Siswati 1996 (SWA96)
17

Davide naGoliyathi

171EmaFilisti abutsa emabutfo awo awalungiselela imphi, awahlanganisela eSokho yakaJuda. Emisa emathende awo e-Efesi Damimu, emkhatsini weSokho ne-Azekha. 2Sawula nema-Israyeli babutsana bemisa eSigodzini sase-Ela,“eSigodzini sase-Ela” nome “esigodzini lesingasesihlahleni lesikhulu” bahlela imphi yabo batilungiselela kubhekana nemaFilisti. 3EmaFilisti ema kulelinye ligcuma, nema-Israyeli ema kulelinye; saba lesigodzi semkhatsini wabo.

4

17:4
Josh. 11:22
Ingwazi lekwakutsiwa nguGoliyathi libito layo, ingeyekuchamuka eGathi, yabonakala iphuma etichemeni temaFilisti. Yayiyindze iluhalakasha, ingetulu kwemamitha labengaba matsatfu. 5Goliyathi abefake imphantitje yelitfusi enhloko yakhe, embetse libhantji lelitfusi lelalingemazengezenge, sisindvo salo sasingemakhilogremu labengaba ngema-57. 6Emilenteni abefake tivikelo tayo telitfusi, emhlane wakhe abetjetse sikhali sekujijimeta selitfusi. 7
17:7
2 Sam. 21:19
1 Khr. 20:5
Lutsi lwalesikhali lwalungangelipulango lembongolo yemeluki; emadlebe aso ensimbi abenesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba sikhombisa. Ludzibi lwekwetfwala lihawu lakhe lwaluhamba embikwakhe.

8Goliyathi wema, wamemeta leticheme temphi yema-Israyeli, watsi: “Niteleni lapha kutawuma emahele emphi? Angisiye umFilisti yini mine? Nine anisito yini tinceku taSawula? Khetsani indvodza ibe yinye emkhatsini wenu, niyitfumele lapha kimi. 9Nakatakulwa nami angehlule, tsine sitawuba tigcili tenu; kodvwa mine nangimehlula ngimbulale, nine nitawuba tigcili tetfu nisisebentele.” 10LomFilisti wachubeka watsi: “Ngitibita insayeya tonkhe ticheme tema-Israyeli lamuhla. Nginikeni indvodza ibe yinye, khona ngitekulwa nayo.” 11Watsi kube Sawula nema-Israyeli onkhe eve lenkhulumo yalomFilisti, bajabha bonkhe batfutfumela.

Davide enkambu yaSawula

12

17:12
1 Sam. 16:1
Davide bekuyindvodzana yem-Efratha waseBhetlehema kaJuda lekwakutsiwa nguJese. Jese abanemadvodzana lasiphohlongo. Ngesikhatsi kubusa Sawula abesakhulile asaneminyaka leminyenti. 13
17:13
1 Sam. 16:6
Emadvodzana aJese lamatsatfu lamadzala abehambe naSawula kuya emphini. Wematubulo bekungu-Eliyabe, elanywa ngu-Abinadabi, bese kuta Shama. 14
17:14
1 Sam. 16:11
Davide bekulitfumbu laJese. Laba labatsatfu bekucala bona balandzela Sawula, kwatsi 15Davide yena abevamise kubuyela ekhaya ashiye Sawula ayewubona timvu teyise ekhaya eBhetlehema.

16Kwadzimate kwaphela emalanga langema-40, solomane lomFilisti abohle avuka ekuseni ajangaze kantsi nasentsambama abema, ajangaze endzaweni yakhe.

17Jese wakhuluma endvodzaneni yakhe Davide, watsi: “Tsatsa nansi imbasha lengemakhilogremu langaba lishumi kanye netinkhwa letilishumi, ugijime, umikisele bomnakenu enkambu. 18Tsatsa nanaba boshizi labalishumi, ufike unike lendvuna yabo lephetse lesicheme sabo semabutfo layinkhulungwane. Ubofike ubone bomnakenu kutsi banjani, ubuye nesiciniseko“nesiciniseko” nome “nalokutakufakaza” kutsi ubabonile. 19BanaSawula nawo onkhe emabutfo aka-Israyeli eSigodzini sase-Ela,“eSigodzini sase-Ela” nome “esigodzini lesingasesihlahleni lesikhulu” balwa nemaFilisti.”

20Ekuseni ngakusasa Davide washiya timvu nemelusi, wetfwala umtfwalo wahamba, njengobe Jese abemtfumile, wefika enkambu ngesikhatsi emabutfo aphuma ema ngeticheme tawo ekhuta sicubulo semphi. 21Ema-Israyeli nemaFilisti abetsatsa tindzawo tawo ngeticheme tawo, ticheme tibhekene. 22Davide wafike wabeka lemiphako yakhe kulona logadze tintfo, wagijima waya etichemeni wayawuvusela bomnakabo. 23Watsi asakhuluma nabo, Goliyathi waseGathi, ingwazi yemaFilisti, waphuma etichemeni takhe, wamemeta njengobe abesolomane enta; Davide wakuva loko. 24Onkhe emadvodza aka-Israyeli abetsi angayibona lendvodza, ayibalekele, ngobe abeyesaba kakhulu.

25Ema-Israyeli abesolomane atsi: “Uyayibona yini lendvodza lesolomane iphumela ebaleni? Iphumela kusibita insayeya sive sema-Israyeli. Inkhosi itsite itamnika umcebo lomyenti umuntfu longahle ayibulale. Itawuphindze imendzisele nendvodzakati yayo, iphindze ikhiphe nendlu yeyise waleyo ndvodza emtselweni wema-Israyeli.”

26Davide wabuta lamadvodza labeme eceleni kwakhe, watsi: “Utakwentelwani umuntfu lotawubulala lomFilisti esuse lihlazo ka-Israyeli? Ungubani yena lomFilisti longakasoki nekusoka kutsi angabita insayeya emabutfo aNkulunkulu lophilako?”

27Baphindza bamtjela yona leyo nkhulumo, batsi: “Nguloko-ke lokuyakwentiwa kumuntfu loyakuyibulala.”

28

17:28
1 Sam. 16:6
Kwatsi Eliyabe, umnakaboDavide lomkhulu, nakeva loku lokwakukhulunywa nguDavide nalamadvodza, wamvutsela ngelulaka watsi: “Utewufunani wena lapha? Utishiye nabani letimvu letimbalwa lena ehlane? Ngiyati kutsi utikhukhumeta kanjani nekutsi inhlitiyo yakho yimbi kanganani; utele kutawubukela imphi nje kuphela.”

29Davide wabuta watsi: “Manje sengenteni? Sengingabe ngisakhuluma nje nekukhuluma?” 30Wase ugucukela kulomunye wakhuluma kona loko labekushito kucala, nawo lamadvodza amphendvula njengawo lawa akucala. 31Loko lokwakushiwo nguDavide bakuva bantfu, base babikela Sawula. Sawula wase uyambita.

32Davide watsi kuSawula: “Akubete lophelelwa ngemandla ngenca yalomFilisti, inceku yakho itakuya iyekulwa naye.”

33Sawula waphendvula watsi: “Ungeke ukhone kuyakulwa nalomFilisti, ngobe wena usengumfana nje, kantsi yena uyingwazi yekutalwa.”

34Kodvwa Davide wakhuluma kuSawula, watsi: “Inceku yakho beyeluse timvu teyise. Kwatsi nakuchamuka libhubesi nome libhele latsatsa lenye imvu emhlambini, 35ngalisukela, ngalilandzela, ngalishaya, ngakhipha lemvu emlonyeni walo, latsi nalitsi ligucukela kimi, ngalibamba ngesilevu“ngesilevu” nome “ngemsila” salo, ngalidladlabula ngalibulala. 36Inceku yakho yabulala libhubesi nelibhele; nalomFilisti longakasoki utawufanana nato letilwane, ngobe uwabite insayeya emabutfo aNkulunkulu lophilako. 37LoSimakadze lowangephula esidladleni selibhubesi nasesidladleni selibhele utangikhulula nasesandleni salomFilisti.”

Sawula wakhuluma kuDavide, watsi: “Hamba, shangatsi Simakadze angaba nawe.”

38Ngako Sawula wabe sewembatsisa Davide ngetembatfo takhe. Wamfaka imphantitje yelitfusi enhloko, wamembatsisa ngelibhantji lensimbi lemphi. 39Davide wabophela inkemba yakhe kulengubo yakhe, wabe sewetama kuhambahamba, ngobe abengakakwetayeli.

Davide wakhuluma kuSawula watsi: “Ngiyehluleka kuhamba ngifake letimphahla, angikatetayeli.” Wase uyatikhumula. 40Wase utsatsa indvuku yakhe ngesandla, wakhetsa ematje lashelelako aba sihlanu emfuleni, wawafaka esikhwameni sakhe sekwelusa labesiphetse, wacondza kuye lomFilisti aphetse sidubulelo sakhe.

Kwehlulwa kwaGoliyathi nguDavide

41LomFilisti abesolomane asondzela kancane kancane kuDavide, nalendvodza leyayiphetse lihawu ihamba embikwalomFilisti. 42

17:42
1 Sam. 16:12
Wabuka Davide wambona kutsi usengumfana, abovana, amuhle, wamedzelela. 43Watsi kuDavide: “Ngiyinja yini, kutsi ungeta kimi uphetse tindvuku?” LomFilisti wacalekisa Davide ngabonkulunkulu bakhe, 44watsi: “Buya lapha kimi, sidvumbu sakho ngitasinika tinyoni telizulu netilwane tesiganga.”

45

17:45
Hla. 20:7
118:10
Davide wakhuluma kulomFilisti, watsi: “Wena uta kimi uphetse inkemba, nelijozi, nesikhali, kodvwa mine ngita kuwe ngelibito laSimakadze wetimphi, Nkulunkulu wemabutfo aka-Israyeli, wona lawo mabutfo bewuwabita insayeya. 46Lamuhla Simakadze utakunikela esandleni sami, ngitakushaya ngikulahle phansi, ngihhumbule inhloko yakho esidvunjini sakho. Lamuhla tidvumbu temaFilisti ngitatinika tinyoni telizulu kanye netilwane tesiganga, kuze umhlaba wonkhe wati kutsi kukhona Nkulunkulu ka-Israyeli, 47nekutsi bonkhe labantfu lababutsene lapha bati kutsi Simakadze akasindzisi ngenkemba nangesikhali. Ngobe imphi ngeyaSimakadze, nguye lotaninikela nonkhe etandleni tetfu.”

48Kwatsi lomFilisti asasondzela kutawugadla kuDavide, Davide washesha wagijima wacondza emgceni wemphi, acondze kulomFilisti. 49Davide wafaka sandla esikhwameni sakhe wakhipha litje, wadubulela; washaya lomFilisti etulu ebuntini. Lelitje langena ebuntini laGoliyathi lafahlata lukhakhayi, walahleka phansi emhlabatsini ngebuso.

50Ngaloko Davide wancoba lomFilisti ngesidubulelo nangelitje, washaya umFilisti, wamlahla phansi, wambulala, ngaphandle kwenkemba esandleni sakhe.

51Davide wagijima wema etikwalomFilisti, wabamba inkemba yalomFilisti wayihoshula kulomgodla wayo, wamcedzela ngayo; wajuba inhloko yakhe.

Atsi kube emaFilisti abone kutsi lengwazi yabo seyifile, esuka ngematubane, abaleka. 52Emadvodza aka-Israyeli newakaJuda asondzela nawo amemeta, asacosha emaFilisti, aze ayawuwangenisa eGathi“eGathi” ngesiHebheru “esigodzini” nome “esihosheni” nasemasangweni ase-Ekroni. Tinkhubela temaFilisti tatisakateke nawo wonkhe umgwaco waseSharayimu loya eGathi nase-Ekroni. 53Kwatsi ema-Israyeli nasabuya ekucosheni emaFilisti, afike ayidla inkambu yawo. 54

17:54
1 Sam. 21:9
Davide watsatsa inhloko yalengwazi waya nayo eJerusalema, wafike wabeka letikhali talomFilisti ethendeni lakakhe.

Kwetfulwa kwaDavide kuSawula

55Kwatsi ngesikhatsi Sawula abuka Davide nakayawuhlangabetana nalomFilisti, wabuta ku-Abneri, indvuna yemphi yakhe, watsi: “Abneri, ngumsa wabani lomfana?”

Abneri wamphendvula watsi: “Kuphila kwakho, nkhosi, angimati.”

56Inkhosi yatsi: “Ngitfoleleni kahle kutsi ungumsa wabani lomfana.”

57Watsi efika nje Davide, abuya ekubulaleni umFilisti, Abneri wamtsatsa, wammikisa kuSawula, Davide abesolo ayiphetse lenhloko yalomFilisti.

58Sawula wambuta watsi: “Ungumsa wabani, mfana?”

Davide waphendvula watsi: “Ngitalwa yinceku yakho lenguJese waseBhetlehema.”