Siswati 1996 (SWA96)
20

Kusitwa kwaDavide nguJonathani

201Davide wesuka wabaleka eNayothi, eRama, waya kuJonathani, wafike wabuta watsi: “Sengenteni? Yini licala lami? Siyini sono sami kuyihlo kutsi angaze afune kungibulala?”

2Jonathani wamphendvula watsi: “Cha, ungeke ufe! Buka la kimi; babe kute lakwentako, nome kukhulu nome kuncane, angakangitjeli. Pho, angakufihlelani loko kimi? Akunjalo.”

3Kodvwa Davide wenta sifungo, watsi: “Uyihlo uyati kutsi wena ungitsandza kanganani, waze watsi: ‘Jonathani akufanele akwati loku, ngobe angaphatseka kabi.’ Noko ngifunga ngekuphila kwaSimakadze nangekwakho kutsi sinye sinyatselo kuphela lesisemkhatsini wami nekufa.”

4Jonathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Nome ngabe yini lofuna ngikwentele kona, mine ngitakwentela.” 5

20:5
Num. 10:10
28:11
Hla. 81:3
Ngako Davide watsi: “Buka la, kusasa kunemkhosi wekwetfwasa kwenyanga, mine kufanele ngidle nenkhosi; kodvwa ase ngimane ngiyewubhaca esigangeni, kuze kube nguntsambama yangemhlomunye. 6Nangabe uyihlo abona kutsi angikho ekudleni, mtjele utsi: ‘Davide ungincengile wacela imvume kimi kutsi usajakele ekhaya kubo, eBhetlehema, ngobe lusendvo lwakhe lonkhe lwenta umhlatjelo wemnyaka.’ 7Nangabe utsi: ‘Cha, kulungile,’ ngitawube ngisindzile. Kodvwa nangabe atfukutsela, utawuvele utibonele nawe kutsi ucondze lokubi. 8
20:8
1 Sam. 18:3
Wena kufanele ukhombise kungitsandza kwakho ngekugcina leso setsembiso lowasenta kimi embikwaSimakadze. Nangabe ngitfolakala nginelicala, ngibulale wena matfupha. Unginiketelelani kuyihlo?”

9Jonathani wakhuluma watsi: “Cha, ngeke! Nangabe kukhona lokubi bengikwati kutsi babe ukucondzile, bengingeke yini ngikutjele?”

10Davide wakhuluma kuJonathani, watsi: “Pho, ngubani lotangatisa kutsi uyihlo ukuphendvule ngelulaka?”

11Jonathani waphendvula watsi: “Kota, sambe siye lena esigangeni.” Ngako bahamba bobabili baya esigangeni.

12Jonathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Shangatsi Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli angaba ngufakazi wetfu! Ngalesikhatsi kusasa nome ngemhlomunye ngitawukhuluma nababe; nangabe uyakwemukela, ngitawuvele ngikwatise. 13Kodvwa nangabe babe afuna kukulimata, shangatsi Simakadze angangijezisa ngekungibulala, nangabe ngingakakwatisi bese ngiyakukhulula kutsi uhambe uphephile. Shangatsi Simakadze angaba nawe, njengobe abenababe. 14Kodvwa ase ungiphatse ngemusa longeke ugucuke waSimakadze, yingci nangisaphila, kutsi ngingeke ngibulawe, 15nekutsi ungeke wehlukane nemndeni wami phakadze naphakadze, nome ngabe Simakadze asaticitse tonkhe titsa taDavide emhlabeni.”Lamavesi ngesiHebheru akacondzakali

16

20:16
1 Sam. 18:3
23:18
Ngako Jonathani wenta sivumelwane nendlu yaDavide, watsi: “Shangatsi Simakadze angatibeka licala titsa taDavide.”

17

20:17
1 Sam. 18:1
19:1
Jonathani waphindze wenta Davide kutsi asicinise kabusha sifungo sakhe sekutsi uyamtsandza, ngobe Jonathani abetsandza Davide njengobe atitsandza yena.

18Jonathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Kusasa kutawuba ngumkhosi wekwetfwasa kwenyanga. Sitaba nesitunge, ngobe kutabe kungekho muntfu esihlalweni sakho. 19

20:19
1 Sam. 19:2
Ngemhlomunye ntsambama, hamba uye kulendzawo, lapho bewubhace khona nakucala lenhlupheko, ume ngasetjeni i-Ezeli. 20Ngitawudubula imicibisholo lemitsatfu eceleni kwalo, kube shangatsi ngidubula intfo letsite. 21Ngitawube sengitfumela umfana ngitsi kuye: ‘Hamba uyewufuna lemicibisholo.’ Nangabe ngitsite kuye: ‘Ase ubuke lemicibisholo isedvutane nawe, yiletse lapha,’ kulungile ungeta, ngobe loko kutawube kusho kutsi ayikho ingoti. Loko ngikufunga ngekuphila kwaSimakadze kutsi kute ingoti lekhona. 22Kodvwa nangikhulume kulomfana ngatsi: ‘Ase ubuke lemicibisholo ingembili kwakho,’ ubovele uhambe, ngobe Simakadze ukuhambisile. 23Mayelana naleyo ndzaba lesike sayikhuluma nawe, khumbula kutsi Simakadze ungufakazi emkhatsini wetfu sobabili phakadze naphakadze.”

24Ngako Davide wabhaca esigangeni; kwatsi kube kufike umkhosi wekwetfwasa kwenyanga, inkhosi yahlala phansi, yadla. 25Inkhosi yahlala endzaweni lapho yayivamise kuhlala khona, ngaselubondzeni. Jonathani wahlala wabhekana nayo.Nome “wasukuma” Abneri wahlala eceleni kwaSawula, kwatsi endzaweni yaDavide kwabate lohlala kuyo. 26

20:26
Lev. 7:19
11:24
15:16
Dut. 23:10
Sawula kwabate lakushoko ngalelo langa, ngobe abecabanga atsi: “Mhlawumbe kukhona lokwehlele Davide, kwamenta waba ngulongcolile ngekwemtsetfo.” 27Kodvwa ngelilanga lelilandzelako, lilanga lesibili kuleyo nyanga, lendzawo yaDavide yaphindze yabate umuntfu lohlala kuyo. Sawula wase ubuta kuJonathani, umsa wakhe, watsi: “Kwentiwe yini kutsi umsa waJese angeti kutakudla, itolo nalamuhla?”

28Jonathani wamphendvula watsi: “Davide ungincusile wacela imvume kimi kutsi aye eBhetlehema, 29watsi: ‘Ase ngihambe, ngobe umndeni wakitsi wenta umhlatjelo edolobheni lawo, ngako umnaketfu utsite kufanele ngibe khona lapho. Nangabe ngizuze umusa kuwe, ngicela kutsi ungivumele ngiyewubona bomnaketfu.’ Ngiko nje angaketi lapha kutakudla nenkhosi.”

30Sawula watfukutselela Jonathani kamatima, waze wamkhahlameta, watsi: “Wena ndvodzana yemfati lolihlongandlebe nalosihlubuki! Utsi angati yini kutsi wena sewukhetse kuhambisana nemsa waJese, kwaze kwaba lihlazo kuwe nakunyoko lowakutala? 31

20:31
1 Sam. 15:28
Yingci indvodzana yaJese nayisaphila kulomhlaba, wena nembuso wakho ungeke ume. Sheshisa nyalo umlandze ete la, ngobe kufanele afe!”

32

20:32
1 Sam. 19:4
Jonathani wabuta Sawula, uyise, watsi: “Utawubulawelani? Woneni?”

33Kodvwa Sawula wamjijimeta ngesikhali acondze kumbulala. Ngako Jonathani wavele wabona kutsi uyise abetimisele ngekubulala Davide.

34Jonathani wasukuma lapho ekudleni asatfukutsele abila; ngalelo langa lesibili kuleyo nyanga akazange adle, ngobe abekhutjwe nguyise ngekuphatsa kabi Davide.

35Ngakusasa ekuseni Jonathani wahamba waya lena esigangeni ngaleso sikhatsi bebavumelene ngaso naDavide. Abehamba nemfana. 36Wakhuluma kulomfana watsi: “Gijima uyewulandza nansi imicibisholo lengiyidubulako.” Watsi lomfana asagijima, Jonathani wadubula umcibisholo ngembili kwakhe. 37Watsi kube lomfana efike lapho kwakufike kwawela khona umcibisholo waJonathani, Jonathani wase uyamemeta utsi: “Lomcibisholo awukho ngembili kwakho yini?” 38Wamemeta lomfana watsi: “Sheshisa! Hamba kakhulu! Ungemi!” Lomfana watsatsa lemicibisholo wayibuyisela kuJonathani. 39Lomfana abengati kutsi konkhe loko kwakusho kutsini; kwaba nguJonathani naDavide kuphela labebati ngaloko. 40Jonathani wabe sewunika lomfana letikhali takhe watsi kuye: “Hamba nato utibuyisele ekhaya.”

41Watsi kube lomfana ahambe, Davide wesuka lapho eningizimu nelitje,NgesiHebheru kute “nelitje” wakhotsamela Jonathani katsatfu, abhekise buso bakhe phansi. Base bayangana, bakhala bobabili, kodvwa Davide wakhala kakhulu.

42Jonathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Hamba ngekuthula, ngobe lobungani betfu sesibufungele egameni laSimakadze satsi: ‘Simakadze ungufakazi emkhatsini wetfu sobabili nasemkhatsini wetitukulwane tetfu phakadze naphakadze.’ ” Davide wahamba, naJonathani wancandzeka, wabuyela emuva edolobheni.