Siswati 1996 (SWA96)
23

Kukhululwa kwelidolobha laseKheyila

231Base batjela Davide, batsi: “Buka la, emaFilisti asahlasele iKheyila, atfumba nemabala ekubhulela.” 2

23:2
1 Sam. 30:7
2 Sam. 15:19
Davide wabuta kuSimakadze watsi: “Ngihambe yini ngiyewuhlasela lamaFilisti?”

Simakadze wamphendvula watsi: “Hamba uyewuhlasela emaFilisti, usindzise iKheyila.”

3Kodvwa emadvodza aDavide akhuluma kuye, atsi: “Lapha kaJuda siyesaba, kangakanani-ke nase sisukela iKheyila siyewuhlaselana nemabutfo emaFilisti.”

4Davide waphindza futsi wabutisisa kuSimakadze. Simakadze wamphendvula watsi: “Yehla uye eKheyila, ngobe emaFilisti ngiwanikela esandleni sakho.” 5Ngako Davide nemphi yakhe behlela eKheyila, bahlasela emaFilisti bawabulala, batfumba netifuyo tawo. Davide wabasindzisa kanjalo bantfu baseKheyila. 6

23:6
1 Sam. 21:9
22:20
Abiyatha, umsa wa Ahimeleki, abete nesidziya sebaphristi ngesikhatsi abalekela kuDavide eKheyila.

Kucoshwa kwaDavide nguSawula

7Sawula watjelwa kutsi Davide sewehlele eKheyila; ngako watsi: “Simakadze sewumnikele esandleni sami, ngobe Davide sewutivalele yena enkambu ngekutsi angene edolobheni lelinemasango lanemishudvo.”

8Sawula wabutsa onkhe emabutfo akhe kutsi ehlele eKheyila ayewuhlasela Davide nemadvodza akakhe.

9

23:9
1 Sam. 30:7
Watsi kube Davide aluve loluzungu lolwase luboshwe nguSawula ngaye, wakhuluma ku-Abiyatha, umphristi, watsi: “Letsa lapha lesidziya sebaphristi.” 10Davide wachubeka watsi: “Awu! Simakadze, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, inceku yakho seyivile kutsi ngempela Sawula ufuna kwehlela eKheyila atewubhubhisa lelidolobha ngenca yami. 11Bantfu baseKheyila batanginikela yini kuye? Yena Sawula usetakwehla ngempela yini, njengobe inceku yakho ivile? Awu! Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, tjela inceku yakho.”

Simakadze watsi: “Utakwehla.”

12Davide wabuta watsi: “Bantfu baseKheyila batanginikela yini mine nalamadvodza akami esandleni saSawula?”

Simakadze wamphendvula watsi: “Bataninikela.”

13Ngako Davide nemabutfo akhe, emadvodza langema-600, babaleka eKheyila, besuka behla benyuka tindzawo ngetindzawo. Kwatsi Sawula nakatjelwa kutsi Davide sewubalekile eKheyila, wangabe asehla.

14Davide wahlala etinqabeni tasehlane, lekwakutintsaba telihlane laseZifu. Sawula abesolomane amfuna onkhe emalanga, kodvwa Simakadze akazange amnikele etandleni takhe.

15Davide wabona kutsi Sawula abephume umkhankhaso wekumbulala, ngako wavele wahlala eHoreshi,“eHoreshi” nome “ehlatsini” ehlane laseZifu. 16Jonathani, umsa waSawula, wesuka lapho waya eHoreshi kuDavide kuyawucinisa sandla sakhe kuNkulunkulu. 17

23:17
1 Sam. 15:28
20:31
24:21
Wafike wakhuluma kuye watsi: “Ungesabi, ngobe sandla sababe, Sawula, singeke sifinyelele kuwe. Wena utawuba yinkhosi ka-Israyeli, mine nje ngitawuba wesibili kuwe. Ngisho nababe Sawula uyakwati loko.” 18
23:18
1 Sam. 18:3
20:16
Bobabili base benta sivumelwane embikwaSimakadze. Jonathani wase uyancandzeka ubuyela ekhaya kubo, kodvwa Davide wasala, wahlala khona lapho eHoreshi.

19

23:19
1 Sam. 26:1
Bantfu baseZifu bakhuphukela kuSawula eGibeya, bafike bamtjela batsi: “Davide akabhaci yini lapha etinqabeni taseHoreshi, entsabeni iHakhila, ngaseningizimu nelihlane?NgesiHebheru “ngaseningizimu neJeshimoni” 20Manje-ke, nkhosi, wota, nangabe kukuhle kuwe loko, yewuka; tsine sitamnikela esandleni senkhosi.”

21Sawula waphendvula watsi: “Simakadze akanibusise, ngobe nibe nesihawu kimi. 22Hambani nente lamanye emalungiselelo, nimfunisise, nize nati, niyibone kahle futsi lendzawo lapho Davide akhona, nalapho ahamba khona, nekutsi ngubani lose wambona alapho. Sengivile kutsi ulicili kakhulu. 23Ngako-ke tifuneni nitati kahle tonkhe leto tindzawo labhaca kuto, nibuye nite lapha kimi senineliciniso ngato. Mine-ke ngitawube sengihamba nani, nangabe akulelo live, ngitawutfunguluta ngimfune emkhatsini wato tonkhe tinsendvo temaJuda.”

24Ngako-ke base bayesuka kuSawula bacondza eZifu. Ngaleso sikhatsi Davide nebalandzeli bakhe bese basehlane laseMayoni, e-Arabha, ngaseningizimu nelihlane.NgesiHebheru “ngaseningizimu neJeshimoni” 25BoSawula nemabutfo akhe bacala batfungatsa, bafuna Davide, naDavide watjelwa ngaloko. Davide wabe sewehlela entansi edvwaleni, wahlala ehlane laseMayoni. Watsi kube eve Sawula, wahamba waya ehlane laseMayoni, acosha Davide.

26Sawula abehamba ngakulelinye licele lentsaba, kantsi naDavide nebalandzeli bakhe babehamba ngale kulelinye licele. Davide washesha wahamba lapho, ngobe abesaba Sawula. Kwatsi lapho Sawula nemabutfo akhe asatungelete Davide nemadvodza akakhe asacondze kubatfumba, 27kwefika sigijimi kuSawula, satsi: “Phutfuma! EmaFilisti asatseleke ngekhatsi eveni lakho lena emuva.” 28Sawula washiya phansi kucoshana naDavide, wahamba wayakulwa nemaFilisti. Nguko nje leyo ndzawo yetsiwa libito, kwatsiwa Lidvwala Lekwehlukanisa.“Lidvwala Lekwehlukanisa” ngesiHebheru “Sela Hamahilekhothi” 29Davide wakhuphuka kusuka lapho, wayawubhaca etinqabeni tase-Eni Gedi.

24

Kubonelelwa kwemphilo yaSawula nguDavide

241Kwatsi Sawula asabuyile ekucosheni emaFilisti, watjelwa kwatsiwa: “Davide sewusehlane lase-Eni Gedi.” 2

24:2
1 Sam. 23:27
Sawula wase ukhetsa tingwazi telucobo kulo lonkhe laka-Israyeli, kwaba ngemadvodza lati-3 000; waphuma wayawufuna Davide kanye nebalandzeli bakhe ngase-Emadvwaleni Emagoga.

3

24:3
1 Sam. 26:2
Wahamba wefika etibayeni tetimvu endleleni, wakhandza kunemhume lapho, Sawula wangena wayawutikhulula kuwo. BoDavide nemabutfo akhe bebasekhatsi kulowo mhume babhacile. 4
24:4
Khu. 3:24
Lamadvodza atsi: “Lamuhla ngilo lilanga Simakadze lakhuluma ngalo ngesikhatsi atsi kuwe: ‘Ngitawunikela sitsa sakho esandleni sakho, kuze wente kuso njengekutsandza kwakho.’ ” Davide wanyonyoba wajuba umphetfo wasembatfo saSawula bangamboni.

5

24:5
1 Sam. 26:8
Emvakwaloko Davide wakhatsateka enhlitiyweni yakhe ngenca yekujuba lomphetfo wengubo yaSawula. 6Wakhuluma kulamabutfo akhe, watsi: “Simakadze akakutsandzi kutsi ngente intfo lenje enkhosini yami, lengulogcotjiwe waSimakadze, ngiphakamise sandla sami etikwayo, ngobe ingulogcotjiwe waSimakadze.” 7
24:7
2 Sam. 1:14
Ngalawo mavi Davide wekhuta lamabutfo akhe, wawavimbela kutsi ahlasele Sawula. Sawula waphuma kulomhume, wahamba.

8Davide naye wase uyaphuma kulomhume; wamemeta Sawula watsi: “Bayethe, nkhosi yami.” Watsi uyagucuka Sawula, Davide wakhotsama wabhekisa buso bakhe phansi. 9Watsi kuSawula: “Ubalalelelani labantfu labatsi: ‘Davide ufuna kukulimata?’ 10Lamuhla utibonele ngewakho emehlo kutsi Simakadze abekunikele kanjani esandleni sami lapha emhumeni. Labanye bebatsi angikubulale, kodvwa mine ngakuhawukela, ngatsi: ‘Ngingeke ngiyiphakamisele sandla inkhosi yami, ngobe ingulogcotjiwe waSimakadze.’ 11Buka, babe wami, buka nasi sicephu sengubo yakho sisesandleni sami! Ngijube umphetfo wengubo yakho, kodvwa wena ngangete ngakubulala. Yati kahle-ke nyalo, ucondzisise kutsi mine anginacala lekwenta bubi nelekumelana nawe. Mine angikakoni ngalutfo, kodvwa nguwe longitfungatsela kutsi utengibulala. 12Shangatsi Simakadze angakhipha sigwebo emkhatsini wetfu sobabili. Shangatsi Simakadze angangiphindziselela ngabo bonkhe lobubi lobente kimi; kodvwa mine sandla sami singeke sikutsintse. 13

24:13
Lev. 19:18
Rom. 12:19
1 Phet. 2:23
Njengobe kusho sisho salabadzala sitsi: ‘Kubenti balokubi kuvela tento letimbi,’ ngako mine ngingeke ngikubeke sandla.

14“Inkhosi yema-Israyeli iphumele kulandzelana nemkhondvo wabani? Umkhondvo wenja lefile! Umkhondvo welikululu? 15

24:15
1 Sam. 26:20
Shangatsi Simakadze angaba ngumehluleli ehlulele emkhatsini wetfu sobabili, angimelele ngekungitfola ngite licala, angikhulule esandleni sakho.”

16

24:16
Hla. 43:1
Kwatsi kube Davide acedze kusho lamavi, Sawula wabuta watsi: “Livi lakho yini lelo, Davide, ndvodzana yami?” Wakhala kakhulu, amemeta. 17
24:17
1 Sam. 26:17
Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Wena ulunge kakhulu kwengca mine; ngobe wena ungentele lokuhle, kodvwa mine ngikubonge ngebubi. 18Sewukushito manje lokuhle longentele kona, kutsite nome Simakadze asanginikele esandleni sakho, kodvwa wena wangete wangibulala. 19
24:19
1 Sam. 26:21
Umuntfu nakabamba sitsa sakhe, uyasiyekela yini siphunyule angakasilimati? Shangatsi Simakadze angakuvuza ngalokuhle ngaloku lokwente kimi lamuhla. 20Manje sengiyati kutsi ngempela wena utawuba yinkhosi, nekutsi umbuso waka-Israyeli utawusimamisa ngesandla sakho. 21
24:21
1 Sam. 23:17
Manje funga kimi ngaSimakadze kutsi ungeke usincume situkulwane sami, nelibito lami ngeke ulesule emndenini wababe.”

22Ngako Davide wafunga kuSawula. Sawula wase uyancandzeka, wabuyela ekhaya lakhe, kodvwa Davide nebalandzeli bakhe bakhuphukela enqabeni.

25

Kufa kwaSamuweli

251

25:1
1 Sam. 7:17
28:3
Samuweli wafa, kwatsi sonkhe sive sema-Israyeli seta, sahlangana ndzawonye, satakumlilela. Wangcwatjwa ekhaya lakhe, eRama.

Davide na-Abigayili

Davide wase uyehla waya eHlane laseMayoni.NgesiHebheru “Pharani” 2

25:2
Josh. 15:55
Bekukhona indvodza leyayicebile eMayoni,NgesiHebheru “Pharani” yayinetimphahla khona lapho eKhameli. Yayinetimbuti letatiyinkhulungwane netimvu letati-3 000 leyayitifuyele eKhameli, lapho yayitihhulela khona. 3Libito layo lendvodza bekunguNabali, kantsi umkayo bekungu-Abigayili. Lomkakhe abehlakaniphile amuhle, kodvwa lendvodza yayingumKhalebi losibheva lesibi.

4Watsi Davide asesehlane, weva kutsi Nabali uhhula timvu takhe, 5wase utfuma emajaha lalishumi, wakhuluma kuwo watsi: “Yenyukani niye kuNabali eKhameli, nifike nimbingelele egameni lami. 6Nikhulume kuye nitsi: ‘Lunwele loludze kuwe! Ngikufisela imphilo lenhle wena nemndeni wakho, nako konkhe kwakho!

7“ ‘Ngiva kutsi manje sesikhatsi sekuhhula timvu. Ngesikhatsi belusi bakho banatsi, asizange sibaphatse kabi; nangaso sonkhe sikhatsi baseseKhameli kute nome kunye lokwase kwabalahlekela. 8Buta kuleto tinceku takho, titakutjela. Ngako-ke ngicela uwaphatse kahle lawo majaha ami, ngobe sesifike ngesikhatsi selidzili. Ngicela uphe tinceku takho kanye nendvodzana yakho Davide, loko longahle ubaphe kona.’ ”

9Lamajaha afike ayetfula kuNabali yonkhe lenkhulumo yaDavide. Abe asayahlalahlala khona lapho.

10Nabali waphendvula letinceku taDavide, watsi: “Ngubani yena loDavide? Ngubani yena lomsa waJese? Tigcili letinyenti tibalekela baphatsi bato kulamalanga. 11Ngingasitsatselani sinkhwa sami, nemanti ami kanye nenyama lengiyihlabele bahhuli betimvu bami, ngikuphe emadvodza lengingawati nekutsi aphumaphi?”

12Lamajaha akaDavide ancandzeka abuyela emuva. Atsi kube efike, abika konkhe lokwakukhulunywe nguNabali. 13Davide wakhuluma kulamadvodza, watsi: “Hlomani tinkemba tenu!” Ngako lamadvodza avele ahloma, naDavide naye wahloma ngeyakakhe. Bekungemadvodza labengaba ngema-400 lenyuka naDavide, kwatsi lawa langema-200 wona asala agadza timphahla.

14Lenye yetinceku yatjela Abigayili, umkaNabali, yatsi: “Ngesikhatsi Davide asehlane utfumele titfunywa kutsi tiletse umkhontiso kumnumzane lapha ekhaya, kodvwa yena usuke watitsela ngenhlamba. 15Noko lamadvodza abesiphetse kahle. Akazange asihluphe, kuso sonkhe leso sikhatsi sisedvute nawo etsafeni, kute lokwase kwasilahlekela. 16Ebusuku nasemini aba lutsango lwetfu lolwalusitungeletile, ngaso sonkhe sikhatsi siseluse timvu tetfu edvute nawo. 17Ase ucabange, ubone kutsi ungahle wenteni, ngobe umnumzane wetfu lona kanye nemndeni wakhe wonkhe ulengela engotini lenkhulu. Unenkhani kangangobe kute lamlalelako, nakhuluma naye.”

18Abigayili akacitsanga sikhatsi. Watsatsa tinkhwa letatingema-200 netikhumbasikhwama letimbili tigcwele liwayini, netimvu letisihlanu lesetihlinziwe, nembasha yemmbila lengemakhilogremu labengaba li-17, nemacebelengwane lalikhulu emagelebisi lomisiwe, nemacebelengwane langema-200 emakhiwa lahlutiwe, wakwekhweta etimbongolweni. 19Wabe sewutjela tinceku takhe watsi: “Hambani embili; mine ngitanilandzela ngemuva.” Kodvwa akazange ayitjele indvodza yakhe, Nabali.

20Watsi aseta agibele imbongolo yakhe acondze esihosheni sentsaba, wabona Davide nemadvodza akakhe behla, bacondze kuye, wahlangabetana nabo. 21

25:21
Hla. 35:12
Davide abesacedza kutsi: “Akukasiti ngalutfo kugadzela lomuntfu timvu takhe lena ehlane kangangekutsi kwabate ngisho nakunye lokwalahleka. Ungibuyisele lokubi ngalokuhle. 22Shangatsi Simakadze angangibulala,Lelinye lihumusho lekucala litsi “angangibulala mine” ngesiHebheru “angabulala titsa tami” nangingakababulali bonkhe labadvuna kusengakasi lamuhla nje!”

23Watsi kube Abigayili abone Davide, washesha wehla embongolweni yakhe, wakhotsama embikwaDavide abhekise buso bakhe phansi. 24Watijika etinyaweni takhe, watsi: “Nkhosi yami, licala alibe setikwami. Ngicela mane uvumele incekukati yakho kutsi seyimane ikhulume; ulalele kutsi incekukati yakho itawutsini. 25Shangatsi inkhosi ingete yayinaka lendvodza lekhohlakele lenguNabali. Ufanana nelibito lakhe, lelisho Silima, naye unebulima. Kodvwa mine, ncekukati yakho, angikawaboni lamadvodza labetfunyelwe yinkhosi yami.

26“Njengobe Simakadze ukuphephisile wena, nkhosi yami, ekucitseni ingati kanye nasekutikhipheleni sibhongo ngetandla takho, ngifunga ngekuphila kwaSimakadze nangekwakho ngitsi, shangatsi tonkhe titsa takho nabo bonkhe labafuna kukwenta silo sengubo bangafanana naNabali. 27

25:27
Gen. 33:11
Shangatsi lesipho lesiletfwe ngulencekukati yakho enkhosini yayo singanikwa lawo madvodza layilandzelako. 28Ngicela inceku yakho uyitsetselele ngalesono lesentile, ngobe Simakadze utakwenta ube yinkhosi wena kanye netitukulwane takho, ngobe ulwa timphi takhe. Shangatsi kungabate lokubi lokutfolakala kuwe, yingci nawusaphila. 29
25:29
Hla. 6:10
31:20
73:19
97:10
Nome ngabe kukhona lokucosha ngemuva afuna kukubulala, kuphila kwenkhosi yami Simakadze Nkulunkulu wakho utakuvikela ngekutsi akubophe inyandza kanye nalabaphilako. Kodvwa kuphila kwetitsa takho utakujikijela akulahle khashane njengelitje liphuma esidubulelweni. 30Utawutsi Simakadze angentela inkhosi yami konkhe lokuhle lakwetsembisa ngayo, nasayibeke yaba yinkhosi etikwa-Israyeli, 31inkhosi yami ingeke itivele inelicala enhlitiyweni yayo ngekubulala ngaphandle kwesizatfu nome ngekutikhiphela sibhongo. Utawutsi Simakadze angayinika kuphumelela inkhosi yami, bese-ke iyayikhumbula incekukati yayo.”

32Davide wakhuluma ku-Abigayili, watsi: “Akadvunyiswe Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lokutfume lamuhla kutsi utengihlangabeta. 33Shangatsi ungabusiswa ngalomcondvo wakho lokhaliphile, nekutsi ungivimbe ngingayicitsi ingati lamuhla, nekutsi ngingatiphindziseleli ngetandla tami. 34Simakadze ungigcinile, ngangete ngakulimata. Kodvwa ngifunga ngekuphila kwaNkulunkulu wema-Israyeli kutsi kube awukasheshisi waphutfuma kutengihlangabeta, bekutawutsi kudzabuka kusa lamuhla kube sekute ngisho namunye lomdvuna lophilako kulamadvodza akaNabali.”

35

25:35
Taga 15:1
Davide wakwemukela esandleni sa-Abigayili loko bekakuletse kuye, watsi: “Hamba ngekuthula ubuyele ekhaya. Ngiyivile lenkhulumo yakho, kantsi futsi naloko lokucelako nako sengikunikile.”

36Watsi Abigayili nakaya kuNabali, wamkhandza asendlini ente lidzili lelifana nelenkhosi. Abetsakasile, adzakwe angumhlaba. Ngako kute lamtjela kona, kwaze kwaba ngusekuseni ngakusasa. 37Kwatsi ekuseni Nabali asasangulukile engcondvweni, asazitsile, umkakhe wamtjela tonkhe leto tintfo. Inhlitiyo yaNabali yashaya kancane, wamane woma nje, wafanana nelitje. 38Emvakwemalanga labengaba lishumi Simakadze washaya Nabali, wafa.

39Watsi kube Davide eve kutsi Nabali sewufile, watsi: “Akadvunyiswe Simakadze, longiphindziselele kuNabali ngekungetfuka kwakhe. Ungigcinile, ngangete ngakwenta lokubi, kodvwa wajezisa Nabali ngenca yekona kwakhe.”

Davide watfumela livi ku-Abigayili, amsoma kutsi abe ngumkakhe. 40Tinceku takhe taya eKhameli, tafike takhuluma ku-Abigayili, tatsi: “Davide usitfume kuwe kutsi sitekulandza uyekuba ngumkakhe.”

41Abigayili wakhotsama abhekise buso bakhe phansi, watsi: “Nansi incekukati yakho, ilungele kukukhonta, nekugeza tinyawo tetinceku tenkhosi yami.” 42Wasukuma ngekushesha wakhwela embongolweni yakhe, aphekeletelwa timphekeleteli takhe letisihlanu; wahamba netitfunywa taDavide, wafike waba ngumkakhe.

43Davide abeshade na-Ahinowami waseJezreyeli, bobabili baba bafati bakhe. 44

25:44
2 Sam. 3:15
Kodvwa Sawula abesatsatse indvodzakati yakhe, Mikhali, umkaDavide, wamendzisela Phaltiyeli,NgesiHebheru “Phalti” umsa waLayishi, waseGalimu.