Siswati 1996 (SWA96)
5

Ngekuyala labakholwako

51

5:1
Lev. 19:32
Ungayikhahli indvodza lendzala, kodvwa uyiyale kube shangatsi uyala uyihlo; labadvuna labasebancane ubaphatse shangatsi uphetse bomnakenu. 2Labasikati labadzala ubaphatse shangatsi uphetse bonyoko, nalabasikati labasebancane ubaphatse shangatsi uphetse bodzadzewenu, ube msulwa kubo bonkhe.

Imiyalo ngebafelokati

3Ubatise bafelokati, lababafelokati sibili. 4

5:4
Mat. 15:4
Nangabe umfelokati anebantfwana nome batukulu, abacale bakhombise inhlonipho yekukholwa kwabo emakhaya kubo, babuyisele kubonga kwabo kulabo lababakhulisile, ngobe nguloko lokuhle emehlweni aNkulunkulu. 5
5:5
Luk. 2:36
Kodvwa lowo longumfelokati sibili, longasenabani, litsemba lakhe lonkhe sewulibeke kuNkulunkulu. Uthandaza busuku nemini acela lusito kuNkulunkulu. 6
5:6
Ef. 2:1
Jak. 5:5
Kodvwa umfelokati lotinikele etinkhanukweni ufe asaphila. 7Bayale ngaloko, kuze bangasoleki. 8
5:8
Thit. 1:6
Kepha nangabe umuntfu anganakekeli tihlobo takhe, ikakhulu umndeni wakhe, sewukulahlile kukholwa; futsi loko kwenta kwakhe kubi kakhulu kunekwemuntfu longakholwa.

9

5:9
Dut. 24:3
Umfelokati, loneminyaka lengetulu kwema-60, ungambhalisa, nangabe abeshade kanye. 10
5:10
Joh. 13:14
1 Thim. 3:7
Heb. 13:2
1 Phet. 4:9
Kufanele atiwe ngetento takhe letinhle, njengemuntfu lowake wondla wakhulisa bantfwana, waphatsa kahle tihambi, wageza tinyawo talabangcwele, wasita labahluphekile, futsi kufanele abe ngulabetinikele kwenta lokuhle nome ngayiphi indlela.

11Kodvwa bafelokati labasebancane ungababhalisi, ngobe nangabe tinkhanuko tabo tenyama setibenta besuke kuKhristu, babe sebafisa kwendza. 12

5:12
1 Thim. 1:19
Ngaleyo ndlela batifaka ekwehlulelweni ngekuphambuka esetsembisweni sabo sekucala. 13
5:13
1 Thim. 3:11
Thit. 2:3
Ngetulu kwaloko bafundza buvila ngekutfunga imiti, bangagcini ngebuvila kuphela, kodvwa babuye bahlebe, bangene kulokungesiko kwabo, bakhulume nalokungakafaneli. 14
5:14
1 Khor. 7:9
Ngifisa kutsi bafelokati labasebancane bendze, batale bantfwana, baphatse imindeni yabo, kuze sitsa singetilitfola litfuba lekunyembenya labakholwako. 15Vele, labanye sebaphambukile, balandzela Sathane. 16Nangabe kukhona umfati lokholwako lonebafelokati labatihlobo, akabasite; lingetfweswa umtfwalo libandla, khona litekusita labo lababafelokati labeswele ngempela.

Imiyalo ngebabonisi belibandla

17

5:17
Imis. 14:23
Fil. 2:29
1 Thes. 5:12
Heb. 13:17
Babonisi belibandla labaphetse kahle bafanele kubongwa ngalokuphindziwe, ikakhulu labo labasebenta ngekushumayela nangekufundzisa. 18
5:18
Dut. 24:14
25:4
Mat. 10:10
Luk. 10:7
Empeleni umBhalo utsi: “Ungayifaki sifonyo inkhabi nayibhulako;” uphindze utsi: “Sisebenti sifanelwe liholo laso.”

19

5:19
Dut. 17:6
19:15
Mat. 18:16
Ungakwemukeli kubekwa licala kwembonisi welibandla ngaphandle kwekutsi kube nabofakazi lababili nome labatsatfu. 20
5:20
Dut. 19:20
Gal. 2:14
Ef. 5:11
Thit. 1:13
Labo labonako ubasole ubekhute embikwabo bonkhe, khona nalabo labanye batewuhlala ngekwesaba.

Letinye teluleko

21

5:21
1 Thim. 6:13
Ngiyakuyalisisa, embikwaNkulunkulu, naKhristu Jesu, netingilosi letikhetsiwe, kutsi lemiyalo uyigcine ngebucotfo ungavuni muntfu; ungakhetsi muntfu. 22
5:22
Imis. 6:6
1 Thim. 4:14
2 Thim. 1:6
Ungasheshi kubeka tandla kunome ngukubani, futsi ungabambisani nemuntfu etonweni takhe; tigcine umsulwa.

23Yekela kunatsa emanti odvwa, ubosale unatsa nelitsantana leliwayini ngenca yesisu sakho nangebutsakatsaka lobuvama kukuhlupha.

24

5:24
Gal. 5:19
Tono talabanye bantfu tisebaleni, tiyabendvulela tibaholele ekwehlulelweni; kodvwa talabanye tiyabalandzela tibonakale kamuva.

25

5:25
Mat. 10:26
Kanjalo tento letinhle tisebaleni, naleto letingakabonakali tingeke tihlale tifihlakele.