Siswati 1996 (SWA96)
4

Bafundzisi bemanga

41

4:1
Mat. 24:23
2 Thim. 3:1
2 Phet. 3:3
1 Joh. 2:18
Juda 18
Moya ukhuluma ngalokusebaleni kutsi ngetikhatsi tekugcina labanye bayawuhlubuka ekukholweni, balandzele imimoya ledukisako netimfundziso temadimoni. 2Bantfu labatentisako bayawufundzisa emanga, ngobe bonembeza babo bashiswe luphawu. 3
4:3
Gen. 9:3
Rom. 14:6
1 Khor. 10:30
Bayawuvimbela kushada nekuteka, batsi akuzilwe kudla lokutsite. Phela konkhe kudla kwadalwa nguNkulunkulu lekufanele kutsi labakholwako bakwemukele ngekubonga, njengobe babantfu labalatiko liciniso lonkhe. 4
4:4
Gen. 1:31
Mak. 7:19
Imis. 10:13
Rom. 14:14,20
Khol. 2:16
Thit. 1:15
Ngobe konkhe lokudalwe nguNkulunkulu kulungile. Kuko konkhe lokwemukelwa ngekubonga kute lokufanele kwaliwe, 5ngobe konkhe kungcweliswe ngelivi laNkulunkulu nangemthandazo.

Sisebenti saKhristu Jesu lesincomekako

6

4:6
2 Thim. 1:5
3:14
Utawuba sisebenti saKhristu lesincomekako nawungayendlulisela kubazalwane lemiyalo. Nawe utakondleka emoyeni ngemavi ekukholwa nangemfundziso yeliciniso, lobambelele kuyo. 7
4:7
1 Thim. 1:4
Ungahambisani netinganekwane tebulukati letingakalungi. Tetayete wena kumesaba Nkulunkulu. 8
4:8
Hla. 37:4
1 Thim. 6:6
Ngobe kwetayeta umtimba ngekwelula imisipha kunenzuzo kwesikhashana nje, kodvwa kumesaba Nkulunkulu kunenzuzo etintfweni letinyenti, ngobe kucuketse setsembiso semphilo yamanje kanye nesemphilo letako. 9Lelivi letsembekile, lifanele kwemukelwa ngibo bonkhe. 10Kuze kube manje siyasebenta sishikaneke, ngobe sibeke litsemba letfu kuNkulunkulu lophilako, longuMsindzisi wabo bonkhe bantfu, ikakhulu walabo labakholwako.

11Yala ufundzise ngaletintfo.

Pawula weluleka Thimothi kutsi abe sibonelo emsebentini wakhe

12

4:12
Thit. 2:7,15
1 Phet. 5:3
Ungavumi kutsi busha bakho bedzeleleke kubantfu. Kodvwa bani sibonelo kulabakholwako; ube sibonelo ngekukhuluma, nangesimilo, nangelutsandvo, nangekukholwa, nangekuba msulwa. 13Tinikele kufundzela bantfu umBhalo, ubayale, ubafundzise, ngize ngifike. 14
4:14
Imis. 8:17
13:1
19:6
1 Thes. 5:19
1 Thim. 1:18
2 Thim. 1:6
Ungasivilapheli sipho sakho lowasinikwa ngelivi lesiphrofetho ngesikhatsi baholi belibandla babeka tandla etikwakho.

15Khutsala kakhulu kuloko, khona batewubona kuchubekela kwakho embili. 16

4:16
Imis. 20:28
1 Khor. 9:22
Jak. 5:20
Uticaphele wena nekufundzisa kwakho, ungesuki kuko; ngobe ngekwenta njalo utawube utisindzisa wena kanye nalabakuvako.

5

Ngekuyala labakholwako

51

5:1
Lev. 19:32
Ungayikhahli indvodza lendzala, kodvwa uyiyale kube shangatsi uyala uyihlo; labadvuna labasebancane ubaphatse shangatsi uphetse bomnakenu. 2Labasikati labadzala ubaphatse shangatsi uphetse bonyoko, nalabasikati labasebancane ubaphatse shangatsi uphetse bodzadzewenu, ube msulwa kubo bonkhe.

Imiyalo ngebafelokati

3Ubatise bafelokati, lababafelokati sibili. 4

5:4
Mat. 15:4
Nangabe umfelokati anebantfwana nome batukulu, abacale bakhombise inhlonipho yekukholwa kwabo emakhaya kubo, babuyisele kubonga kwabo kulabo lababakhulisile, ngobe nguloko lokuhle emehlweni aNkulunkulu. 5
5:5
Luk. 2:36
Kodvwa lowo longumfelokati sibili, longasenabani, litsemba lakhe lonkhe sewulibeke kuNkulunkulu. Uthandaza busuku nemini acela lusito kuNkulunkulu. 6
5:6
Ef. 2:1
Jak. 5:5
Kodvwa umfelokati lotinikele etinkhanukweni ufe asaphila. 7Bayale ngaloko, kuze bangasoleki. 8
5:8
Thit. 1:6
Kepha nangabe umuntfu anganakekeli tihlobo takhe, ikakhulu umndeni wakhe, sewukulahlile kukholwa; futsi loko kwenta kwakhe kubi kakhulu kunekwemuntfu longakholwa.

9

5:9
Dut. 24:3
Umfelokati, loneminyaka lengetulu kwema-60, ungambhalisa, nangabe abeshade kanye. 10
5:10
Joh. 13:14
1 Thim. 3:7
Heb. 13:2
1 Phet. 4:9
Kufanele atiwe ngetento takhe letinhle, njengemuntfu lowake wondla wakhulisa bantfwana, waphatsa kahle tihambi, wageza tinyawo talabangcwele, wasita labahluphekile, futsi kufanele abe ngulabetinikele kwenta lokuhle nome ngayiphi indlela.

11Kodvwa bafelokati labasebancane ungababhalisi, ngobe nangabe tinkhanuko tabo tenyama setibenta besuke kuKhristu, babe sebafisa kwendza. 12

5:12
1 Thim. 1:19
Ngaleyo ndlela batifaka ekwehlulelweni ngekuphambuka esetsembisweni sabo sekucala. 13
5:13
1 Thim. 3:11
Thit. 2:3
Ngetulu kwaloko bafundza buvila ngekutfunga imiti, bangagcini ngebuvila kuphela, kodvwa babuye bahlebe, bangene kulokungesiko kwabo, bakhulume nalokungakafaneli. 14
5:14
1 Khor. 7:9
Ngifisa kutsi bafelokati labasebancane bendze, batale bantfwana, baphatse imindeni yabo, kuze sitsa singetilitfola litfuba lekunyembenya labakholwako. 15Vele, labanye sebaphambukile, balandzela Sathane. 16Nangabe kukhona umfati lokholwako lonebafelokati labatihlobo, akabasite; lingetfweswa umtfwalo libandla, khona litekusita labo lababafelokati labeswele ngempela.

Imiyalo ngebabonisi belibandla

17

5:17
Imis. 14:23
Fil. 2:29
1 Thes. 5:12
Heb. 13:17
Babonisi belibandla labaphetse kahle bafanele kubongwa ngalokuphindziwe, ikakhulu labo labasebenta ngekushumayela nangekufundzisa. 18
5:18
Dut. 24:14
25:4
Mat. 10:10
Luk. 10:7
Empeleni umBhalo utsi: “Ungayifaki sifonyo inkhabi nayibhulako;” uphindze utsi: “Sisebenti sifanelwe liholo laso.”

19

5:19
Dut. 17:6
19:15
Mat. 18:16
Ungakwemukeli kubekwa licala kwembonisi welibandla ngaphandle kwekutsi kube nabofakazi lababili nome labatsatfu. 20
5:20
Dut. 19:20
Gal. 2:14
Ef. 5:11
Thit. 1:13
Labo labonako ubasole ubekhute embikwabo bonkhe, khona nalabo labanye batewuhlala ngekwesaba.

Letinye teluleko

21

5:21
1 Thim. 6:13
Ngiyakuyalisisa, embikwaNkulunkulu, naKhristu Jesu, netingilosi letikhetsiwe, kutsi lemiyalo uyigcine ngebucotfo ungavuni muntfu; ungakhetsi muntfu. 22
5:22
Imis. 6:6
1 Thim. 4:14
2 Thim. 1:6
Ungasheshi kubeka tandla kunome ngukubani, futsi ungabambisani nemuntfu etonweni takhe; tigcine umsulwa.

23Yekela kunatsa emanti odvwa, ubosale unatsa nelitsantana leliwayini ngenca yesisu sakho nangebutsakatsaka lobuvama kukuhlupha.

24

5:24
Gal. 5:19
Tono talabanye bantfu tisebaleni, tiyabendvulela tibaholele ekwehlulelweni; kodvwa talabanye tiyabalandzela tibonakale kamuva.

25

5:25
Mat. 10:26
Kanjalo tento letinhle tisebaleni, naleto letingakabonakali tingeke tihlale tifihlakele.

6

Ngetisebenti

61

6:1
Ef. 6:5
Khol. 3:22
Thit. 2:9
1 Phet. 2:18
Bonkhe labangaphansi kwelijoko lekuba tisebenti ludvumo lonkhe abalunike baphatsi babo, kuze phela lingahlambalateki libito laNkulunkulu nemfundziso yakhe yonkhe. 2Tisebenti letinebaphatsi labakholwako kufanele tingabedzeleli ngeligunya lekutsi babazalwane; kodvwa timelwe tisebente kancono, ngobe labo labasitakala ngekusebenta kwato ngulabatsandzekako labakholwako.

Timfundziso temanga nemcebo sibili

Ubofundzisa uyale ngaletintfo. 3

6:3
Gal. 1:6
1 Thim. 1:3
2 Thim. 1:13
Nangabe kukhona lofundzisa lokunye lokungavumelani nemavi laphilile eNkhosi yetfu Jesu Khristu, nemfundziso lenekumesaba Nkulunkulu, 4
6:4
1 Khor. 8:2
uyatikhukhumeta, akati lutfo, uguliswa ngimibuzo nekuphikisana lokuveta umona, nembango, nekuhlambalata, nekuzindlekela lokubi, 5
6:5
Rom. 16:17
2 Thim. 2:23
3:8
Thit. 1:11
3:9
nemsindvo wembango longapheli webantfu labanengcondvo leyonakele, futsi labemukwe neliciniso, bacabange kutsi kwesaba Nkulunkulu yindlela yenzuzo.

6

6:6
Taga 15:16
Fil. 4:11
1 Thim. 4:8
Vele kuyinzuzo lenkhulu kwesaba Nkulunkulu kanye nekweneliseka. 7
6:7
Jobe 1:21
Hla. 49:17
Shu. 5:14
Ngobe kute leseta nako la emhlabeni, futsi kute nalesiyawuhamba nako; 8
6:8
Taga 30:8
Mat. 6:25
Heb. 13:5
kodvwa nasinekudla nekwekwembatsa, aseneliseke. 9
6:9
Taga 11:28
28:20
Mat. 13:22
Mak. 10:23
Jak. 5:1
Kodvwa labo labafisa bunjinga bawela ekulingweni, naselugibeni, nasetinkhanukweni letinyenti tebulima, naletiyingoti letigcumukisela bantfu ekufeni nasekubhujisweni. 10
6:10
Eks. 23:8
Phela kutsandza imali kuyimphandze yako konkhe lokubi; labanye-ke ngekuyifisa kwabo bedukile, bakhwesha ekukholweni, batigwaza ngeminjunju yebuhlungu leminyenti.

Kukhonta Nkulunkulu ngeliciniso

11

6:11
2 Thim. 2:22
Heb. 12:14
Kodvwa wena, muntfu waNkulunkulu, kubalekele loko; jonga kulunga, nekwesaba Nkulunkulu, nekukholwa, nelutsandvo, nekubeketela, nebumnene. 12
6:12
1 Khor. 9:24
Fil. 3:12
1 Thim. 1:18
2 Thim. 4:7
Lwani kulwa lokuhle kwekukholwa, kuze uzuze kuphila lokuphakadze lowabitelwa kuko, wavuma kuvuma lokuhle embikwabofakazi labanyenti. 13
6:13
Dut. 32:39
Jobe 33:4
Mat. 27:11
Joh. 18:33,37
1 Thim. 5:21
Ngikuyala embikwaNkulunkulu lophilisa konkhe, nasembikwaKhristu Jesu lowavuma sivumo lesihle embikwaPhontiyuse Philatu, 14kutsi ugcine lomyalo, ungenabala, ungasoleki, kuze kube sikhatsi sekubonakala kweNkhosi yetfu Jesu Khristu. 15
6:15
Dut. 10:17
1 Thim. 1:17
Semb. 17:14
19:16
Ngesikhatsi sakhe Jesu utawubonakaliswa nguSomandla lokunguye yedvwa, lobusisekile, iNkhosi yemakhosi neMbusi webabusi. 16
6:16
Eks. 33:20
Joh. 1:18
1 Joh. 4:12
Nguye yedvwa longabhubhi lohlala ekukhanyeni lekungasondzeleki kuko, longazange asabonwe ngumuntfu, nalongeke abonwe ngumuntfu. Kuye akube ludvumo nemandla aphakadze. Amen.

Kufundzisa ticebi

17

6:17
Jobe 31:24
Hla. 62:10
Mak. 4:18
Luk. 12:15
1 Thim. 4:10
Yala labacebile kulelive lamanje kutsi bangatikhukhumeti, bangabeki nematsemba abo kulomcebo lophelako, kodvwa bawabeke kuNkulunkulu losipha konkhe ngalokuphelele, kuze sitfokote ngako. 18
6:18
Dut. 15:7
Gal. 6:9
Heb. 13:16
Ubatjele kutsi bente lokuhle, bacebe emisebentini lemihle, babelane, bephane. 19
6:19
Mat. 6:20
Luk. 16:9
Ngaloko batibekela sisekelo lesihle sesikhatsi lesitako, khona batewunamatsela ekuphileni lokunguko sibili.

Siphetfo

20

6:20
1 Thim. 4:6
2 Thim. 1:14
2:14
Thit. 1:14
Ye Thimothi, londvolota loko lophatsiswe kona. Ukugege kukhuluma lokulite nekuphikisana lokutsiwa lwati kube kungesilo, 21ngobe labanye batsi ngekulwemukela balahlekelwa ngumgomo wekukholwa.

Umusa awube nani.