Siswati 1996 (SWA96)
26

Kusindza ekufeni kwesibili kwaSawula asindziswa nguDavide

261

26:1
1 Sam. 23:19
Bantfu labatsite baseZifu bahamba baya kuSawula eGibeya, bafike babika batsi: “Davide ubhace egcumeni lekutsiwa yiHakhila lebhekene nelihlane.”“lebhekene nelihlane” nome “lebhekene neJeshimoni” nome “ngaseningizimu nelihlane” 2
26:2
1 Sam. 24:3
Ngako Sawula wewuka waya eHlane laseZifu, ahamba nemadvodza akakhe elikhetselo lati-3 000 aka-Israyeli, kuyawufuna Davide. 3Sawula wafike wemisa inkambu yakhe eceleni kwemgwaco etikweligcuma iHakhila lebhekene nelihlane,“lebhekene nelihlane” nome “lebhekene neJeshimoni” nome “ngaseningizimu nelihlane” kodvwa Davide wahlala ehlane. Watsi kube abone kutsi Sawula abesamlandzele waze wefika lapho, 4Davide wabe sewutfumela tinhloli letafike takhandza kutsi vele Sawula abesafikile lapho.“abesafikile lapho” nome “abesafike eNakhoni”

5Davide waphuma waya lapho bekumise khona Sawula. Wafike wabona lapho boSawula na-Abneri, umsa waNeri, indvuna yelibutfo, bebalele khona. Sawula abelele ekhatsi nenkambu, atungeletwe libutfo.

6

26:6
1 Khr. 2:16
Davide wabuta ku-Ahimeleki, umHethi, na-Abishayi, umsa waSeruya, umnakaboJowabe, watsi: “Ngubani lotakwehla nami siye lapha enkambu kuSawula?”

Abishayi waphendvula watsi: “Mine ngitawuhamba nawe.”

7Ngako boDavide na-Abishayi bahamba baya kulelo butfo ebusuku, bakhandza Sawula alele ekhatsi nenkambu, sikhali sakhe asigcumeke phansi emhlabatsini eceleni kwenhloko yakhe. Abneri nemabutfo bebalele, batungelete Sawula. 8

26:8
1 Sam. 24:5
2 Sam. 16:9
Abishayi wakhuluma kuDavide, watsi: “Lamuhla Nkulunkulu sitsa sakho usetfule etandleni takho. Mane ungivumele ngimgwaze ngesikhali, size siyewuphumela emhlabatsini; ngingeke ngiphindze kwesibili.”

9Kodvwa Davide wakhuluma ku-Abishayi, watsi: “Ungacali umbulale! Ngubani nje longabeka sandla kulogcotjiwe waSimakadze ajinge angabi nacala? 10

26:10
Rom. 12:19
Ngifunga ngekuphila kwaSimakadze kutsi nguSimakadze cobo lwakhe lotakumshaya. Loko kuyakwenteka ngekutsi kufike sikhatsi sakhe sekufa, nome atsi uye emphini afike afele khona. 11Kodvwa Simakadze akangavumi kutsi ngingabeka sandla sami etikwalogcotjiwe waSimakadze. Asitsatse lesikhali sakhe kanye nalelichaga lakhe lemanti lokusedvute nenhloko yakhe, sihambe.”

12Davide wase utsatsa sikhali nelichaga lemanti lokwakusedvute nenhloko yaSawula, bahamba. Kute namunye lowase wababona nome wati ngaloko, kantsi futsi kute namunye lowake waphaphama. Bonkhe babedvodla butfongo, ngobe Simakadze abebehlisele butfongo lobukhulu.

13Davide wewelela ngesheya, wema khashane etikweligcuma; bekulibanga lelikhulu emkhatsini wabo. 14Wamemeta lelibutfo kanye na-Abneri, umsa waNeri, watsi: “Uyangiva yini, ye Abneri?”

Abneri waphendvula watsi: “Ungubani wena lomemeta inkhosi?”

15Davide wakhuluma watsi: “Angitsi uyindvodza? Ngubani nje lofanana nawe ka-Israyeli? Lenkhosi yakho bewungakayigadzi ngani? Kukhona lofike kutawubulala leyo nkhosi yakho. 16Loko lokwentile akukuhle. Ngifunga ngekuphila kwaSimakadze ngitsi, wena nemabutfo akho kufanele nife, ngobe nehlulekile kuciza inkhosi yenu, lekungulogcotjiwe waSimakadze. Ase nibuke eceleni kwenu. Siphi nje sikhali senkhosi kanye nelichaga lemanti bekulapho eceleni kwenhloko yayo?”

17

26:17
1 Sam. 24:17
Sawula waliva liphimbo laDavide, watsi: “Lelo ngabe livi lakho yini, Davide, ndvodzana yami?”

Davide wamphendvula watsi: “Yebo, nkhosi yami, ngimi, nkhosi.” 18Wachubeka wambuta watsi: “Pho, inkhosi yami iyicoshelani inceku yayo? Ngenteni? Nginacala lini? 19Nkhosi! Inkhosi yami ayilalele emavi enceku yayo. Nangabe nguSimakadze lokutjotjotele kutsi ungibulale, kulungile-ke, akawutsatse lowo mnikelo. Kodvwa noko nangabe loko kwentiwe bantfu, ababe ngulabacalekisiwe kuSimakadze! Manje sebangikhiphile eveni lekusabelo sami, efeni laSimakadze, batsi: ‘Hamba uyewukhonta labanye bonkulunkulu.’ 20

26:20
1 Sam. 24:15
Ungavumi kutsi ingati yami icitsekele emhlabatsini lokhashane nebukhona baSimakadze. Inkhosi yema-Israyeli iphumele kutewufuna likululu, njengemuntfu lotewutingela intsendzele etintsabeni.”

21

26:21
1 Sam. 24:18
Sawula wakhuluma watsi: “Ngonile. Buya, Davide, ndvodzana yami. Ngingeke ngiphindze ngetame kukulimata, ngobe imphilo yami uyisindzisile lamuhla. Impela ngibe silima, ngona kakhulu.”

22Davide waphendvula watsi: “Nasi-ke sikhali senkhosi. Lomunye wemajaha lalapho akete atekusitsatsa. 23Simakadze umnika umvuzo wonkhe umuntfu lolungile nalowetsembekile. Lamuhla Simakadze abekunikele esandleni sami, kodvwa angikatsandzi kubeka sandla sami etikwalogcotjiwe waSimakadze. 24Njengobe ngisindzise imphilo yakho lamuhla, kanjalo, shangatsi naSimakadze angenta njalo kimi angikhulule kuto tonkhe tinhlupheko.”

25Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Shangatsi Simakadze angakubusisa, Davide, ndvodzana yami; utakwenta tintfo letinkhulu, uphindze uphumelele kuko konkhe lokwentako.”

Ngako Davide wase uyahamba, naSawula wancandzeka wabuyela ekhaya kakhe.

27

Davide emkhatsini wemaFilisti

271Kodvwa Davide wacabanga watsi: “Kuwo lamalanga Sawula utangibulala. Lokuncono kakhulu kutsi vele ngibaleke ngiye eveni lemaFilisti. Sawula utawuvele adzinwe angabe asangifuna nome ngabe kukuphi kulelive laka-Israyeli, ngiyawube sengiphephile-ke esandleni sakhe.”

2

27:2
1 Sam. 21:10
Ngako Davide kanye nalamadvodza langema-600 labenawo, bahamba bewelela ngesheya ku-Akhishi, umsa waMayoki, inkhosi yaseGathi. 3
27:3
1 Sam. 25:42
Davide kanye nalamadvodza akakhe bahlala ka-Akhishi eGathi. Nguleyo naleyo ndvodza yayinemndeni wayo, naDavide abenalabafati bakhe lababili: bo-Ahinowami waseJezreyeli kanye na-Abigayili waseKhameli, umfelokati waNabali. 4Watsi kube Sawula atjelwe kutsi Davide ubalekele eGathi, wangabe asachubeka nekumtfungatsa.

5Davide wakhuluma ku-Akhishi, watsi: “Nangabe ngitfole umusa emehlweni akho, ngicela ungabele indzawo kulelinye lalamadolobha akho, khona ngitewuhlala khona. Inceku yakho ingahlala kanjani nawe edolobheni lakho lebukhosi?”

6Ngalelo langa Akhishi wamabela iSikilagi, kwacala lapho kutsi libe lidolobha lemakhosi akaJuda. 7

27:7
1 Sam. 29:3
Davide wahlala eveni lemaFilisti umnyaka netinyanga letine.

8

27:8
1 Sam. 15:7
Davide nemadvodza akakhe benyuka bayawuhlasela emaGeshuri, nemaGizi kanye nema-Amaleki. Kusukela etikhatsini takadzeni letive tatihlala kulelo live, kuze kuyekufika eShuri naseGibhithe. 9
27:9
Eks. 17:14
Dut. 25:19
Kwakutsi njalo nje Davide nakahlasela indzawo letsite, abulale konkhe kungasali ndvodza namfati kuphila, bese utfumba timvu, netinkhomo, netimbongolo, nemakamela kanye netimphahla tekwembatsa abuyele nako ku-Akhishi.

10

27:10
Khu. 1:16
Kwakutsi Akhishi nakambuta atsi: “Bewuyewuhlasela kuphi lamuhla?” Davide abetsi: “Bengiyewuhlasela eNegevu, lekuyiningizimu yakaJuda,” nome: “eNegevu, lekuyiningizimu yemaJerameli,” nome: “eNegevu, lekuyiningizimu yemaKheni.” 11Abengashiyi ndvodza namfati aphila, kutsi ete naye eGathi, ngobe abecabanga atsi: “Bangahle bakhulume ngatsi batsi: ‘Naku-ke Davide lakwentile.’ ” Loko kwakungumkhuba wakhe ngesikhatsi asahlala nemaFilisti eveni lawo. 12Akhishi wametsemba Davide, waze wacabanga watsi: “Bantfu bakubo baka-Israyeli bamtondza kakhulu, ngako sewutaba yinceku yami kokuphela.”

28

Sawula nesangoma sase-Eni Dori

281Ngalawo malanga emaFilisti abutsana ngemabutfo awo atilungiselela kulwa nema-Israyeli. Akhishi wakhuluma kuDavide, watsi: “Kufanele wati kutsi wena kanye nemphi yakho nitawuhamba natsi siyekulwa imphi.”

2Davide wakhuluma ku-Akhishi, watsi: “Nawe utatibonela ngewakho emehlo kutsi inceku yakho itakwentani.”

Akhishi waphendvula watsi: “Kulungile, ngitakwenta ube ngulomunye wetindvuna tami letingisingatsako, imphilo yakho yonkhe.”

3

28:3
Eks. 22:18
Lev. 19:31
20:27
Dut. 18:10
1 Sam. 25:1
Ngaleso sikhatsi Samuweli abesafile. Sonkhe sive sema-Israyeli sasimlilele, sase simngcwaba edolobheni lakubo eRama. Sawula bekasaticoshe tonkhe tinyanga netangoma eveni lakhe.

4EmaFilisti abutsana ahamba ayawukamba eShunemu, kwatsi Sawula naye wabutsa onkhe emabutfo ema-Israyeli bayawukamba eGilbowa. 5Kwatsi Sawula nakabona imphi yemaFilisti, wesaba kakhulu, watfutfumela. 6

28:6
Eks. 28:30
Num. 12:6
27:21
1 Sam. 14:37
Sawula wase ubuta kuSimakadze, kodvwa Simakadze akazange amphendvule ngisho nangemaphupho, nome nge-Urimu,“Urimu” kwakuyintfo leyayisetjentiswa baphristi ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu (Eks. 28:31) nome ngebaphrofethi. 7Sawula wakhuluma etincekwini takhe, watsi: “Ngifuneleni sangoma lesingumfati, kuze ngitewuhamba ngiyewuva kuso.”

Batsi: “Sikhona lesise-Eni Dori.”

8Ngako Sawula waphica umkhondvo ngekwembatsa letinye tembatfo, kwatsi ebusuku wahamba kanye nemadvodza lamabili baya kulomfati losangoma. Wafike watsi: “Ngikhulekela inhloko, ungibitele lowo lengitamusho.”

9Kodvwa lesangoma satsi: “Empeleni uyakwati lokwentiwe nguSawula. Uticitse tonkhe tinyanga netangoma kulelive lakhe. Ungibekelelani lugibe ngekufuna kungibulalisa ngaSawula?”

10Sawula wafunga kuso ngaSimakadze, watsi: “Ngempela kuphila kwaSimakadze, ungeke ukufele loko.”

11Lesangoma sabuta satsi: “Ngikubitele bani?”

Sawula watsi: “Ngikhuphulele Samuweli.”

12Lesangoma satsi nasibona kukhuphuka Samuweli, samemeta kakhulu satsi kuSawula: “Hawu, kodvwa ungiyengelani? Wena kantsi unguSawula!”

13Inkhosi Sawula yakhuluma kuye, yatsi: “Ungesabi. Ubonani?”

Lesangoma satsi: “Ngibona umoya“umoya” nome “imimoya” nome “bonkulunkulu” ukhuphuka phansi emhlabatsini.”

14Sawula wasibuta watsi: “Unjani?”

Lesangoma samphendvula satsi: “Likhehla lelidzala lelembetse umjiva, liyakhuphuka.”

Ngako Sawula wavele wati kutsi nguSamuweli; wakhotsama wawa phansi ngebuso.

15

28:15
1 Sam. 18:12
Samuweli wabuta Sawula watsi: “Ungiphatamiselani ngalokube ungikhuphula?”

Sawula watsi: “Ngisebuhlungwini lobukhulu. EmaFilisti ayangihlasela. Nkulunkulu ungifulatsele. Akasangiphendvuli ngisho nangebaphrofethi nome ngemaphupho. Manje sengibite wena kutsi ungitjele kutsi ngifanele ngente njani.”

16

28:16
1 Sam. 16:14
Samuweli wakhuluma kuye, watsi: “Kepha ungifunelani mine, njengobe Simakadze sewukufulatsele, waba sitsa sakho? 17
28:17
1 Sam. 15:28
1 Khos. 11:11
Simakadze wente loko labekuphrofethile ngami. Simakadze uwudzabulile umbuso esandleni sakho, wawunika lomunye wabomakhelwane bakho, longuDavide. 18
28:18
1 Sam. 15:8
Wena awuzange umlalele Simakadze, futsi awuzange ukhombise lulaka lwakhe kuma-Amaleki, lamuhla Simakadze sewente loko kuwe. 19
28:19
1 Sam. 31:6
Simakadze utaninikela etandleni temaFilisti, wena kanye naso sonkhe sive sema-Israyeli. Kusasa wena kanye nemadvodzana akho nitawube senikanye nami lapha. Simakadze utawunikela ngisho nemphi yema-Israyeli etandleni temaFilisti.”

20Masinyane Sawula wadzimuleka phansi, wenaba watsi tfwi, emhlabatsini; watfutfumela, agcwele kwesaba ngenca yemavi labekhulunywe nguSamuweli. Emandla akhe aphela, ngobe abengakaze watsi namu ngalelo langa ngisho nasebusuku bakhona.

21

28:21
Khu. 12:3
1 Sam. 19:5
Hla. 119:109
Lesangoma satsi nasifika kuSawula, sibona nekutsi wetfuke kanganani, satsi: “Buka la; incekukati yakho ikulalele. Ngitinikele ngemphilo yami yonkhe ngenta loko lotsite angikwente. 22Manje sengiyakuncenga mane ulalele incekukati yakho, ngimane ngikunike kudla udle, khona kutewubuya emandla akho ubambe indlela yakho uhambe.”

23Sawula wala, watsi: “Ngingeke ngidle.”

Kodvwa lamadvodza labehamba naye asita lesangoma, amncenga ngekumcindzetela, waze wavuma. Wavuka wahlala etikwembhedze.

24Lesangoma sasinelitfokati lelikhuluphalisiwe lapha kaso, lesalihlaba masinyane, satsatsa fulaha samdova sapheka sinkhwa lesingenambiliso. 25Sase sikubeka embikwaSawula nalamadvodza labehamba nawo, badla. Ngabona lobo busuku bavuka bahamba.