Siswati 1996 (SWA96)
8

Sicelo sema-Israyeli kutsi abe nenkhosi

81Watsi kube Samuweli akhule abe mdzala, wase ubeka emadvodzana akhe kutsi abe tikhulu tema-Israyeli. 2

8:2
1 Khr. 6:28
Libito lelitubulo lakhe bekunguJoweli, elanywa ngu-Abiya, bobabili babetikhulu eBherisheba. 3
8:3
Eks. 23:8
Dut. 16:19
24:17
Kodvwa lamadvodzana akhe akazange ahambe etinyatselweni takhe. Aphambuka angete etsembeka, emukela imidizo, agwegwisa umtsetfo.

4

8:4
1 Sam. 17:17
Ngako bonkhe baholi baka-Israyeli babutsana ndzawonye beta kuSamuweli eRama. 5
8:5
Dut. 17:14
Hos. 13:10
Imis. 13:21
Bafike bakhuluma kuye, batsi: “Sewumdzala, kantsi nemadvodzana akho akatiphatsi kahle njengawe; manje sale usibekela inkhosi, kuze natsi sibe njengaletinye tive, sibe nenkhosi letasihola.”“letasihola” nome “letasehlulela”

6

8:6
1 Sam. 12:17
Kodvwa batsi nabatsi: “Sinike inkhosi letasihola.”“letasihola” nome “letasehlulela” loko kwamphatsa kabi Samuweli; ngako wathandaza kuSimakadze. 7
8:7
1 Sam. 10:19
Hos. 8:4
Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Kulalele konkhe loko lokukhulunywa ngulesive kuwe; akusiwe labamlahlile, kodvwa sebalahle mine kutsi ngibe yinkhosi yabo. 8Njengobe bebenta kusukela mhlazana ngibakhipha eGibhithe kuze kube ngulamuhla, bangilahla base bakhonta labanye bonkulunkulu, namanje-ke sebenta kona loko nakuwe. 9
8:9
Dut. 17:4
Balalele, kodvwa ubayalisise, ubatise kutsi lenkhosi yabo letakubabusa itakwentani.”

10Samuweli wakhuluma onkhe lamavi aSimakadze kulesive lesasifuna kubekelwa inkhosi, 11

8:11
2 Sam. 15:1
watsi: “Naku-ke lokutakwentiwa ngulenkhosi letawubusa etikwenu: Itawutsatsa emadvodzana enu, iwabutse aphume nemphi yayo yetincola nemahhashi, iwakhekhetelise embikwetincola tayo. 12Lamanye awo itawabeka abe tindvuna tetinkhulungwane, lamanye abe tindvuna tema-50, lamanye alime emasimini ayo aphindze awavune, lamanye ente tikhali temphi kanye netimphahla tetincola. 13Itawutsatsa emadvodzakati enu abe bakhitsiti bemakha, nebapheki kanye nebabhaki. 14Itawuchwaga emasimi enu lavundzile, netivini tenu, netihlahla tenu temncumo letincono kakhulu, ikunike tinceku tayo. 15Itawutsatsa kwelishumi kwesivuno senu, nekwetivini tenu, ikunike tiphatsimandla kanye netinceku tayo. 16Tisebenti tenu letidvuna naletisikati, netinkhomo tenu telikhetselo,SiHebheru sitsi “nemajaha enu lamahle” netimbongolo tenu itatitsatsa tibe tayo. 17Itawutsatsa kwelishumi kwetimbuti nekwetimvu tenu, bese-ke nine inenta niba tigcili tayo. 18Nakufika lelo langa, niyawukhalela kwephulwa kuleyo nkhosi leniyawube niyikhetsile; Simakadze angeke aniphendvule ngalelo langa.”

19Kodvwa sive sema-Israyeli sala kulalela Samuweli. Satsi: “Cha! Sifuna inkhosi letasihola.“letasihola” nome “letasehlulela” 20Sitawube sesiba njengetive tonkhe, sibe nenkhosi letasihola,“letasihola” nome “letasehlulela” ihambe embikwetfu ilwe timphi tetfu.”

21Watsi kube Samuweli akuve konkhe loko lokwakushiwo sive, wahamba wayakwetfula embikwaSimakadze. 22Simakadze waphendvula watsi: “Balalele, bese ubanika inkhosi.”

Ngako Samuweli wakhuluma kulamadvodza aka-Israyeli, watsi: “Ngulowo nalowo akabuyele edolobheni lakubo.”

9

Kuhlangana kwaboSawula naSamuweli

91

9:1
1 Sam. 14:51
Kwakukhona indvodza leyayingumBhenjamini, injingile futsi yatiwa. Libito layo bekunguKhishi, umsa wa-Abiyeli, umsa waSerori, umsa waBekorathi, umsa wa-Afiya, wesive sakaBhenjamini. 2Yayinendvodzana leyayinguSawula, libhungu lelalilihle kakhulu lehlula onkhe ema-Israyeli, lilidze kwendlula onkhe ema-Israyeli, bonkhe labanye bantfu babekhawula emahlombe alo.

3Timbongolo taKhishi, uyise waSawula, talahleka; Khishi wabe sewukhuluma kumsa wakhe, Sawula, watsi: “Tsatsa sinye setisebenti uhambe naso uyewufuna letimbongolo.” 4Ngako wahamba wadzabula live laka-Efrayimu letintsaba, wahamba nangaseveni lelingaseShalisha, kodvwa abazange batitfole. Bachubeka bangena esigodzini saseShalimu, kodvwa timbongolo tatingekho lapho. Bachubeka badzabula live lakaBhenjamini, kodvwa abazange batitfole nalapho.

5Batsi kube befike esifundzeni saseSufi, Sawula wakhuluma kulesisebenti labehamba naso, watsi: “Wota sincandzeke, ngaphandle kwaloko babe angeke abe asacabanga kakhulu ngaletimbongolo, kodvwa esikhundleni saloko utawube sewukhatsateka ngatsi.”

6Kodvwa lesisebenti saphendvula satsi: “Ase ubuke la, kulelidolobha kunemuntfu waNkulunkulu, uhlonishwa kakhulu, konkhe lakushoko kuba liciniso, futsi kwenteke. Asambe siye khona nyalo. Mhlawumbe angahle asitjele kutsi kufanele sibheke ngakuphi.”

7

9:7
1 Khos. 14:3
2 Khos. 4:42
Sawula wakhuluma esisebentini sakhe, watsi: “Nangabe siya kuye nyalo sitawufike simnikeni? Kudla bekulapha emasakeni etfu sekuphelile. Kute sipho lesingahamba naso siye kulomuntfu waNkulunkulu. Yini nje lesinayo?”

8Sisebenti samphendvula futsi, satsi: “Ase ubuke, ngineluhlavu lwesiliva lolungemagremu langaba matsatfu. Ngitalunika lomuntfu waNkulunkulu, khona atesitjela kutsi singatsatsa yiphi indlela.” 9

9:9
Num. 12:6
Kadzeni ka-Israyeli nangabe umuntfu aye kuyawubuta kuNkulunkulu, abetsi: “Kota, siye kumboniswa,” ngobe umphrofethi wangaleso sikhatsi abebitwa ngekutsi ngumboniswa.

10Sawula wakhuluma kulesisebenti sakhe, watsi: “Kulungile, kota sambe.” Ngako besuka bahamba baya kulelo dolobha, lapho bekukhona khona lomuntfu waNkulunkulu.

11Batsi basenyuka leligcuma baya kulelidolobha, bahlangana nemantfombatana aphuma kulo, ayakukha emanti, base bayawabuta batsi: “Ukhona yini umboniswa lapha?”

12Abaphendvula atsi: “Ukhona, nilandzela yena nje. Sheshisani manje usandza kufika lamuhla kulelidolobha lakitsi, ngobe bantfu banemnikelo wemhlatjelo lena elatini endzaweni lephakeme. 13Nitawutsi nisangena edolobheni, nimkhandze asengakaphumi kwenyukela entsabeni kuyakudla. Bantfu bangeke bacale kudla angakefiki, ngobe phela kufanele awubusise lomhlatjelo; emvakwaloko-ke, labo labamenyiwe batawube sebayadla. Yenyukani, nifanele kumkhandza ngaso lesikhatsi.”

14Bavele benyukela edolobheni, batsi basangena nje kulo, bambona Samuweli, eta ngakubo, asendleleni lecondze etulu entsabeni.

15Kwakutsite ngayitolo, Sawula asengakefiki, Simakadze wembulela Samuweli ngaloku, watsi: 16

9:16
Eks. 3:9
“Kusasa ngaso lesikhatsi ngitakutfumelela indvodza lephuma eveni lakaBhenjamini. Uboyigcoba ibe ngumholi etikwesive sami sema-Israyeli. Utawukhulula bantfu bami esandleni semaFilisti. Labantfu bami sengibabukile, nekukhala kwabo sekufikile kimi.”

17Watsi Samuweli nakabona Sawula, Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Nangu-ke lomuntfu lengikhulume ngaye kuwe. Nguye lotawubusa sive sami.”

18Sawula wacondza kuSamuweli esangweni, wafike wabuta, watsi: “Ngicela kubuta kutsi ungete wangikhombisa yini indlu yemboniswa?”

19Samuweli waphendvula watsi: “Ngimi umboniswa. Yenyuka uhambe embikwami uye etulu entsabeni, ngobe lamuhla utakudla kanye nami, bese kutsi kusasa ekuseni ngikukhulule uhambe, ngikutjele konkhe lokusenhlitiyweni yakho. 20Macondzana netimbongolo letinilahlekele kulamalanga lamatsatfu lendlulile, ungakhatsateki ngato; setitfolakele. Sifiso sesive sonkhe sema-Israyeli sijike sacondzana nabani, ngaphandle kwakho nemndeni weyihlo?”

21Sawula wamphendvula watsi: “Kantsi mine angisiye umBhenjamini yini, lophuma esiveni lesincane kakhulu ka-Israyeli, lona lusendvo lwakitsi aluluncane kakhulu yini kunato tonkhe tinsendvo tesive sakaBhenjamini? Pho, ukhulumelani kimi kanjalo?”

22Samuweli watsatsa Sawula nesisebenti sakhe, wabafaka endlini lenkhulu yekudlela, wabahlalisa embili kakhulu kwalabo lababemenyiwe, lababengaba ngema-30 sebabonkhe. 23Samuweli wakhuluma kulompheki, watsi: “Letsa lelicatsa lenyama lengikunike lona, lona lelo lengitsite libeke eceleni.”

24Ngako lompheki watsatsa lomlente kanye naloko lokwakusetikwawo, wakubeka embikwaSawula. Samuweli wakhuluma watsi: “Naku-ke loku bewubekelwe kona. Kudle, ngobe bekubekelwe wena macondzana nalomsebenti, kusukela mhlazana ngitsi: ‘Ngimeme tivakashi.’ ”

Ngako Sawula wadla naSamuweli ngalelo langa.

25Emvakwekwehla kwabo, etulu entsabeni, behlela phansi edolobheni, Samuweli wakhuluma naSawulaLelinye lihumusho lekucala litsi “Sawula walungiselwa indzawo yekulala” asendlini yakhe lesetulu.

Kugcotjwa kwaSawula nguSamuweli kutsi abe yinkhosi

26

9:26
Dut. 22:8
Samuweli wavuka ekuseni ngeluvivi, wenyukela kuSawula labesendlini lesetulu, wafike watsi: “Tilungiselele, sengitakubuyisela ekhaya.” Watsi kube Sawula atilungiselele, yena naSamuweli base baphumela ngaphandle kanyekanye. 27Batsi basehla baya emaphetselweni elidolobha, Samuweli wakhuluma watsi: “Tjela lesisebenti kutsi sigijimele embili, embikwetfu.” Lesisebenti savele sahamba, Samuweli wachubeka watsi: “Ase uhlale lapha sikhashana, khona ngitekunika umlayeto lophuma kuNkulunkulu.”

10

101

10:1
Dut. 9:26
32:9
Samuweli wase utsatsa lichaga lelalinemafutsa, wawatsela enhloko yaSawula, wamanga, watsi: “Angitsi Simakadze ukugcobile kutsi ube ngumholi welifa lakhe?“welifa lakhe” nome “wesive sakhe, ema-Israyeli” 2
10:2
Gen. 35:19
1 Sam. 9:5
Utawutsi nawusuka lapha kimi lamuhla nje, uhlangane nemadvodza lamabili ngasethuneni laRakheli leliseSelsa emnyeleni wakaBhenjamini. Batawutsi kuwe: ‘Letimbongolo lebewuyewutifuna setitfolakele. Manje uyihlo sewuyekele kucabanga ngato, sewukhatsateke ngani. Utibuta atiphendvule atsi: “Ngitakwenta njani mine ngendvodzana yami?” ’

3“Utawusuka-ke lapho uchubeke uhambe, uze ufike esihlahleni lesikhulu sem-okhi saseThabori. Utawuhlangana nemadvodza lamatsatfu lapho, akhuphukela kuNkulunkulu eBetheli. Lenye itabe iphetse emazinyane lamatsatfu etimbuti, lena lenye iphetse imikhama yetinkhwa letintsatfu, lenye iphetse sikhumbasikhwama lesigcwele liwayini. 4Batakubingelela bakuphe tinkhwa letimbili, ubotitsatsa.

5“Nawusuka lapho, ubokhuphukela eGibeya yaNkulunkulu, lapho kunenkambu yemaFilisti khona. Utawutsi nawuyawungena kulelidolobha, uhlangane neludvwendvwe lwebaphrofethi lwehla lubuya endzaweni lephakeme, luphetse emahabhu, netingitali, netingubhu, nemintjingozi, luhambe lushaya, luphrofetha. 6Moya waSimakadze utakwehlela etikwakho ngemandla lamakhulu, nawe uyawube sewuphrofetha kanye nabo. Uyawugucuka ube ngulomunye umuntfu. 7Nase kwentekile konkhe loko, ubobe sewenta loko sandla sakho lesifinyelela kukwenta, ngobe Nkulunkulu unawe.

8

10:8
1 Sam. 13:8
“Hamba embikwami wehlele eGilgali. Ngitakulandzela ngite kuwe ngitekwenta umnikelo wekushiswa nemnikelo wekuthula,“wekuthula” nome “webudlelwane” kodvwa wena kufanele ungilindzele emalanga lasikhombisa, ngize ngifike kuwe ngikutjele lofanele kutsi ukwente.”

Kubekwa kwaSawula kutsi abe yinkhosi

9Watsi Sawula nakagucuka asesuka kuSamuweli, Nkulunkulu wayigucula inhlitiyo yaSawula, kwatsi tonkhe leto tibonakaliso labetitjeliwe tagcwaliseka ngalona lelo langa. 10Batsi nabefika eGibeya, ludvwendvwe lwebaphrofethi lwahlangana naSawula; Moya waNkulunkulu wehlela etikwakhe ngemandla lamakhulu, naye wase uhlanganyela nabo ekuphrofetheni. 11Kwatsi bonkhe labo bebamati ngaphambili nabambona aphrofetha kanye nebaphrofethi, babutana bodvwa batsi: “Yini-ke lena leseyehlele indvodzana yaKhishi? Kantsi naSawula sewungumphrofethi yini?”

12

10:12
1 Sam. 19:24
Indvodza leyayihlala lapho yaphendvula, yatsi: “Ngubani yena uyise wabo?” Ngako kwase kube siga sabo kutsi: “Kantsi naSawula sewungumphrofethi yini?” 13Watsi kube Sawula acedze kuphrofetha, wase ukhuphukela endzaweni lephakeme.

14

10:14
1 Sam. 14:50
Malume waSawula wababuta kanye nalesisebenti sakhe, watsi: “Benikuphi nine?”

Sawula waphendvula watsi: “Besisafunana netimbongolo, kodvwa sitsite kube sibone kutsi tingeke titfolakale, sase siya kuSamuweli.” 15Wachubeka malume wakhe watsi: “Ngitjeleni kutsi Samuweli utsiteni kini?”

16Sawula waphendvula watsi: “Usitjele liciniso lonkhe, watsi timbongolo setitfolakele.” Kodvwa akazange amtjele malume wakhe kutsi utsiteni ngekubekwa kwakhe kuba yinkhosi.

17Samuweli wabita sive sema-Israyeli kutsi site kuSimakadze eMispa. 18Watsi kuso: “Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Israyeli ngamkhuphula, ngamkhipha eveni laseGibhithe; nganephula emandleni ebaseGibhithe, nakuyo yonkhe imibuso leyayinigcilata.’ 19

10:19
1 Sam. 8:7,19
12:12
Kodvwa nyalo senimlahlile Nkulunkulu wenu lowanisindzisa kuto tonkhe tinhlupheko tenu netinhlungu tenu, nase nitsi: ‘Hhayi, sibekele inkhosi.’ Ngako-ke tetfuleni nine cobo lwenu embikwaSimakadze ngetive tenu, nangemindeni yenu.”

20

10:20
Josh. 7:14
Kwatsi Samuweli nakasondzeta tonkhe tive tema-Israyeli, kwakhetfwa sive sakaBhenjamini. 21Wase usondzeta sive sakaBhenjamini lusendvo ngelusendvo, kwakhetfwa umndeni wakaMatri. Ekugcineni Sawula, indvodzana yaKhishi, wakhetfwa. Kodvwa batsi bayamfuna, wangete watfolakala. 22Ngako baphindza babutisisa kuSimakadze, batsi: “Kungabe lomuntfu sewufikile yini lapha?”

Simakadze wabaphendvula watsi: “Yebo, sewufikile, mane ubhace emkhatsini wemitfwalo.”

23

10:23
1 Sam. 9:2
Bagijima bamlandza, watsi nakemiswa emkhatsini wesive, wabonakala amudze avela ngenhloko, bonkhe labanye bantfu bakhawula emahlombe akhe. 24
10:24
1 Khos. 1:25,39
2 Khos. 11:12
Samuweli watsi kubantfu: “Niyambona-ke umuntfu lokhetfwe nguSimakadze? Kute namunye lofanana naye kubo bonkhe labanye bantfu.”

Sive sonkhe samemeta satsi: “Lunwele loludze! Nkhosi!”

25

10:25
Dut. 17:14
1 Sam. 8:11
Samuweli wachazela sive imitsetfo yebukhosi. Wayibhala phansi encwadzini legocotwako, wayetfula embikwaSimakadze. Samuweli wase uyasicitsa sive; nguloyo naloyo waya ekhaya lakhe.

26Sawula naye wabuyela ekhaya kakhe eGibeya asasingatfwe ngemadvodza labalulekile, latinhlitiyo tawo tatitsintfwe nguNkulunkulu. 27

10:27
2 Khr. 17:5
Kodvwa labanye belutfutfuva babebuta batsi: “Kodvwa lomuntfu angasisindzisa kanjani?” Bamedzelela, bangete baletsa ngisho nasinye setfulo. Kodvwa Sawula watithulela nje.