Siswati 1996 (SWA96)
25

Kufa kwaSamuweli

251

25:1
1 Sam. 7:17
28:3
Samuweli wafa, kwatsi sonkhe sive sema-Israyeli seta, sahlangana ndzawonye, satakumlilela. Wangcwatjwa ekhaya lakhe, eRama.

Davide na-Abigayili

Davide wase uyehla waya eHlane laseMayoni.NgesiHebheru “Pharani” 2

25:2
Josh. 15:55
Bekukhona indvodza leyayicebile eMayoni,NgesiHebheru “Pharani” yayinetimphahla khona lapho eKhameli. Yayinetimbuti letatiyinkhulungwane netimvu letati-3 000 leyayitifuyele eKhameli, lapho yayitihhulela khona. 3Libito layo lendvodza bekunguNabali, kantsi umkayo bekungu-Abigayili. Lomkakhe abehlakaniphile amuhle, kodvwa lendvodza yayingumKhalebi losibheva lesibi.

4Watsi Davide asesehlane, weva kutsi Nabali uhhula timvu takhe, 5wase utfuma emajaha lalishumi, wakhuluma kuwo watsi: “Yenyukani niye kuNabali eKhameli, nifike nimbingelele egameni lami. 6Nikhulume kuye nitsi: ‘Lunwele loludze kuwe! Ngikufisela imphilo lenhle wena nemndeni wakho, nako konkhe kwakho!

7“ ‘Ngiva kutsi manje sesikhatsi sekuhhula timvu. Ngesikhatsi belusi bakho banatsi, asizange sibaphatse kabi; nangaso sonkhe sikhatsi baseseKhameli kute nome kunye lokwase kwabalahlekela. 8Buta kuleto tinceku takho, titakutjela. Ngako-ke ngicela uwaphatse kahle lawo majaha ami, ngobe sesifike ngesikhatsi selidzili. Ngicela uphe tinceku takho kanye nendvodzana yakho Davide, loko longahle ubaphe kona.’ ”

9Lamajaha afike ayetfula kuNabali yonkhe lenkhulumo yaDavide. Abe asayahlalahlala khona lapho.

10Nabali waphendvula letinceku taDavide, watsi: “Ngubani yena loDavide? Ngubani yena lomsa waJese? Tigcili letinyenti tibalekela baphatsi bato kulamalanga. 11Ngingasitsatselani sinkhwa sami, nemanti ami kanye nenyama lengiyihlabele bahhuli betimvu bami, ngikuphe emadvodza lengingawati nekutsi aphumaphi?”

12Lamajaha akaDavide ancandzeka abuyela emuva. Atsi kube efike, abika konkhe lokwakukhulunywe nguNabali. 13Davide wakhuluma kulamadvodza, watsi: “Hlomani tinkemba tenu!” Ngako lamadvodza avele ahloma, naDavide naye wahloma ngeyakakhe. Bekungemadvodza labengaba ngema-400 lenyuka naDavide, kwatsi lawa langema-200 wona asala agadza timphahla.

14Lenye yetinceku yatjela Abigayili, umkaNabali, yatsi: “Ngesikhatsi Davide asehlane utfumele titfunywa kutsi tiletse umkhontiso kumnumzane lapha ekhaya, kodvwa yena usuke watitsela ngenhlamba. 15Noko lamadvodza abesiphetse kahle. Akazange asihluphe, kuso sonkhe leso sikhatsi sisedvute nawo etsafeni, kute lokwase kwasilahlekela. 16Ebusuku nasemini aba lutsango lwetfu lolwalusitungeletile, ngaso sonkhe sikhatsi siseluse timvu tetfu edvute nawo. 17Ase ucabange, ubone kutsi ungahle wenteni, ngobe umnumzane wetfu lona kanye nemndeni wakhe wonkhe ulengela engotini lenkhulu. Unenkhani kangangobe kute lamlalelako, nakhuluma naye.”

18Abigayili akacitsanga sikhatsi. Watsatsa tinkhwa letatingema-200 netikhumbasikhwama letimbili tigcwele liwayini, netimvu letisihlanu lesetihlinziwe, nembasha yemmbila lengemakhilogremu labengaba li-17, nemacebelengwane lalikhulu emagelebisi lomisiwe, nemacebelengwane langema-200 emakhiwa lahlutiwe, wakwekhweta etimbongolweni. 19Wabe sewutjela tinceku takhe watsi: “Hambani embili; mine ngitanilandzela ngemuva.” Kodvwa akazange ayitjele indvodza yakhe, Nabali.

20Watsi aseta agibele imbongolo yakhe acondze esihosheni sentsaba, wabona Davide nemadvodza akakhe behla, bacondze kuye, wahlangabetana nabo. 21

25:21
Hla. 35:12
Davide abesacedza kutsi: “Akukasiti ngalutfo kugadzela lomuntfu timvu takhe lena ehlane kangangekutsi kwabate ngisho nakunye lokwalahleka. Ungibuyisele lokubi ngalokuhle. 22Shangatsi Simakadze angangibulala,Lelinye lihumusho lekucala litsi “angangibulala mine” ngesiHebheru “angabulala titsa tami” nangingakababulali bonkhe labadvuna kusengakasi lamuhla nje!”

23Watsi kube Abigayili abone Davide, washesha wehla embongolweni yakhe, wakhotsama embikwaDavide abhekise buso bakhe phansi. 24Watijika etinyaweni takhe, watsi: “Nkhosi yami, licala alibe setikwami. Ngicela mane uvumele incekukati yakho kutsi seyimane ikhulume; ulalele kutsi incekukati yakho itawutsini. 25Shangatsi inkhosi ingete yayinaka lendvodza lekhohlakele lenguNabali. Ufanana nelibito lakhe, lelisho Silima, naye unebulima. Kodvwa mine, ncekukati yakho, angikawaboni lamadvodza labetfunyelwe yinkhosi yami.

26“Njengobe Simakadze ukuphephisile wena, nkhosi yami, ekucitseni ingati kanye nasekutikhipheleni sibhongo ngetandla takho, ngifunga ngekuphila kwaSimakadze nangekwakho ngitsi, shangatsi tonkhe titsa takho nabo bonkhe labafuna kukwenta silo sengubo bangafanana naNabali. 27

25:27
Gen. 33:11
Shangatsi lesipho lesiletfwe ngulencekukati yakho enkhosini yayo singanikwa lawo madvodza layilandzelako. 28Ngicela inceku yakho uyitsetselele ngalesono lesentile, ngobe Simakadze utakwenta ube yinkhosi wena kanye netitukulwane takho, ngobe ulwa timphi takhe. Shangatsi kungabate lokubi lokutfolakala kuwe, yingci nawusaphila. 29
25:29
Hla. 6:10
31:20
73:19
97:10
Nome ngabe kukhona lokucosha ngemuva afuna kukubulala, kuphila kwenkhosi yami Simakadze Nkulunkulu wakho utakuvikela ngekutsi akubophe inyandza kanye nalabaphilako. Kodvwa kuphila kwetitsa takho utakujikijela akulahle khashane njengelitje liphuma esidubulelweni. 30Utawutsi Simakadze angentela inkhosi yami konkhe lokuhle lakwetsembisa ngayo, nasayibeke yaba yinkhosi etikwa-Israyeli, 31inkhosi yami ingeke itivele inelicala enhlitiyweni yayo ngekubulala ngaphandle kwesizatfu nome ngekutikhiphela sibhongo. Utawutsi Simakadze angayinika kuphumelela inkhosi yami, bese-ke iyayikhumbula incekukati yayo.”

32Davide wakhuluma ku-Abigayili, watsi: “Akadvunyiswe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lokutfume lamuhla kutsi utengihlangabeta. 33Shangatsi ungabusiswa ngalomcondvo wakho lokhaliphile, nekutsi ungivimbe ngingayicitsi ingati lamuhla, nekutsi ngingatiphindziseleli ngetandla tami. 34Simakadze ungigcinile, ngangete ngakulimata. Kodvwa ngifunga ngekuphila kwaNkulunkulu wema-Israyeli kutsi kube awukasheshisi waphutfuma kutengihlangabeta, bekutawutsi kudzabuka kusa lamuhla kube sekute ngisho namunye lomdvuna lophilako kulamadvodza akaNabali.”

35

25:35
Taga 15:1
Davide wakwemukela esandleni sa-Abigayili loko bekakuletse kuye, watsi: “Hamba ngekuthula ubuyele ekhaya. Ngiyivile lenkhulumo yakho, kantsi futsi naloko lokucelako nako sengikunikile.”

36Watsi Abigayili nakaya kuNabali, wamkhandza asendlini ente lidzili lelifana nelenkhosi. Abetsakasile, adzakwe angumhlaba. Ngako kute lamtjela kona, kwaze kwaba ngusekuseni ngakusasa. 37Kwatsi ekuseni Nabali asasangulukile engcondvweni, asazitsile, umkakhe wamtjela tonkhe leto tintfo. Inhlitiyo yaNabali yashaya kancane, wamane woma nje, wafanana nelitje. 38Emvakwemalanga labengaba lishumi Simakadze washaya Nabali, wafa.

39Watsi kube Davide eve kutsi Nabali sewufile, watsi: “Akadvunyiswe Simakadze, longiphindziselele kuNabali ngekungetfuka kwakhe. Ungigcinile, ngangete ngakwenta lokubi, kodvwa wajezisa Nabali ngenca yekona kwakhe.”

Davide watfumela livi ku-Abigayili, amsoma kutsi abe ngumkakhe. 40Tinceku takhe taya eKhameli, tafike takhuluma ku-Abigayili, tatsi: “Davide usitfume kuwe kutsi sitekulandza uyekuba ngumkakhe.”

41Abigayili wakhotsama abhekise buso bakhe phansi, watsi: “Nansi incekukati yakho, ilungele kukukhonta, nekugeza tinyawo tetinceku tenkhosi yami.” 42Wasukuma ngekushesha wakhwela embongolweni yakhe, aphekeletelwa timphekeleteli takhe letisihlanu; wahamba netitfunywa taDavide, wafike waba ngumkakhe.

43Davide abeshade na-Ahinowami waseJezreyeli, bobabili baba bafati bakhe. 44

25:44
2 Sam. 3:15
Kodvwa Sawula abesatsatse indvodzakati yakhe, Mikhali, umkaDavide, wamendzisela Phaltiyeli,NgesiHebheru “Phalti” umsa waLayishi, waseGalimu.

26

Kusindza ekufeni kwesibili kwaSawula asindziswa nguDavide

261

26:1
1 Sam. 23:19
Bantfu labatsite baseZifu bahamba baya kuSawula eGibeya, bafike babika batsi: “Davide ubhace egcumeni lekutsiwa yiHakhila lebhekene nelihlane.”“lebhekene nelihlane” nome “lebhekene neJeshimoni” nome “ngaseningizimu nelihlane” 2
26:2
1 Sam. 24:3
Ngako Sawula wewuka waya eHlane laseZifu, ahamba nemadvodza akakhe elikhetselo lati-3 000 aka-Israyeli, kuyawufuna Davide. 3Sawula wafike wemisa inkambu yakhe eceleni kwemgwaco etikweligcuma iHakhila lebhekene nelihlane,“lebhekene nelihlane” nome “lebhekene neJeshimoni” nome “ngaseningizimu nelihlane” kodvwa Davide wahlala ehlane. Watsi kube abone kutsi Sawula abesamlandzele waze wefika lapho, 4Davide wabe sewutfumela tinhloli letafike takhandza kutsi vele Sawula abesafikile lapho.“abesafikile lapho” nome “abesafike eNakhoni”

5Davide waphuma waya lapho bekumise khona Sawula. Wafike wabona lapho boSawula na-Abneri, umsa waNeri, indvuna yelibutfo, bebalele khona. Sawula abelele ekhatsi nenkambu, atungeletwe libutfo.

6

26:6
1 Khr. 2:16
Davide wabuta ku-Ahimeleki, umHethi, na-Abishayi, umsa waSeruya, umnakaboJowabe, watsi: “Ngubani lotakwehla nami siye lapha enkambu kuSawula?”

Abishayi waphendvula watsi: “Mine ngitawuhamba nawe.”

7Ngako boDavide na-Abishayi bahamba baya kulelo butfo ebusuku, bakhandza Sawula alele ekhatsi nenkambu, sikhali sakhe asigcumeke phansi emhlabatsini eceleni kwenhloko yakhe. Abneri nemabutfo bebalele, batungelete Sawula. 8

26:8
1 Sam. 24:5
2 Sam. 16:9
Abishayi wakhuluma kuDavide, watsi: “Lamuhla Nkulunkulu sitsa sakho usetfule etandleni takho. Mane ungivumele ngimgwaze ngesikhali, size siyewuphumela emhlabatsini; ngingeke ngiphindze kwesibili.”

9Kodvwa Davide wakhuluma ku-Abishayi, watsi: “Ungacali umbulale! Ngubani nje longabeka sandla kulogcotjiwe waSimakadze ajinge angabi nacala? 10

26:10
Rom. 12:19
Ngifunga ngekuphila kwaSimakadze kutsi nguSimakadze cobo lwakhe lotakumshaya. Loko kuyakwenteka ngekutsi kufike sikhatsi sakhe sekufa, nome atsi uye emphini afike afele khona. 11Kodvwa Simakadze akangavumi kutsi ngingabeka sandla sami etikwalogcotjiwe waSimakadze. Asitsatse lesikhali sakhe kanye nalelichaga lakhe lemanti lokusedvute nenhloko yakhe, sihambe.”

12Davide wase utsatsa sikhali nelichaga lemanti lokwakusedvute nenhloko yaSawula, bahamba. Kute namunye lowase wababona nome wati ngaloko, kantsi futsi kute namunye lowake waphaphama. Bonkhe babedvodla butfongo, ngobe Simakadze abebehlisele butfongo lobukhulu.

13Davide wewelela ngesheya, wema khashane etikweligcuma; bekulibanga lelikhulu emkhatsini wabo. 14Wamemeta lelibutfo kanye na-Abneri, umsa waNeri, watsi: “Uyangiva yini, ye Abneri?”

Abneri waphendvula watsi: “Ungubani wena lomemeta inkhosi?”

15Davide wakhuluma watsi: “Angitsi uyindvodza? Ngubani nje lofanana nawe ka-Israyeli? Lenkhosi yakho bewungakayigadzi ngani? Kukhona lofike kutawubulala leyo nkhosi yakho. 16Loko lokwentile akukuhle. Ngifunga ngekuphila kwaSimakadze ngitsi, wena nemabutfo akho kufanele nife, ngobe nehlulekile kuciza inkhosi yenu, lekungulogcotjiwe waSimakadze. Ase nibuke eceleni kwenu. Siphi nje sikhali senkhosi kanye nelichaga lemanti bekulapho eceleni kwenhloko yayo?”

17

26:17
1 Sam. 24:17
Sawula waliva liphimbo laDavide, watsi: “Lelo ngabe livi lakho yini, Davide, ndvodzana yami?”

Davide wamphendvula watsi: “Yebo, nkhosi yami, ngimi, nkhosi.” 18Wachubeka wambuta watsi: “Pho, inkhosi yami iyicoshelani inceku yayo? Ngenteni? Nginacala lini? 19Nkhosi! Inkhosi yami ayilalele emavi enceku yayo. Nangabe nguSimakadze lokutjotjotele kutsi ungibulale, kulungile-ke, akawutsatse lowo mnikelo. Kodvwa noko nangabe loko kwentiwe bantfu, ababe ngulabacalekisiwe kuSimakadze! Manje sebangikhiphile eveni lekusabelo sami, efeni laSimakadze, batsi: ‘Hamba uyewukhonta labanye bonkulunkulu.’ 20

26:20
1 Sam. 24:15
Ungavumi kutsi ingati yami icitsekele emhlabatsini lokhashane nebukhona baSimakadze. Inkhosi yema-Israyeli iphumele kutewufuna likululu, njengemuntfu lotewutingela intsendzele etintsabeni.”

21

26:21
1 Sam. 24:18
Sawula wakhuluma watsi: “Ngonile. Buya, Davide, ndvodzana yami. Ngingeke ngiphindze ngetame kukulimata, ngobe imphilo yami uyisindzisile lamuhla. Impela ngibe silima, ngona kakhulu.”

22Davide waphendvula watsi: “Nasi-ke sikhali senkhosi. Lomunye wemajaha lalapho akete atekusitsatsa. 23Simakadze umnika umvuzo wonkhe umuntfu lolungile nalowetsembekile. Lamuhla Simakadze abekunikele esandleni sami, kodvwa angikatsandzi kubeka sandla sami etikwalogcotjiwe waSimakadze. 24Njengobe ngisindzise imphilo yakho lamuhla, kanjalo, shangatsi naSimakadze angenta njalo kimi angikhulule kuto tonkhe tinhlupheko.”

25Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Shangatsi Simakadze angakubusisa, Davide, ndvodzana yami; utakwenta tintfo letinkhulu, uphindze uphumelele kuko konkhe lokwentako.”

Ngako Davide wase uyahamba, naSawula wancandzeka wabuyela ekhaya kakhe.

27

Davide emkhatsini wemaFilisti

271Kodvwa Davide wacabanga watsi: “Kuwo lamalanga Sawula utangibulala. Lokuncono kakhulu kutsi vele ngibaleke ngiye eveni lemaFilisti. Sawula utawuvele adzinwe angabe asangifuna nome ngabe kukuphi kulelive laka-Israyeli, ngiyawube sengiphephile-ke esandleni sakhe.”

2

27:2
1 Sam. 21:10
Ngako Davide kanye nalamadvodza langema-600 labenawo, bahamba bewelela ngesheya ku-Akhishi, umsa waMayoki, inkhosi yaseGathi. 3
27:3
1 Sam. 25:42
Davide kanye nalamadvodza akakhe bahlala ka-Akhishi eGathi. Nguleyo naleyo ndvodza yayinemndeni wayo, naDavide abenalabafati bakhe lababili: bo-Ahinowami waseJezreyeli kanye na-Abigayili waseKhameli, umfelokati waNabali. 4Watsi kube Sawula atjelwe kutsi Davide ubalekele eGathi, wangabe asachubeka nekumtfungatsa.

5Davide wakhuluma ku-Akhishi, watsi: “Nangabe ngitfole umusa emehlweni akho, ngicela ungabele indzawo kulelinye lalamadolobha akho, khona ngitewuhlala khona. Inceku yakho ingahlala kanjani nawe edolobheni lakho lebukhosi?”

6Ngalelo langa Akhishi wamabela iSikilagi, kwacala lapho kutsi libe lidolobha lemakhosi akaJuda. 7

27:7
1 Sam. 29:3
Davide wahlala eveni lemaFilisti umnyaka netinyanga letine.

8

27:8
1 Sam. 15:7
Davide nemadvodza akakhe benyuka bayawuhlasela emaGeshuri, nemaGizi kanye nema-Amaleki. Kusukela etikhatsini takadzeni letive tatihlala kulelo live, kuze kuyekufika eShuri naseGibhithe. 9
27:9
Eks. 17:14
Dut. 25:19
Kwakutsi njalo nje Davide nakahlasela indzawo letsite, abulale konkhe kungasali ndvodza namfati kuphila, bese utfumba timvu, netinkhomo, netimbongolo, nemakamela kanye netimphahla tekwembatsa abuyele nako ku-Akhishi.

10

27:10
Khu. 1:16
Kwakutsi Akhishi nakambuta atsi: “Bewuyewuhlasela kuphi lamuhla?” Davide abetsi: “Bengiyewuhlasela eNegevu, lekuyiningizimu yakaJuda,” nome: “eNegevu, lekuyiningizimu yemaJerameli,” nome: “eNegevu, lekuyiningizimu yemaKheni.” 11Abengashiyi ndvodza namfati aphila, kutsi ete naye eGathi, ngobe abecabanga atsi: “Bangahle bakhulume ngatsi batsi: ‘Naku-ke Davide lakwentile.’ ” Loko kwakungumkhuba wakhe ngesikhatsi asahlala nemaFilisti eveni lawo. 12Akhishi wametsemba Davide, waze wacabanga watsi: “Bantfu bakubo baka-Israyeli bamtondza kakhulu, ngako sewutaba yinceku yami kokuphela.”