Siswati 1996 (SWA96)
5

Lungelani kubuya kweNkhosi

51Mayelana netikhatsi nangematfuba, bazalwane, anidzingi kubhalelwa ngako. 2

5:2
Mat. 24:36,43
Mak. 13:32
Luk. 12:39
21:34
2 Phet. 3:10
Semb. 3:3
16:15
Ngobe nine ngekwenu nati kahle kamhlophe kutsi lilanga leNkhosi liyawufika, njengelisela lifika ebusuku. 3
5:3
Jer. 6:14
Ngesikhatsi bantfu batsi: “Kunekuthula nenhlalakahle,” ngekushesha lokukhulu kubhujiswa kuyawubatuma njengemhelo ufikela umfati nasatawubeleka; futsi kute loyawusindza. 4
5:4
Ef. 5:8
Kodvwa nine, bazalwane, anikho ebumnyameni, anikafaneli kutunywa ngulelo langa njengekutunywa lisela. 5
5:5
Luk. 16:8
Nine nonkhe ningemadvodzana ekukhanya nemadvodzana emini; asisibo bebusuku nebebumnyama. 6
5:6
Rom. 13:11
1 Khor. 15:34
Ef. 5:14
1 Phet. 5:8
Ngako-ke, asingalali njengalabanye; kufanele silindze sizitse. 7Phela labo labalalako balala ebusuku, netidzakwa tidzakwa ebusuku. 8
5:8
Isa. 59:17
Ef. 6:13-17
Kodvwa tsine lesibemini asizitse, sembatse sivikelo sesifuba lesikukholwa nelutsandvo, sifake nempantitje lelitsemba letfu lensindziso. 9
5:9
Rom. 5:9
1 Thes. 1:10
2 Thes. 2:14
Ngobe Nkulunkulu akasimiselanga kwehlelwa lulaka lwakhe, kodvwa wasimisela kutsi sitfole insindziso ngeNkhosi yetfu Jesu Khristu, 10
5:10
Rom. 14:8
2 Khor. 5:15
lowasifela kuze kutsi, nome silindza nome silala, nakabuya, siphile kanye naye. 11
5:11
Heb. 10:24
Juda 20
Ngako-ke dvudvutanani nakhane, njengobe nenta nje manje.

Imiyalo yekugcina nekuvalelisa

12

5:12
1 Khor. 16:18
Gal. 6:6
Fil. 2:29
1 Thim. 5:17
Siyanincenga, bazalwane, kutsi nibahloniphe labo labasebenta emkhatsini wenu, babaholi benu eNkhosini, labaniyala ngemphilo yebuKhristu. 13Bahlonipheni ngelutsandvo lolukhulu ngenca yemsebenti wabo. Hlalisanani ngekuthula.

14

5:14
Rom. 14:1
Gal. 6:1
2 Thes. 3:15
Bazalwane, siyanikhutsata kutsi necwayise emavila, nibanike sibindzi labaphelelwa ngemandla emoyeni, ninakekele lababutsakatsaka, babeketeleleni bonkhe. 15
5:15
Lev. 19:18
Taga 17:13
20:22
24:29
Mat. 5:39
Rom. 12:17
Gal. 6:10
Bonani kutsi kubete lophindzisela kulomunye lokubi ngalokubi, kodvwa ngato tonkhe tikhatsi yetamani kwenta lokuhle kubo bonkhe bantfu.

16

5:16
Luk. 10:20
Rom. 12:12
Fil. 4:4
Tfokotani njalo. 17
5:17
Luk. 18:1
Ef. 6:18
Khol. 4:2
Thandazani ningayekeli.

18

5:18
Ef. 5:20
Bongani kuko konkhe, ngobe loko kuyintsandvo yaNkulunkulu kuKhristu Jesu ngani.

19

5:19
Ef. 4:30
Ningamcishi Moya Longcwele. 20
5:20
1 Khor. 14:39
Ef. 4:11
Ningakwedzeleli kuphrofetha. 21
5:21
1 Khor. 14:29
Fil. 1:10
1 Joh. 4:1
Hlolisisani konkhe, nibambisise lokulungile, 22nikugege konkhe lokubonakala kukubi.

Siphetfo

23

5:23
1 Khor. 1:8
Fil. 4:9
1 Thes. 3:13
2 Thes. 3:16
Shangatsi Nkulunkulu wekuthula anganingcwelisa ngalokuphelele, agcine umoya wenu, nemphefumulo wenu, nemtimba wenu, kungabi nasici ekubuyeni kweNkhosi yetfu Jesu Khristu. 24
5:24
1 Khor. 10:13
Fil. 1:6
2 Thes. 3:3
Yena lowo lonibitako uyawukwenta loko, ngobe wetsembekile.

25

5:25
Khol. 4:3
2 Thes. 3:1
Bazalwane, sikhulekeleni.

26

5:26
Rom. 16:16
Bingelelani bonkhe bazalwane ngekwanga lokungcwele.

27

5:27
Khol. 4:16
Ngiyaniyalisisa egameni leNkhosi kutsi lencwadzi niyifundzele bonkhe bazalwane.

28

5:28
Fil. 4:23
Umusa weNkhosi yetfu Jesu Khristu awube nani.