Siswati 1996 (SWA96)
16

Kugcotjwa kwaDavide kutsi abe inkhosi

161

16:1
1 Sam. 15:26
17:12
Imis. 13:22
Simakadze wakhuluma kuSamuweli, watsi: “Utamkhalela kuze kube ngunini Sawula, ngobe sengimalile kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli? Gcwalisa luphondvo lwakho ngemafutsa, ungenele indlela yakho. Ngikutfuma endlini yakaJese waseBhetlehema, ngobe ngitikhetsele lomunye wemadvodzana akhe kutsi abe yinkhosi.”

2Kodvwa Samuweli watsi: “Ngingahamba kanjani? Sawula utawuva ngaloko, bese uyangibulala.”

Simakadze watsi: “Tsatsa sitfokati uhambe naso, ufike utsi: ‘Ngitekwenta umhlatjelo kuSimakadze.’ 3Ubobe sewumema Jese kulomhlatjelo, mine ngitawube sengiyakulayela kutsi wente njani. Uyawungigcobela lowo lengitakulayela yena.”

4Samuweli wenta loko labekutjelwe nguSimakadze. Watsi nakefika eBhetlehema, baholi belidolobha batfutfumela nabahlangana naye. Bambuta batsi: “Ute ngesihle yini?”

5

16:5
Eks. 19:10
Samuweli waphendvula watsi: “Yebo, ngite ngesihle; ngitekwenta umhlatjelo kuSimakadze. Tingcweliseni, bese nita emhlatjelweni kanye nami.” Ngako wase ungcwelisa boJese kanye nemadvodzana akhe wabamemela emhlatjelweni.

6

16:6
1 Sam. 17:13
Batsi nabefika, Samuweli wabona Eliyabe, wase ucabanga utsi: “Impela logcotjiwe waSimakadze nguye lona losembikwaSimakadze.”

7

16:7
Dut. 10:17
1 Khr. 28:9
2 Khr. 19:7
Hla. 7:9
Jer. 11:20
17:10
20:12
Imis. 10:34
Kodvwa Simakadze wakhuluma kuSamuweli, watsi: “Ungabheki kubukeka nebudze bakhe, ngobe yena ngimalile. Simakadze akabuki tona tintfo letinakwa ngumuntfu. Umuntfu ubuka lingaphandle lemuntfu, kodvwa Simakadze ubuka inhlitiyo.”

8Jese wase ubita Abinadabi, wamendlulisa embikwaSamuweli, kodvwa Samuweli watsi: “Simakadze nalona akamkhetsi.” 9Jese wase uletsa Shama, wamendlulisa, kodvwa Samuweli watsi: “Nalona Simakadze akamkhetsi.” 10Jese wendlulisa emadvodzana akhe lasikhombisa embikwaSamuweli, kodvwa Samuweli watsi kuye: “Nalawa Simakadze akawakhetsi.” 11

16:11
2 Sam. 7:8
Hla. 78:70
89:20
Ngako Samuweli wabuta Jese watsi: “Ngulawa kuphela yini emadvodzana akho?”

Jese wamphendvula watsi: “Kusasele lencane kunawo onkhe, kodvwa yeluse timvu.”

Samuweli watsi: “Tfumela iyewubitwa, singeke sihlale phansi,“sihlale phansi” letinye tincwadzi tekucala titsi “sihlangane” sidle umhlatjelo, ingakefiki.”

12Ngako Jese wase uyatfumela, yalandvwa, nayo yangeniswa kuye. Yayibovana inebuso lobuhle itsandzeka.

Simakadze watsi: “Sukuma umgcobe, ngobe nguye yena lowo.”

13

16:13
1 Sam. 11:6
Ngako Samuweli watsatsa luphondvo lwakhe lwemafutsa wamgcoba ebaleni embikwabomnakabo. Kusukela ngalelo langa Moya waSimakadze wehlela etikwaDavide ngemandla lamakhulu. Samuweli wesuka lapho waya eRama.

Davide esigodlweni saSawula

14Moya waSimakadze abesasukile kuSawula, umoya lomubi“lomubi” nome “lolimatako” likhona nasemavesini 15,16,23 lowavela kuSimakadze wamkhatsata.

15Tinceku taSawula tatsi kuye: “Buka la, ngumoya lomubi lovela kuSimakadze lona lokuhluphako. 16Shangatsi inkhosi yetfu ngabe itfumela tinceku tayo letikhona lapha embikwayo kutsi tiyeyifunela umuntfu lonelikhono lekudlala ihabhu. Kutawutsi umoya lomubi lovela kuSimakadze nawufika etikwakho, lomuntfu utawube sewudlala lehabhu, nawe utawube sewuba ncono.”

17Sawula wase ukhuluma etincekwini takhe, watsi: “Ngifuneleni umuntfu lodlala kahle ihabhu, nimletse lapha kimi.”

18Lenye yetinceku yaphendvula yatsi: “Ngibone indvodzana yaJese waseBhetlehema lenelikhono ekudlaleni ihabhu. Uyindvodza lenesibindzi, futsi uyingwazi. Ukhuluma kahle futsi, ulikhwa, naSimakadze unaye.”

19Ngako Sawula watfumela tigijimi kuJese, watsi: “Ngitfumelele indvodzana yakho lenguDavide, leyelusa timvu.” 20Ngako Jese, watsatsa imbongolo yakhe wayetfwesa tinkhwa netikhumbasikhwama letatigcwele liwayini, nelizinyane lembuti, wakutfumela kanye nendvodzana yakhe, Davide, kuSawula.

21Davide wefika kuSawula, wangena emsebentini wakhe. Sawula wamtsandza kakhulu Davide, waze wambeka nekutsi abe ludzibi lwakhe. 22Sawula wabe sewutfumela ligama kuJese watsi: “Ngicela kutsi uvumele Davide kutsi asale asahlala lapha emsebentini wami, ngobe uyangijabulisa.”

23Kwakutsi njalo nje Sawula nakahlushwa ngumoya lomubi“lomubi” nome “lolimatako” likhona nasemavesini 15,16 lovela kuSimakadze, Davide bese utsatsa ihabhu yakhe uyayidlala. Abetsi angayidlala, bese kuba nebuncono kuSawula, ative asancono, nemoya lomubi usuke kuye.