Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Imis. 9:15
Gal. 1:1
Khol. 1:27
Lencwadzi iphuma kuPawula, umphostoli waKhristu Jesu ngekutfunywa nguNkulunkulu, uMsindzisi wetfu, naKhristu Jesu lolitsemba letfu.

2

1:2
Imis. 16:1
Thit. 1:4
Iya kuThimothi, umntfwanami sibili ekukholweni.

Umusa, nebubele, nekuthula lokuvela kuNkulunkulu, longuBabe, nakuKhristu Jesu iNkhosi yetfu, akube nawe.

Tecwayiso ngetimfundziso temanga

3

1:3
Gal. 1:6
1 Thim. 6:3
Njengobe ngakuyala, ngesikhatsi ngiya eMasedoniya, ngicela uhlale lapho e-Efesu, kukhona bantfu labanetimfundziso temanga lapho kuleyo ndzawo. Bancandze ubatjele bakuyekele loko. 4
1:4
1 Thim. 4:7
2 Thim. 2:16,23
Thit. 1:14
3:9
Ubayale nekutsi bangatinaki tinganekwane nemilandvo lengapheli yetitukulwane. Konkhe loku kubanga kuphikisana lokungasiti lutfo esikhundleni sekutsi kuphumelelise kusebentela Nkulunkulu ngekukholwa. 5
1:5
Dut. 6:5
Rom. 13:8
Gal. 5:6,14
Empeleni injongo yemyalo wetfu kuvusetela lutsandvo loluphuma enhlitiyweni lemhlophe, nakunembeza lomsulwa, nasekukholweni lokute kutentisa. 6
1:6
1 Thim. 6:20
Labanye ngekuyigeja lenjongo baphambukele etinkhulumeni letingenamsebenti, 7bafisa kuba bafundzisi bemtsetfo ngaphandle kwekukucondzisisa kahle loko labakushoko, naloko labakugcizelelako.

8

1:8
Rom. 7:12
Siyati kutsi umtsetfo ulungile, nawusetjentiswa ngendlela lefanele. 9
1:9
Gal. 5:23
Asikhumbule kutsi umtsetfo awubekelwa bantfu labalungile, kepha ubekelwa labangawugcini umtsetfo, nalabangalaleli, nalabangamesabi Nkulunkulu, netoni, nalabangenabungcwele, nalabate Nkulunkulu, nalababulala boyise nome bonina; ubekelwe lababulala labanye bantfu, 10wabekelwa netingwadla, netiphingi, nalabadvuna labalalanako, nebatfumbi bebantfu, nalabacala emanga, nabofakazi bemanga, nalabenta nome ngabe yini lephambene nemfundziso lengiyo. 11
1:11
1 Thes. 2:4
1 Thim. 6:15
Lemfundziso ivumelana neliVangeli lebukhosi. Ngilo leliVangeli laNkulunkulu lobusisekile, lengaphatsiswa lona mine.

Kubonga bubele baNkulunkulu ngeliVangeli

12

1:12
Fil. 4:13
2 Khor. 3:6
Ngiyambonga Khristu Jesu iNkhosi yetfu longiphe emandla, ngobe wangetsemba ngekungifaka emsebentini wakhe. 13
1:13
Mat. 12:31
Imis. 3:17
8:3
9:4-5
22:4
26:9
1 Khor. 15:9
Gal. 1:13
Fil. 3:6
Nome ngaphambilini ngangimlulata ngenhlamba, ngimtingela, ngimetfuka, kodvwa ngemukela bubele, ngobe ngangikwentiswa kungati ngesikhatsi ngingakakholwa. 14
1:14
Rom. 5:20
INkhosi yamane yangibabala ngemusa wayo yangipha kukholwa nelutsandvo lolukuKhristu Jesu. 15
1:15
Mat. 1:21
9:13
Mak. 2:17
Luk. 5:32
15:2
19:10
Letsembekile, futsi lifanele kwemukelwa ngibo bonkhe lelivi lelitsi: Khristu Jesu weta emhlabeni kutawusindzisa toni, mine lengingulesikhulu kunato tonkhe.

16Kodvwa ngahawukelwa ngaso lesizatfu sekutsi kimi lengisembili, Jesu Khristu abonakalise konkhe kubeketela kwakhe, kube sibonelo kulabo labayawukholwa kuye, badzimate babe nekuphila lokuphakadze. 17

1:17
Rom. 16:27
1 Thim. 6:15
Kuyo iNkhosi yetikhatsi, lengabhubhi, nalengabonwa ngemehlo enyama, nalekungiyo yodvwa lenguNkulunkulu, akube ludvumo nebukhosi phakadze naphakadze. Amen.

Kulwa lokuhle ngekubambelela ekukholweni

18

1:18
Imis. 13:1
1 Thim. 6:12
Juda 3
Thimothi, ndvodzana yami, ngikwetfwesa lomtfwalo ngikhumbula tiphrofetho letaticondziswe kuwe, ngitsi: Lwani ngato kulwa lokuhle 19
1:19
1 Thim. 3:9
ngekubambelela ekukholweni uhlale unanembeza lomsulwa. Labanye batsi ngekungalaleli lonembeza wabo bephukelwa ngumkhumbi wabo wekukholwa. 20
1:20
1 Khor. 5:5
2 Thim. 2:17
4:14
Labanye babo nje boHumenayosi na-Alekzanda lesengibanikele kuSathane kutsi batewufundza kungamhlambalati Nkulunkulu.