Siswati 1996 (SWA96)
1

Solomoni ucela kuhlakanipha

(1 Khos. 3:1-15)

11

1:1
1 Khos. 2:12,46
10:23
1 Khr. 29:25
Solomoni, umsa waDavide, watimisela umbuso locinile, ngobe Simakadze Nkulunkulu wakhe abenaye, wamenta waba mkhulu kakhulu.

2Solomoni wase ukhuluma kuwo onkhe ema-Israyeli: etindvuneni tetinkhulungwane, netemakhulu, nakubehluleli, nakubo bonkhe baholi besive sema-Israyeli, tinhloko temindeni. 3

1:3
Eks. 27:21
36:8
1 Khos. 3:4
1 Khr. 16:39
21:29
Solomoni kanye nalo lonkhe libandla bahamba baya endzaweni lephakeme leyayiseGibeyoni, ngobe phela lithende lekuhlangana laNkulunkulu lalikhona lapho. Lelo thende ngulelo lelalakhiwe nguMosi, inceku yaNkulunkulu, basesehlane. 4
1:4
2 Sam. 6:17
1 Khr. 13:6
15:1
Davide abekhuphuke nalo libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu alisusa eKhiriyathi Jeyarimu, waliletsa endzaweni labevele ayilungisele lona. Phela abesalakhele lithende lalo eJerusalema. 5
1:5
Eks. 38:1
Kodvwa lelilati lelitfusi lelalakhiwe nguBesaleli, umsa wa-Uri, lotalwa nguHure, lalisolomane liseGibeyoni embikwelithende laSimakadze. Ngako-ke boSolomoni nelibandla lakhe bafike bambuta Simakadze. 6Solomoni wakhuphuka waya elatini lelitfusi embikwaSimakadze lelalingasethendeni lekuhlangana, wafike wanikela ngenkhulungwane yeminikelo yekushiswa etikwalo.

7

1:7
1 Khos. 3:5
Ngalobo busuku Nkulunkulu watibonakalisa kuSolomoni, watsi kuye: “Cela nome ngabe yini lofuna kutsi ngikuphe yona.”

8

1:8
1 Khr. 28:5
Solomoni waphendvula Nkulunkulu, watsi: “Wentela Davide, babe wami, umusa lomkhulu, nami wangenta ngaba yinkhosi esikhundleni sakhe. 9
1:9
Gen. 13:6
Manje-ke, Simakadze Nkulunkulu wami, gcwalisa setsembiso sakho kubabe wami Davide, ngobe ubeke mine ngaba yinkhosi etikwesive lesikhulu nalesinyenti ngangelutfuli lwemhlabatsi. 10Ngiphe inhlakanipho nekucondza, kuze ngikwati kuhola lesive, ngobe ngubani nje longakhona kubusa lesive sakho lesikhulu kangaka?”

11Nkulunkulu waphendvula Solomoni, watsi: “Njengobe lesi kusifiso senhlitiyo yakho, futsi awukaceli umcebo, nebunjinga, nekuhlonishwa, ngisho nekutsi titsa takho tife, njengobe futsi ungakaceli ngisho nemphilo lendze, kodvwa ucele inhlakanipho nekucondza kuze utewubusa kahle sive sami lengikubeke etikwaso kutsi ube yinkhosi yaso, 12

1:12
1 Khos. 4:31
2 Khr. 9:22
Mat. 6:33
ngako-ke utawunikwa lokuhlakanipha nekucondza. Ngetulu kwaloko ngitakunika nemcebo, nebunjinga, nekuhlonishwa, lokungazange sekube nenkhosi leyake yaba nako ngembili kwakho, futsi kute leyawubuye ibe nako emvakwakho.”

Emandla enkhosi Solomoni nemcebo wakhe

(1 Khos. 10:26-29)

13Solomoni wase uyesuka“wase uyesuka” nome “wase uyeta” endzaweni lephakeme eGibeyoni wahamba waya eJerusalema, esuka embikwelithende lekuhlangana. Wabusa etikwesive sema-Israyeli. 14

1:14
1 Khos. 4:26
10:26
2 Khr. 9:25
Solomoni wabutsela ndzawonye tincola temphi nemahhashi; abenetincola temphi letatiyi-1 400, nemahhashi“nemahhashi” nome “nebagibeli bemahhashi” labeti-12 000, labekugcine emadolobheni etincola temphi, kanye naseJerusalema, lapho abehlala khona. 15Inkhosi yenta kutsi isiliva negolide yandze eJerusalema, yaze yafanana nelukhetse, nemisedari yayiminyenti njengetihlahla temakhiwa emaceleni etintsaba. 16Emahhashi aSolomoni abewekutsengwa eGibhithe“eGibhithe” kungahle kube “eMusuri” naseKuwe,“Kuwe” kungahle kube “iSilisiya” bahwebi benkhosi babewatsenga eKuwe. 17Incola yemphi leyatsengwa eGibhithe yabita emakhilogremu labengaba sikhombisa esiliva, lihhashi lilinye labita emakhilogremu esiliva labengaba mabili. Babephindze bawatsengisele onkhe emakhosi emaHethi newemaSiriya.