Siswati 1996 (SWA96)
3

Kutibonakalisa kwaSimakadze kuSamuweli

31

3:1
Hla. 74:9
Sil. 2:9
Amo. 8:11
Umfana Samuweli abekhonta Simakadze ngaphansi kwa-Eli. Kulawo malanga livi laSimakadze lase lilivelakancane, nemibono yayingasekavami. 2
3:2
1 Sam. 4:15
Ngalobunye busuku Eli, labesanemehlo labutsakatsaka asabona kalufifi, abelele endzaweni yakhe njengasemihleni. 3
3:3
Eks. 27:20
Lev. 24:2
Sibane saNkulunkulu sasingakacimi, naSamuweli alele phansi ethempelini laSimakadze, lapho bekunelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu khona.

4Simakadze wabita Samuweli. Wasabela watsi: “Ngilapha.” 5Wagijima waya ku-Eli, wafike watsi: “Sengikhona, ngive ungibita.”

Kodvwa Eli wakhuluma watsi: “Cha, angikakubiti, hamba uyewulala phansi.” Ngako wancandzeka wayawulala phansi.

6Waphindze Simakadze wamemeta watsi: “Samuweli!” Samuweli wavuka waya ku-Eli, wafike watsi: “Sengikhona, ngive ungibita.”

Kodvwa Eli watsi: “Ndvodzana yami, angikakubiti; hamba uyewulala phansi.”

7Samuweli abesengakamati Simakadze, kantsi futsi nelivi laSimakadze lalisengakembulwa kuye.

8Simakadze waphindze wamemeta Samuweli kwesitsatfu, Samuweli wavuka wagijima waya ku-Eli, wafike watsi: “Sengikhona, ngive ungibita.”

Eli wabona kutsi nguSimakadze lona labebita lomfana. 9Ngako Eli watjela Samuweli watsi: “Hamba uyewulala; naphindza akubita, ubotsi: ‘Khuluma, Nkhosi, ngobe inceku yakho ilalele.’ ” Ngako Samuweli wahamba wayawulala endzaweni yakhe.

10Simakadze wefika wema khona lapho, wamemeta njengakucala watsi: “Samuweli! Samuweli!”

Samuweli wakhuluma watsi: “Khuluma, ngobe inceku yakho ilalele.”

11

3:11
2 Khos. 21:12
Jer. 19:3
Simakadze wakhuluma kuSamuweli, watsi: “Lalela la, kukhona lengitakwenta lapha ka-Israyeli lokutakwenta kutsi tindlebe talabo labatawuva ngako tincencetse. 12
3:12
1 Sam. 2:30
Ngaleso sikhatsi ngitawumelana na-Eli nendlu yakhe ngako konkhe lengakusho kuye, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni. 13Ngobe ngamtjela kutsi indlu yakhe ngitayehlulela phakadze naphakadze ngenca yesono lasatiko: Emadvodzana akhe atidvonsele sicalekiso, naye akazange awekhute kutsi ayekele. 14
3:14
Lev. 4:3
Ngako-ke ngafunga ngendlu ya-Eli, ngatsi: ‘Licala lendlu ya-Eli lingeke lihlengwe ngemhlatjelo nome ngemnikelo wekubuyisana.’ ”

15Samuweli walala kwaze kwasa; kwase kutsi nakusa, wahamba wayakuvula iminyango yendlu yaSimakadze. Wesaba kutjela Eli lombono, 16kodvwa Eli wambita, wafike watsi kuye: “Samuweli, ndvodzana yami.”

Samuweli wasabela watsi: “Ngilapha.”

17Eli wabuta watsi: “Yini lena layishito kuwe? Ungangifihleli. Shangatsi Nkulunkulu angakujezisa kakhulu, nakwenteka ungifihlela nome yini lakutjele kona.” 18Ngako Samuweli wamtjela konkhe, wangete wamfihlela lutfo. Eli wakhuluma watsi: “UnguSimakadze; akente konkhe lakubona kukuhle emehlweni akhe.”

19

3:19
1 Sam. 2:21,26
Simakadze waba naSamuweli asakhula, wangete wavumela ngisho nalinye livi lakhe kutsi liwele phansi. 20
3:20
Khu. 20:1
Sonkhe sive sema-Israyeli kusukela kulakaDani kuze kuyewufika eBherisheba“kusukela kulakaDani kuze kuyewufika eBherisheba” loku kusho kutsi “kusukela ekucaleni kwelive kuze kuyewufika ekugcineni kwalo” savele sabona kutsi Samuweli abemiselwe kuba ngumphrofethi waSimakadze. 21Simakadze waphindze watibonakalisa eShilo; ngobe lapho Simakadze watembula kuSamuweli ngelivi laSimakadze.

4

41

4:1
1 Sam. 7:12
Livi laSamuweli lalivakala lihloniphekile kuso sonkhe sive sema-Israyeli.

Kutfunjwa kwelibhokisi lesivumelwane

Ema-Israyeli akhuphuka ayakulwa nemaFilisti. Ema-Israyeli afike akamba e-Ebheni Eza, kwatsi emaFilisti wona akamba e-Afeki. 2EmaFilisti ayihlela imphi yawo atilungiselela kuhlangabetana neyema-Israyeli. Kwatsi imphi seyibambene etulu, ehlulwa ema-Israyeli, ehlulwa ngemaFilisti labulala ema-Israyeli labengaba ti-4 000 emphini. 3

4:3
1 Sam. 14:18
Kwatsi emabutfo nakabuya enkambu, baholi bema-Israyeli babutana bodvwa, batsi: “Wentiwe yini kutsi Simakadze lamuhla asiyekelele sibhujiswe sehlulwe ngemaFilisti? Asilandze libhokisi lesivumelwane saSimakadze eShilo, kuze litewuhamba kanye natsi lisephule etandleni tetitsa tetfu.”

4

4:4
Eks. 25:17
2 Sam. 6:2
Hla. 80:1
99:1
Ngako-ke sive satfumela emadvodza eShilo kutsi alandze libhokisi lesivumelwane saSimakadze longuSomandla, lohlala etikwemakherubhi. Emadvodzana a-Eli abekhona lapho nawo, boHofni naFinehasi, bakanye nelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu.

5Latsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze nalifika enkambu, onkhe ema-Israyeli aphakamisa ludvumo amemeta ngemsindvo lomkhulu kangangekutsi kwadzimate kwatamatama umhlaba. 6EmaFilisti atsi nakeva lomsindvo lomkhulu kangaka, abutana atsi: “Wani lomsindvo longaka losenkambu yemaHebheru?”

Batsi kube beve kutsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze selifikile enkambu, 7emaFilisti esaba kakhulu atsi: “Bonkulunkulu sebafikile enkambu; tsine sesisengotini! Kute intfo lenje leyake yenteka ngaphambili. 8

4:8
Eks. 7 – 10
Maye kitsi! Ngubani lotasikhulula esandleni salabonkulunkulu labanemandla kangaka? Ngulabonkulunkulu labashaya emaGibhithe ehlane ngetishayo letimbi letehlukene. 9
4:9
Khu. 13:1
15:11
Cinani-ke, maFilisti! Banini ngemadvodza, ngaphandle kwaloko nitawuba tigcili temaHebheru, njengobe nawo abetigcili tenu. Banini ngemadvodza, nilwe!”

10Ngako emaFilisti alwa, ema-Israyeli ehlulwa, kwaba nguleyo ndvodza yabaleka yayakutindvumbeka ethendeni layo. Kwaba nekubulawa lokukhulu, kwafa emabutfo ema-Israyeli labeti-30 000. 11

4:11
1 Sam. 2:34
Hla. 78:61
Libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu latfunjwa, nemadvodzana a-Eli omabili, boHofni naFinehasi, abulawa.

Kufa kwa-Eli

12

4:12
Josh. 7:6
2 Sam. 1:2
Ngalelo langa lomunye wesive sakaBhenjamini wabaleka emphini waphutfuma eShilo, timphahla takhe asatidzabulile anelutfuli enhloko. 13Watsi achamuka nje, nango Eli ahleti esihlalweni sakhe ngasemgwacweni, abheke elukhalweni, ngobe inhlitiyo yakhe yayincenekile ngelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu. Satsi nje lesigijimi singena emabaleni elidolobha, sabe silandzisa ngaloko lokwase kwentekile, lidolobha lonkhe latsi mpu umsindvo selikhala.

14Eli wakuva lokukhala, wabuta watsi: “Kukhalelwani kangaka?”

Lesigijimi seta safike satjela Eli, 15

4:15
1 Sam. 3:2
1 Khos. 14:4
labesaneminyaka lengema-98 budzala, nemehlo akhe abengasaboni. 16Lesigijimi satjela Eli satsi: “Ngiphunyule emphini khona lamhla loku, ngabaleka ngeta lapha.”

Eli wabuta watsi: “Kwenteke njani, ndvodzana yami?”

17Lesigijimi samphendvula satsi: “Ema-Israyeli ehluliwe emphini, ehlulwa ngemaFilisti. Emabutfo akitsi abhujiswe kakhulu. Emadvodzana akho, boHofni naFinehasi, bafile, nelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu selitfunjiwe.”

18Watsi nje lomuntfu kube aphatse libito lelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu, Eli wawa sinyova esihlalweni sakhe lesasiseceleni kwelisango. Washumphuka intsamo, wafa, ngobe abesamdzala kakhulu futsi asindza. AbesaholeNome “abesahlulele” sive sema-Israyeli iminyaka lengema-40.

Kufa kwemfelokati waFinehasi

19Malukatane wa-Eli, umkaFinehasi, labesatetfwalele dvutane, watsi kube eve kutsi libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu litfunjiwe, nekutsi uyisetala kanye nendvodza yakhe sebafile, wasikwa ngimihelo, wabeleka khona lapho, imihelo yamehlula. 20

4:20
Gen. 35:17
Watsi nase kutawuphuma umphefumulo wakhe, labafati labebambelekisa batsi: “Ungajabhi, sewubeleke umfana.” Kodvwa noko akazange abaphendvule, akazange abanake nome ababuke nekubabuka.

21Wetsa lomfana libito watsi ngu-Ikhabodi,“Ikhabodi” kusho kutsi “kute inkhatimulo” atsi: “Inkhatimulo isukile ka-Israyeli,” ngenca yekutfunjwa kwelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu, nangekufa kweyisetala nekwendvodza yakhe. 22Watsi: “Inkhatimulo isukile ka-Israyeli, ngobe libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu litfunjiwe.”

5

Kuhlushwa kwemaFilisti ngenca yelibhokisi lesivumelwane

51Atsi kube emaFilisti alitfumbe libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu, alitsatsa e-Ebheni Eza alimikisa e-Ashdodi. 2

5:2
Khu. 16:23
Lelibhokisi lesivumelwane baletfwala bayakulifaka endlini yaDagoni, bafike balibeka eceleni kwalesithico sabo lesinguDagoni. 3Bantfu base-Ashdodi batsi bayavuka ekuseni ngakusasa, bakhandza Dagoni awele phansi ngebuso bakhe embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze! Batsatsa loDagoni bambuyisela, bammisa endzaweni yakhe, lapho abekhona khona. 4Kodvwa kwatsi nabavuka ngakusasa, bakhandza kutsi Dagoni uwele phansi ngebuso embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze! Inhloko yakhe netandla takhe kwakushumphukile sekuphansi emnyango, kwase kungumtimba wodvwa lowawusele. 5Nguko nje kuze kube ngulamuhla baphristi baDagoni nabo bonkhe labangena endlini yaDagoni e-Ashdodi abanyatseli emnyango.

6Sandla saSimakadze saba matima kubantfu base-Ashdodi nakubomakhelwane bayo; wabaletsela imbhubhiso, wabashaya nangematfumba.Letinye tincwadzi tekucala titsi “ematfumba. Kwavela emagundvwane eveni labo, nekufa, nembhubhiso kwakhungatsa lonkhe lidolobha” buka 6:5 7Atsi kube emadvodza ase-Ashdodi akubone loko lekwase kwenteka, atsi: “Lelibhokisi laloNkulunkulu wema-Israyeli akufanele lihlale emkhatsini wetfu, ngobe sandla sakhe simatima etikwetfu nasetikwaDagoni, nkulunkulu wetfu.”

8Ngako ase abita bonkhe babusi bemaFilisti labasihlanu, atsi: “Sitakwenta njani ngalelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu wema-Israyeli?”

Babusi bawaphendvula batsi: “Lelibhokisi lesivumelwane saloNkulunkulu wema-Israyeli lisuseni lapha kitsi niyekulibeka eGathi.”

Ngako lelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu wema-Israyeli avele alisusa. 9Kodvwa atsi kube alisuse, sandla saSimakadze salivukela lelo dolobha, langenelwa kutfutfumela lokukhulu. Bantfu balo, labadzala nalabancane, bashaywa ngekubhedvuka kwematfumba.

10Ngako lelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu alimikisa e-Ekroni. Latsi nje libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu lisangena e-Ekroni, bantfu base-Ekroni bakhala batsi: “Sebaliletse lapha kitsi lelibhokisi laloNkulunkulu wema-Israyeli kutsi sitewubulawa tsine kanye nabo bonkhe bantfu bakitsi!”

11Ngako bahlanganisa ndzawonye bonkhe babusi bemaFilisti, batsi: “Susani lelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu wema-Israyeli, libuyele emuva endzaweni yalo, ngobe litawubulala“litawubulala” nome “utawubulala” tsine kanye nesive sakitsi.”

Phela, kufa kwase kufake kutfutfumela kulo lonkhe lidolobha. Sandla saSimakadze sase simatima kakhulu etikwalo. 12Labo lababesengakafi bona bashaywa ngematfumba, kukhala nesililo sebantfu senyukela etulu ezulwini.