Siswati 1996 (SWA96)
27

Davide emkhatsini wemaFilisti

271Kodvwa Davide wacabanga watsi: “Kuwo lamalanga Sawula utangibulala. Lokuncono kakhulu kutsi vele ngibaleke ngiye eveni lemaFilisti. Sawula utawuvele adzinwe angabe asangifuna nome ngabe kukuphi kulelive laka-Israyeli, ngiyawube sengiphephile-ke esandleni sakhe.”

2

27:2
1 Sam. 21:10
Ngako Davide kanye nalamadvodza langema-600 labenawo, bahamba bewelela ngesheya ku-Akhishi, umsa waMayoki, inkhosi yaseGathi. 3
27:3
1 Sam. 25:42
Davide kanye nalamadvodza akakhe bahlala ka-Akhishi eGathi. Nguleyo naleyo ndvodza yayinemndeni wayo, naDavide abenalabafati bakhe lababili: bo-Ahinowami waseJezreyeli kanye na-Abigayili waseKhameli, umfelokati waNabali. 4Watsi kube Sawula atjelwe kutsi Davide ubalekele eGathi, wangabe asachubeka nekumtfungatsa.

5Davide wakhuluma ku-Akhishi, watsi: “Nangabe ngitfole umusa emehlweni akho, ngicela ungabele indzawo kulelinye lalamadolobha akho, khona ngitewuhlala khona. Inceku yakho ingahlala kanjani nawe edolobheni lakho lebukhosi?”

6Ngalelo langa Akhishi wamabela iSikilagi, kwacala lapho kutsi libe lidolobha lemakhosi akaJuda. 7

27:7
1 Sam. 29:3
Davide wahlala eveni lemaFilisti umnyaka netinyanga letine.

8

27:8
1 Sam. 15:7
Davide nemadvodza akakhe benyuka bayawuhlasela emaGeshuri, nemaGizi kanye nema-Amaleki. Kusukela etikhatsini takadzeni letive tatihlala kulelo live, kuze kuyekufika eShuri naseGibhithe. 9
27:9
Eks. 17:14
Dut. 25:19
Kwakutsi njalo nje Davide nakahlasela indzawo letsite, abulale konkhe kungasali ndvodza namfati kuphila, bese utfumba timvu, netinkhomo, netimbongolo, nemakamela kanye netimphahla tekwembatsa abuyele nako ku-Akhishi.

10

27:10
Khu. 1:16
Kwakutsi Akhishi nakambuta atsi: “Bewuyewuhlasela kuphi lamuhla?” Davide abetsi: “Bengiyewuhlasela eNegevu, lekuyiningizimu yakaJuda,” nome: “eNegevu, lekuyiningizimu yemaJerameli,” nome: “eNegevu, lekuyiningizimu yemaKheni.” 11Abengashiyi ndvodza namfati aphila, kutsi ete naye eGathi, ngobe abecabanga atsi: “Bangahle bakhulume ngatsi batsi: ‘Naku-ke Davide lakwentile.’ ” Loko kwakungumkhuba wakhe ngesikhatsi asahlala nemaFilisti eveni lawo. 12Akhishi wametsemba Davide, waze wacabanga watsi: “Bantfu bakubo baka-Israyeli bamtondza kakhulu, ngako sewutaba yinceku yami kokuphela.”

28

Sawula nesangoma sase-Eni Dori

281Ngalawo malanga emaFilisti abutsana ngemabutfo awo atilungiselela kulwa nema-Israyeli. Akhishi wakhuluma kuDavide, watsi: “Kufanele wati kutsi wena kanye nemphi yakho nitawuhamba natsi siyekulwa imphi.”

2Davide wakhuluma ku-Akhishi, watsi: “Nawe utatibonela ngewakho emehlo kutsi inceku yakho itakwentani.”

Akhishi waphendvula watsi: “Kulungile, ngitakwenta ube ngulomunye wetindvuna tami letingisingatsako, imphilo yakho yonkhe.”

3

28:3
Eks. 22:18
Lev. 19:31
20:27
Dut. 18:10
1 Sam. 25:1
Ngaleso sikhatsi Samuweli abesafile. Sonkhe sive sema-Israyeli sasimlilele, sase simngcwaba edolobheni lakubo eRama. Sawula bekasaticoshe tonkhe tinyanga netangoma eveni lakhe.

4EmaFilisti abutsana ahamba ayawukamba eShunemu, kwatsi Sawula naye wabutsa onkhe emabutfo ema-Israyeli bayawukamba eGilbowa. 5Kwatsi Sawula nakabona imphi yemaFilisti, wesaba kakhulu, watfutfumela. 6

28:6
Eks. 28:30
Num. 12:6
27:21
1 Sam. 14:37
Sawula wase ubuta kuSimakadze, kodvwa Simakadze akazange amphendvule ngisho nangemaphupho, nome nge-Urimu,“Urimu” kwakuyintfo leyayisetjentiswa baphristi ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu (Eks. 28:31) nome ngebaphrofethi. 7Sawula wakhuluma etincekwini takhe, watsi: “Ngifuneleni sangoma lesingumfati, kuze ngitewuhamba ngiyewuva kuso.”

Batsi: “Sikhona lesise-Eni Dori.”

8Ngako Sawula waphica umkhondvo ngekwembatsa letinye tembatfo, kwatsi ebusuku wahamba kanye nemadvodza lamabili baya kulomfati losangoma. Wafike watsi: “Ngikhulekela inhloko, ungibitele lowo lengitamusho.”

9Kodvwa lesangoma satsi: “Empeleni uyakwati lokwentiwe nguSawula. Uticitse tonkhe tinyanga netangoma kulelive lakhe. Ungibekelelani lugibe ngekufuna kungibulalisa ngaSawula?”

10Sawula wafunga kuso ngaSimakadze, watsi: “Ngempela kuphila kwaSimakadze, ungeke ukufele loko.”

11Lesangoma sabuta satsi: “Ngikubitele bani?”

Sawula watsi: “Ngikhuphulele Samuweli.”

12Lesangoma satsi nasibona kukhuphuka Samuweli, samemeta kakhulu satsi kuSawula: “Hawu, kodvwa ungiyengelani? Wena kantsi unguSawula!”

13Inkhosi Sawula yakhuluma kuye, yatsi: “Ungesabi. Ubonani?”

Lesangoma satsi: “Ngibona umoya“umoya” nome “imimoya” nome “bonkulunkulu” ukhuphuka phansi emhlabatsini.”

14Sawula wasibuta watsi: “Unjani?”

Lesangoma samphendvula satsi: “Likhehla lelidzala lelembetse umjiva, liyakhuphuka.”

Ngako Sawula wavele wati kutsi nguSamuweli; wakhotsama wawa phansi ngebuso.

15

28:15
1 Sam. 18:12
Samuweli wabuta Sawula watsi: “Ungiphatamiselani ngalokube ungikhuphula?”

Sawula watsi: “Ngisebuhlungwini lobukhulu. EmaFilisti ayangihlasela. Nkulunkulu ungifulatsele. Akasangiphendvuli ngisho nangebaphrofethi nome ngemaphupho. Manje sengibite wena kutsi ungitjele kutsi ngifanele ngente njani.”

16

28:16
1 Sam. 16:14
Samuweli wakhuluma kuye, watsi: “Kepha ungifunelani mine, njengobe Simakadze sewukufulatsele, waba sitsa sakho? 17
28:17
1 Sam. 15:28
1 Khos. 11:11
Simakadze wente loko labekuphrofethile ngami. Simakadze uwudzabulile umbuso esandleni sakho, wawunika lomunye wabomakhelwane bakho, longuDavide. 18
28:18
1 Sam. 15:8
Wena awuzange umlalele Simakadze, futsi awuzange ukhombise lulaka lwakhe kuma-Amaleki, lamuhla Simakadze sewente loko kuwe. 19
28:19
1 Sam. 31:6
Simakadze utaninikela etandleni temaFilisti, wena kanye naso sonkhe sive sema-Israyeli. Kusasa wena kanye nemadvodzana akho nitawube senikanye nami lapha. Simakadze utawunikela ngisho nemphi yema-Israyeli etandleni temaFilisti.”

20Masinyane Sawula wadzimuleka phansi, wenaba watsi tfwi, emhlabatsini; watfutfumela, agcwele kwesaba ngenca yemavi labekhulunywe nguSamuweli. Emandla akhe aphela, ngobe abengakaze watsi namu ngalelo langa ngisho nasebusuku bakhona.

21

28:21
Khu. 12:3
1 Sam. 19:5
Hla. 119:109
Lesangoma satsi nasifika kuSawula, sibona nekutsi wetfuke kanganani, satsi: “Buka la; incekukati yakho ikulalele. Ngitinikele ngemphilo yami yonkhe ngenta loko lotsite angikwente. 22Manje sengiyakuncenga mane ulalele incekukati yakho, ngimane ngikunike kudla udle, khona kutewubuya emandla akho ubambe indlela yakho uhambe.”

23Sawula wala, watsi: “Ngingeke ngidle.”

Kodvwa lamadvodza labehamba naye asita lesangoma, amncenga ngekumcindzetela, waze wavuma. Wavuka wahlala etikwembhedze.

24Lesangoma sasinelitfokati lelikhuluphalisiwe lapha kaso, lesalihlaba masinyane, satsatsa fulaha samdova sapheka sinkhwa lesingenambiliso. 25Sase sikubeka embikwaSawula nalamadvodza labehamba nawo, badla. Ngabona lobo busuku bavuka bahamba.

29

Kwaliwa kwaDavide ngemaFilisti

291

29:1
1 Sam. 4:1
EmaFilisti abutsa onkhe emabutfo awo awabutsela e-Afeki, kwatsi ema-Israyeli wona abutsana ngasemtfonjeni loseJezreyeli. 2Kwatsi ngesikhatsi tindvuna temabutfo emaFilisti tishuca ngeticheme tato temakhulu netetinkhulungwane, Davide abeshuca ngemva nelibutfo lakakhe bana-Akhishi. 3
29:3
1 Sam. 27:7
Tindvuna temphi yemaFilisti tabuta tatsi: “Afunani lamaHebheru lawa?”

Akhishi waphendvula watsi: “AkusiDavide yini lona lobekayindvuna lenkhulu yaSawula, inkhosi yema-Israyeli? Sekuze kuphele umnyaka wonkhe solomane ahlala nami lapha, kusukela ngelilanga labaleka ngalo kuSawula kuze kube ngulamuhla, angikaze ngamtfola anelicala.”

4

29:4
1 Khr. 12:19
Kodvwa tindvuna temphi yemaFilisti tatfukutselela Akhishi, tatsi: “Ncandzekisa lomuntfu abuyele endzaweni lowamnika yona. Akukafaneli ahambe natsi kuya emphini, funa asigucukele nasekuliwa lena embili. Kungaba malula kakhulu kuye kutsi atigcebele enkhosini yakhe ngekutsi ayinikete tinhloko temadvodza akitsi. 5
29:5
1 Sam. 18:7
21:11
Akusiye nje loDavide lekwakuhlatjelwa ngaye emgidvweni wabo sigiyo lesitsi:

“ ‘Sawula ubulele tinkhulungwane takhe,

kodvwa Davide ubulele emashumi etinkhulungwane takhe’?”

6Ngako Akhishi wabita Davide, wamtjela watsi: “Kuphila kwaSimakadze, wena bewusetsembekile, nami bengingajabula kakhulu kuhamba nawe siyekulwa imphi. Kusukela ngelilanga lowefika ngalo kami kuze kube ngunyalo, angikaze ngasitfola sono kuwe, kodvwa noko tindvuna tami atikuvumeli wena kutsi uhambe natsi. 7Ncandzeka-ke uhambe ngekuthula; ungenti lutfo lolutawucunula letindvuna temaFilisti.”

8Davide wabuta watsi: “Kodvwa ngenteni? Cala lini lolitfole encekwini yakho, seloku ngefika lapha kuwe kuze kube ngulamuhla? Angihambi ngani ngiyekulwa netitsa tenkhosi yami?”

9Akhishi waphendvula, watsi: “Ngiyati kutsi emehlweni ami ujabulisa njengengilosi yaNkulunkulu, noko-ke tindvuna temphi yemaFilisti titsite: ‘Akukafaneli kutsi ahambe natsi kuya emphini.’ 10Manje-ke nibovuka ekuseni kanye netinceku tenkhosi yakho, lenite kanye nato, nihambe masinyane nje, nakudzabuka kusa.”

11Ngako Davide nelibutfo lakakhe bavuka ekuseni nakudzabuka kusa, bancandzeka baya eveni lemaFilisti labebasikelwe lona. EmaFilisti wona akhuphuka aya eJezreyeli.