Siswati 1996 (SWA96)
29

Kwaliwa kwaDavide ngemaFilisti

291

29:1
1 Sam. 4:1
EmaFilisti abutsa onkhe emabutfo awo awabutsela e-Afeki, kwatsi ema-Israyeli wona abutsana ngasemtfonjeni loseJezreyeli. 2Kwatsi ngesikhatsi tindvuna temabutfo emaFilisti tishuca ngeticheme tato temakhulu netetinkhulungwane, Davide abeshuca ngemva nelibutfo lakakhe bana-Akhishi. 3
29:3
1 Sam. 27:7
Tindvuna temphi yemaFilisti tabuta tatsi: “Afunani lamaHebheru lawa?”

Akhishi waphendvula watsi: “AkusiDavide yini lona lobekayindvuna lenkhulu yaSawula, inkhosi yema-Israyeli? Sekuze kuphele umnyaka wonkhe solomane ahlala nami lapha, kusukela ngelilanga labaleka ngalo kuSawula kuze kube ngulamuhla, angikaze ngamtfola anelicala.”

4

29:4
1 Khr. 12:19
Kodvwa tindvuna temphi yemaFilisti tatfukutselela Akhishi, tatsi: “Ncandzekisa lomuntfu abuyele endzaweni lowamnika yona. Akukafaneli ahambe natsi kuya emphini, funa asigucukele nasekuliwa lena embili. Kungaba malula kakhulu kuye kutsi atigcebele enkhosini yakhe ngekutsi ayinikete tinhloko temadvodza akitsi. 5
29:5
1 Sam. 18:7
21:11
Akusiye nje loDavide lekwakuhlatjelwa ngaye emgidvweni wabo sigiyo lesitsi:

“ ‘Sawula ubulele tinkhulungwane takhe,

kodvwa Davide ubulele emashumi etinkhulungwane takhe’?”

6Ngako Akhishi wabita Davide, wamtjela watsi: “Kuphila kwaSimakadze, wena bewusetsembekile, nami bengingajabula kakhulu kuhamba nawe siyekulwa imphi. Kusukela ngelilanga lowefika ngalo kami kuze kube ngunyalo, angikaze ngasitfola sono kuwe, kodvwa noko tindvuna tami atikuvumeli wena kutsi uhambe natsi. 7Ncandzeka-ke uhambe ngekuthula; ungenti lutfo lolutawucunula letindvuna temaFilisti.”

8Davide wabuta watsi: “Kodvwa ngenteni? Cala lini lolitfole encekwini yakho, seloku ngefika lapha kuwe kuze kube ngulamuhla? Angihambi ngani ngiyekulwa netitsa tenkhosi yami?”

9Akhishi waphendvula, watsi: “Ngiyati kutsi emehlweni ami ujabulisa njengengilosi yaNkulunkulu, noko-ke tindvuna temphi yemaFilisti titsite: ‘Akukafaneli kutsi ahambe natsi kuya emphini.’ 10Manje-ke nibovuka ekuseni kanye netinceku tenkhosi yakho, lenite kanye nato, nihambe masinyane nje, nakudzabuka kusa.”

11Ngako Davide nelibutfo lakakhe bavuka ekuseni nakudzabuka kusa, bancandzeka baya eveni lemaFilisti labebasikelwe lona. EmaFilisti wona akhuphuka aya eJezreyeli.