Siswati 1996 (SWA96)
28

Sawula nesangoma sase-Eni Dori

281Ngalawo malanga emaFilisti abutsana ngemabutfo awo atilungiselela kulwa nema-Israyeli. Akhishi wakhuluma kuDavide, watsi: “Kufanele wati kutsi wena kanye nemphi yakho nitawuhamba natsi siyekulwa imphi.”

2Davide wakhuluma ku-Akhishi, watsi: “Nawe utatibonela ngewakho emehlo kutsi inceku yakho itakwentani.”

Akhishi waphendvula watsi: “Kulungile, ngitakwenta ube ngulomunye wetindvuna tami letingisingatsako, imphilo yakho yonkhe.”

3

28:3
Eks. 22:18
Lev. 19:31
20:27
Dut. 18:10
1 Sam. 25:1
Ngaleso sikhatsi Samuweli abesafile. Sonkhe sive sema-Israyeli sasimlilele, sase simngcwaba edolobheni lakubo eRama. Sawula bekasaticoshe tonkhe tinyanga netangoma eveni lakhe.

4EmaFilisti abutsana ahamba ayawukamba eShunemu, kwatsi Sawula naye wabutsa onkhe emabutfo ema-Israyeli bayawukamba eGilbowa. 5Kwatsi Sawula nakabona imphi yemaFilisti, wesaba kakhulu, watfutfumela. 6

28:6
Eks. 28:30
Num. 12:6
27:21
1 Sam. 14:37
Sawula wase ubuta kuSimakadze, kodvwa Simakadze akazange amphendvule ngisho nangemaphupho, nome nge-Urimu,“Urimu” kwakuyintfo leyayisetjentiswa baphristi ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu (Eks. 28:31) nome ngebaphrofethi. 7Sawula wakhuluma etincekwini takhe, watsi: “Ngifuneleni sangoma lesingumfati, kuze ngitewuhamba ngiyewuva kuso.”

Batsi: “Sikhona lesise-Eni Dori.”

8Ngako Sawula waphica umkhondvo ngekwembatsa letinye tembatfo, kwatsi ebusuku wahamba kanye nemadvodza lamabili baya kulomfati losangoma. Wafike watsi: “Ngikhulekela inhloko, ungibitele lowo lengitamusho.”

9Kodvwa lesangoma satsi: “Empeleni uyakwati lokwentiwe nguSawula. Uticitse tonkhe tinyanga netangoma kulelive lakhe. Ungibekelelani lugibe ngekufuna kungibulalisa ngaSawula?”

10Sawula wafunga kuso ngaSimakadze, watsi: “Ngempela kuphila kwaSimakadze, ungeke ukufele loko.”

11Lesangoma sabuta satsi: “Ngikubitele bani?”

Sawula watsi: “Ngikhuphulele Samuweli.”

12Lesangoma satsi nasibona kukhuphuka Samuweli, samemeta kakhulu satsi kuSawula: “Hawu, kodvwa ungiyengelani? Wena kantsi unguSawula!”

13Inkhosi Sawula yakhuluma kuye, yatsi: “Ungesabi. Ubonani?”

Lesangoma satsi: “Ngibona umoya“umoya” nome “imimoya” nome “bonkulunkulu” ukhuphuka phansi emhlabatsini.”

14Sawula wasibuta watsi: “Unjani?”

Lesangoma samphendvula satsi: “Likhehla lelidzala lelembetse umjiva, liyakhuphuka.”

Ngako Sawula wavele wati kutsi nguSamuweli; wakhotsama wawa phansi ngebuso.

15

28:15
1 Sam. 18:12
Samuweli wabuta Sawula watsi: “Ungiphatamiselani ngalokube ungikhuphula?”

Sawula watsi: “Ngisebuhlungwini lobukhulu. EmaFilisti ayangihlasela. Nkulunkulu ungifulatsele. Akasangiphendvuli ngisho nangebaphrofethi nome ngemaphupho. Manje sengibite wena kutsi ungitjele kutsi ngifanele ngente njani.”

16

28:16
1 Sam. 16:14
Samuweli wakhuluma kuye, watsi: “Kepha ungifunelani mine, njengobe Simakadze sewukufulatsele, waba sitsa sakho? 17
28:17
1 Sam. 15:28
1 Khos. 11:11
Simakadze wente loko labekuphrofethile ngami. Simakadze uwudzabulile umbuso esandleni sakho, wawunika lomunye wabomakhelwane bakho, longuDavide. 18
28:18
1 Sam. 15:8
Wena awuzange umlalele Simakadze, futsi awuzange ukhombise lulaka lwakhe kuma-Amaleki, lamuhla Simakadze sewente loko kuwe. 19
28:19
1 Sam. 31:6
Simakadze utaninikela etandleni temaFilisti, wena kanye naso sonkhe sive sema-Israyeli. Kusasa wena kanye nemadvodzana akho nitawube senikanye nami lapha. Simakadze utawunikela ngisho nemphi yema-Israyeli etandleni temaFilisti.”

20Masinyane Sawula wadzimuleka phansi, wenaba watsi tfwi, emhlabatsini; watfutfumela, agcwele kwesaba ngenca yemavi labekhulunywe nguSamuweli. Emandla akhe aphela, ngobe abengakaze watsi namu ngalelo langa ngisho nasebusuku bakhona.

21

28:21
Khu. 12:3
1 Sam. 19:5
Hla. 119:109
Lesangoma satsi nasifika kuSawula, sibona nekutsi wetfuke kanganani, satsi: “Buka la; incekukati yakho ikulalele. Ngitinikele ngemphilo yami yonkhe ngenta loko lotsite angikwente. 22Manje sengiyakuncenga mane ulalele incekukati yakho, ngimane ngikunike kudla udle, khona kutewubuya emandla akho ubambe indlela yakho uhambe.”

23Sawula wala, watsi: “Ngingeke ngidle.”

Kodvwa lamadvodza labehamba naye asita lesangoma, amncenga ngekumcindzetela, waze wavuma. Wavuka wahlala etikwembhedze.

24Lesangoma sasinelitfokati lelikhuluphalisiwe lapha kaso, lesalihlaba masinyane, satsatsa fulaha samdova sapheka sinkhwa lesingenambiliso. 25Sase sikubeka embikwaSawula nalamadvodza labehamba nawo, badla. Ngabona lobo busuku bavuka bahamba.

29

Kwaliwa kwaDavide ngemaFilisti

291

29:1
1 Sam. 4:1
EmaFilisti abutsa onkhe emabutfo awo awabutsela e-Afeki, kwatsi ema-Israyeli wona abutsana ngasemtfonjeni loseJezreyeli. 2Kwatsi ngesikhatsi tindvuna temabutfo emaFilisti tishuca ngeticheme tato temakhulu netetinkhulungwane, Davide abeshuca ngemva nelibutfo lakakhe bana-Akhishi. 3
29:3
1 Sam. 27:7
Tindvuna temphi yemaFilisti tabuta tatsi: “Afunani lamaHebheru lawa?”

Akhishi waphendvula watsi: “AkusiDavide yini lona lobekayindvuna lenkhulu yaSawula, inkhosi yema-Israyeli? Sekuze kuphele umnyaka wonkhe solomane ahlala nami lapha, kusukela ngelilanga labaleka ngalo kuSawula kuze kube ngulamuhla, angikaze ngamtfola anelicala.”

4

29:4
1 Khr. 12:19
Kodvwa tindvuna temphi yemaFilisti tatfukutselela Akhishi, tatsi: “Ncandzekisa lomuntfu abuyele endzaweni lowamnika yona. Akukafaneli ahambe natsi kuya emphini, funa asigucukele nasekuliwa lena embili. Kungaba malula kakhulu kuye kutsi atigcebele enkhosini yakhe ngekutsi ayinikete tinhloko temadvodza akitsi. 5
29:5
1 Sam. 18:7
21:11
Akusiye nje loDavide lekwakuhlatjelwa ngaye emgidvweni wabo sigiyo lesitsi:

“ ‘Sawula ubulele tinkhulungwane takhe,

kodvwa Davide ubulele emashumi etinkhulungwane takhe’?”

6Ngako Akhishi wabita Davide, wamtjela watsi: “Kuphila kwaSimakadze, wena bewusetsembekile, nami bengingajabula kakhulu kuhamba nawe siyekulwa imphi. Kusukela ngelilanga lowefika ngalo kami kuze kube ngunyalo, angikaze ngasitfola sono kuwe, kodvwa noko tindvuna tami atikuvumeli wena kutsi uhambe natsi. 7Ncandzeka-ke uhambe ngekuthula; ungenti lutfo lolutawucunula letindvuna temaFilisti.”

8Davide wabuta watsi: “Kodvwa ngenteni? Cala lini lolitfole encekwini yakho, seloku ngefika lapha kuwe kuze kube ngulamuhla? Angihambi ngani ngiyekulwa netitsa tenkhosi yami?”

9Akhishi waphendvula, watsi: “Ngiyati kutsi emehlweni ami ujabulisa njengengilosi yaNkulunkulu, noko-ke tindvuna temphi yemaFilisti titsite: ‘Akukafaneli kutsi ahambe natsi kuya emphini.’ 10Manje-ke nibovuka ekuseni kanye netinceku tenkhosi yakho, lenite kanye nato, nihambe masinyane nje, nakudzabuka kusa.”

11Ngako Davide nelibutfo lakakhe bavuka ekuseni nakudzabuka kusa, bancandzeka baya eveni lemaFilisti labebasikelwe lona. EmaFilisti wona akhuphuka aya eJezreyeli.

30

Kubhujiswa kwema-Amaleki nguDavide

301

30:1
1 Sam. 27:8
Davide nelibutfo lakhe befika eSikilagi ngelilanga lesitsatfu. Ema-Amaleki abetselekele iNegevu neSikilagi, ayiphanga. Abefike ahlasela iSikilagi aphindze ayishisa ngemlilo, 2atfumba bafati kanye nabo bonkhe lababekuyo, labadzala nalabancane. Abengazange abulala ngisho namunye wabo, kodvwa abatfumba abaleka nabo.

3Batsi bayefika boDavide nelibutfo lakakhe eSikilagi, balikhandza lidolobha libhubhe lingumlotsa, bafati babo nebantfwababo, emadvodzana nemadvodzakati abo batfunjiwe. 4Ngako Davide nelibutfo lakakhe bakhala, baze baphelelwa ngemandla ekukhala. 5

30:5
1 Sam. 25:42
27:3
BomkaDavide bobabili babetfunjiwe, bo-Ahinowami waseJezreyeli, na-Abigayili, umfelokati waNabali waseKhameli. 6Davide wadzabuka kakhulu, ngobe lamadvodza abesakhuluma ngekumgcoba ngematje. Ngulowo nalowo abemunyu emoyeni wakhe ngemadvodzana nangemadvodzakati akhe. Kodvwa Davide watfola emandla kuSimakadze Nkulunkulu wakhe.

7

30:7
1 Sam. 23:9
Davide wase ukhuluma ku-Abiyatha, umphristi, umsa wa-Ahimeleki, watsi: “Nginikete sidziya sebaphristi.” Abiyatha wamniketa, 8
30:8
1 Sam. 23:2
2 Sam. 5:19
Davide wabuta kuSimakadze watsi: “Ngibacoshe yini labatfumbi? Ngitabakhandza yini?”

Simakadze watsi: “Bacoshe, utabakhandza nome kanjani, futsi utawukhona kukubuyisa loku labakutfumbile.”

9Davide nalelibutfo lakakhe, emadvodza langema-600 labehamba nawo, befika emfudlaneni iBhesori, lapho kwafike kwasala khona labanye, 10ngobe emadvodza langema-200 abesadzinwe kakhulu, ngako ehluleka kwewela lomfudlana iBhesori. Kodvwa Davide nemadvodza langema-400 bachubeka, bagijima.

11Bakhandza umGibhithe esigangeni, bamletsa kuDavide, base bamnatsisa emanti, bamupha nekudla. 12Bamupha lucetu lwelicebelengwane lemakhiwa lahlutiwe nemacebelengwane lamabili emagelebisi lomisiwe, wadla, wase ubuyelwa ngemandla. Phela kwase kuphele emalanga lamatsatfu nebusuku bawo angakaze afake lutfo emlonyeni wakhe.

13Davide wambuta watsi: “Uwakabani wena, uwekuklezaphi?”

Watsi: “NgingumGibhithe, sigcili salomunye um-Amaleki. Lomnumzane wami ungishiye lapha, nangicalwa kugula, kulamalanga lamatsatfu lendlulile. 14

30:14
Josh. 14:13
15:13
Hez. 25:16
Zef. 2:5
Besihlasele iningizimu yemaKherethi neyelive lakaJuda, kanye neningizimu yelive lakaKhalebi, sashisa neSikilagi.”

15Davide wambuta watsi: “Ungangiyisa yini kubo labatfumbi?”

Wamphendvula watsi: “Funga kimi embikwaNkulunkulu kutsi ungeke ungibulale nome unginikele kumnumzane wami, ngitawube sengiyakumikisa kubo.”

16Wamikisa Davide, wabakhandza bakhona lapho, basakateke nato tonkhe leto tikhotsa, badla, banatsa, batitika ngemphango, ngenca yebunyenti baloko lababekutfumbile eveni lemaFilisti nelakaJuda. 17Davide wabahlasela wabacitsa kusukela nakuhwalalako, kwaze kwaba ngusebusuku bangakusasa solo abaphetse; kwabate ngisho namunye lowaphunyula ngaphandle kwemajaha langema-400 lagibela emakamela awo, zaya. 18Davide wabemuka konkhe loko lobekutfunjwe ngema-Amaleki, ngisho nebafati bakhe bobabili imbala. 19Kute lokwase kulahlekile, labancane nalabadzala, bafana nemantfombatana, imphango, nako konkhe lokunye lababekutfumbile; Davide wabuya nako konkhe. 20Watsatsa tonkhe tifuyo nemihlambi, emabutfo akhe akuchuba embili kunaleti letinye tifuyo, atsi: “Lena yimphango yaDavide.”

21Davide waze wefika kulamadvodza langema-200, labesele emfudlaneni iBhesori ngenca yekutsi abesadzinwe kakhulu, aphuma ahlangabeta Davide nalaba lababenaye. Davide kanye nalaba abenabo wababingelela baseta nje. 22Kodvwa bonkhe lababenetinhlitiyo letimbi nalabanelutfutfuva emkhatsini walaba lababeta naDavide batsi: “Singeke sibacetunele imphango lesiyiphangile, ngobe abakahambi natsi kuyakulwa. Noko nguleyo naleyo ndvodza sitayinika umfati wayo nebantfwabayo, ihambe.”

23Davide wabaphendvula watsi: “Cha, phela, bomnaketfu, ningete nakwenta loko ngaloku lesikunikwe nguSimakadze. Usivikele wanikela labatfumbi betfu etandleni tetfu. 24

30:24
Num. 31:26
Josh. 22:8
Ngubani-ke lotawulalela loku lenikushoko? Sabelo sendvodza lesele netimphahla kufanele silingane nesendvodza leyile yayakulwa. Sonkhe sitawucetunelana ngalokufananako.” 25Davide wenta leso kwaba simiso nelisiko laka-Israyeli kusukela ngalelo langa kuze kube ngulamuhla.

26Davide watsi kube efike eSikilagi, watfumela incenye yemphango kubaholi bakaJuda lababebangani bakhe, atsi: “Naso sipho senu lesiyimphango lephuma etitseni taSimakadze.”

27Wasitfumela kulabo lababeseBetheli, naseRamothi yaseningizimu, naseJathiri; 28nakulabo labase-Aroyeri, naseSifmothi, nase-Eshtemowa, 29naseRakali; nakulabo labasemadolobheni emaJerameli nemaKheni; 30nakulabo lababeseHoma, naseBhori Ashani, nase-Athakhi, 31naseHebroni; nakulabo lababekuletinye tindzawo, lapho Davide nebalandzeli bakhe bebasakatekele khona.