Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Imis. 15:40
16:1
17:1,14
2 Thes. 1:1
Lencwadzi iphuma kuboPawula, naSilasi,“Silasi” nguSilvanos ngesiGriki naThimothi; iya kubaseThesalonika labalibandla laNkulunkulu, longuBabe, neleNkhosi Jesu Khristu.

Umusa nekuthula akube kini.

Imphilo nekukholwa kwelibandla laseThesalonika

2

1:2
Fil. 1:3
Khol. 1:3
2 Thes. 1:3
Sibonga Nkulunkulu njalo ngani nonkhe, sinikhulekela singakhawuli emithandazweni yetfu 3
1:3
1 Khor. 13:13
Heb. 6:10
kuNkulunkulu wetfu, longuBabe, sikhumbula imisebenti yenu yekukholwa, nemisiphalato yelutsandvo, nekubambelela kwenu etsembeni leliseNkhosini yetfu Jesu Khristu. 4
1:4
1 Khor. 1:26
2 Thes. 2:13
Siyati, bazalwane labatsandzekako kuNkulunkulu, kutsi nguye lonikhetsile. 5
1:5
1 Khor. 2:4
4:20
1 Thes. 2:13
Ngobe liVangeli lesanishumayela lona alifikanga kini ngemavi kuphela, kodvwa lefika ngemandla, nangaMoya Longcwele, seneliseka kutsi inshumayelo yetfu iliciniso. Niyati kutsi sasitiphatsa kanjani ngesikhatsi sisemkhatsini wenu. Konkhe loko sasikwenta ngenca yenu. 6
1:6
Imis. 5:41
13:52
17:5-9
1 Khor. 4:16
Fil. 3:17
2 Thes. 3:7
Heb. 10:34
Nani naba balingisi betfu nebeNkhosi; ngobe, nome nanisenhluphekweni lenkhulu, nemukela livi ngenjabulo lenaniyinikwe nguMoya Longcwele, 7
1:7
1 Thes. 4:10
nadzimate naba sibonelo kubo bonkhe labakholwako eMasedoniya nase-Akhaya. 8
1:8
Rom. 1:8
Ngobe kuvakala kwelivi leNkhosi lokwachamuka lapho kini akuvakalanga eMasedoniya nase-Akhaya kuphela, kodvwa kukholwa kwenu nguNkulunkulu sekuvakele kuto tonkhe tindzawo, ngako-ke asinasidzingo sekulandzisa ngako. 9
1:9
Joh. 17:3
Imis. 26:18
1 Khor. 12:2
Ngobe bona ngekwabo babika ngatsi kutsi nasemukela kahle kangakanani, nekutsi naphendvukela kanjani kuNkulunkulu, nashiya tithico tenu, kuze nikhonte Nkulunkulu lophilako nalonguye sibili. 10
1:10
Imis. 1:11
Rom. 2:5
5:9
Fil. 3:20
1 Thes. 5:9
Nonkhe nilindzele kuchamuka kweNdvodzana yakhe ezulwini, layivusa kulabafile. LeNdvodzana nguJesu losikhulula elulakeni lolutako.