Siswati 1996 (SWA96)
4

Imphilo lejabulisa Nkulunkulu

41

4:1
Fil. 1:27
1 Thes. 2:12
Bazalwane betfu, nafundza kitsi kutsi nifanele nitiphatse njani kuze nijabulise Nkulunkulu, njengobe besenivele nenta. Ngako-ke ngephetsa ngekunincenga kutsi nichubeke nikhutsale kakhulu kukwenta loko, 2ngobe niyayati imiyalo lesaninika yona ngeNkhosi Jesu. 3
4:3
Ef. 5:3
1 Phet. 1:16
Kuyintsandvo yaNkulunkulu kungcweliswa kwenu, bubalekeleni bugwadla nebuphingi. 4
4:4
1 Khor. 7:2
Ngamunye ngamunye wenu kufanele akwati kutiphatsela yena umtimbaNgesiGriki leligama lingasho tintfo letimbili “umtimba” nome “umfati” wakhe, awuphatse ngebungcwele nangekuhlonipheka; 5
4:5
Hla. 79:6
1 Khor. 6:8
hhayi ngekushisekela kwenkhanuko njengemahedeni langamati Nkulunkulu. 6Akubete lowonako aphambe umzalwane wakhe nome ngani, ngobe Nkulunkulu ungumphindziseli kuto tonkhe letintfo, njengobe saniyalisisa nje. 7
4:7
Joh. 17:19
Rom. 1:7
2 Thes. 2:13
Nkulunkulu akasibitelanga ebugwadleni nasebuphingini, kepha wasibitela ebungcweleni. 8
4:8
Hez. 36:27
Luk. 10:16
Ef. 4:30
Ngako-ke lomelana naloku, akamelani namuntfu, kodvwa umelene naNkulunkulu lonipha Moya wakhe Longcwele.

9

4:9
Lev. 19:18
Joh. 6:45
13:34
15:12
1 Phet. 4:8
1 Joh. 3:11
4:21
Macondzana nelutsandvo lwebuzalwane asikho sidzingo sekunibhalela ngaloko, ngobe Nkulunkulu sewunifundzisile kutsi nifanele nitsandzane njani. 10
4:10
1 Thes. 3:12
Empeleni loko senikubonakalisile kubo bonkhe bazalwane labaseMasedoniya. Kodvwa siyanikhutsata, bazalwane, kutsi chubekani nikwente loko. 11
4:11
Ef. 4:28
2 Thes. 3:8,11
Timiseleni kuphila ngekuthula, nicaphele lokucondzene nani, nitisebentele nine ngetandla tenu, njengobe sanitjela. 12
4:12
Khol. 4:5
1 Phet. 2:12
Ngaleyo ndlela niyawuhlonipheka emkhatsini walabangakholwa nguJesu, ningabi timbungulu.

Kubuya kweNkhosi

13

4:13
Ef. 2:12
Asitsandzi, bazalwane, kutsi ningete nati ngalabo labafile, kuze ningadzabuki njengalabo labate litsemba. 14
4:14
1 Khor. 15:12
Njengobe sikholwa kutsi Jesu wafa waphindze wavuka, kanjalo nalabo labafe bakuJesu: Nkulunkulu uyawubavusa ekufeni abaletse kanye naJesu.

15

4:15-17
1 Khor. 15:51-52
Ngaloko-ke sinitjela ngelivi leNkhosi kutsi tsine lesiyawube sisaphila ngelilanga lekubuya kweNkhosi singeke sibendvulele labo lesebafile. 16
4:16
Mat. 24:30
2 Thes. 1:7
Ngobe iNkhosi lucobo lwayo iyakwehla ezulwini ngelivi lenhlokomo, nangeliphimbo lengilosi lenkhulu, nangelicilongo laNkulunkulu. Labo labafe bakholwa nguKhristu bayawuvuka kucala. 17
4:17
Joh. 12:26
14:3
17:24
Lapho-ke tsine lesiyawube siphila ngaleso sikhatsi sisasele siyawuhlwitfwa senyuke sihlangane kanye nabo emafini sihlangabete iNkhosi emoyeni, kuze sihlale neNkhosi njalonjalo. 18Ngako-ke dvudvutanani ngalamavi.