Siswati 1996 (SWA96)
18

Umona waSawula ngaDavide

181

18:1
1 Sam. 19:1
20:17
Emvakwekuba Davide akhulume naSawula, Jonathani waba ngumoya munye naDavide, ngobe wamtsandza njengobe atitsandza yena. 2
18:2
1 Sam. 17:15
Kusukela ngalelo langa Sawula wamalela Davide kutsi abuyele ekhaya kubo, watsi akahlale naye. 3
18:3
1 Sam. 20:16
23:18
Jonathani wenta sivumelwane naDavide, ngobe abemtsandza njengobe abetitsandza yena. 4Jonathani wakhumula ingubo yakhe labeyembatsa, wayinika Davide, wamnika netembatfo takhe, nesikhali sakhe, nebutjoki bakhe kanye nelibhande lakhe.

5Konkhe Sawula labemtfuma kona Davide abekwenta aphumelele“aphumelele” nome “ngekuhlakanipha” kangangekutsi Sawula wadzimate wamnika sikhundla sekutsi aphatse emabutfo emphi. Loko kwasijabulisa sonkhe sive kanye netindvuna takhe Sawula.

6

18:6
Eks. 15:20
Khu. 11:34
Kwatsi ngesikhatsi emabutfo abuya ekhaya emvakwekube Davide asabulele lomFilisti, labasikati baphuma kuwo onkhe emadolobha aka-Israyeli batewuhlangabeta inkhosi Sawula, babehlabela balilitela ngetingoma tenjabulo, nangabomakhoyane, nangemahabhu lanetintsambo letintsatfu kanye nangemintjingozi. 7
18:7
Eks. 5:21
1 Sam. 21:11
29:5
Ngesikhatsi bahlabela babegiya, batsi:

“Sawula ubulele tinkhulungwane takhe,

kodvwa Davide ubulele emashumi etinkhulungwane takhe.”

8Sawula watfukutsela wabila; lesigiyo sabo samkhuba, watsi: “Davide bamnika emashumi etinkhulungwane, kodvwa mine banginika tinkhulungwane nje. Yini-ke lokunye langaphindze akutfole ngetulu kwaloko, ngaphandle kwembuso?” 9Kusukela ngaleso sikhatsi Sawula waba neliso lelibi kuDavide.

10

18:10
1 Sam. 16:14
19:9
Ngakusasa umoya lomubi lowawuvela kuNkulunkulu wahlasela Sawula ngemandla. Kungatsi abehlanya“abehlanya” kungasho kutsi “abephrofetha” endlini yakhe ngesikhatsi Davide amdlalela ihabhu, njengobe abevamise kwenta. Sawula abephetse sikhali esandleni sakhe. 11Wajijimeta Davide ngaso atsi: “Ngifuna kumbhanca nelubondza,” kwaze kwaba kabili solo amgeja, ngobe Davide abesivika lesikhali.

12Sawula abesamesaba loDavide, ngobe Simakadze abenaDavide asasukile kuSawula. 13Sawula watfumela Davide, amcosha lapha kuye, watsi akahole libutfo lenkhulungwane emikhankhasweni yabo yekuhlasela. 14Kuko konkhe labekwenta Davide abeba nemphumelelo,“abeba nemphumelelo” nome “abenekuhlakanipha lokukhulu” ngobe Simakadze abenaye. 15Sawula watsi nakabona kutsi uphumelela kanganani, wamesaba kakhulu. 16Onkhe ema-Israyeli nemaJuda amtsandza Davide, ngobe abewahola ekuhlaseleni kwawo.

Kutsatfwa kwendvodzakati yaSawula nguDavide

17Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Nansi indvodzakati yami yematubulo, Merabi. Ngitakwendzisela yona, nawungamane nje uhlehle lapha kimi, ulwe timphi taSimakadze.” Sawula abecabange watsi: “Ngingeke ngisibeke sandla sami etikwakhe. Akabulawe ngemaFilisti.”

18Kodvwa Davide watsi kuSawula: “Bengingubani mine, yona indlu yaketfu iyini, lona lusendvo lwababe beluyini esiveni saka-Israyeli, kutsi mine bengingaba ngumkhwenyane wenkhosi?” 19

18:19
2 Sam. 21:8
Kodvwa satsi nasifika sikhatsi saMerabi, indvodzakati yaSawula, kutsi endziswe kuDavide, wase wendziswa ku-Adriyeli waseMehola.

20Mikhali, indvodzakati yaSawula, abegane Davide; Sawula wajabula, nabamtjela ngaloko. 21Wacabanga watsi: “Ngitamendzisela yena, kuze abe lugibe lwami kuye Davide, kuze sandla semaFilisti simelane naye.” Ngako Sawula waphindza watsi kuDavide: “Manje sengikunika litfuba lesibili kutsi ube ngumkhwenyane wami.”

22Sawula wase ubita tinceku takhe, watsi: “Nibohlebela Davide nitsi: ‘Buka la, inkhosi iyajabula ngawe, netinceku tayo tonkhe tiyakutsandza, sale uba ngumkhwenyane wayo.’ ”

23Tinceku tase tiluma Davide indlebe ngalendzaba, kodvwa Davide watsi: “Nicabanga kutsi yintfo lelula yini kuba ngumkhwenyane wenkhosi? Mine ngiludlwaphu nje, angikadvumi nakudvuma eveni.”

24Tatsi letinceku taSawula natimtjela lokwakukhulunywe nguDavide, 25

18:25
Gen. 34:12
Eks. 22:16
Sawula watsi: “Nibokhuluma kuDavide nitsi: ‘Inkhosi ayidzingi lelinye lilobolo ngaphandle kwemajwabu emaFilisti lalikhulu, kuze itiphindziselele etitseni tayo.’ ” Lisu laSawula bekukutsi Davide aze afe abulawe ngemaFilisti.

26Tatsi letinceku natimtjela Davide ngaloko, wajabula kutsi utawuba ngumkhwenyane wenkhosi. Ngako satsi singakapheli leso sikhatsi lesasincunyiwe, 27

18:27
2 Sam. 3:14
boDavide nemphi yakhe baphuma bayawubulala emaFilisti langema-200. Wabuya nemajwabu awo, wafike wawetfula enkhosini, njengobe yayiwafunile kuze abe ngumkhwenyane wenkhosi. Ngako Sawula wase umnika lendvodzakati yakhe Mikhali; washada nayo.

28Watsi kube Sawula kumkhanyele kutsi Simakadze abenaye Davide, nekutsi lendvodzakati yakhe Mikhali yayimtsandza Davide, 29Sawula wachubeka nekumesaba Davide, wahlala asitsa sakhe imphilo yakhe yonkhe.

30Tindvuna temabutfo emaFilisti tachubeka kulwa timphi njengakucala, Davide abechubeka nekuncoba,“abechubeka nekuncoba” nome “abechubeka nekuhlakanipha” waze waba yingwazi leyendlula tonkhe tindvuna taSawula. Ngako libito laDavide ladvuma kakhulu.

19

Kuhlushwa kwaDavide nguSawula

191

19:1
1 Sam. 18:1
20:17
Sawula wakhuluma kuJonathani, indvodzana yakhe, nakuto tonkhe tinceku takhe kutsi tibulale Davide. Kodvwa Jonathani abemtsandza kakhulu Davide, 2ngako wecwayisa Davide, watsi: “Babe Sawula ufuna kukubulala. Ubocaphela kusasa ekuseni, ubohamba uyewuhlala emasitseleni, ubhace khona. 3Mine ngitawuphuma ngiyekuma nababe lena esigangeni, lapho utawube ubhace khona. Ngitawukhuluma ngawe kuye, ngitawube sengiyakwatisa kutsi ngitfoleni.”

4Jonathani wakhuluma lokuhle ngaDavide kuyise Sawula, watsi: “Inkhosi ayingenti lutfo lolubi kulenceku yayo lenguDavide; kute lakone ngako, kodvwa loko lakwentile kube lusito lolukhulu kuwe. 5

19:5
Khu. 12:3
1 Sam. 17:48
28:21
Hla. 119:109
Watsatsa kuphila kwakhe wakuphatsa ngesandla sakhe, nakabulala lomFilisti. Simakadze waba nekuncoba lokukhulu ancobela sive sema-Israyeli, nawe futsi wakubona loko wajabula. Pho, ufunelani kubulala Davide ngaphandle kwesono?”

6Sawula walalela Jonathani, waze watsatsa nasi sifungo: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, Davide angeke abulawe.”

7

19:7
1 Sam. 18:2
Jonathani wabita Davide wamtjela yonkhe ingcoco yakhe neyise. Jonathani wabe sewutsatsa Davide wamletsa kuyise Sawula; Davide waphindze waba naSawula njengakucala.

8Kwaphindze kwesuka imphi, naDavide waphuma wayakulwa nemaFilisti. Wawagadla kamatima, aze abaleka embikwakhe.

9

19:9
1 Sam. 16:14
18:10
Kodvwa umoya lomubi lowawuphuma kuSimakadze wehlela etikwaSawula asehleti endlini yakhe, aphetse sikhali ngesandla sakhe. Watsi Davide asamdlalela ihabhu yakhe, 10Sawula wetama kumgwaza amhlanganise nelubondza ngalesikhali sakhe, kodvwa Davide wavika, sikhali saSawula sagwaza lubondza. Davide wabaleka kulobo busuku.

11

19:11
Hla. 59:1
Sawula watfumela emadvodza endlini yaDavide kutsi ayekumgadza, bese ayambulala ekuseni. Kodvwa Mikhali, umkaDavide, wecwayisa Davide watsi: “Nawungabaleki uyewubhaca lamuhla ebusuku, utawubulawa ekuseni kusasa.” 12
19:12
Imis. 9:25
Ngako Mikhali wakhipha Davide, wamehlisa ngelifasitelo, wabaleka. 13Mikhali wabe sewutsatsa sithico semndeni wakhe wasilalisa embhedzeni, enhloko yaso wasimbonya ngengutjana leyayakhiwe ngeboya bembuti, wasembesa ngengubo. 14Watsi kube Sawula atfumele emadvodza kutsi ayewulandza Davide ngenkhani, Mikhali wawatjela watsi: “Uyagula.”

15Sawula lamadvodza waphindze wawancandzekisa wawabuyisela kuDavide, watsi: “Mletseni lapha kimi ngalowo mbhedze wakhe, khona ngitembulala.” 16Kodvwa atsi lamadvodza nakangena, akhandza lesithico silaliswe embhedzeni, enhloko yaso kunaleyo ngutjana leyayentiwe ngeboya bembuti.

17Sawula wakhuluma kuMikhali, watsi: “Ungilutseleni kanjena wahambisa lesitsa sami, sabaleka?”

Mikhali wamtjela watsi: “Utsite kimi: ‘Ase ngihambe. Sengingakubulalelani?’ ”Nome “Ungikhulule, ngingakubulali” nome “Ngitakubulala, nawungavumi kungikhulula”

18Watsi kube Davide abaleke, waya kuSamuweli eRama, wafike wamtjela konkhe loko Sawula labesakwente kuye. Yena naSamuweli bahamba baya eNayothi, bafike bahlala lapho. 19Livi lefika kuSawula litsi: “Davide sewuseNayothi, eRama.” 20

19:20
1 Sam. 10:10
Ngako Sawula wavele watfumela emadvodza kutsi ayekumtsatsa ngenkhani. Kodvwa atsi nakabona sicumbi sebaphrofethi sihhungulekile siphrofetha, naSamuweli akanye naso angumholi waso, Moya waNkulunkulu wehlela kulamadvodza akaSawula; nawo ahhunguleka aphrofetha. 21Kwatsi kube Sawula atjelwe ngaloko, waphindze watfumela lamanye emadvodza; nawo futsi ahhunguleka aphrofetha. Sawula waphindze kwesitsatfu watfumela emadvodza, nawo ahhunguleka aphrofetha. 22Ekugcineni, naye cobo lwakhe, Sawula wahamba waya eRama emtfonjeni lomkhulu waseSeku. Wafike wabuta watsi: “Baphi boSamuweli naDavide?”

Lomunye umuntfu waphendvula watsi: “BaseNayothi, eRama.”

23Ngako Sawula wahamba waya eNayothi, eRama. Moya waNkulunkulu wehlela etikwakhe, naye wahhunguleka, wahamba asaphrofetha, waze wefika eNayothi. 24

19:24
1 Sam. 10:12
Naye wakhumula tingubo takhe, asahhungulekile njengalaba labanye, naye waphrofetha embikwaSamuweli. Walala angcunu, lonkhe lilanga nebusuku bakhona. Ngiko nje bantfu baze batsi: “Kantsi naSawula sewusemkhatsini webaphrofethi yini?”

20

Kusitwa kwaDavide nguJonathani

201Davide wesuka wabaleka eNayothi, eRama, waya kuJonathani, wafike wabuta watsi: “Sengenteni? Yini licala lami? Siyini sono sami kuyihlo kutsi angaze afune kungibulala?”

2Jonathani wamphendvula watsi: “Cha, ungeke ufe! Buka la kimi; babe kute lakwentako, nome kukhulu nome kuncane, angakangitjeli. Pho, angakufihlelani loko kimi? Akunjalo.”

3Kodvwa Davide wenta sifungo, watsi: “Uyihlo uyati kutsi wena ungitsandza kanganani, waze watsi: ‘Jonathani akufanele akwati loku, ngobe angaphatseka kabi.’ Noko ngifunga ngekuphila kwaSimakadze nangekwakho kutsi sinye sinyatselo kuphela lesisemkhatsini wami nekufa.”

4Jonathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Nome ngabe yini lofuna ngikwentele kona, mine ngitakwentela.” 5

20:5
Num. 10:10
28:11
Hla. 81:3
Ngako Davide watsi: “Buka la, kusasa kunemkhosi wekwetfwasa kwenyanga, mine kufanele ngidle nenkhosi; kodvwa ase ngimane ngiyewubhaca esigangeni, kuze kube nguntsambama yangemhlomunye. 6Nangabe uyihlo abona kutsi angikho ekudleni, mtjele utsi: ‘Davide ungincengile wacela imvume kimi kutsi usajakele ekhaya kubo, eBhetlehema, ngobe lusendvo lwakhe lonkhe lwenta umhlatjelo wemnyaka.’ 7Nangabe utsi: ‘Cha, kulungile,’ ngitawube ngisindzile. Kodvwa nangabe atfukutsela, utawuvele utibonele nawe kutsi ucondze lokubi. 8
20:8
1 Sam. 18:3
Wena kufanele ukhombise kungitsandza kwakho ngekugcina leso setsembiso lowasenta kimi embikwaSimakadze. Nangabe ngitfolakala nginelicala, ngibulale wena matfupha. Unginiketelelani kuyihlo?”

9Jonathani wakhuluma watsi: “Cha, ngeke! Nangabe kukhona lokubi bengikwati kutsi babe ukucondzile, bengingeke yini ngikutjele?”

10Davide wakhuluma kuJonathani, watsi: “Pho, ngubani lotangatisa kutsi uyihlo ukuphendvule ngelulaka?”

11Jonathani waphendvula watsi: “Kota, sambe siye lena esigangeni.” Ngako bahamba bobabili baya esigangeni.

12Jonathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Shangatsi Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli angaba ngufakazi wetfu! Ngalesikhatsi kusasa nome ngemhlomunye ngitawukhuluma nababe; nangabe uyakwemukela, ngitawuvele ngikwatise. 13Kodvwa nangabe babe afuna kukulimata, shangatsi Simakadze angangijezisa ngekungibulala, nangabe ngingakakwatisi bese ngiyakukhulula kutsi uhambe uphephile. Shangatsi Simakadze angaba nawe, njengobe abenababe. 14Kodvwa ase ungiphatse ngemusa longeke ugucuke waSimakadze, yingci nangisaphila, kutsi ngingeke ngibulawe, 15nekutsi ungeke wehlukane nemndeni wami phakadze naphakadze, nome ngabe Simakadze asaticitse tonkhe titsa taDavide emhlabeni.”Lamavesi ngesiHebheru akacondzakali

16

20:16
1 Sam. 18:3
23:18
Ngako Jonathani wenta sivumelwane nendlu yaDavide, watsi: “Shangatsi Simakadze angatibeka licala titsa taDavide.”

17

20:17
1 Sam. 18:1
19:1
Jonathani waphindze wenta Davide kutsi asicinise kabusha sifungo sakhe sekutsi uyamtsandza, ngobe Jonathani abetsandza Davide njengobe atitsandza yena.

18Jonathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Kusasa kutawuba ngumkhosi wekwetfwasa kwenyanga. Sitaba nesitunge, ngobe kutabe kungekho muntfu esihlalweni sakho. 19

20:19
1 Sam. 19:2
Ngemhlomunye ntsambama, hamba uye kulendzawo, lapho bewubhace khona nakucala lenhlupheko, ume ngasetjeni i-Ezeli. 20Ngitawudubula imicibisholo lemitsatfu eceleni kwalo, kube shangatsi ngidubula intfo letsite. 21Ngitawube sengitfumela umfana ngitsi kuye: ‘Hamba uyewufuna lemicibisholo.’ Nangabe ngitsite kuye: ‘Ase ubuke lemicibisholo isedvutane nawe, yiletse lapha,’ kulungile ungeta, ngobe loko kutawube kusho kutsi ayikho ingoti. Loko ngikufunga ngekuphila kwaSimakadze kutsi kute ingoti lekhona. 22Kodvwa nangikhulume kulomfana ngatsi: ‘Ase ubuke lemicibisholo ingembili kwakho,’ ubovele uhambe, ngobe Simakadze ukuhambisile. 23Mayelana naleyo ndzaba lesike sayikhuluma nawe, khumbula kutsi Simakadze ungufakazi emkhatsini wetfu sobabili phakadze naphakadze.”

24Ngako Davide wabhaca esigangeni; kwatsi kube kufike umkhosi wekwetfwasa kwenyanga, inkhosi yahlala phansi, yadla. 25Inkhosi yahlala endzaweni lapho yayivamise kuhlala khona, ngaselubondzeni. Jonathani wahlala wabhekana nayo.Nome “wasukuma” Abneri wahlala eceleni kwaSawula, kwatsi endzaweni yaDavide kwabate lohlala kuyo. 26

20:26
Lev. 7:19
11:24
15:16
Dut. 23:10
Sawula kwabate lakushoko ngalelo langa, ngobe abecabanga atsi: “Mhlawumbe kukhona lokwehlele Davide, kwamenta waba ngulongcolile ngekwemtsetfo.” 27Kodvwa ngelilanga lelilandzelako, lilanga lesibili kuleyo nyanga, lendzawo yaDavide yaphindze yabate umuntfu lohlala kuyo. Sawula wase ubuta kuJonathani, umsa wakhe, watsi: “Kwentiwe yini kutsi umsa waJese angeti kutakudla, itolo nalamuhla?”

28Jonathani wamphendvula watsi: “Davide ungincusile wacela imvume kimi kutsi aye eBhetlehema, 29watsi: ‘Ase ngihambe, ngobe umndeni wakitsi wenta umhlatjelo edolobheni lawo, ngako umnaketfu utsite kufanele ngibe khona lapho. Nangabe ngizuze umusa kuwe, ngicela kutsi ungivumele ngiyewubona bomnaketfu.’ Ngiko nje angaketi lapha kutakudla nenkhosi.”

30Sawula watfukutselela Jonathani kamatima, waze wamkhahlameta, watsi: “Wena ndvodzana yemfati lolihlongandlebe nalosihlubuki! Utsi angati yini kutsi wena sewukhetse kuhambisana nemsa waJese, kwaze kwaba lihlazo kuwe nakunyoko lowakutala? 31

20:31
1 Sam. 15:28
Yingci indvodzana yaJese nayisaphila kulomhlaba, wena nembuso wakho ungeke ume. Sheshisa nyalo umlandze ete la, ngobe kufanele afe!”

32

20:32
1 Sam. 19:4
Jonathani wabuta Sawula, uyise, watsi: “Utawubulawelani? Woneni?”

33Kodvwa Sawula wamjijimeta ngesikhali acondze kumbulala. Ngako Jonathani wavele wabona kutsi uyise abetimisele ngekubulala Davide.

34Jonathani wasukuma lapho ekudleni asatfukutsele abila; ngalelo langa lesibili kuleyo nyanga akazange adle, ngobe abekhutjwe nguyise ngekuphatsa kabi Davide.

35Ngakusasa ekuseni Jonathani wahamba waya lena esigangeni ngaleso sikhatsi bebavumelene ngaso naDavide. Abehamba nemfana. 36Wakhuluma kulomfana watsi: “Gijima uyewulandza nansi imicibisholo lengiyidubulako.” Watsi lomfana asagijima, Jonathani wadubula umcibisholo ngembili kwakhe. 37Watsi kube lomfana efike lapho kwakufike kwawela khona umcibisholo waJonathani, Jonathani wase uyamemeta utsi: “Lomcibisholo awukho ngembili kwakho yini?” 38Wamemeta lomfana watsi: “Sheshisa! Hamba kakhulu! Ungemi!” Lomfana watsatsa lemicibisholo wayibuyisela kuJonathani. 39Lomfana abengati kutsi konkhe loko kwakusho kutsini; kwaba nguJonathani naDavide kuphela labebati ngaloko. 40Jonathani wabe sewunika lomfana letikhali takhe watsi kuye: “Hamba nato utibuyisele ekhaya.”

41Watsi kube lomfana ahambe, Davide wesuka lapho eningizimu nelitje,NgesiHebheru kute “nelitje” wakhotsamela Jonathani katsatfu, abhekise buso bakhe phansi. Base bayangana, bakhala bobabili, kodvwa Davide wakhala kakhulu.

42Jonathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Hamba ngekuthula, ngobe lobungani betfu sesibufungele egameni laSimakadze satsi: ‘Simakadze ungufakazi emkhatsini wetfu sobabili nasemkhatsini wetitukulwane tetfu phakadze naphakadze.’ ” Davide wahamba, naJonathani wancandzeka, wabuyela emuva edolobheni.