Siswati 1996 (SWA96)
18

Umona waSawula ngaDavide

181

18:1
1 Sam. 19:1
20:17
Emvakwekuba Davide akhulume naSawula, Jonathani waba ngumoya munye naDavide, ngobe wamtsandza njengobe atitsandza yena. 2
18:2
1 Sam. 17:15
Kusukela ngalelo langa Sawula wamalela Davide kutsi abuyele ekhaya kubo, watsi akahlale naye. 3
18:3
1 Sam. 20:16
23:18
Jonathani wenta sivumelwane naDavide, ngobe abemtsandza njengobe abetitsandza yena. 4Jonathani wakhumula ingubo yakhe labeyembatsa, wayinika Davide, wamnika netembatfo takhe, nesikhali sakhe, nebutjoki bakhe kanye nelibhande lakhe.

5Konkhe Sawula labemtfuma kona Davide abekwenta aphumelele“aphumelele” nome “ngekuhlakanipha” kangangekutsi Sawula wadzimate wamnika sikhundla sekutsi aphatse emabutfo emphi. Loko kwasijabulisa sonkhe sive kanye netindvuna takhe Sawula.

6

18:6
Eks. 15:20
Khu. 11:34
Kwatsi ngesikhatsi emabutfo abuya ekhaya emvakwekube Davide asabulele lomFilisti, labasikati baphuma kuwo onkhe emadolobha aka-Israyeli batewuhlangabeta inkhosi Sawula, babehlabela balilitela ngetingoma tenjabulo, nangabomakhoyane, nangemahabhu lanetintsambo letintsatfu kanye nangemintjingozi. 7
18:7
Eks. 5:21
1 Sam. 21:11
29:5
Ngesikhatsi bahlabela babegiya, batsi:

“Sawula ubulele tinkhulungwane takhe,

kodvwa Davide ubulele emashumi etinkhulungwane takhe.”

8Sawula watfukutsela wabila; lesigiyo sabo samkhuba, watsi: “Davide bamnika emashumi etinkhulungwane, kodvwa mine banginika tinkhulungwane nje. Yini-ke lokunye langaphindze akutfole ngetulu kwaloko, ngaphandle kwembuso?” 9Kusukela ngaleso sikhatsi Sawula waba neliso lelibi kuDavide.

10

18:10
1 Sam. 16:14
19:9
Ngakusasa umoya lomubi lowawuvela kuNkulunkulu wahlasela Sawula ngemandla. Kungatsi abehlanya“abehlanya” kungasho kutsi “abephrofetha” endlini yakhe ngesikhatsi Davide amdlalela ihabhu, njengobe abevamise kwenta. Sawula abephetse sikhali esandleni sakhe. 11Wajijimeta Davide ngaso atsi: “Ngifuna kumbhanca nelubondza,” kwaze kwaba kabili solo amgeja, ngobe Davide abesivika lesikhali.

12Sawula abesamesaba loDavide, ngobe Simakadze abenaDavide asasukile kuSawula. 13Sawula watfumela Davide, amcosha lapha kuye, watsi akahole libutfo lenkhulungwane emikhankhasweni yabo yekuhlasela. 14Kuko konkhe labekwenta Davide abeba nemphumelelo,“abeba nemphumelelo” nome “abenekuhlakanipha lokukhulu” ngobe Simakadze abenaye. 15Sawula watsi nakabona kutsi uphumelela kanganani, wamesaba kakhulu. 16Onkhe ema-Israyeli nemaJuda amtsandza Davide, ngobe abewahola ekuhlaseleni kwawo.

Kutsatfwa kwendvodzakati yaSawula nguDavide

17Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Nansi indvodzakati yami yematubulo, Merabi. Ngitakwendzisela yona, nawungamane nje uhlehle lapha kimi, ulwe timphi taSimakadze.” Sawula abecabange watsi: “Ngingeke ngisibeke sandla sami etikwakhe. Akabulawe ngemaFilisti.”

18Kodvwa Davide watsi kuSawula: “Bengingubani mine, yona indlu yaketfu iyini, lona lusendvo lwababe beluyini esiveni saka-Israyeli, kutsi mine bengingaba ngumkhwenyane wenkhosi?” 19

18:19
2 Sam. 21:8
Kodvwa satsi nasifika sikhatsi saMerabi, indvodzakati yaSawula, kutsi endziswe kuDavide, wase wendziswa ku-Adriyeli waseMehola.

20Mikhali, indvodzakati yaSawula, abegane Davide; Sawula wajabula, nabamtjela ngaloko. 21Wacabanga watsi: “Ngitamendzisela yena, kuze abe lugibe lwami kuye Davide, kuze sandla semaFilisti simelane naye.” Ngako Sawula waphindza watsi kuDavide: “Manje sengikunika litfuba lesibili kutsi ube ngumkhwenyane wami.”

22Sawula wase ubita tinceku takhe, watsi: “Nibohlebela Davide nitsi: ‘Buka la, inkhosi iyajabula ngawe, netinceku tayo tonkhe tiyakutsandza, sale uba ngumkhwenyane wayo.’ ”

23Tinceku tase tiluma Davide indlebe ngalendzaba, kodvwa Davide watsi: “Nicabanga kutsi yintfo lelula yini kuba ngumkhwenyane wenkhosi? Mine ngiludlwaphu nje, angikadvumi nakudvuma eveni.”

24Tatsi letinceku taSawula natimtjela lokwakukhulunywe nguDavide, 25

18:25
Gen. 34:12
Eks. 22:16
Sawula watsi: “Nibokhuluma kuDavide nitsi: ‘Inkhosi ayidzingi lelinye lilobolo ngaphandle kwemajwabu emaFilisti lalikhulu, kuze itiphindziselele etitseni tayo.’ ” Lisu laSawula bekukutsi Davide aze afe abulawe ngemaFilisti.

26Tatsi letinceku natimtjela Davide ngaloko, wajabula kutsi utawuba ngumkhwenyane wenkhosi. Ngako satsi singakapheli leso sikhatsi lesasincunyiwe, 27

18:27
2 Sam. 3:14
boDavide nemphi yakhe baphuma bayawubulala emaFilisti langema-200. Wabuya nemajwabu awo, wafike wawetfula enkhosini, njengobe yayiwafunile kuze abe ngumkhwenyane wenkhosi. Ngako Sawula wase umnika lendvodzakati yakhe Mikhali; washada nayo.

28Watsi kube Sawula kumkhanyele kutsi Simakadze abenaye Davide, nekutsi lendvodzakati yakhe Mikhali yayimtsandza Davide, 29Sawula wachubeka nekumesaba Davide, wahlala asitsa sakhe imphilo yakhe yonkhe.

30Tindvuna temabutfo emaFilisti tachubeka kulwa timphi njengakucala, Davide abechubeka nekuncoba,“abechubeka nekuncoba” nome “abechubeka nekuhlakanipha” waze waba yingwazi leyendlula tonkhe tindvuna taSawula. Ngako libito laDavide ladvuma kakhulu.