Siswati 1996 (SWA96)
3

Kutibonakalisa kwaSimakadze kuSamuweli

31

3:1
Hla. 74:9
Sil. 2:9
Amo. 8:11
Umfana Samuweli abekhonta Simakadze ngaphansi kwa-Eli. Kulawo malanga livi laSimakadze lase lilivelakancane, nemibono yayingasekavami. 2
3:2
1 Sam. 4:15
Ngalobunye busuku Eli, labesanemehlo labutsakatsaka asabona kalufifi, abelele endzaweni yakhe njengasemihleni. 3
3:3
Eks. 27:20
Lev. 24:2
Sibane saNkulunkulu sasingakacimi, naSamuweli alele phansi ethempelini laSimakadze, lapho bekunelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu khona.

4Simakadze wabita Samuweli. Wasabela watsi: “Ngilapha.” 5Wagijima waya ku-Eli, wafike watsi: “Sengikhona, ngive ungibita.”

Kodvwa Eli wakhuluma watsi: “Cha, angikakubiti, hamba uyewulala phansi.” Ngako wancandzeka wayawulala phansi.

6Waphindze Simakadze wamemeta watsi: “Samuweli!” Samuweli wavuka waya ku-Eli, wafike watsi: “Sengikhona, ngive ungibita.”

Kodvwa Eli watsi: “Ndvodzana yami, angikakubiti; hamba uyewulala phansi.”

7Samuweli abesengakamati Simakadze, kantsi futsi nelivi laSimakadze lalisengakembulwa kuye.

8Simakadze waphindze wamemeta Samuweli kwesitsatfu, Samuweli wavuka wagijima waya ku-Eli, wafike watsi: “Sengikhona, ngive ungibita.”

Eli wabona kutsi nguSimakadze lona labebita lomfana. 9Ngako Eli watjela Samuweli watsi: “Hamba uyewulala; naphindza akubita, ubotsi: ‘Khuluma, Nkhosi, ngobe inceku yakho ilalele.’ ” Ngako Samuweli wahamba wayawulala endzaweni yakhe.

10Simakadze wefika wema khona lapho, wamemeta njengakucala watsi: “Samuweli! Samuweli!”

Samuweli wakhuluma watsi: “Khuluma, ngobe inceku yakho ilalele.”

11

3:11
2 Khos. 21:12
Jer. 19:3
Simakadze wakhuluma kuSamuweli, watsi: “Lalela la, kukhona lengitakwenta lapha ka-Israyeli lokutakwenta kutsi tindlebe talabo labatawuva ngako tincencetse. 12
3:12
1 Sam. 2:30
Ngaleso sikhatsi ngitawumelana na-Eli nendlu yakhe ngako konkhe lengakusho kuye, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni. 13Ngobe ngamtjela kutsi indlu yakhe ngitayehlulela phakadze naphakadze ngenca yesono lasatiko: Emadvodzana akhe atidvonsele sicalekiso, naye akazange awekhute kutsi ayekele. 14
3:14
Lev. 4:3
Ngako-ke ngafunga ngendlu ya-Eli, ngatsi: ‘Licala lendlu ya-Eli lingeke lihlengwe ngemhlatjelo nome ngemnikelo wekubuyisana.’ ”

15Samuweli walala kwaze kwasa; kwase kutsi nakusa, wahamba wayakuvula iminyango yendlu yaSimakadze. Wesaba kutjela Eli lombono, 16kodvwa Eli wambita, wafike watsi kuye: “Samuweli, ndvodzana yami.”

Samuweli wasabela watsi: “Ngilapha.”

17Eli wabuta watsi: “Yini lena layishito kuwe? Ungangifihleli. Shangatsi Nkulunkulu angakujezisa kakhulu, nakwenteka ungifihlela nome yini lakutjele kona.” 18Ngako Samuweli wamtjela konkhe, wangete wamfihlela lutfo. Eli wakhuluma watsi: “UnguSimakadze; akente konkhe lakubona kukuhle emehlweni akhe.”

19

3:19
1 Sam. 2:21,26
Simakadze waba naSamuweli asakhula, wangete wavumela ngisho nalinye livi lakhe kutsi liwele phansi. 20
3:20
Khu. 20:1
Sonkhe sive sema-Israyeli kusukela kulakaDani kuze kuyewufika eBherisheba“kusukela kulakaDani kuze kuyewufika eBherisheba” loku kusho kutsi “kusukela ekucaleni kwelive kuze kuyewufika ekugcineni kwalo” savele sabona kutsi Samuweli abemiselwe kuba ngumphrofethi waSimakadze. 21Simakadze waphindze watibonakalisa eShilo; ngobe lapho Simakadze watembula kuSamuweli ngelivi laSimakadze.