Siswati 1996 (SWA96)
30

Kubhujiswa kwema-Amaleki nguDavide

301

30:1
1 Sam. 27:8
Davide nelibutfo lakhe befika eSikilagi ngelilanga lesitsatfu. Ema-Amaleki abetselekele iNegevu neSikilagi, ayiphanga. Abefike ahlasela iSikilagi aphindze ayishisa ngemlilo, 2atfumba bafati kanye nabo bonkhe lababekuyo, labadzala nalabancane. Abengazange abulala ngisho namunye wabo, kodvwa abatfumba abaleka nabo.

3Batsi bayefika boDavide nelibutfo lakakhe eSikilagi, balikhandza lidolobha libhubhe lingumlotsa, bafati babo nebantfwababo, emadvodzana nemadvodzakati abo batfunjiwe. 4Ngako Davide nelibutfo lakakhe bakhala, baze baphelelwa ngemandla ekukhala. 5

30:5
1 Sam. 25:42
27:3
BomkaDavide bobabili babetfunjiwe, bo-Ahinowami waseJezreyeli, na-Abigayili, umfelokati waNabali waseKhameli. 6Davide wadzabuka kakhulu, ngobe lamadvodza abesakhuluma ngekumgcoba ngematje. Ngulowo nalowo abemunyu emoyeni wakhe ngemadvodzana nangemadvodzakati akhe. Kodvwa Davide watfola emandla kuSimakadze Nkulunkulu wakhe.

7

30:7
1 Sam. 23:9
Davide wase ukhuluma ku-Abiyatha, umphristi, umsa wa-Ahimeleki, watsi: “Nginikete sidziya sebaphristi.” Abiyatha wamniketa, 8
30:8
1 Sam. 23:2
2 Sam. 5:19
Davide wabuta kuSimakadze watsi: “Ngibacoshe yini labatfumbi? Ngitabakhandza yini?”

Simakadze watsi: “Bacoshe, utabakhandza nome kanjani, futsi utawukhona kukubuyisa loku labakutfumbile.”

9Davide nalelibutfo lakakhe, emadvodza langema-600 labehamba nawo, befika emfudlaneni iBhesori, lapho kwafike kwasala khona labanye, 10ngobe emadvodza langema-200 abesadzinwe kakhulu, ngako ehluleka kwewela lomfudlana iBhesori. Kodvwa Davide nemadvodza langema-400 bachubeka, bagijima.

11Bakhandza umGibhithe esigangeni, bamletsa kuDavide, base bamnatsisa emanti, bamupha nekudla. 12Bamupha lucetu lwelicebelengwane lemakhiwa lahlutiwe nemacebelengwane lamabili emagelebisi lomisiwe, wadla, wase ubuyelwa ngemandla. Phela kwase kuphele emalanga lamatsatfu nebusuku bawo angakaze afake lutfo emlonyeni wakhe.

13Davide wambuta watsi: “Uwakabani wena, uwekuklezaphi?”

Watsi: “NgingumGibhithe, sigcili salomunye um-Amaleki. Lomnumzane wami ungishiye lapha, nangicalwa kugula, kulamalanga lamatsatfu lendlulile. 14

30:14
Josh. 14:13
15:13
Hez. 25:16
Zef. 2:5
Besihlasele iningizimu yemaKherethi neyelive lakaJuda, kanye neningizimu yelive lakaKhalebi, sashisa neSikilagi.”

15Davide wambuta watsi: “Ungangiyisa yini kubo labatfumbi?”

Wamphendvula watsi: “Funga kimi embikwaNkulunkulu kutsi ungeke ungibulale nome unginikele kumnumzane wami, ngitawube sengiyakumikisa kubo.”

16Wamikisa Davide, wabakhandza bakhona lapho, basakateke nato tonkhe leto tikhotsa, badla, banatsa, batitika ngemphango, ngenca yebunyenti baloko lababekutfumbile eveni lemaFilisti nelakaJuda. 17Davide wabahlasela wabacitsa kusukela nakuhwalalako, kwaze kwaba ngusebusuku bangakusasa solo abaphetse; kwabate ngisho namunye lowaphunyula ngaphandle kwemajaha langema-400 lagibela emakamela awo, zaya. 18Davide wabemuka konkhe loko lobekutfunjwe ngema-Amaleki, ngisho nebafati bakhe bobabili imbala. 19Kute lokwase kulahlekile, labancane nalabadzala, bafana nemantfombatana, imphango, nako konkhe lokunye lababekutfumbile; Davide wabuya nako konkhe. 20Watsatsa tonkhe tifuyo nemihlambi, emabutfo akhe akuchuba embili kunaleti letinye tifuyo, atsi: “Lena yimphango yaDavide.”

21Davide waze wefika kulamadvodza langema-200, labesele emfudlaneni iBhesori ngenca yekutsi abesadzinwe kakhulu, aphuma ahlangabeta Davide nalaba lababenaye. Davide kanye nalaba abenabo wababingelela baseta nje. 22Kodvwa bonkhe lababenetinhlitiyo letimbi nalabanelutfutfuva emkhatsini walaba lababeta naDavide batsi: “Singeke sibacetunele imphango lesiyiphangile, ngobe abakahambi natsi kuyakulwa. Noko nguleyo naleyo ndvodza sitayinika umfati wayo nebantfwabayo, ihambe.”

23Davide wabaphendvula watsi: “Cha, phela, bomnaketfu, ningete nakwenta loko ngaloku lesikunikwe nguSimakadze. Usivikele wanikela labatfumbi betfu etandleni tetfu. 24

30:24
Num. 31:26
Josh. 22:8
Ngubani-ke lotawulalela loku lenikushoko? Sabelo sendvodza lesele netimphahla kufanele silingane nesendvodza leyile yayakulwa. Sonkhe sitawucetunelana ngalokufananako.” 25Davide wenta leso kwaba simiso nelisiko laka-Israyeli kusukela ngalelo langa kuze kube ngulamuhla.

26Davide watsi kube efike eSikilagi, watfumela incenye yemphango kubaholi bakaJuda lababebangani bakhe, atsi: “Naso sipho senu lesiyimphango lephuma etitseni taSimakadze.”

27Wasitfumela kulabo lababeseBetheli, naseRamothi yaseningizimu, naseJathiri; 28nakulabo labase-Aroyeri, naseSifmothi, nase-Eshtemowa, 29naseRakali; nakulabo labasemadolobheni emaJerameli nemaKheni; 30nakulabo lababeseHoma, naseBhori Ashani, nase-Athakhi, 31naseHebroni; nakulabo lababekuletinye tindzawo, lapho Davide nebalandzeli bakhe bebasakatekele khona.