Siswati 1996 (SWA96)
2

Umthandazo waHana

21

2:1
Luk. 1:46
Hana wachubeka wathandaza watsi:

“Inhlitiyo yami iyajabula kuSimakadze;

Simakadze ungemandla ami.

Umlomo wami uyaticoloshela titsa tami,

ngobe ngiyajabula ekusindziseni kwakhe.

2

2:2
Hla. 86:8
Isa. 44:8
“Kute longcwele njengaSimakadze,

kute nalomunye ngaphandle kwakho,

kute lidvwala lelinjengaNkulunkulu wetfu.

3Ningasakhulumi kakhulu ngekutiphakamisa;

kubete kutiphakamisa lokuphuma emilonyeni yenu.

Ngobe Simakadze nguNkulunkulu welwati,

ngaye tento tonkhe tiyaphenyisiswa.

4Imicibisholo yetingwazi yephukile,

kodvwa labo labatsambile bavunule emandla.

5

2:5
Hla. 34:10
Labo lababesutsa sebaticashisela kudla,

kodvwa labo labebalambile abasalambi.

Lowo labeyinyumba sewutele bantfwana labasikhombisa,

kodvwa lowo labenebantfwana labanyenti

sewuyandzindza.

6

2:6
Dut. 32:39
Hla. 71:20
Simakadze uyabulala, aphindze aphilise.

Wehlisela phansi emadlizeni,

aphindze akhuphulele ngetulu.

7Simakadze uyaphuyisa, abuye anjingise.

Uyatfobisa, aphindze aphakamise.

8

2:8
Jobe 5:11
Hla. 24:1
75:7
102:25
104:5
113:7
Uphakamisa labampofu elutfulini,

akhuphule labeswele etindvundvumeni temlotsa,

atebahlalisa nalabahloniphekile,

abente badle lifa lesihlalo sebukhosi.

Ngobe tinsika temhlaba taSimakadze,

umhlaba uwakhele etikwato.

9

2:9
Hla. 91:11
97:10
121:8
145:20
“Uyakwelusa tinyawo talabangcwele bakhe,

kodvwa lababi bona bayawubhujiswa ebumnyameni.

Ngobe umuntfu akancobi ngetikhwepha takhe.

10

2:10
Eks. 9:23
Khu. 5:20
1 Sam. 7:10
Hla. 89:24
Labo labamelene naSimakadze

bayawuphihlika babe timvutfu.

Uyawudvuma etikwabo asezulwini lakhe.

Simakadze uyakwehlulela

imikhawulo yonkhe yemhlaba.

Inkhosi yakhe uyawuyinika emandla,

aphakamise emandla alogcotjiwe wakhe.”

11Elkhana wabe sewubuyela ekhaya lakhe eRama, kodvwa lomfana wakhe wasala akhonta Simakadze ngaphansi kwemphristi Eli.

Emadvodzana a-Eli

12

2:12
Jer. 2:8
Emadvodzana a-Eli abengemadvodza lakhohlakele; abengenandzaba naSimakadze. 13
2:13
Lev. 7:34
10:14
Umhambo webaphristi macondzana nebantfu kwakukutsi nangabe umuntfu anikela ngemhlatjelo, kufike inceku yemphristi iphetse imfologo lenematinyo lamatsatfu ngesandla sayo, ikhandze lenyama isabila, 14ifike icuphule ngayo lapha ekesini, nome embiteni, nome kugalaza, nome ebhodweni. Kwakutsi yonkhe leyo nyama lekhuphuke naleyo mfologo umphristi atitsatsele yona ibe yakhe. Ngako babenta njalo eShilo kuwo onkhe ema-Israyeli labeta lapho eShilo. 15
2:15
Lev. 3:3
7:31
Ngetulu kwaloko, kwakutsi nalomhlehlo usengakashiswa, inceku yemphristi beyingafika kulomuntfu labenta umhlatjelo, itsi: “Nginike inyama yekosa, ngobe umphristi angeke ayemukele kuwe inyama lebilisiwe, kodvwa ufuna leluhlata.”

16Nangabe lomuntfu atsi kuyo: “Ase kushe lomhlehlo kucala, bese-ke utsatsa leyo loyifunako,” lenceku beyibe seyiphendvula lomuntfu itsi: “Cha, yiletse nyalo; nawungayiletsi, ngitayitsatsa ngenkhani.”

17Leso sono saletinsizwa saba sikhulu kakhulu emehlweni aSimakadze, ngobe umnikelo waSimakadze abewuphatsa ngekwedzelela lokukhulu.

Samuweli eShilo

18

2:18
Eks. 28:4,6
Samuweli abekhonta ethempelini laSimakadze, angumfanyana, avunula sidziya sebaphristi selineni lecolisakele. 19Njalo nje ngemnyaka unina abevame kumtfungela umjiva longangaye, bese uyamphatsela ngesikhatsi akhuphuka nendvodza yakhe kuyakwenta umnikelo wemnyaka. 20Eli abebabusisa bo-Elkhana nemkakhe, atsi: “Shangatsi Simakadze angakupha bantfwana ngalomfati lona, kuze bavale sikhala salona lamthandazela wase umnikela kuSimakadze.” Babeyaye bese bayancandzeka emvakwaloko, babuyela ekhaya labo. 21Simakadze wentela Hana umusa, wakhulelwa, watala bantfwana: emadvodzana lamatsatfu nemadvodzakati lamabili. Umfana longuSamuweli abesolomane achubeka akhula embikwaSimakadze.

Eli nemadvodzana akhe

22

2:22
Eks. 38:8
1 Sam. 4:15
Eli abesamdzala kakhulu, wakuva konkhe loko lokwakwentiwa ngemadvodzana akhe esiveni sonkhe sema-Israyeli, weva nekutsi emadvodzana akhe alalana kanjani nalabasikati lababekhonta ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 23Wakhuluma kubo, watsi: “Nikwentelani loku? Ngobe ngiva bonkhe bantfu bangitjela ngetento tenu letimbi. 24Hhayi, bantfwabami, akusiyo intfo lenhle lena lengiyivako leseyandze naso sonkhe lesive saSimakadze. 25Nangabe umuntfu ona kulomunye umuntfu, Nkulunkulu“Nkulunkulu” nome “umehluleli” uyammelela; kodvwa nangabe umuntfu ona kuSimakadze, ngubani loyakumncusela?”

Kodvwa emadvodzana akazange alitsatse livi leyise; ngobe kwakuyintsandvo yaSimakadze kutsi abulawe.

26

2:26
Luk. 2:40,52
Umfana Samuweli wachubeka wakhula ngesicu semtimba nasekutsandvweni nguSimakadze nasekutsandzekeni kubantfu.

Siphrofetho lesibi ngemndeni waka-Eli

27Kwefika umuntfu waNkulunkulu ku-Eli, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Angizange yini ngitibonakalise ngalokucacile endlini yeyihlo Aroni ngesikhatsi baseseGibhithe, basabuswa yindlu yakaFaro? 28Ngakhetsa khokho wakho emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli kutsi abe ngumphristi wami, akhuphukele elatini lami, ashise khona imphepho, avunule nesidziya sebuphristi ebukhoneni bami. Nganika indlu yeyihlo sabelo kuyo yonkhe iminikelo yami yemlilo leyentiwa ngema-Israyeli. 29Manje-ke niwubukelani ngeliso lelibukhaliLinye lihumusho lekucala lelisho njalo, kodvwa ngesiHebheru akucondzakali lomhlatjelo wami nalomnikelo wami lengawukhetsela indzawo yami yekuhlala? Wentiwa yini lokutsi uhloniphe kakhulu emadvodzana akho kunekutsi uhloniphe mine, nitikhuluphalise nine ngekutikhetsela lokunonile kwayo yonkhe iminikelo leyentiwa sive sami sema-Israyeli?’

30

2:30
1 Khos. 2:27
“Ngaloko-ke Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ukhuluma utsi: ‘Ngetsembisa ngatsi indlu yakho nendlu yeyihlo iyawukhonta embikwami phakadze naphakadze.’ Kodvwa nyalo Simakadze utsi: ‘Kungeke kusaba njalo! Ngobe labo labangihloniphako ngiyakubahlonipha, kodvwa labo labangedzelelako nabo bayakwedzeleleka. 31Sikhatsi siyeta lapho ngiyawuncamula khona emandla akho nemandla endlu yeyihlo, kuze kubete lichegu endlini yeyihlo. 32Uyawuva buhlungu kabi, utibuke ngeliso lemona tonkhe tibusiso lengiyakutehlisela leti letinye tive tema-Israyeli,NgesiHebheru akucondzakali kodvwa indlu yeyihlo seyiyawubate lichegu kokuphela. 33Wonkhe umuntfu wakini lengingayikumncuma elatini lami uyawusala, asalele kutsi aphuphutsekise emehlo akho ngetinyembeti, adzabukise inhlitiyo yakho, nato tonkhe titukulwane takho setiyakufa tisandza kutalwa.

34

2:34
1 Sam. 4:11
“ ‘Loko lokutakwehlela emadvodzana akho, boHofni naFinehasi, kuyawuba sibonakaliso kuwe, bayakufa bobabili langa linye. 35
2:35
1 Khos. 2:35
1 Khr. 29:22
Ngiyawutivusela mine umphristi lowetsembekile, loyawukwenta loko lokusenhlitiyweni yami nasengcondvweni yami. Ngiyakumakhela situkulwane lesicinile, uyawuhamba embikwalogcotjiwe wami phakadze naphakadze. 36Bonkhe bendlu yakenu labayawube basele bayawuta bakhotsame embikwakhe, bakhotsamele inhlavana yesiliva nelucetwana lwesinkhwa, batincengele, batsi: “Ngicela mane ungivumele ngisite baphristi, kumbe ngingamane ngitfole lucetwana lwesinkhwa.” ’ ”