Siswati 1996 (SWA96)
17

Davide naGoliyathi

171EmaFilisti abutsa emabutfo awo awalungiselela imphi, awahlanganisela eSokho yakaJuda. Emisa emathende awo e-Efesi Damimu, emkhatsini weSokho ne-Azekha. 2Sawula nema-Israyeli babutsana bemisa eSigodzini sase-Ela,“eSigodzini sase-Ela” nome “esigodzini lesingasesihlahleni lesikhulu” bahlela imphi yabo batilungiselela kubhekana nemaFilisti. 3EmaFilisti ema kulelinye ligcuma, nema-Israyeli ema kulelinye; saba lesigodzi semkhatsini wabo.

4

17:4
Josh. 11:22
Ingwazi lekwakutsiwa nguGoliyathi libito layo, ingeyekuchamuka eGathi, yabonakala iphuma etichemeni temaFilisti. Yayiyindze iluhalakasha, ingetulu kwemamitha labengaba matsatfu. 5Goliyathi abefake imphantitje yelitfusi enhloko yakhe, embetse libhantji lelitfusi lelalingemazengezenge, sisindvo salo sasingemakhilogremu labengaba ngema-57. 6Emilenteni abefake tivikelo tayo telitfusi, emhlane wakhe abetjetse sikhali sekujijimeta selitfusi. 7
17:7
2 Sam. 21:19
1 Khr. 20:5
Lutsi lwalesikhali lwalungangelipulango lembongolo yemeluki; emadlebe aso ensimbi abenesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba sikhombisa. Ludzibi lwekwetfwala lihawu lakhe lwaluhamba embikwakhe.

8Goliyathi wema, wamemeta leticheme temphi yema-Israyeli, watsi: “Niteleni lapha kutawuma emahele emphi? Angisiye umFilisti yini mine? Nine anisito yini tinceku taSawula? Khetsani indvodza ibe yinye emkhatsini wenu, niyitfumele lapha kimi. 9Nakatakulwa nami angehlule, tsine sitawuba tigcili tenu; kodvwa mine nangimehlula ngimbulale, nine nitawuba tigcili tetfu nisisebentele.” 10LomFilisti wachubeka watsi: “Ngitibita insayeya tonkhe ticheme tema-Israyeli lamuhla. Nginikeni indvodza ibe yinye, khona ngitekulwa nayo.” 11Watsi kube Sawula nema-Israyeli onkhe eve lenkhulumo yalomFilisti, bajabha bonkhe batfutfumela.

Davide enkambu yaSawula

12

17:12
1 Sam. 16:1
Davide bekuyindvodzana yem-Efratha waseBhetlehema kaJuda lekwakutsiwa nguJese. Jese abanemadvodzana lasiphohlongo. Ngesikhatsi kubusa Sawula abesakhulile asaneminyaka leminyenti. 13
17:13
1 Sam. 16:6
Emadvodzana aJese lamatsatfu lamadzala abehambe naSawula kuya emphini. Wematubulo bekungu-Eliyabe, elanywa ngu-Abinadabi, bese kuta Shama. 14
17:14
1 Sam. 16:11
Davide bekulitfumbu laJese. Laba labatsatfu bekucala bona balandzela Sawula, kwatsi 15Davide yena abevamise kubuyela ekhaya ashiye Sawula ayewubona timvu teyise ekhaya eBhetlehema.

16Kwadzimate kwaphela emalanga langema-40, solomane lomFilisti abohle avuka ekuseni ajangaze kantsi nasentsambama abema, ajangaze endzaweni yakhe.

17Jese wakhuluma endvodzaneni yakhe Davide, watsi: “Tsatsa nansi imbasha lengemakhilogremu langaba lishumi kanye netinkhwa letilishumi, ugijime, umikisele bomnakenu enkambu. 18Tsatsa nanaba boshizi labalishumi, ufike unike lendvuna yabo lephetse lesicheme sabo semabutfo layinkhulungwane. Ubofike ubone bomnakenu kutsi banjani, ubuye nesiciniseko“nesiciniseko” nome “nalokutakufakaza” kutsi ubabonile. 19BanaSawula nawo onkhe emabutfo aka-Israyeli eSigodzini sase-Ela,“eSigodzini sase-Ela” nome “esigodzini lesingasesihlahleni lesikhulu” balwa nemaFilisti.”

20Ekuseni ngakusasa Davide washiya timvu nemelusi, wetfwala umtfwalo wahamba, njengobe Jese abemtfumile, wefika enkambu ngesikhatsi emabutfo aphuma ema ngeticheme tawo ekhuta sicubulo semphi. 21Ema-Israyeli nemaFilisti abetsatsa tindzawo tawo ngeticheme tawo, ticheme tibhekene. 22Davide wafike wabeka lemiphako yakhe kulona logadze tintfo, wagijima waya etichemeni wayawuvusela bomnakabo. 23Watsi asakhuluma nabo, Goliyathi waseGathi, ingwazi yemaFilisti, waphuma etichemeni takhe, wamemeta njengobe abesolomane enta; Davide wakuva loko. 24Onkhe emadvodza aka-Israyeli abetsi angayibona lendvodza, ayibalekele, ngobe abeyesaba kakhulu.

25Ema-Israyeli abesolomane atsi: “Uyayibona yini lendvodza lesolomane iphumela ebaleni? Iphumela kusibita insayeya sive sema-Israyeli. Inkhosi itsite itamnika umcebo lomyenti umuntfu longahle ayibulale. Itawuphindze imendzisele nendvodzakati yayo, iphindze ikhiphe nendlu yeyise waleyo ndvodza emtselweni wema-Israyeli.”

26Davide wabuta lamadvodza labeme eceleni kwakhe, watsi: “Utakwentelwani umuntfu lotawubulala lomFilisti esuse lihlazo ka-Israyeli? Ungubani yena lomFilisti longakasoki nekusoka kutsi angabita insayeya emabutfo aNkulunkulu lophilako?”

27Baphindza bamtjela yona leyo nkhulumo, batsi: “Nguloko-ke lokuyakwentiwa kumuntfu loyakuyibulala.”

28

17:28
1 Sam. 16:6
Kwatsi Eliyabe, umnakaboDavide lomkhulu, nakeva loku lokwakukhulunywa nguDavide nalamadvodza, wamvutsela ngelulaka watsi: “Utewufunani wena lapha? Utishiye nabani letimvu letimbalwa lena ehlane? Ngiyati kutsi utikhukhumeta kanjani nekutsi inhlitiyo yakho yimbi kanganani; utele kutawubukela imphi nje kuphela.”

29Davide wabuta watsi: “Manje sengenteni? Sengingabe ngisakhuluma nje nekukhuluma?” 30Wase ugucukela kulomunye wakhuluma kona loko labekushito kucala, nawo lamadvodza amphendvula njengawo lawa akucala. 31Loko lokwakushiwo nguDavide bakuva bantfu, base babikela Sawula. Sawula wase uyambita.

32Davide watsi kuSawula: “Akubete lophelelwa ngemandla ngenca yalomFilisti, inceku yakho itakuya iyekulwa naye.”

33Sawula waphendvula watsi: “Ungeke ukhone kuyakulwa nalomFilisti, ngobe wena usengumfana nje, kantsi yena uyingwazi yekutalwa.”

34Kodvwa Davide wakhuluma kuSawula, watsi: “Inceku yakho beyeluse timvu teyise. Kwatsi nakuchamuka libhubesi nome libhele latsatsa lenye imvu emhlambini, 35ngalisukela, ngalilandzela, ngalishaya, ngakhipha lemvu emlonyeni walo, latsi nalitsi ligucukela kimi, ngalibamba ngesilevu“ngesilevu” nome “ngemsila” salo, ngalidladlabula ngalibulala. 36Inceku yakho yabulala libhubesi nelibhele; nalomFilisti longakasoki utawufanana nato letilwane, ngobe uwabite insayeya emabutfo aNkulunkulu lophilako. 37LoSimakadze lowangephula esidladleni selibhubesi nasesidladleni selibhele utangikhulula nasesandleni salomFilisti.”

Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Hamba, shangatsi Simakadze angaba nawe.”

38Ngako Sawula wabe sewembatsisa Davide ngetembatfo takhe. Wamfaka imphantitje yelitfusi enhloko, wamembatsisa ngelibhantji lensimbi lemphi. 39Davide wabophela inkemba yakhe kulengubo yakhe, wabe sewetama kuhambahamba, ngobe abengakakwetayeli.

Davide wakhuluma kuSawula watsi: “Ngiyehluleka kuhamba ngifake letimphahla, angikatetayeli.” Wase uyatikhumula. 40Wase utsatsa indvuku yakhe ngesandla, wakhetsa ematje lashelelako aba sihlanu emfuleni, wawafaka esikhwameni sakhe sekwelusa labesiphetse, wacondza kuye lomFilisti aphetse sidubulelo sakhe.

Kwehlulwa kwaGoliyathi nguDavide

41LomFilisti abesolomane asondzela kancane kancane kuDavide, nalendvodza leyayiphetse lihawu ihamba embikwalomFilisti. 42

17:42
1 Sam. 16:12
Wabuka Davide wambona kutsi usengumfana, abovana, amuhle, wamedzelela. 43Watsi kuDavide: “Ngiyinja yini, kutsi ungeta kimi uphetse tindvuku?” LomFilisti wacalekisa Davide ngabonkulunkulu bakhe, 44watsi: “Buya lapha kimi, sidvumbu sakho ngitasinika tinyoni telizulu netilwane tesiganga.”

45

17:45
Hla. 20:7
118:10
Davide wakhuluma kulomFilisti, watsi: “Wena uta kimi uphetse inkemba, nelijozi, nesikhali, kodvwa mine ngita kuwe ngelibito laSimakadze wetimphi, Nkulunkulu wemabutfo aka-Israyeli, wona lawo mabutfo bewuwabita insayeya. 46Lamuhla Simakadze utakunikela esandleni sami, ngitakushaya ngikulahle phansi, ngihhumbule inhloko yakho esidvunjini sakho. Lamuhla tidvumbu temaFilisti ngitatinika tinyoni telizulu kanye netilwane tesiganga, kuze umhlaba wonkhe wati kutsi kukhona Nkulunkulu ka-Israyeli, 47nekutsi bonkhe labantfu lababutsene lapha bati kutsi Simakadze akasindzisi ngenkemba nangesikhali. Ngobe imphi ngeyaSimakadze, nguye lotaninikela nonkhe etandleni tetfu.”

48Kwatsi lomFilisti asasondzela kutawugadla kuDavide, Davide washesha wagijima wacondza emgceni wemphi, acondze kulomFilisti. 49Davide wafaka sandla esikhwameni sakhe wakhipha litje, wadubulela; washaya lomFilisti etulu ebuntini. Lelitje langena ebuntini laGoliyathi lafahlata lukhakhayi, walahleka phansi emhlabatsini ngebuso.

50Ngaloko Davide wancoba lomFilisti ngesidubulelo nangelitje, washaya umFilisti, wamlahla phansi, wambulala, ngaphandle kwenkemba esandleni sakhe.

51Davide wagijima wema etikwalomFilisti, wabamba inkemba yalomFilisti wayihoshula kulomgodla wayo, wamcedzela ngayo; wajuba inhloko yakhe.

Atsi kube emaFilisti abone kutsi lengwazi yabo seyifile, esuka ngematubane, abaleka. 52Emadvodza aka-Israyeli newakaJuda asondzela nawo amemeta, asacosha emaFilisti, aze ayawuwangenisa eGathi“eGathi” ngesiHebheru “esigodzini” nome “esihosheni” nasemasangweni ase-Ekroni. Tinkhubela temaFilisti tatisakateke nawo wonkhe umgwaco waseSharayimu loya eGathi nase-Ekroni. 53Kwatsi ema-Israyeli nasabuya ekucosheni emaFilisti, afike ayidla inkambu yawo. 54

17:54
1 Sam. 21:9
Davide watsatsa inhloko yalengwazi waya nayo eJerusalema, wafike wabeka letikhali talomFilisti ethendeni lakakhe.

Kwetfulwa kwaDavide kuSawula

55Kwatsi ngesikhatsi Sawula abuka Davide nakayawuhlangabetana nalomFilisti, wabuta ku-Abneri, indvuna yemphi yakhe, watsi: “Abneri, ngumsa wabani lomfana?”

Abneri wamphendvula watsi: “Kuphila kwakho, nkhosi, angimati.”

56Inkhosi yatsi: “Ngitfoleleni kahle kutsi ungumsa wabani lomfana.”

57Watsi efika nje Davide, abuya ekubulaleni umFilisti, Abneri wamtsatsa, wammikisa kuSawula, Davide abesolo ayiphetse lenhloko yalomFilisti.

58Sawula wambuta watsi: “Ungumsa wabani, mfana?”

Davide waphendvula watsi: “Ngitalwa yinceku yakho lenguJese waseBhetlehema.”

18

Umona waSawula ngaDavide

181

18:1
1 Sam. 19:1
20:17
Emvakwekuba Davide akhulume naSawula, Jonathani waba ngumoya munye naDavide, ngobe wamtsandza njengobe atitsandza yena. 2
18:2
1 Sam. 17:15
Kusukela ngalelo langa Sawula wamalela Davide kutsi abuyele ekhaya kubo, watsi akahlale naye. 3
18:3
1 Sam. 20:16
23:18
Jonathani wenta sivumelwane naDavide, ngobe abemtsandza njengobe abetitsandza yena. 4Jonathani wakhumula ingubo yakhe labeyembatsa, wayinika Davide, wamnika netembatfo takhe, nesikhali sakhe, nebutjoki bakhe kanye nelibhande lakhe.

5Konkhe Sawula labemtfuma kona Davide abekwenta aphumelele“aphumelele” nome “ngekuhlakanipha” kangangekutsi Sawula wadzimate wamnika sikhundla sekutsi aphatse emabutfo emphi. Loko kwasijabulisa sonkhe sive kanye netindvuna takhe Sawula.

6

18:6
Eks. 15:20
Khu. 11:34
Kwatsi ngesikhatsi emabutfo abuya ekhaya emvakwekube Davide asabulele lomFilisti, labasikati baphuma kuwo onkhe emadolobha aka-Israyeli batewuhlangabeta inkhosi Sawula, babehlabela balilitela ngetingoma tenjabulo, nangabomakhoyane, nangemahabhu lanetintsambo letintsatfu kanye nangemintjingozi. 7
18:7
Eks. 5:21
1 Sam. 21:11
29:5
Ngesikhatsi bahlabela babegiya, batsi:

“Sawula ubulele tinkhulungwane takhe,

kodvwa Davide ubulele emashumi etinkhulungwane takhe.”

8Sawula watfukutsela wabila; lesigiyo sabo samkhuba, watsi: “Davide bamnika emashumi etinkhulungwane, kodvwa mine banginika tinkhulungwane nje. Yini-ke lokunye langaphindze akutfole ngetulu kwaloko, ngaphandle kwembuso?” 9Kusukela ngaleso sikhatsi Sawula waba neliso lelibi kuDavide.

10

18:10
1 Sam. 16:14
19:9
Ngakusasa umoya lomubi lowawuvela kuNkulunkulu wahlasela Sawula ngemandla. Kungatsi abehlanya“abehlanya” kungasho kutsi “abephrofetha” endlini yakhe ngesikhatsi Davide amdlalela ihabhu, njengobe abevamise kwenta. Sawula abephetse sikhali esandleni sakhe. 11Wajijimeta Davide ngaso atsi: “Ngifuna kumbhanca nelubondza,” kwaze kwaba kabili solo amgeja, ngobe Davide abesivika lesikhali.

12Sawula abesamesaba loDavide, ngobe Simakadze abenaDavide asasukile kuSawula. 13Sawula watfumela Davide, amcosha lapha kuye, watsi akahole libutfo lenkhulungwane emikhankhasweni yabo yekuhlasela. 14Kuko konkhe labekwenta Davide abeba nemphumelelo,“abeba nemphumelelo” nome “abenekuhlakanipha lokukhulu” ngobe Simakadze abenaye. 15Sawula watsi nakabona kutsi uphumelela kanganani, wamesaba kakhulu. 16Onkhe ema-Israyeli nemaJuda amtsandza Davide, ngobe abewahola ekuhlaseleni kwawo.

Kutsatfwa kwendvodzakati yaSawula nguDavide

17Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Nansi indvodzakati yami yematubulo, Merabi. Ngitakwendzisela yona, nawungamane nje uhlehle lapha kimi, ulwe timphi taSimakadze.” Sawula abecabange watsi: “Ngingeke ngisibeke sandla sami etikwakhe. Akabulawe ngemaFilisti.”

18Kodvwa Davide watsi kuSawula: “Bengingubani mine, yona indlu yaketfu iyini, lona lusendvo lwababe beluyini esiveni saka-Israyeli, kutsi mine bengingaba ngumkhwenyane wenkhosi?” 19

18:19
2 Sam. 21:8
Kodvwa satsi nasifika sikhatsi saMerabi, indvodzakati yaSawula, kutsi endziswe kuDavide, wase wendziswa ku-Adriyeli waseMehola.

20Mikhali, indvodzakati yaSawula, abegane Davide; Sawula wajabula, nabamtjela ngaloko. 21Wacabanga watsi: “Ngitamendzisela yena, kuze abe lugibe lwami kuye Davide, kuze sandla semaFilisti simelane naye.” Ngako Sawula waphindza watsi kuDavide: “Manje sengikunika litfuba lesibili kutsi ube ngumkhwenyane wami.”

22Sawula wase ubita tinceku takhe, watsi: “Nibohlebela Davide nitsi: ‘Buka la, inkhosi iyajabula ngawe, netinceku tayo tonkhe tiyakutsandza, sale uba ngumkhwenyane wayo.’ ”

23Tinceku tase tiluma Davide indlebe ngalendzaba, kodvwa Davide watsi: “Nicabanga kutsi yintfo lelula yini kuba ngumkhwenyane wenkhosi? Mine ngiludlwaphu nje, angikadvumi nakudvuma eveni.”

24Tatsi letinceku taSawula natimtjela lokwakukhulunywe nguDavide, 25

18:25
Gen. 34:12
Eks. 22:16
Sawula watsi: “Nibokhuluma kuDavide nitsi: ‘Inkhosi ayidzingi lelinye lilobolo ngaphandle kwemajwabu emaFilisti lalikhulu, kuze itiphindziselele etitseni tayo.’ ” Lisu laSawula bekukutsi Davide aze afe abulawe ngemaFilisti.

26Tatsi letinceku natimtjela Davide ngaloko, wajabula kutsi utawuba ngumkhwenyane wenkhosi. Ngako satsi singakapheli leso sikhatsi lesasincunyiwe, 27

18:27
2 Sam. 3:14
boDavide nemphi yakhe baphuma bayawubulala emaFilisti langema-200. Wabuya nemajwabu awo, wafike wawetfula enkhosini, njengobe yayiwafunile kuze abe ngumkhwenyane wenkhosi. Ngako Sawula wase umnika lendvodzakati yakhe Mikhali; washada nayo.

28Watsi kube Sawula kumkhanyele kutsi Simakadze abenaye Davide, nekutsi lendvodzakati yakhe Mikhali yayimtsandza Davide, 29Sawula wachubeka nekumesaba Davide, wahlala asitsa sakhe imphilo yakhe yonkhe.

30Tindvuna temabutfo emaFilisti tachubeka kulwa timphi njengakucala, Davide abechubeka nekuncoba,“abechubeka nekuncoba” nome “abechubeka nekuhlakanipha” waze waba yingwazi leyendlula tonkhe tindvuna taSawula. Ngako libito laDavide ladvuma kakhulu.

19

Kuhlushwa kwaDavide nguSawula

191

19:1
1 Sam. 18:1
20:17
Sawula wakhuluma kuJonathani, indvodzana yakhe, nakuto tonkhe tinceku takhe kutsi tibulale Davide. Kodvwa Jonathani abemtsandza kakhulu Davide, 2ngako wecwayisa Davide, watsi: “Babe Sawula ufuna kukubulala. Ubocaphela kusasa ekuseni, ubohamba uyewuhlala emasitseleni, ubhace khona. 3Mine ngitawuphuma ngiyekuma nababe lena esigangeni, lapho utawube ubhace khona. Ngitawukhuluma ngawe kuye, ngitawube sengiyakwatisa kutsi ngitfoleni.”

4Jonathani wakhuluma lokuhle ngaDavide kuyise Sawula, watsi: “Inkhosi ayingenti lutfo lolubi kulenceku yayo lenguDavide; kute lakone ngako, kodvwa loko lakwentile kube lusito lolukhulu kuwe. 5

19:5
Khu. 12:3
1 Sam. 17:48
28:21
Hla. 119:109
Watsatsa kuphila kwakhe wakuphatsa ngesandla sakhe, nakabulala lomFilisti. Simakadze waba nekuncoba lokukhulu ancobela sive sema-Israyeli, nawe futsi wakubona loko wajabula. Pho, ufunelani kubulala Davide ngaphandle kwesono?”

6Sawula walalela Jonathani, waze watsatsa nasi sifungo: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, Davide angeke abulawe.”

7

19:7
1 Sam. 18:2
Jonathani wabita Davide wamtjela yonkhe ingcoco yakhe neyise. Jonathani wabe sewutsatsa Davide wamletsa kuyise Sawula; Davide waphindze waba naSawula njengakucala.

8Kwaphindze kwesuka imphi, naDavide waphuma wayakulwa nemaFilisti. Wawagadla kamatima, aze abaleka embikwakhe.

9

19:9
1 Sam. 16:14
18:10
Kodvwa umoya lomubi lowawuphuma kuSimakadze wehlela etikwaSawula asehleti endlini yakhe, aphetse sikhali ngesandla sakhe. Watsi Davide asamdlalela ihabhu yakhe, 10Sawula wetama kumgwaza amhlanganise nelubondza ngalesikhali sakhe, kodvwa Davide wavika, sikhali saSawula sagwaza lubondza. Davide wabaleka kulobo busuku.

11

19:11
Hla. 59:1
Sawula watfumela emadvodza endlini yaDavide kutsi ayekumgadza, bese ayambulala ekuseni. Kodvwa Mikhali, umkaDavide, wecwayisa Davide watsi: “Nawungabaleki uyewubhaca lamuhla ebusuku, utawubulawa ekuseni kusasa.” 12
19:12
Imis. 9:25
Ngako Mikhali wakhipha Davide, wamehlisa ngelifasitelo, wabaleka. 13Mikhali wabe sewutsatsa sithico semndeni wakhe wasilalisa embhedzeni, enhloko yaso wasimbonya ngengutjana leyayakhiwe ngeboya bembuti, wasembesa ngengubo. 14Watsi kube Sawula atfumele emadvodza kutsi ayewulandza Davide ngenkhani, Mikhali wawatjela watsi: “Uyagula.”

15Sawula lamadvodza waphindze wawancandzekisa wawabuyisela kuDavide, watsi: “Mletseni lapha kimi ngalowo mbhedze wakhe, khona ngitembulala.” 16Kodvwa atsi lamadvodza nakangena, akhandza lesithico silaliswe embhedzeni, enhloko yaso kunaleyo ngutjana leyayentiwe ngeboya bembuti.

17Sawula wakhuluma kuMikhali, watsi: “Ungilutseleni kanjena wahambisa lesitsa sami, sabaleka?”

Mikhali wamtjela watsi: “Utsite kimi: ‘Ase ngihambe. Sengingakubulalelani?’ ”Nome “Ungikhulule, ngingakubulali” nome “Ngitakubulala, nawungavumi kungikhulula”

18Watsi kube Davide abaleke, waya kuSamuweli eRama, wafike wamtjela konkhe loko Sawula labesakwente kuye. Yena naSamuweli bahamba baya eNayothi, bafike bahlala lapho. 19Livi lefika kuSawula litsi: “Davide sewuseNayothi, eRama.” 20

19:20
1 Sam. 10:10
Ngako Sawula wavele watfumela emadvodza kutsi ayekumtsatsa ngenkhani. Kodvwa atsi nakabona sicumbi sebaphrofethi sihhungulekile siphrofetha, naSamuweli akanye naso angumholi waso, Moya waNkulunkulu wehlela kulamadvodza akaSawula; nawo ahhunguleka aphrofetha. 21Kwatsi kube Sawula atjelwe ngaloko, waphindze watfumela lamanye emadvodza; nawo futsi ahhunguleka aphrofetha. Sawula waphindze kwesitsatfu watfumela emadvodza, nawo ahhunguleka aphrofetha. 22Ekugcineni, naye cobo lwakhe, Sawula wahamba waya eRama emtfonjeni lomkhulu waseSeku. Wafike wabuta watsi: “Baphi boSamuweli naDavide?”

Lomunye umuntfu waphendvula watsi: “BaseNayothi, eRama.”

23Ngako Sawula wahamba waya eNayothi, eRama. Moya waNkulunkulu wehlela etikwakhe, naye wahhunguleka, wahamba asaphrofetha, waze wefika eNayothi. 24

19:24
1 Sam. 10:12
Naye wakhumula tingubo takhe, asahhungulekile njengalaba labanye, naye waphrofetha embikwaSamuweli. Walala angcunu, lonkhe lilanga nebusuku bakhona. Ngiko nje bantfu baze batsi: “Kantsi naSawula sewusemkhatsini webaphrofethi yini?”