Siswati 1996 (SWA96)
24

Kubonelelwa kwemphilo yaSawula nguDavide

241Kwatsi Sawula asabuyile ekucosheni emaFilisti, watjelwa kwatsiwa: “Davide sewusehlane lase-Eni Gedi.” 2

24:2
1 Sam. 23:27
Sawula wase ukhetsa tingwazi telucobo kulo lonkhe laka-Israyeli, kwaba ngemadvodza lati-3 000; waphuma wayawufuna Davide kanye nebalandzeli bakhe ngase-Emadvwaleni Emagoga.

3

24:3
1 Sam. 26:2
Wahamba wefika etibayeni tetimvu endleleni, wakhandza kunemhume lapho, Sawula wangena wayawutikhulula kuwo. BoDavide nemabutfo akhe bebasekhatsi kulowo mhume babhacile. 4
24:4
Khu. 3:24
Lamadvodza atsi: “Lamuhla ngilo lilanga Simakadze lakhuluma ngalo ngesikhatsi atsi kuwe: ‘Ngitawunikela sitsa sakho esandleni sakho, kuze wente kuso njengekutsandza kwakho.’ ” Davide wanyonyoba wajuba umphetfo wasembatfo saSawula bangamboni.

5

24:5
1 Sam. 26:8
Emvakwaloko Davide wakhatsateka enhlitiyweni yakhe ngenca yekujuba lomphetfo wengubo yaSawula. 6Wakhuluma kulamabutfo akhe, watsi: “Simakadze akakutsandzi kutsi ngente intfo lenje enkhosini yami, lengulogcotjiwe waSimakadze, ngiphakamise sandla sami etikwayo, ngobe ingulogcotjiwe waSimakadze.” 7
24:7
2 Sam. 1:14
Ngalawo mavi Davide wekhuta lamabutfo akhe, wawavimbela kutsi ahlasele Sawula. Sawula waphuma kulomhume, wahamba.

8Davide naye wase uyaphuma kulomhume; wamemeta Sawula watsi: “Bayethe, nkhosi yami.” Watsi uyagucuka Sawula, Davide wakhotsama wabhekisa buso bakhe phansi. 9Watsi kuSawula: “Ubalalelelani labantfu labatsi: ‘Davide ufuna kukulimata?’ 10Lamuhla utibonele ngewakho emehlo kutsi Simakadze abekunikele kanjani esandleni sami lapha emhumeni. Labanye bebatsi angikubulale, kodvwa mine ngakuhawukela, ngatsi: ‘Ngingeke ngiyiphakamisele sandla inkhosi yami, ngobe ingulogcotjiwe waSimakadze.’ 11Buka, babe wami, buka nasi sicephu sengubo yakho sisesandleni sami! Ngijube umphetfo wengubo yakho, kodvwa wena ngangete ngakubulala. Yati kahle-ke nyalo, ucondzisise kutsi mine anginacala lekwenta bubi nelekumelana nawe. Mine angikakoni ngalutfo, kodvwa nguwe longitfungatsela kutsi utengibulala. 12Shangatsi Simakadze angakhipha sigwebo emkhatsini wetfu sobabili. Shangatsi Simakadze angangiphindziselela ngabo bonkhe lobubi lobente kimi; kodvwa mine sandla sami singeke sikutsintse. 13

24:13
Lev. 19:18
Rom. 12:19
1 Phet. 2:23
Njengobe kusho sisho salabadzala sitsi: ‘Kubenti balokubi kuvela tento letimbi,’ ngako mine ngingeke ngikubeke sandla.

14“Inkhosi yema-Israyeli iphumele kulandzelana nemkhondvo wabani? Umkhondvo wenja lefile! Umkhondvo welikululu? 15

24:15
1 Sam. 26:20
Shangatsi Simakadze angaba ngumehluleli ehlulele emkhatsini wetfu sobabili, angimelele ngekungitfola ngite licala, angikhulule esandleni sakho.”

16

24:16
Hla. 43:1
Kwatsi kube Davide acedze kusho lamavi, Sawula wabuta watsi: “Livi lakho yini lelo, Davide, ndvodzana yami?” Wakhala kakhulu, amemeta. 17
24:17
1 Sam. 26:17
Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Wena ulunge kakhulu kwengca mine; ngobe wena ungentele lokuhle, kodvwa mine ngikubonge ngebubi. 18Sewukushito manje lokuhle longentele kona, kutsite nome Simakadze asanginikele esandleni sakho, kodvwa wena wangete wangibulala. 19
24:19
1 Sam. 26:21
Umuntfu nakabamba sitsa sakhe, uyasiyekela yini siphunyule angakasilimati? Shangatsi Simakadze angakuvuza ngalokuhle ngaloku lokwente kimi lamuhla. 20Manje sengiyati kutsi ngempela wena utawuba yinkhosi, nekutsi umbuso waka-Israyeli utawusimamisa ngesandla sakho. 21
24:21
1 Sam. 23:17
Manje funga kimi ngaSimakadze kutsi ungeke usincume situkulwane sami, nelibito lami ngeke ulesule emndenini wababe.”

22Ngako Davide wafunga kuSawula. Sawula wase uyancandzeka, wabuyela ekhaya lakhe, kodvwa Davide nebalandzeli bakhe bakhuphukela enqabeni.