Siswati 1996 (SWA96)
2

Umthandazo waHana

21

2:1
Luk. 1:46
Hana wachubeka wathandaza watsi:

“Inhlitiyo yami iyajabula kuSimakadze;

Simakadze ungemandla ami.

Umlomo wami uyaticoloshela titsa tami,

ngobe ngiyajabula ekusindziseni kwakhe.

2

2:2
Hla. 86:8
Isa. 44:8
“Kute longcwele njengaSimakadze,

kute nalomunye ngaphandle kwakho,

kute lidvwala lelinjengaNkulunkulu wetfu.

3Ningasakhulumi kakhulu ngekutiphakamisa;

kubete kutiphakamisa lokuphuma emilonyeni yenu.

Ngobe Simakadze nguNkulunkulu welwati,

ngaye tento tonkhe tiyaphenyisiswa.

4Imicibisholo yetingwazi yephukile,

kodvwa labo labatsambile bavunule emandla.

5

2:5
Hla. 34:10
Labo lababesutsa sebaticashisela kudla,

kodvwa labo labebalambile abasalambi.

Lowo labeyinyumba sewutele bantfwana labasikhombisa,

kodvwa lowo labenebantfwana labanyenti

sewuyandzindza.

6

2:6
Dut. 32:39
Hla. 71:20
Simakadze uyabulala, aphindze aphilise.

Wehlisela phansi emadlizeni,

aphindze akhuphulele ngetulu.

7Simakadze uyaphuyisa, abuye anjingise.

Uyatfobisa, aphindze aphakamise.

8

2:8
Jobe 5:11
Hla. 24:1
75:7
102:25
104:5
113:7
Uphakamisa labampofu elutfulini,

akhuphule labeswele etindvundvumeni temlotsa,

atebahlalisa nalabahloniphekile,

abente badle lifa lesihlalo sebukhosi.

Ngobe tinsika temhlaba taSimakadze,

umhlaba uwakhele etikwato.

9

2:9
Hla. 91:11
97:10
121:8
145:20
“Uyakwelusa tinyawo talabangcwele bakhe,

kodvwa lababi bona bayawubhujiswa ebumnyameni.

Ngobe umuntfu akancobi ngetikhwepha takhe.

10

2:10
Eks. 9:23
Khu. 5:20
1 Sam. 7:10
Hla. 89:24
Labo labamelene naSimakadze

bayawuphihlika babe timvutfu.

Uyawudvuma etikwabo asezulwini lakhe.

Simakadze uyakwehlulela

imikhawulo yonkhe yemhlaba.

Inkhosi yakhe uyawuyinika emandla,

aphakamise emandla alogcotjiwe wakhe.”

11Elkhana wabe sewubuyela ekhaya lakhe eRama, kodvwa lomfana wakhe wasala akhonta Simakadze ngaphansi kwemphristi Eli.

Emadvodzana a-Eli

12

2:12
Jer. 2:8
Emadvodzana a-Eli abengemadvodza lakhohlakele; abengenandzaba naSimakadze. 13
2:13
Lev. 7:34
10:14
Umhambo webaphristi macondzana nebantfu kwakukutsi nangabe umuntfu anikela ngemhlatjelo, kufike inceku yemphristi iphetse imfologo lenematinyo lamatsatfu ngesandla sayo, ikhandze lenyama isabila, 14ifike icuphule ngayo lapha ekesini, nome embiteni, nome kugalaza, nome ebhodweni. Kwakutsi yonkhe leyo nyama lekhuphuke naleyo mfologo umphristi atitsatsele yona ibe yakhe. Ngako babenta njalo eShilo kuwo onkhe ema-Israyeli labeta lapho eShilo. 15
2:15
Lev. 3:3
7:31
Ngetulu kwaloko, kwakutsi nalomhlehlo usengakashiswa, inceku yemphristi beyingafika kulomuntfu labenta umhlatjelo, itsi: “Nginike inyama yekosa, ngobe umphristi angeke ayemukele kuwe inyama lebilisiwe, kodvwa ufuna leluhlata.”

16Nangabe lomuntfu atsi kuyo: “Ase kushe lomhlehlo kucala, bese-ke utsatsa leyo loyifunako,” lenceku beyibe seyiphendvula lomuntfu itsi: “Cha, yiletse nyalo; nawungayiletsi, ngitayitsatsa ngenkhani.”

17Leso sono saletinsizwa saba sikhulu kakhulu emehlweni aSimakadze, ngobe umnikelo waSimakadze abewuphatsa ngekwedzelela lokukhulu.

Samuweli eShilo

18

2:18
Eks. 28:4,6
Samuweli abekhonta ethempelini laSimakadze, angumfanyana, avunula sidziya sebaphristi selineni lecolisakele. 19Njalo nje ngemnyaka unina abevame kumtfungela umjiva longangaye, bese uyamphatsela ngesikhatsi akhuphuka nendvodza yakhe kuyakwenta umnikelo wemnyaka. 20Eli abebabusisa bo-Elkhana nemkakhe, atsi: “Shangatsi Simakadze angakupha bantfwana ngalomfati lona, kuze bavale sikhala salona lamthandazela wase umnikela kuSimakadze.” Babeyaye bese bayancandzeka emvakwaloko, babuyela ekhaya labo. 21Simakadze wentela Hana umusa, wakhulelwa, watala bantfwana: emadvodzana lamatsatfu nemadvodzakati lamabili. Umfana longuSamuweli abesolomane achubeka akhula embikwaSimakadze.

Eli nemadvodzana akhe

22

2:22
Eks. 38:8
1 Sam. 4:15
Eli abesamdzala kakhulu, wakuva konkhe loko lokwakwentiwa ngemadvodzana akhe esiveni sonkhe sema-Israyeli, weva nekutsi emadvodzana akhe alalana kanjani nalabasikati lababekhonta ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 23Wakhuluma kubo, watsi: “Nikwentelani loku? Ngobe ngiva bonkhe bantfu bangitjela ngetento tenu letimbi. 24Hhayi, bantfwabami, akusiyo intfo lenhle lena lengiyivako leseyandze naso sonkhe lesive saSimakadze. 25Nangabe umuntfu ona kulomunye umuntfu, Nkulunkulu“Nkulunkulu” nome “umehluleli” uyammelela; kodvwa nangabe umuntfu ona kuSimakadze, ngubani loyakumncusela?”

Kodvwa emadvodzana akazange alitsatse livi leyise; ngobe kwakuyintsandvo yaSimakadze kutsi abulawe.

26

2:26
Luk. 2:40,52
Umfana Samuweli wachubeka wakhula ngesicu semtimba nasekutsandvweni nguSimakadze nasekutsandzekeni kubantfu.

Siphrofetho lesibi ngemndeni waka-Eli

27Kwefika umuntfu waNkulunkulu ku-Eli, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Angizange yini ngitibonakalise ngalokucacile endlini yeyihlo Aroni ngesikhatsi baseseGibhithe, basabuswa yindlu yakaFaro? 28Ngakhetsa khokho wakho emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli kutsi abe ngumphristi wami, akhuphukele elatini lami, ashise khona imphepho, avunule nesidziya sebuphristi ebukhoneni bami. Nganika indlu yeyihlo sabelo kuyo yonkhe iminikelo yami yemlilo leyentiwa ngema-Israyeli. 29Manje-ke niwubukelani ngeliso lelibukhaliLinye lihumusho lekucala lelisho njalo, kodvwa ngesiHebheru akucondzakali lomhlatjelo wami nalomnikelo wami lengawukhetsela indzawo yami yekuhlala? Wentiwa yini lokutsi uhloniphe kakhulu emadvodzana akho kunekutsi uhloniphe mine, nitikhuluphalise nine ngekutikhetsela lokunonile kwayo yonkhe iminikelo leyentiwa sive sami sema-Israyeli?’

30

2:30
1 Khos. 2:27
“Ngaloko-ke Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ukhuluma utsi: ‘Ngetsembisa ngatsi indlu yakho nendlu yeyihlo iyawukhonta embikwami phakadze naphakadze.’ Kodvwa nyalo Simakadze utsi: ‘Kungeke kusaba njalo! Ngobe labo labangihloniphako ngiyakubahlonipha, kodvwa labo labangedzelelako nabo bayakwedzeleleka. 31Sikhatsi siyeta lapho ngiyawuncamula khona emandla akho nemandla endlu yeyihlo, kuze kubete lichegu endlini yeyihlo. 32Uyawuva buhlungu kabi, utibuke ngeliso lemona tonkhe tibusiso lengiyakutehlisela leti letinye tive tema-Israyeli,NgesiHebheru akucondzakali kodvwa indlu yeyihlo seyiyawubate lichegu kokuphela. 33Wonkhe umuntfu wakini lengingayikumncuma elatini lami uyawusala, asalele kutsi aphuphutsekise emehlo akho ngetinyembeti, adzabukise inhlitiyo yakho, nato tonkhe titukulwane takho setiyakufa tisandza kutalwa.

34

2:34
1 Sam. 4:11
“ ‘Loko lokutakwehlela emadvodzana akho, boHofni naFinehasi, kuyawuba sibonakaliso kuwe, bayakufa bobabili langa linye. 35
2:35
1 Khos. 2:35
1 Khr. 29:22
Ngiyawutivusela mine umphristi lowetsembekile, loyawukwenta loko lokusenhlitiyweni yami nasengcondvweni yami. Ngiyakumakhela situkulwane lesicinile, uyawuhamba embikwalogcotjiwe wami phakadze naphakadze. 36Bonkhe bendlu yakenu labayawube basele bayawuta bakhotsame embikwakhe, bakhotsamele inhlavana yesiliva nelucetwana lwesinkhwa, batincengele, batsi: “Ngicela mane ungivumele ngisite baphristi, kumbe ngingamane ngitfole lucetwana lwesinkhwa.” ’ ”

3

Kutibonakalisa kwaSimakadze kuSamuweli

31

3:1
Hla. 74:9
Sil. 2:9
Amo. 8:11
Umfana Samuweli abekhonta Simakadze ngaphansi kwa-Eli. Kulawo malanga livi laSimakadze lase lilivelakancane, nemibono yayingasekavami. 2
3:2
1 Sam. 4:15
Ngalobunye busuku Eli, labesanemehlo labutsakatsaka asabona kalufifi, abelele endzaweni yakhe njengasemihleni. 3
3:3
Eks. 27:20
Lev. 24:2
Sibane saNkulunkulu sasingakacimi, naSamuweli alele phansi ethempelini laSimakadze, lapho bekunelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu khona.

4Simakadze wabita Samuweli. Wasabela watsi: “Ngilapha.” 5Wagijima waya ku-Eli, wafike watsi: “Sengikhona, ngive ungibita.”

Kodvwa Eli wakhuluma watsi: “Cha, angikakubiti, hamba uyewulala phansi.” Ngako wancandzeka wayawulala phansi.

6Waphindze Simakadze wamemeta watsi: “Samuweli!” Samuweli wavuka waya ku-Eli, wafike watsi: “Sengikhona, ngive ungibita.”

Kodvwa Eli watsi: “Ndvodzana yami, angikakubiti; hamba uyewulala phansi.”

7Samuweli abesengakamati Simakadze, kantsi futsi nelivi laSimakadze lalisengakembulwa kuye.

8Simakadze waphindze wamemeta Samuweli kwesitsatfu, Samuweli wavuka wagijima waya ku-Eli, wafike watsi: “Sengikhona, ngive ungibita.”

Eli wabona kutsi nguSimakadze lona labebita lomfana. 9Ngako Eli watjela Samuweli watsi: “Hamba uyewulala; naphindza akubita, ubotsi: ‘Khuluma, Nkhosi, ngobe inceku yakho ilalele.’ ” Ngako Samuweli wahamba wayawulala endzaweni yakhe.

10Simakadze wefika wema khona lapho, wamemeta njengakucala watsi: “Samuweli! Samuweli!”

Samuweli wakhuluma watsi: “Khuluma, ngobe inceku yakho ilalele.”

11

3:11
2 Khos. 21:12
Jer. 19:3
Simakadze wakhuluma kuSamuweli, watsi: “Lalela la, kukhona lengitakwenta lapha ka-Israyeli lokutakwenta kutsi tindlebe talabo labatawuva ngako tincencetse. 12
3:12
1 Sam. 2:30
Ngaleso sikhatsi ngitawumelana na-Eli nendlu yakhe ngako konkhe lengakusho kuye, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni. 13Ngobe ngamtjela kutsi indlu yakhe ngitayehlulela phakadze naphakadze ngenca yesono lasatiko: Emadvodzana akhe atidvonsele sicalekiso, naye akazange awekhute kutsi ayekele. 14
3:14
Lev. 4:3
Ngako-ke ngafunga ngendlu ya-Eli, ngatsi: ‘Licala lendlu ya-Eli lingeke lihlengwe ngemhlatjelo nome ngemnikelo wekubuyisana.’ ”

15Samuweli walala kwaze kwasa; kwase kutsi nakusa, wahamba wayakuvula iminyango yendlu yaSimakadze. Wesaba kutjela Eli lombono, 16kodvwa Eli wambita, wafike watsi kuye: “Samuweli, ndvodzana yami.”

Samuweli wasabela watsi: “Ngilapha.”

17Eli wabuta watsi: “Yini lena layishito kuwe? Ungangifihleli. Shangatsi Nkulunkulu angakujezisa kakhulu, nakwenteka ungifihlela nome yini lakutjele kona.” 18Ngako Samuweli wamtjela konkhe, wangete wamfihlela lutfo. Eli wakhuluma watsi: “UnguSimakadze; akente konkhe lakubona kukuhle emehlweni akhe.”

19

3:19
1 Sam. 2:21,26
Simakadze waba naSamuweli asakhula, wangete wavumela ngisho nalinye livi lakhe kutsi liwele phansi. 20
3:20
Khu. 20:1
Sonkhe sive sema-Israyeli kusukela kulakaDani kuze kuyewufika eBherisheba“kusukela kulakaDani kuze kuyewufika eBherisheba” loku kusho kutsi “kusukela ekucaleni kwelive kuze kuyewufika ekugcineni kwalo” savele sabona kutsi Samuweli abemiselwe kuba ngumphrofethi waSimakadze. 21Simakadze waphindze watibonakalisa eShilo; ngobe lapho Simakadze watembula kuSamuweli ngelivi laSimakadze.

4

41

4:1
1 Sam. 7:12
Livi laSamuweli lalivakala lihloniphekile kuso sonkhe sive sema-Israyeli.

Kutfunjwa kwelibhokisi lesivumelwane

Ema-Israyeli akhuphuka ayakulwa nemaFilisti. Ema-Israyeli afike akamba e-Ebheni Eza, kwatsi emaFilisti wona akamba e-Afeki. 2EmaFilisti ayihlela imphi yawo atilungiselela kuhlangabetana neyema-Israyeli. Kwatsi imphi seyibambene etulu, ehlulwa ema-Israyeli, ehlulwa ngemaFilisti labulala ema-Israyeli labengaba ti-4 000 emphini. 3

4:3
1 Sam. 14:18
Kwatsi emabutfo nakabuya enkambu, baholi bema-Israyeli babutana bodvwa, batsi: “Wentiwe yini kutsi Simakadze lamuhla asiyekelele sibhujiswe sehlulwe ngemaFilisti? Asilandze libhokisi lesivumelwane saSimakadze eShilo, kuze litewuhamba kanye natsi lisephule etandleni tetitsa tetfu.”

4

4:4
Eks. 25:17
2 Sam. 6:2
Hla. 80:1
99:1
Ngako-ke sive satfumela emadvodza eShilo kutsi alandze libhokisi lesivumelwane saSimakadze longuSomandla, lohlala etikwemakherubhi. Emadvodzana a-Eli abekhona lapho nawo, boHofni naFinehasi, bakanye nelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu.

5Latsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze nalifika enkambu, onkhe ema-Israyeli aphakamisa ludvumo amemeta ngemsindvo lomkhulu kangangekutsi kwadzimate kwatamatama umhlaba. 6EmaFilisti atsi nakeva lomsindvo lomkhulu kangaka, abutana atsi: “Wani lomsindvo longaka losenkambu yemaHebheru?”

Batsi kube beve kutsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze selifikile enkambu, 7emaFilisti esaba kakhulu atsi: “Bonkulunkulu sebafikile enkambu; tsine sesisengotini! Kute intfo lenje leyake yenteka ngaphambili. 8

4:8
Eks. 7 – 10
Maye kitsi! Ngubani lotasikhulula esandleni salabonkulunkulu labanemandla kangaka? Ngulabonkulunkulu labashaya emaGibhithe ehlane ngetishayo letimbi letehlukene. 9
4:9
Khu. 13:1
15:11
Cinani-ke, maFilisti! Banini ngemadvodza, ngaphandle kwaloko nitawuba tigcili temaHebheru, njengobe nawo abetigcili tenu. Banini ngemadvodza, nilwe!”

10Ngako emaFilisti alwa, ema-Israyeli ehlulwa, kwaba nguleyo ndvodza yabaleka yayakutindvumbeka ethendeni layo. Kwaba nekubulawa lokukhulu, kwafa emabutfo ema-Israyeli labeti-30 000. 11

4:11
1 Sam. 2:34
Hla. 78:61
Libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu latfunjwa, nemadvodzana a-Eli omabili, boHofni naFinehasi, abulawa.

Kufa kwa-Eli

12

4:12
Josh. 7:6
2 Sam. 1:2
Ngalelo langa lomunye wesive sakaBhenjamini wabaleka emphini waphutfuma eShilo, timphahla takhe asatidzabulile anelutfuli enhloko. 13Watsi achamuka nje, nango Eli ahleti esihlalweni sakhe ngasemgwacweni, abheke elukhalweni, ngobe inhlitiyo yakhe yayincenekile ngelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu. Satsi nje lesigijimi singena emabaleni elidolobha, sabe silandzisa ngaloko lokwase kwentekile, lidolobha lonkhe latsi mpu umsindvo selikhala.

14Eli wakuva lokukhala, wabuta watsi: “Kukhalelwani kangaka?”

Lesigijimi seta safike satjela Eli, 15

4:15
1 Sam. 3:2
1 Khos. 14:4
labesaneminyaka lengema-98 budzala, nemehlo akhe abengasaboni. 16Lesigijimi satjela Eli satsi: “Ngiphunyule emphini khona lamhla loku, ngabaleka ngeta lapha.”

Eli wabuta watsi: “Kwenteke njani, ndvodzana yami?”

17Lesigijimi samphendvula satsi: “Ema-Israyeli ehluliwe emphini, ehlulwa ngemaFilisti. Emabutfo akitsi abhujiswe kakhulu. Emadvodzana akho, boHofni naFinehasi, bafile, nelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu selitfunjiwe.”

18Watsi nje lomuntfu kube aphatse libito lelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu, Eli wawa sinyova esihlalweni sakhe lesasiseceleni kwelisango. Washumphuka intsamo, wafa, ngobe abesamdzala kakhulu futsi asindza. AbesaholeNome “abesahlulele” sive sema-Israyeli iminyaka lengema-40.

Kufa kwemfelokati waFinehasi

19Malukatane wa-Eli, umkaFinehasi, labesatetfwalele dvutane, watsi kube eve kutsi libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu litfunjiwe, nekutsi uyisetala kanye nendvodza yakhe sebafile, wasikwa ngimihelo, wabeleka khona lapho, imihelo yamehlula. 20

4:20
Gen. 35:17
Watsi nase kutawuphuma umphefumulo wakhe, labafati labebambelekisa batsi: “Ungajabhi, sewubeleke umfana.” Kodvwa noko akazange abaphendvule, akazange abanake nome ababuke nekubabuka.

21Wetsa lomfana libito watsi ngu-Ikhabodi,“Ikhabodi” kusho kutsi “kute inkhatimulo” atsi: “Inkhatimulo isukile ka-Israyeli,” ngenca yekutfunjwa kwelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu, nangekufa kweyisetala nekwendvodza yakhe. 22Watsi: “Inkhatimulo isukile ka-Israyeli, ngobe libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu litfunjiwe.”