Siswati 1996 (SWA96)
27

Davide emkhatsini wemaFilisti

271Kodvwa Davide wacabanga watsi: “Kuwo lamalanga Sawula utangibulala. Lokuncono kakhulu kutsi vele ngibaleke ngiye eveni lemaFilisti. Sawula utawuvele adzinwe angabe asangifuna nome ngabe kukuphi kulelive laka-Israyeli, ngiyawube sengiphephile-ke esandleni sakhe.”

2

27:2
1 Sam. 21:10
Ngako Davide kanye nalamadvodza langema-600 labenawo, bahamba bewelela ngesheya ku-Akhishi, umsa waMayoki, inkhosi yaseGathi. 3
27:3
1 Sam. 25:42
Davide kanye nalamadvodza akakhe bahlala ka-Akhishi eGathi. Nguleyo naleyo ndvodza yayinemndeni wayo, naDavide abenalabafati bakhe lababili: bo-Ahinowami waseJezreyeli kanye na-Abigayili waseKhameli, umfelokati waNabali. 4Watsi kube Sawula atjelwe kutsi Davide ubalekele eGathi, wangabe asachubeka nekumtfungatsa.

5Davide wakhuluma ku-Akhishi, watsi: “Nangabe ngitfole umusa emehlweni akho, ngicela ungabele indzawo kulelinye lalamadolobha akho, khona ngitewuhlala khona. Inceku yakho ingahlala kanjani nawe edolobheni lakho lebukhosi?”

6Ngalelo langa Akhishi wamabela iSikilagi, kwacala lapho kutsi libe lidolobha lemakhosi akaJuda. 7

27:7
1 Sam. 29:3
Davide wahlala eveni lemaFilisti umnyaka netinyanga letine.

8

27:8
1 Sam. 15:7
Davide nemadvodza akakhe benyuka bayawuhlasela emaGeshuri, nemaGizi kanye nema-Amaleki. Kusukela etikhatsini takadzeni letive tatihlala kulelo live, kuze kuyekufika eShuri naseGibhithe. 9
27:9
Eks. 17:14
Dut. 25:19
Kwakutsi njalo nje Davide nakahlasela indzawo letsite, abulale konkhe kungasali ndvodza namfati kuphila, bese utfumba timvu, netinkhomo, netimbongolo, nemakamela kanye netimphahla tekwembatsa abuyele nako ku-Akhishi.

10

27:10
Khu. 1:16
Kwakutsi Akhishi nakambuta atsi: “Bewuyewuhlasela kuphi lamuhla?” Davide abetsi: “Bengiyewuhlasela eNegevu, lekuyiningizimu yakaJuda,” nome: “eNegevu, lekuyiningizimu yemaJerameli,” nome: “eNegevu, lekuyiningizimu yemaKheni.” 11Abengashiyi ndvodza namfati aphila, kutsi ete naye eGathi, ngobe abecabanga atsi: “Bangahle bakhulume ngatsi batsi: ‘Naku-ke Davide lakwentile.’ ” Loko kwakungumkhuba wakhe ngesikhatsi asahlala nemaFilisti eveni lawo. 12Akhishi wametsemba Davide, waze wacabanga watsi: “Bantfu bakubo baka-Israyeli bamtondza kakhulu, ngako sewutaba yinceku yami kokuphela.”