Siswati 1996 (SWA96)
3

Pawula ubikelwa nguThimothi ngelibandla laseThesalonika

31

3:1
Imis. 17:15
Ngako-ke, sesehlulekile kubeketelela situnge senu, sase sikhetsa kusala sodvwana e-Athene; 2sase sinitfumelela Thimothi, umzalwane wetfu, lesibambisene naye emsebentini waNkulunkulu wekushumayela liVangeli laKhristu. Samtfumela kutsi atenicinisa anikhutsate ekukholweni kwenu, 3
3:3
Ef. 3:13
2 Thes. 1:4
2 Thim. 3:12
1 Phet. 4:13
kuze kutsi kubete namunye wenu lohlubukako ngenca yekutanyatanyiswa nguletinhlupheko. Nine ngekwenu niyati kutsi simiselwe loko, 4
3:4
Imis. 14:22
ngobe ngesikhatsi sisenani, sanitjela kucala kutsi sitakuhlushwa; njengobe sekwentekile nje, nani senati. 5
3:5
Fil. 2:16
Ngako-ke ngitsite kube ngehluleke kubeketelela situnge ngani, ngase ngitfumela Thimothi, khona ngitekwati ngekukholwa kwenu. Bengesaba kutsi kungahle kube umlingi unilingile, kuze kutsi kusiphalata kwetfu kube lite.

6

3:6
Imis. 18:5
1 Thes. 2:17
Kodvwa nyalo, Thimothi sewubuyile kitsi wasiletsela netindzaba letimnandzi ngekukholwa nangelutsandvo lwenu. Usitjele nekutsi ngaso sonkhe sikhatsi ninenkhumbulo lenhle ngatsi, nekutsi nani nifisa kusibona, njengobe natsi sifisa kunibona. 7Ngako-ke, bazalwane, nome sasiselusizini nasenhluphekweni, kodvwa sefika sadvudvuteka ngani ngekukholwa kwenu. 8Ngobe nyalo siyaphila, nanime nicinile eNkhosini. 9Kepha Nkulunkulu singambonga kanjani ngani, simbonge ngako konkhe kujabula lesinako ngani? 10
3:10
Rom. 1:10
Sincusa busuku nemini ngayo yonkhe inhlitiyo yetfu kutsi simane sibonane nani buso nebuso, khona sitenengetela kuloko lokusilele ekukholweni kwenu.

11Shangatsi Nkulunkulu, longuBabe wetfu, yena matfupha neNkhosi yetfu Jesu angacondzisa indlela yetfu kini. 12

3:12
1 Phet. 1:22
Shangatsi iNkhosi inganandzisa inikhulise naselutsandvweni lomunye kulomunye nakubo bonkhe bantfu, njengobe nelwetfu lunjalo kini, 13
3:13
Mat. 25:31
1 Khor. 1:8
Fil. 1:10
1 Thes. 5:23
2 Thes. 1:7
2:17
Juda 14
kuze kutsi icinise tinhlitiyo tenu tingabi nacala, kodvwa tibe ngcwele ebukhoneni baNkulunkulu, longuBabe, nakufika iNkhosi yetfu Jesu nabo bonkhe labangcwele bakhe.