Siswati 1996 (SWA96)
1

Solomoni ucela kuhlakanipha

(1 Khos. 3:1-15)

11

1:1
1 Khos. 2:12,46
10:23
1 Khr. 29:25
Solomoni, umsa waDavide, watimisela umbuso locinile, ngobe Simakadze Nkulunkulu wakhe abenaye, wamenta waba mkhulu kakhulu.

2Solomoni wase ukhuluma kuwo onkhe ema-Israyeli: etindvuneni tetinkhulungwane, netemakhulu, nakubehluleli, nakubo bonkhe baholi besive sema-Israyeli, tinhloko temindeni. 3

1:3
Eks. 27:21
36:8
1 Khos. 3:4
1 Khr. 16:39
21:29
Solomoni kanye nalo lonkhe libandla bahamba baya endzaweni lephakeme leyayiseGibeyoni, ngobe phela lithende lekuhlangana laNkulunkulu lalikhona lapho. Lelo thende ngulelo lelalakhiwe nguMosi, inceku yaNkulunkulu, basesehlane. 4
1:4
2 Sam. 6:17
1 Khr. 13:6
15:1
Davide abekhuphuke nalo libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu alisusa eKhiriyathi Jeyarimu, waliletsa endzaweni labevele ayilungisele lona. Phela abesalakhele lithende lalo eJerusalema. 5
1:5
Eks. 38:1
Kodvwa lelilati lelitfusi lelalakhiwe nguBesaleli, umsa wa-Uri, lotalwa nguHure, lalisolomane liseGibeyoni embikwelithende laSimakadze. Ngako-ke boSolomoni nelibandla lakhe bafike bambuta Simakadze. 6Solomoni wakhuphuka waya elatini lelitfusi embikwaSimakadze lelalingasethendeni lekuhlangana, wafike wanikela ngenkhulungwane yeminikelo yekushiswa etikwalo.

7

1:7
1 Khos. 3:5
Ngalobo busuku Nkulunkulu watibonakalisa kuSolomoni, watsi kuye: “Cela nome ngabe yini lofuna kutsi ngikuphe yona.”

8

1:8
1 Khr. 28:5
Solomoni waphendvula Nkulunkulu, watsi: “Wentela Davide, babe wami, umusa lomkhulu, nami wangenta ngaba yinkhosi esikhundleni sakhe. 9
1:9
Gen. 13:6
Manje-ke, Simakadze Nkulunkulu wami, gcwalisa setsembiso sakho kubabe wami Davide, ngobe ubeke mine ngaba yinkhosi etikwesive lesikhulu nalesinyenti ngangelutfuli lwemhlabatsi. 10Ngiphe inhlakanipho nekucondza, kuze ngikwati kuhola lesive, ngobe ngubani nje longakhona kubusa lesive sakho lesikhulu kangaka?”

11Nkulunkulu waphendvula Solomoni, watsi: “Njengobe lesi kusifiso senhlitiyo yakho, futsi awukaceli umcebo, nebunjinga, nekuhlonishwa, ngisho nekutsi titsa takho tife, njengobe futsi ungakaceli ngisho nemphilo lendze, kodvwa ucele inhlakanipho nekucondza kuze utewubusa kahle sive sami lengikubeke etikwaso kutsi ube yinkhosi yaso, 12

1:12
1 Khos. 4:31
2 Khr. 9:22
Mat. 6:33
ngako-ke utawunikwa lokuhlakanipha nekucondza. Ngetulu kwaloko ngitakunika nemcebo, nebunjinga, nekuhlonishwa, lokungazange sekube nenkhosi leyake yaba nako ngembili kwakho, futsi kute leyawubuye ibe nako emvakwakho.”

Emandla enkhosi Solomoni nemcebo wakhe

(1 Khos. 10:26-29)

13Solomoni wase uyesuka“wase uyesuka” nome “wase uyeta” endzaweni lephakeme eGibeyoni wahamba waya eJerusalema, esuka embikwelithende lekuhlangana. Wabusa etikwesive sema-Israyeli. 14

1:14
1 Khos. 4:26
10:26
2 Khr. 9:25
Solomoni wabutsela ndzawonye tincola temphi nemahhashi; abenetincola temphi letatiyi-1 400, nemahhashi“nemahhashi” nome “nebagibeli bemahhashi” labeti-12 000, labekugcine emadolobheni etincola temphi, kanye naseJerusalema, lapho abehlala khona. 15Inkhosi yenta kutsi isiliva negolide yandze eJerusalema, yaze yafanana nelukhetse, nemisedari yayiminyenti njengetihlahla temakhiwa emaceleni etintsaba. 16Emahhashi aSolomoni abewekutsengwa eGibhithe“eGibhithe” kungahle kube “eMusuri” naseKuwe,“Kuwe” kungahle kube “iSilisiya” bahwebi benkhosi babewatsenga eKuwe. 17Incola yemphi leyatsengwa eGibhithe yabita emakhilogremu labengaba sikhombisa esiliva, lihhashi lilinye labita emakhilogremu esiliva labengaba mabili. Babephindze bawatsengisele onkhe emakhosi emaHethi newemaSiriya.

2

Emalungiselelo ekwakha lithempeli

(1 Khos. 5:1-18)

21Solomoni wakhipha simemetelo kutsi akwakhiwe lithempeli, kwakhelwe Libito laSimakadze, naye akhelwe sigodlo sakhe. 2

2:2
1 Khos. 5:15
Solomoni wabutsa emadvodza lati-70 000 ekwetfwala, kwatsi lati-80 000 aba ngekucota ematje etintsabeni, wabeka tindvuna tawo letatiti-3 600.

3

2:3
2 Sam. 5:11
1 Khos. 5:2
1 Khr. 14:1
Solomoni watfumela umlayeto kuHiramu,“Hiramu” nome “Huramu” inkhosi yaseThire, watsi:

“Ngitfumelele tingodvo temsedari, njengobe wenta kubabe wami Davide, ngesikhatsi umtfumelela tingodvo tekwakha sigodlo, lapho abetawuhlala khona. 4

2:4
Lev. 24:5
Num. 28:3,9,11
Manje sengifuna kucala kwakha lithempeli, ngakhele Libito laSimakadze Nkulunkulu wami, bese ngilinikela kuye libe lekushisela imphepho kube liphunga lelimnandzi kuye, libe lekubeka sinkhwa lesingcwele, nelekwentela khona iminikelo yekushiswa njalo ekuseni, nasentsambama, nangemaSabatha, nangekwetfwasa kwetinyanga, nangemikhosi lemisiwe yaSimakadze Nkulunkulu wetfu. Leso-ke simiso sema-Israyeli lesiyakuma kuze kube phakadze.

5

2:5
Eks. 18:11
“Lelithempeli lengitawulakha litawuba likhulu kakhulu, ngobe Nkulunkulu wetfu mkhulu kunabo bonkhe bonkulunkulu labakhona. 6
2:6
1 Khos. 8:27
2 Khr. 6:18
Jobe 11:7
Isa. 66:1
Jer. 23:24
Imis. 7:48
17:24
Kepha ngubani longamakhela lithempeli, ngobe emazulu, ngisho nemazulu laphakeme kunawo onkhe, ngeke enele kuwo? Bengingubani-ke mine kutsi ngingakhela yena lithempeli, ngaphandle kwekutsi ngakhe indzawo nje, lapho kutaboshiselwa khona imphepho embikwakhe?

7“Ngako-ke ngitfumelele umuntfu loyingcweti kutekwakha ngegolide, nangesiliva, nangelitfusi, nangensimbi, nangaletibukhwebeletane, nangaletibubendze, nangaletiluhlata njengesibhakabhaka, umuntfu losacocodzela kutekubata, nekucopha, kutsi atewusebenta kaJuda naseJerusalema kanye naletingcweti tekubata talapha kami, labo lengabakhetselwa ngubabe Davide.

8“Ngitfumelele kanye nemisedari, netipheshula, netingodvo te-almugi“almugi” ngulelinye libito le-“algumi” nome “junipha” taseLebanoni, ngobe ngiyati kutsi lamadvodza akakho aceceshekile ekugawuleni tingodvo lapho. Emadvodza akami atawubambisana nalawo akakho, 9kutsi angilungisele tingodvo letinyenti, ngobe lelithempeli lekufanele ngilakhe kumele libe likhulu futsi libe lihle. 10

2:10
1 Khos. 5:11
Ngitawunika tisebenti takakho, lamadvodza latawugawula letingodvo, kolo losiliwe longemathani langaba ti-2 000, nebhali lengemathani langaba ti-2 000, neliwayini lelingemalitha langaba ti-400 000, nemafutsa emncumo langemalitha langaba ti-400 000.”

11

2:11
1 Khos. 10:9
Hiramu, inkhosi yaseThire, watfumela imphendvulo lekwakuyincwadzi kuSolomoni, watsi:

“Simakadze uyasitsandza sive sakhe, ngako sewukwente waba yinkhosi yaso. 12

2:12
Gen. 1:1
Eks. 20:11
1 Khos. 5:7
Hla. 33:6
96:5
102:25
Imis. 4:24
14:15
Semb. 10:6
Akabongwe Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, uMdali welizulu nemhlaba. Uphe inkhosi Davide indvodzana lehlakaniphile, legcwele emasu ekuhlakanipha nekucondza, nyalo seyitilungiselela kwakha lithempeli laSimakadze, itakhele nesigodlo sayo.

13“Ngikutfumelela nango Huramu Abi, ingcweti kutekubata nakutekwakha. 14

2:14
1 Khos. 7:14
Unina abengulomunye wesive sakaDani, uyise awaseThire. Wakufundzela kusebenta ngegolide, nangesiliva, nangelitfusi, nangensimbi, nangematje, nangetingodvo, nangaletibukhwebeletane, nangaletibubendze, nangaletiluhlata njengesibhakabhaka, nangelineni lecolisakele. Unelwati lolubanti kuto tonkhe tekubata netekucopha, nome ngabe nguyiphi inhlobo yendlu ledzingekile, nakayinikiwe. Utawusebenta kanye nalababati bakakho, nalaba benkhosi yami Davide, uyihlo.

15“Manje-ke inkhosi yami ayitfumelele tisebenti tayo loko leyayikwetsembisile: kolo, nebhali, nemafutsa emncumo, neliwayini. 16

2:16
Ezra 3:7
Tsine sitatigawula tonkhe tingodvo lotifunako taseLebanoni, bese sitintantisa ngeminyaba yato lapha elwandle tiye eJopha. Nine-ke nitabe senitenyula lapho nitimikise eJerusalema.”

Solomoni wenta lubalo

(1 Khos. 5:13-18)

17

2:17
1 Khr. 22:2
Solomoni wase wenta lubalo lwabo bonkhe lababetive lababeka-Israyeli, emvakwelubalo uyise Davide labelwentile. Batfolakala kutsi babeti-153 600. 18
2:18
1 Khos. 5:15
Wase ukhetsa labati-70 000 kubo kutsi babe betfwali, nalabati-80 000 kutsi babe babati bematje etintsabeni, nalabati-3 600 kutsi babe tindvuna tabo.