Siswati 1996 (SWA96)
26

Kusindza ekufeni kwesibili kwaSawula asindziswa nguDavide

261

26:1
1 Sam. 23:19
Bantfu labatsite baseZifu bahamba baya kuSawula eGibeya, bafike babika batsi: “Davide ubhace egcumeni lekutsiwa yiHakhila lebhekene nelihlane.”“lebhekene nelihlane” nome “lebhekene neJeshimoni” nome “ngaseningizimu nelihlane” 2
26:2
1 Sam. 24:3
Ngako Sawula wewuka waya eHlane laseZifu, ahamba nemadvodza akakhe elikhetselo lati-3 000 aka-Israyeli, kuyawufuna Davide. 3Sawula wafike wemisa inkambu yakhe eceleni kwemgwaco etikweligcuma iHakhila lebhekene nelihlane,“lebhekene nelihlane” nome “lebhekene neJeshimoni” nome “ngaseningizimu nelihlane” kodvwa Davide wahlala ehlane. Watsi kube abone kutsi Sawula abesamlandzele waze wefika lapho, 4Davide wabe sewutfumela tinhloli letafike takhandza kutsi vele Sawula abesafikile lapho.“abesafikile lapho” nome “abesafike eNakhoni”

5Davide waphuma waya lapho bekumise khona Sawula. Wafike wabona lapho boSawula na-Abneri, umsa waNeri, indvuna yelibutfo, bebalele khona. Sawula abelele ekhatsi nenkambu, atungeletwe libutfo.

6

26:6
1 Khr. 2:16
Davide wabuta ku-Ahimeleki, umHethi, na-Abishayi, umsa waSeruya, umnakaboJowabe, watsi: “Ngubani lotakwehla nami siye lapha enkambu kuSawula?”

Abishayi waphendvula watsi: “Mine ngitawuhamba nawe.”

7Ngako boDavide na-Abishayi bahamba baya kulelo butfo ebusuku, bakhandza Sawula alele ekhatsi nenkambu, sikhali sakhe asigcumeke phansi emhlabatsini eceleni kwenhloko yakhe. Abneri nemabutfo bebalele, batungelete Sawula. 8

26:8
1 Sam. 24:5
2 Sam. 16:9
Abishayi wakhuluma kuDavide, watsi: “Lamuhla Nkulunkulu sitsa sakho usetfule etandleni takho. Mane ungivumele ngimgwaze ngesikhali, size siyewuphumela emhlabatsini; ngingeke ngiphindze kwesibili.”

9Kodvwa Davide wakhuluma ku-Abishayi, watsi: “Ungacali umbulale! Ngubani nje longabeka sandla kulogcotjiwe waSimakadze ajinge angabi nacala? 10

26:10
Rom. 12:19
Ngifunga ngekuphila kwaSimakadze kutsi nguSimakadze cobo lwakhe lotakumshaya. Loko kuyakwenteka ngekutsi kufike sikhatsi sakhe sekufa, nome atsi uye emphini afike afele khona. 11Kodvwa Simakadze akangavumi kutsi ngingabeka sandla sami etikwalogcotjiwe waSimakadze. Asitsatse lesikhali sakhe kanye nalelichaga lakhe lemanti lokusedvute nenhloko yakhe, sihambe.”

12Davide wase utsatsa sikhali nelichaga lemanti lokwakusedvute nenhloko yaSawula, bahamba. Kute namunye lowase wababona nome wati ngaloko, kantsi futsi kute namunye lowake waphaphama. Bonkhe babedvodla butfongo, ngobe Simakadze abebehlisele butfongo lobukhulu.

13Davide wewelela ngesheya, wema khashane etikweligcuma; bekulibanga lelikhulu emkhatsini wabo. 14Wamemeta lelibutfo kanye na-Abneri, umsa waNeri, watsi: “Uyangiva yini, ye Abneri?”

Abneri waphendvula watsi: “Ungubani wena lomemeta inkhosi?”

15Davide wakhuluma watsi: “Angitsi uyindvodza? Ngubani nje lofanana nawe ka-Israyeli? Lenkhosi yakho bewungakayigadzi ngani? Kukhona lofike kutawubulala leyo nkhosi yakho. 16Loko lokwentile akukuhle. Ngifunga ngekuphila kwaSimakadze ngitsi, wena nemabutfo akho kufanele nife, ngobe nehlulekile kuciza inkhosi yenu, lekungulogcotjiwe waSimakadze. Ase nibuke eceleni kwenu. Siphi nje sikhali senkhosi kanye nelichaga lemanti bekulapho eceleni kwenhloko yayo?”

17

26:17
1 Sam. 24:17
Sawula waliva liphimbo laDavide, watsi: “Lelo ngabe livi lakho yini, Davide, ndvodzana yami?”

Davide wamphendvula watsi: “Yebo, nkhosi yami, ngimi, nkhosi.” 18Wachubeka wambuta watsi: “Pho, inkhosi yami iyicoshelani inceku yayo? Ngenteni? Nginacala lini? 19Nkhosi! Inkhosi yami ayilalele emavi enceku yayo. Nangabe nguSimakadze lokutjotjotele kutsi ungibulale, kulungile-ke, akawutsatse lowo mnikelo. Kodvwa noko nangabe loko kwentiwe bantfu, ababe ngulabacalekisiwe kuSimakadze! Manje sebangikhiphile eveni lekusabelo sami, efeni laSimakadze, batsi: ‘Hamba uyewukhonta labanye bonkulunkulu.’ 20

26:20
1 Sam. 24:15
Ungavumi kutsi ingati yami icitsekele emhlabatsini lokhashane nebukhona baSimakadze. Inkhosi yema-Israyeli iphumele kutewufuna likululu, njengemuntfu lotewutingela intsendzele etintsabeni.”

21

26:21
1 Sam. 24:18
Sawula wakhuluma watsi: “Ngonile. Buya, Davide, ndvodzana yami. Ngingeke ngiphindze ngetame kukulimata, ngobe imphilo yami uyisindzisile lamuhla. Impela ngibe silima, ngona kakhulu.”

22Davide waphendvula watsi: “Nasi-ke sikhali senkhosi. Lomunye wemajaha lalapho akete atekusitsatsa. 23Simakadze umnika umvuzo wonkhe umuntfu lolungile nalowetsembekile. Lamuhla Simakadze abekunikele esandleni sami, kodvwa angikatsandzi kubeka sandla sami etikwalogcotjiwe waSimakadze. 24Njengobe ngisindzise imphilo yakho lamuhla, kanjalo, shangatsi naSimakadze angenta njalo kimi angikhulule kuto tonkhe tinhlupheko.”

25Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Shangatsi Simakadze angakubusisa, Davide, ndvodzana yami; utakwenta tintfo letinkhulu, uphindze uphumelele kuko konkhe lokwentako.”

Ngako Davide wase uyahamba, naSawula wancandzeka wabuyela ekhaya kakhe.