Siswati 1996 (SWA96)
8

Sicelo sema-Israyeli kutsi abe nenkhosi

81Watsi kube Samuweli akhule abe mdzala, wase ubeka emadvodzana akhe kutsi abe tikhulu tema-Israyeli. 2

8:2
1 Khr. 6:28
Libito lelitubulo lakhe bekunguJoweli, elanywa ngu-Abiya, bobabili babetikhulu eBherisheba. 3
8:3
Eks. 23:8
Dut. 16:19
24:17
Kodvwa lamadvodzana akhe akazange ahambe etinyatselweni takhe. Aphambuka angete etsembeka, emukela imidizo, agwegwisa umtsetfo.

4

8:4
1 Sam. 17:17
Ngako bonkhe baholi baka-Israyeli babutsana ndzawonye beta kuSamuweli eRama. 5
8:5
Dut. 17:14
Hos. 13:10
Imis. 13:21
Bafike bakhuluma kuye, batsi: “Sewumdzala, kantsi nemadvodzana akho akatiphatsi kahle njengawe; manje sale usibekela inkhosi, kuze natsi sibe njengaletinye tive, sibe nenkhosi letasihola.”“letasihola” nome “letasehlulela”

6

8:6
1 Sam. 12:17
Kodvwa batsi nabatsi: “Sinike inkhosi letasihola.”“letasihola” nome “letasehlulela” loko kwamphatsa kabi Samuweli; ngako wathandaza kuSimakadze. 7
8:7
1 Sam. 10:19
Hos. 8:4
Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Kulalele konkhe loko lokukhulunywa ngulesive kuwe; akusiwe labamlahlile, kodvwa sebalahle mine kutsi ngibe yinkhosi yabo. 8Njengobe bebenta kusukela mhlazana ngibakhipha eGibhithe kuze kube ngulamuhla, bangilahla base bakhonta labanye bonkulunkulu, namanje-ke sebenta kona loko nakuwe. 9
8:9
Dut. 17:4
Balalele, kodvwa ubayalisise, ubatise kutsi lenkhosi yabo letakubabusa itakwentani.”

10Samuweli wakhuluma onkhe lamavi aSimakadze kulesive lesasifuna kubekelwa inkhosi, 11

8:11
2 Sam. 15:1
watsi: “Naku-ke lokutakwentiwa ngulenkhosi letawubusa etikwenu: Itawutsatsa emadvodzana enu, iwabutse aphume nemphi yayo yetincola nemahhashi, iwakhekhetelise embikwetincola tayo. 12Lamanye awo itawabeka abe tindvuna tetinkhulungwane, lamanye abe tindvuna tema-50, lamanye alime emasimini ayo aphindze awavune, lamanye ente tikhali temphi kanye netimphahla tetincola. 13Itawutsatsa emadvodzakati enu abe bakhitsiti bemakha, nebapheki kanye nebabhaki. 14Itawuchwaga emasimi enu lavundzile, netivini tenu, netihlahla tenu temncumo letincono kakhulu, ikunike tinceku tayo. 15Itawutsatsa kwelishumi kwesivuno senu, nekwetivini tenu, ikunike tiphatsimandla kanye netinceku tayo. 16Tisebenti tenu letidvuna naletisikati, netinkhomo tenu telikhetselo,SiHebheru sitsi “nemajaha enu lamahle” netimbongolo tenu itatitsatsa tibe tayo. 17Itawutsatsa kwelishumi kwetimbuti nekwetimvu tenu, bese-ke nine inenta niba tigcili tayo. 18Nakufika lelo langa, niyawukhalela kwephulwa kuleyo nkhosi leniyawube niyikhetsile; Simakadze angeke aniphendvule ngalelo langa.”

19Kodvwa sive sema-Israyeli sala kulalela Samuweli. Satsi: “Cha! Sifuna inkhosi letasihola.“letasihola” nome “letasehlulela” 20Sitawube sesiba njengetive tonkhe, sibe nenkhosi letasihola,“letasihola” nome “letasehlulela” ihambe embikwetfu ilwe timphi tetfu.”

21Watsi kube Samuweli akuve konkhe loko lokwakushiwo sive, wahamba wayakwetfula embikwaSimakadze. 22Simakadze waphendvula watsi: “Balalele, bese ubanika inkhosi.”

Ngako Samuweli wakhuluma kulamadvodza aka-Israyeli, watsi: “Ngulowo nalowo akabuyele edolobheni lakubo.”