Siswati 1996 (SWA96)
28

Sawula nesangoma sase-Eni Dori

281Ngalawo malanga emaFilisti abutsana ngemabutfo awo atilungiselela kulwa nema-Israyeli. Akhishi wakhuluma kuDavide, watsi: “Kufanele wati kutsi wena kanye nemphi yakho nitawuhamba natsi siyekulwa imphi.”

2Davide wakhuluma ku-Akhishi, watsi: “Nawe utatibonela ngewakho emehlo kutsi inceku yakho itakwentani.”

Akhishi waphendvula watsi: “Kulungile, ngitakwenta ube ngulomunye wetindvuna tami letingisingatsako, imphilo yakho yonkhe.”

3

28:3
Eks. 22:18
Lev. 19:31
20:27
Dut. 18:10
1 Sam. 25:1
Ngaleso sikhatsi Samuweli abesafile. Sonkhe sive sema-Israyeli sasimlilele, sase simngcwaba edolobheni lakubo eRama. Sawula bekasaticoshe tonkhe tinyanga netangoma eveni lakhe.

4EmaFilisti abutsana ahamba ayawukamba eShunemu, kwatsi Sawula naye wabutsa onkhe emabutfo ema-Israyeli bayawukamba eGilbowa. 5Kwatsi Sawula nakabona imphi yemaFilisti, wesaba kakhulu, watfutfumela. 6

28:6
Eks. 28:30
Num. 12:6
27:21
1 Sam. 14:37
Sawula wase ubuta kuSimakadze, kodvwa Simakadze akazange amphendvule ngisho nangemaphupho, nome nge-Urimu,“Urimu” kwakuyintfo leyayisetjentiswa baphristi ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu (Eks. 28:31) nome ngebaphrofethi. 7Sawula wakhuluma etincekwini takhe, watsi: “Ngifuneleni sangoma lesingumfati, kuze ngitewuhamba ngiyewuva kuso.”

Batsi: “Sikhona lesise-Eni Dori.”

8Ngako Sawula waphica umkhondvo ngekwembatsa letinye tembatfo, kwatsi ebusuku wahamba kanye nemadvodza lamabili baya kulomfati losangoma. Wafike watsi: “Ngikhulekela inhloko, ungibitele lowo lengitamusho.”

9Kodvwa lesangoma satsi: “Empeleni uyakwati lokwentiwe nguSawula. Uticitse tonkhe tinyanga netangoma kulelive lakhe. Ungibekelelani lugibe ngekufuna kungibulalisa ngaSawula?”

10Sawula wafunga kuso ngaSimakadze, watsi: “Ngempela kuphila kwaSimakadze, ungeke ukufele loko.”

11Lesangoma sabuta satsi: “Ngikubitele bani?”

Sawula watsi: “Ngikhuphulele Samuweli.”

12Lesangoma satsi nasibona kukhuphuka Samuweli, samemeta kakhulu satsi kuSawula: “Hawu, kodvwa ungiyengelani? Wena kantsi unguSawula!”

13Inkhosi Sawula yakhuluma kuye, yatsi: “Ungesabi. Ubonani?”

Lesangoma satsi: “Ngibona umoya“umoya” nome “imimoya” nome “bonkulunkulu” ukhuphuka phansi emhlabatsini.”

14Sawula wasibuta watsi: “Unjani?”

Lesangoma samphendvula satsi: “Likhehla lelidzala lelembetse umjiva, liyakhuphuka.”

Ngako Sawula wavele wati kutsi nguSamuweli; wakhotsama wawa phansi ngebuso.

15

28:15
1 Sam. 18:12
Samuweli wabuta Sawula watsi: “Ungiphatamiselani ngalokube ungikhuphula?”

Sawula watsi: “Ngisebuhlungwini lobukhulu. EmaFilisti ayangihlasela. Nkulunkulu ungifulatsele. Akasangiphendvuli ngisho nangebaphrofethi nome ngemaphupho. Manje sengibite wena kutsi ungitjele kutsi ngifanele ngente njani.”

16

28:16
1 Sam. 16:14
Samuweli wakhuluma kuye, watsi: “Kepha ungifunelani mine, njengobe Simakadze sewukufulatsele, waba sitsa sakho? 17
28:17
1 Sam. 15:28
1 Khos. 11:11
Simakadze wente loko labekuphrofethile ngami. Simakadze uwudzabulile umbuso esandleni sakho, wawunika lomunye wabomakhelwane bakho, longuDavide. 18
28:18
1 Sam. 15:8
Wena awuzange umlalele Simakadze, futsi awuzange ukhombise lulaka lwakhe kuma-Amaleki, lamuhla Simakadze sewente loko kuwe. 19
28:19
1 Sam. 31:6
Simakadze utaninikela etandleni temaFilisti, wena kanye naso sonkhe sive sema-Israyeli. Kusasa wena kanye nemadvodzana akho nitawube senikanye nami lapha. Simakadze utawunikela ngisho nemphi yema-Israyeli etandleni temaFilisti.”

20Masinyane Sawula wadzimuleka phansi, wenaba watsi tfwi, emhlabatsini; watfutfumela, agcwele kwesaba ngenca yemavi labekhulunywe nguSamuweli. Emandla akhe aphela, ngobe abengakaze watsi namu ngalelo langa ngisho nasebusuku bakhona.

21

28:21
Khu. 12:3
1 Sam. 19:5
Hla. 119:109
Lesangoma satsi nasifika kuSawula, sibona nekutsi wetfuke kanganani, satsi: “Buka la; incekukati yakho ikulalele. Ngitinikele ngemphilo yami yonkhe ngenta loko lotsite angikwente. 22Manje sengiyakuncenga mane ulalele incekukati yakho, ngimane ngikunike kudla udle, khona kutewubuya emandla akho ubambe indlela yakho uhambe.”

23Sawula wala, watsi: “Ngingeke ngidle.”

Kodvwa lamadvodza labehamba naye asita lesangoma, amncenga ngekumcindzetela, waze wavuma. Wavuka wahlala etikwembhedze.

24Lesangoma sasinelitfokati lelikhuluphalisiwe lapha kaso, lesalihlaba masinyane, satsatsa fulaha samdova sapheka sinkhwa lesingenambiliso. 25Sase sikubeka embikwaSawula nalamadvodza labehamba nawo, badla. Ngabona lobo busuku bavuka bahamba.