Siswati 1996 (SWA96)
5

Kuhlushwa kwemaFilisti ngenca yelibhokisi lesivumelwane

51Atsi kube emaFilisti alitfumbe libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu, alitsatsa e-Ebheni Eza alimikisa e-Ashdodi. 2

5:2
Khu. 16:23
Lelibhokisi lesivumelwane baletfwala bayakulifaka endlini yaDagoni, bafike balibeka eceleni kwalesithico sabo lesinguDagoni. 3Bantfu base-Ashdodi batsi bayavuka ekuseni ngakusasa, bakhandza Dagoni awele phansi ngebuso bakhe embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze! Batsatsa loDagoni bambuyisela, bammisa endzaweni yakhe, lapho abekhona khona. 4Kodvwa kwatsi nabavuka ngakusasa, bakhandza kutsi Dagoni uwele phansi ngebuso embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze! Inhloko yakhe netandla takhe kwakushumphukile sekuphansi emnyango, kwase kungumtimba wodvwa lowawusele. 5Nguko nje kuze kube ngulamuhla baphristi baDagoni nabo bonkhe labangena endlini yaDagoni e-Ashdodi abanyatseli emnyango.

6Sandla saSimakadze saba matima kubantfu base-Ashdodi nakubomakhelwane bayo; wabaletsela imbhubhiso, wabashaya nangematfumba.Letinye tincwadzi tekucala titsi “ematfumba. Kwavela emagundvwane eveni labo, nekufa, nembhubhiso kwakhungatsa lonkhe lidolobha” buka 6:5 7Atsi kube emadvodza ase-Ashdodi akubone loko lekwase kwenteka, atsi: “Lelibhokisi laloNkulunkulu wema-Israyeli akufanele lihlale emkhatsini wetfu, ngobe sandla sakhe simatima etikwetfu nasetikwaDagoni, nkulunkulu wetfu.”

8Ngako ase abita bonkhe babusi bemaFilisti labasihlanu, atsi: “Sitakwenta njani ngalelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu wema-Israyeli?”

Babusi bawaphendvula batsi: “Lelibhokisi lesivumelwane saloNkulunkulu wema-Israyeli lisuseni lapha kitsi niyekulibeka eGathi.”

Ngako lelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu wema-Israyeli avele alisusa. 9Kodvwa atsi kube alisuse, sandla saSimakadze salivukela lelo dolobha, langenelwa kutfutfumela lokukhulu. Bantfu balo, labadzala nalabancane, bashaywa ngekubhedvuka kwematfumba.

10Ngako lelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu alimikisa e-Ekroni. Latsi nje libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu lisangena e-Ekroni, bantfu base-Ekroni bakhala batsi: “Sebaliletse lapha kitsi lelibhokisi laloNkulunkulu wema-Israyeli kutsi sitewubulawa tsine kanye nabo bonkhe bantfu bakitsi!”

11Ngako bahlanganisa ndzawonye bonkhe babusi bemaFilisti, batsi: “Susani lelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu wema-Israyeli, libuyele emuva endzaweni yalo, ngobe litawubulala“litawubulala” nome “utawubulala” tsine kanye nesive sakitsi.”

Phela, kufa kwase kufake kutfutfumela kulo lonkhe lidolobha. Sandla saSimakadze sase simatima kakhulu etikwalo. 12Labo lababesengakafi bona bashaywa ngematfumba, kukhala nesililo sebantfu senyukela etulu ezulwini.

6

Kubuyiselwa kwelibhokisi lesivumelwane

61Kwatsi ngesikhatsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze liseseveni lemaFilisti tinyanga letisikhombisa, 2emaFilisti abita baphristi netangoma, atsi: “Sitakwenta njani ngalelibhokisi laSimakadze? Sitjeleni kutsi sitalibuyisela kanjani endzaweni yalo.”

3Baphendvula batsi: “Nanibuyisela libhokisi laloNkulunkulu wema-Israyeli, ningacali nilibuyisele emuva liguncuta lodvwa. Nibetama ngawo onkhe emandla enu kutsi nilibuyisele kuye nemnikelo welicala. Nase nente njalo-ke, nitawuphila, nati nekwati kutsi bekwentiwa yini kutsi sandla sakhe singesuki etikwenu.”

4EmaFilisti abuta atsi: “Ngumuphi umnikelo welicala lesingawutfumela kuye?”

Baphendvula batsi: “Ngematfumba lasihlanu egolide, nemagundvwane lasihlanu egolide njengelinani lebabusi bemaFilisti, ngobe lesishayo sehlele nine kanye nebabusi benu. 5

6:5
1 Sam. 5:6
Bumbani imifanekiso yematfumba enu neyemagundvwane lekungatsi abhubhise lelive, nimnike ludvumo Nkulunkulu wema-Israyeli. Mhlawumbe uyakusiphakamisa sandla sakhe lesimatima etikwenu, nasetikwabonkulunkulu benu, nasetikwelive lenu. 6
6:6
Eks. 7:13,22
8:15
12:29
Nitentelani tinhlitiyo tenu tibe lukhuni njengebaseGibhithe nanjengaFaro? Ngesikhatsi Nkulunkulu abahlupha kamatima, abazange yini bawakhulule ema-Israyeli kuze ahambe indlela yawo?

7“Manje-ke, lungisani incola lensha netinkhomo letimunyisako letimbili letinemankhonyane, letingazange setiboshelwe ejokeni. Bophelani letinkhomo tidvonse lencola, nitsatse lamankhonyane ato niwabuyisele ekhaya nifike niwakhunge, bese niwavalela esibayeni. 8Nitawutsatsa lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze nilibeke kulencola, bese kutsi kulesilulu lesiseceleni kwalo nifake letintfo tegolide lenititfumela kuye, tibe ngumnikelo welicala. Niboyiyekela ihambe ngendlela yayo, 9kodvwa niyicaphele. Nayikhuphuka icondza eveni lalo, kubheka ngaseBhethi Shemeshi, kuyakube nguye Simakadze lona losehlisele letinhlupho. Kodvwa nakungenjalo, siyawube sesiyati kutsi bekungesiso sandla sakhe lesi lesisehlisele letishayo; kumane kwasivelela nje.”

10Ngako bavele bakwenta loko. Batsatsa tinkhomo letimunyisako letimbili batibophela encoleni, base bafaka lamankhonyane ato esibayeni. 11Batsatsa lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze balekhweta kulencola, babophela eceleni kwalo lesilulu semagundvwane egolide nemifanekiso yematfumba. 12Letinkhomo tahamba tacondza ngco eBhethi Shemeshi, takhuphuka ngemgwaco, tingaphambuki ndzawo, tihambe tibhonsa yonkhe indlela; atizange tiphambukele ngesekudla nome ngesancele. Babusi bemaFilisti babenguloku batibukile batilandzela ngemuva, taze tayawufika emnyeleni waseBhethi Shemeshi.

13Bantfu baseBhethi Shemeshi babevuna kolo wabo esigodzini; batsi baphakamisa emehlo abo, babona libhokisi lesivumelwane, bajabula kakhulu nabalibona. 14Incola yefikela ensimini yakaJoshuwa eBhethi Shemeshi, yefika lapho yema eceleni kwalelikhulu lidvwala. Bantfu bakabha lamapulango lekwakwakhiwe ngawo lencola, banikela ngaletinkhomo, taba ngumnikelo wekushiswa kuSimakadze. 15EmaLevi aletfula lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze kanye nalesilulu lesasiphetse letintfo tegolide, akubeka etikwelidvwala. Ngalelo langa bantfu baseBhethi Shemeshi bashisa iminikelo yekushiswa benta nemihlatjelo kuSimakadze. 16Lababusi labasihlanu bemaFilisti bakubona konkhe loko, base bayancandzeka ngalona lelo langa baya e-Ekroni.

17Lawa ngematfumba egolide emaFilisti lawatfumela aba ngumnikelo welicala kuSimakadze: Lelinye lalila-Ashdodi, lelinye lilaGaza, lelinye lila-Ashkeloni, lelinye lilaGathi, lelinye lila-Ekroni. 18Linani lemagundvwane egolide lalilingana nelinani lemadolobha emaFilisti nebabusi bawo labasihlanu, emadolobha latinqaba akanye nemiti yawo yasemaphandleni. Lelidvwala lelikhulu lababeka kulo libhokisi lesivumelwane saSimakadze lingufakazi ngisho nalamuhla loku ensimini yakaJoshuwa eBhethi Shemeshi.

19

6:19
Num. 4:5,20
Kodvwa Nkulunkulu wababhubhisa labanye bantfu baseBhethi Shemeshi, wabhubhisa labanye lababengema-70Letinye tincwadzi tekucala titsi “lababeti-50 070” babo, ngobe babebuke ekhatsi ebhokisini lesivumelwane saSimakadze. Sive salila, ngobe Simakadze abebabhubhise ngembhubhiso lenkhulu kabi, 20bantfu baseBhethi Shemeshi babuta batsi: “Ngubani longema ebukhoneni baSimakadze, loNkulunkulu longcwele? Lelibhokisi lesivumelwane litawuya kabani nalikhuphuka lapha?”

21Base batfuma tigijimi esiveni saseKhiriyathi Jeyarimu, batsi: “EmaFilisti asalibuyisile libhokisi lesivumelwane saSimakadze. Yehlani nitelitsatsa nikhuphukele nalo lapho eveni lenu.”

7

71

7:1
2 Sam. 6:4
Emadvodza aseKhiriyathi Jeyarimu ase ayeta ayalitsatsa lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, alimikisa ekhaya ka-Abinadabi, egcumeni, ase ehlukanisela Eleyazare, umsa wakhe, kutsi alicize lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze.

Kuholwa kwema-Israyeli nguSamuweli

2Kwaba sikhatsi lesidze, lesasingiminyaka lengema-20, seloku libhokisi lesivumelwane liseKhiriyathi Jeyarimu, sonkhe sive saka-Israyeli salila, sikhala kuSimakadze. 3

7:3
Gen. 35:2
Dut. 6:4
Josh. 24:23
Mat. 4:10
Luk. 4:8
Samuweli wakhuluma esiveni sonkhe saka-Israyeli, watsi: “Naniphendvukela kuSimakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, kufanele nitisuse tonkhe letithico tebetive kanye nabo-Ashtarothe benu, bese nitinikela kuSimakadze nikhonte yena yedvwa, yena-ke utawube sewuyanikhulula esandleni semaFilisti.” 4
7:4
Khu. 10:16
Ngako ema-Israyeli abalahla boBhali bawo kanye nabo-Ashtarothe bawo, ase akhonta Simakadze yena yedvwa.

5

7:5
Khu. 20:1
1 Sam. 10:17
Samuweli wase ukhuluma utsi: “Hlanganisani onkhe ema-Israyeli eMispa, mine ngitawube sengiyanincusela kuSimakadze.” 6
7:6
Sil. 2:19
Batsi kube bahlanganele eMispa, bakhelela emanti, bawatsela embikwaSimakadze. Ngalona lelo langa bazila khona lapho, bavuma tono tabo, batsi: “Sonile kuSimakadze.” Samuweli wehlulela sive sema-Israyeli eMispa.Nome “Samuweli wahola sive sema-Israyeli eMispa”

7Atsi kube emaFilisti eve kutsi ema-Israyeli asahlangene eMispa, babusi bemaFilisti baviva beta kuwo batekuwahlasela. Atsi nema-Israyeli kube akuve loko, esaba ngenca yemaFilisti, 8akhuluma kuSamuweli atsi: “Ungakhawuli, chubeka usikhalele kuSimakadze Nkulunkulu wetfu, khona atekusephula esandleni semaFilisti.” 9Samuweli watsatsa lizinyane lelimunyako wanikela ngalo, laba ngumhlatjelo wekushiswa samuku kuSimakadze. Wakhala kuSimakadze, akhalela ema-Israyeli, Simakadze wamphendvula.

10

7:10
Josh. 10:10
1 Sam. 2:10
2 Sam. 22:14
Samuweli watsi asanikela ngemhlatjelo, emaFilisti asondzela atewuhlasela ema-Israyeli. Kodvwa ngalelo langa Simakadze wadvuma kakhulu njengelitulu kumaFilisti, wawenta asangana embikwema-Israyeli, aze acoshwa. 11Emadvodza aka-Israyeli aphuma eMispa acosha lamaFilisti, awagwaza, awabulala yonkhe indlela, aze efika entansi neBhethi Khari.

12

7:12
1 Sam. 4:1
Samuweli wabe sewutsatsa litje, walimisa emkhatsini waseMispa naseSheni. Waletsa libito watsi yi-Ebheni Eza,“Ebheni Eza” kusho “litje lelusito” atsi: “Simakadze usisite kwaze kwaba ngumanje.” 13Ehlulwa kanjalo-ke emaFilisti, akazange aphindze ahlasele live lema-Israyeli.

Kuwo onkhe emalanga ekuphila kwaSamuweli sandla saSimakadze sasiphambene nemaFilisti. 14Emadolobha labetfunjwe ngemaFilisti kuma-Israyeli, kusukela e-Ekroni kuya eGathi, aphindze abuyela kuma-Israyeli. Ema-Israyeli alitsatsa esandleni semaFilisti lonkhe lelo live lawo. Kwaba nekuthula emkhatsini wema-Israyeli nema-Amori.

15Samuweli wahola sive sema-Israyeli onkhe emalanga ekuphila kwakhe. 16Njalo nje ngemnyaka abehamba ajikelete kusukela eBetheli kuye eGilgali naseMispa, ahamba ehlulela ema-Israyeli kuto tonkhe leto tindzawo. 17Kodvwa sonkhe sikhatsi abencandzeka abuyele eRama, lapho likhaya lakhe lalikhona khona, nakhona lapho abehlulela ema-Israyeli. Wakha lilati laSimakadze khona lapho eRama.