12:13
Eks. 20:24
1 Khos. 14:21
2 Khr. 6:6
Rehobowamu, inkhosi, watinta eJerusalema waba yinkhosi sibili. Abeneminyaka lengema-41 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka leli-17, lidolobha Simakadze labelikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive taka-Israyeli kutsi abeke kulo Libito lakhe. Libito lenina bekunguNama, awesive sema-Amoni. 14Rehobowamu wenta lokubi, ngobe inhlitiyo yakhe yayingakunaki kufunisisa Simakadze.

15

12:15
1 Khos. 14:29
15:6
Imininingwane ngekubusa kwaRehobowamu, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, ibhaliwe emilandvweni yaShemaya, umphrofethi, na-Ido, umboniswa, lapho kubhalwe khona tonkhe titukulwane ngekulandzelana kwato. Kwaba nekulwa lokwakungapheli emkhatsini waRehobowamu naJerobowamu. 16Rehobowamu wakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Abiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.