Siswati 1996 (SWA96)
3

Timphawu tebabonisi ebandleni

31

3:1
Imis. 20:28
Fil. 1:1
Licinisile lelivi lelitsi: Nangabe umuntfu afisa umsebenti wekuba ngumbonisi, ufisa umsebenti lomuhle. 2
3:2
Thit. 1:5-9
1 Phet. 5:3
Umbonisi kufanele kube yindvodza lengasoleki, lenemfati munye, letibambako, lezitsile, lehloniphekile, lephatsa kahle tihambi, lenemasu ekufundzisa, 3
3:3
Lev. 10:9
2 Thim. 2:24
lengesiso sidzakwa, lengatitsatseli etulu tintfo, kodvwa lemnene, lengenalo luchweba, lengayitsandzi imali. 4
3:4
1 Sam. 2:12
Umbonisi kufanele abe ngulophetse kahle umuti wakhe, afundzise ngekuhlonipheka konkhe kutsi bantfwabakhe batfobeke. 5Kodvwa nangabe indvodza yehluleka kuphatsa umuti wayo, pho, ingaliphatsa kanjani libandla laNkulunkulu? 6Umbonisi akukafaneli kube ngumuntfu losandza kuphendvuka funa atigcabhe, bese-ke Sathane uyamwisa. 7
3:7
2 Khor. 8:21
Ngetulu kwaloko kufanele abe nebufakazi lobuhle kubangephandle, funa awele ehlazweni naselugibeni lwaSathane.

Timphawu tebadikhoni ebandleni

8

3:8
Imis. 6:3
Ngalokufananako futsi nebadikhoni kufanele bazitse, bangabi nalo lulwimi lolumphacambili; bangabi tigcili talokudzakisanako, bangahaheli inzuzo lembi. 9
3:9
1 Thim. 1:19
Emaciniso lembulekile ekukholwa kufanele bawaphatse nganembeza lomhlophe. 10Laba kufanele bavivinywe kucala, bese-ke bangena emsebentini webudikhoni, nabangasoleki. 11
3:11
1 Thim. 2:9
Kanjalo futsi nalabasikati bafanele kuzitsa, bangahlebi, batitsibe, betsembeke kuko konkhe. 12Umdikhoni kufanele abe yindvodza lenemfati munye, lephetse kahle bantfwabayo nemuti wayo. 13
3:13
Mat. 25:21
1 Joh. 3:21
Ngobe labo labake bawenta kahle lomsebenti webudikhoni batizuzela ludvumo loluhle nesibindzi lesikhulu ekukholweni kuKhristu Jesu.

Imfihlakalo lenkhulu ngelibandla laNkulunkulu

14Nome ngikubhalela ngaletintfo nje, ngiyetsemba kutsi ngitawufika lapho kuwe masinyane. 15

3:15
Ef. 2:19
Kodvwa nakwenteka ngephuta, umelwe kwati kutsi umuntfu kufanele atiphatse kanjani endlini yaNkulunkulu, lekulibandla laNkulunkulu lophilako, leliyinsika nesisekelo seliciniso. 16
3:16
Joh. 1:14
Imis. 1:9
Rom. 1:3
Ef. 1:20
3:6
1 Phet. 1:12
3:18
Siyavuma kutsi yinkhulu kakhulu imfihlakalo yenkholo yetfu yekutsi:

Wabonakaliswa angumuntfu,

wafakazelwa nguMoya,

wabonwa tingilosi,

washunyayelwa kubetive,

wakholeka emhlabeni,

wenyukela enkhatimulweni.