Siswati 1996 (SWA96)
9

Kuhlangana kwaboSawula naSamuweli

91

9:1
1 Sam. 14:51
Kwakukhona indvodza leyayingumBhenjamini, injingile futsi yatiwa. Libito layo bekunguKhishi, umsa wa-Abiyeli, umsa waSerori, umsa waBekorathi, umsa wa-Afiya, wesive sakaBhenjamini. 2Yayinendvodzana leyayinguSawula, libhungu lelalilihle kakhulu lehlula onkhe ema-Israyeli, lilidze kwendlula onkhe ema-Israyeli, bonkhe labanye bantfu babekhawula emahlombe alo.

3Timbongolo taKhishi, uyise waSawula, talahleka; Khishi wabe sewukhuluma kumsa wakhe, Sawula, watsi: “Tsatsa sinye setisebenti uhambe naso uyewufuna letimbongolo.” 4Ngako wahamba wadzabula live laka-Efrayimu letintsaba, wahamba nangaseveni lelingaseShalisha, kodvwa abazange batitfole. Bachubeka bangena esigodzini saseShalimu, kodvwa timbongolo tatingekho lapho. Bachubeka badzabula live lakaBhenjamini, kodvwa abazange batitfole nalapho.

5Batsi kube befike esifundzeni saseSufi, Sawula wakhuluma kulesisebenti labehamba naso, watsi: “Wota sincandzeke, ngaphandle kwaloko babe angeke abe asacabanga kakhulu ngaletimbongolo, kodvwa esikhundleni saloko utawube sewukhatsateka ngatsi.”

6Kodvwa lesisebenti saphendvula satsi: “Ase ubuke la, kulelidolobha kunemuntfu waNkulunkulu, uhlonishwa kakhulu, konkhe lakushoko kuba liciniso, futsi kwenteke. Asambe siye khona nyalo. Mhlawumbe angahle asitjele kutsi kufanele sibheke ngakuphi.”

7

9:7
1 Khos. 14:3
2 Khos. 4:42
Sawula wakhuluma esisebentini sakhe, watsi: “Nangabe siya kuye nyalo sitawufike simnikeni? Kudla bekulapha emasakeni etfu sekuphelile. Kute sipho lesingahamba naso siye kulomuntfu waNkulunkulu. Yini nje lesinayo?”

8Sisebenti samphendvula futsi, satsi: “Ase ubuke, ngineluhlavu lwesiliva lolungemagremu langaba matsatfu. Ngitalunika lomuntfu waNkulunkulu, khona atesitjela kutsi singatsatsa yiphi indlela.” 9

9:9
Num. 12:6
Kadzeni ka-Israyeli nangabe umuntfu aye kuyawubuta kuNkulunkulu, abetsi: “Kota, siye kumboniswa,” ngobe umphrofethi wangaleso sikhatsi abebitwa ngekutsi ngumboniswa.

10Sawula wakhuluma kulesisebenti sakhe, watsi: “Kulungile, kota sambe.” Ngako besuka bahamba baya kulelo dolobha, lapho bekukhona khona lomuntfu waNkulunkulu.

11Batsi basenyuka leligcuma baya kulelidolobha, bahlangana nemantfombatana aphuma kulo, ayakukha emanti, base bayawabuta batsi: “Ukhona yini umboniswa lapha?”

12Abaphendvula atsi: “Ukhona, nilandzela yena nje. Sheshisani manje usandza kufika lamuhla kulelidolobha lakitsi, ngobe bantfu banemnikelo wemhlatjelo lena elatini endzaweni lephakeme. 13Nitawutsi nisangena edolobheni, nimkhandze asengakaphumi kwenyukela entsabeni kuyakudla. Bantfu bangeke bacale kudla angakefiki, ngobe phela kufanele awubusise lomhlatjelo; emvakwaloko-ke, labo labamenyiwe batawube sebayadla. Yenyukani, nifanele kumkhandza ngaso lesikhatsi.”

14Bavele benyukela edolobheni, batsi basangena nje kulo, bambona Samuweli, eta ngakubo, asendleleni lecondze etulu entsabeni.

15Kwakutsite ngayitolo, Sawula asengakefiki, Simakadze wembulela Samuweli ngaloku, watsi: 16

9:16
Eks. 3:9
“Kusasa ngaso lesikhatsi ngitakutfumelela indvodza lephuma eveni lakaBhenjamini. Uboyigcoba ibe ngumholi etikwesive sami sema-Israyeli. Utawukhulula bantfu bami esandleni semaFilisti. Labantfu bami sengibabukile, nekukhala kwabo sekufikile kimi.”

17Watsi Samuweli nakabona Sawula, Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Nangu-ke lomuntfu lengikhulume ngaye kuwe. Nguye lotawubusa sive sami.”

18Sawula wacondza kuSamuweli esangweni, wafike wabuta, watsi: “Ngicela kubuta kutsi ungete wangikhombisa yini indlu yemboniswa?”

19Samuweli waphendvula watsi: “Ngimi umboniswa. Yenyuka uhambe embikwami uye etulu entsabeni, ngobe lamuhla utakudla kanye nami, bese kutsi kusasa ekuseni ngikukhulule uhambe, ngikutjele konkhe lokusenhlitiyweni yakho. 20Macondzana netimbongolo letinilahlekele kulamalanga lamatsatfu lendlulile, ungakhatsateki ngato; setitfolakele. Sifiso sesive sonkhe sema-Israyeli sijike sacondzana nabani, ngaphandle kwakho nemndeni weyihlo?”

21Sawula wamphendvula watsi: “Kantsi mine angisiye umBhenjamini yini, lophuma esiveni lesincane kakhulu ka-Israyeli, lona lusendvo lwakitsi aluluncane kakhulu yini kunato tonkhe tinsendvo tesive sakaBhenjamini? Pho, ukhulumelani kimi kanjalo?”

22Samuweli watsatsa Sawula nesisebenti sakhe, wabafaka endlini lenkhulu yekudlela, wabahlalisa embili kakhulu kwalabo lababemenyiwe, lababengaba ngema-30 sebabonkhe. 23Samuweli wakhuluma kulompheki, watsi: “Letsa lelicatsa lenyama lengikunike lona, lona lelo lengitsite libeke eceleni.”

24Ngako lompheki watsatsa lomlente kanye naloko lokwakusetikwawo, wakubeka embikwaSawula. Samuweli wakhuluma watsi: “Naku-ke loku bewubekelwe kona. Kudle, ngobe bekubekelwe wena macondzana nalomsebenti, kusukela mhlazana ngitsi: ‘Ngimeme tivakashi.’ ”

Ngako Sawula wadla naSamuweli ngalelo langa.

25Emvakwekwehla kwabo, etulu entsabeni, behlela phansi edolobheni, Samuweli wakhuluma naSawulaLelinye lihumusho lekucala litsi “Sawula walungiselwa indzawo yekulala” asendlini yakhe lesetulu.

Kugcotjwa kwaSawula nguSamuweli kutsi abe yinkhosi

26

9:26
Dut. 22:8
Samuweli wavuka ekuseni ngeluvivi, wenyukela kuSawula labesendlini lesetulu, wafike watsi: “Tilungiselele, sengitakubuyisela ekhaya.” Watsi kube Sawula atilungiselele, yena naSamuweli base baphumela ngaphandle kanyekanye. 27Batsi basehla baya emaphetselweni elidolobha, Samuweli wakhuluma watsi: “Tjela lesisebenti kutsi sigijimele embili, embikwetfu.” Lesisebenti savele sahamba, Samuweli wachubeka watsi: “Ase uhlale lapha sikhashana, khona ngitekunika umlayeto lophuma kuNkulunkulu.”