Siswati 1996 (SWA96)
14

Kucunga sibindzi kwaJonathani

141Ngalelinye lilanga Jonathani, umsa waSawula, wakhuluma kuloludzibi lolwaluphatsa tikhali takhe, watsi: “Kota sambe, siye kulenkambu yemaFilisti lapha ngesheya.” Noko akamtjelanga uyise.

2

14:2
1 Sam. 13:15
Sawula abehleti emaphetselweni aseGibeya ngaphansi kwesihlahla semahananandza eMigroni. Abenemadvodza labengaba ngema-600, 3
14:3
1 Sam. 14:19
emkhatsini wawo kwakuna-Ahiya labembatsa sidziya sebaphristi. Yena-ke abengumsa wemnakabo-Ikhabodi, Ahitubi, umsa waFinehasi, umsa wa-Eli, umphristi waSimakadze labeseShilo. Kute lowanaka kutsi Jonathani abesahambile.

4

14:4
1 Sam. 13:23
Kulomsaho waseMikmashi, Jonathani abetawuhamba kuwo, kuze efike enkambu lapho kwakumise khona emaFilisti, kwakunemawa latihhehle amabili abukene: kuyiBhosesi neSene. 5Liwa lelinye lalime ngasenyakatfo kuya ngaseMikmashi, bese kutsi leli lelinye lime ngaseningizimu kuya ngaseGeba.

6

14:6
Khu. 7:4,7
2 Khr. 14:11
Jonathani wakhuluma kuloludzibi lwakhe, watsi: “Kota sambe, siye kulenkambu lapho kumise khona labantfu labangakasoki. Mhlawumbe Simakadze utawuba ngakitsi. Kute lokungavimba Simakadze kutsi asimelele. Kute lokungaphatamisa Simakadze kutsi asisindzise ngebantfu labanyenti nome ngebantfu labambalwa.”

7Loludzibi lwakhe lwatsi: “Yenta konkhe lokusengcondvweni yakho. Chubeka; ngikanye nawe ngenhlitiyo nangemphefumulo.”

8Jonathani watsi: “Kota-ke; sitakwewela siye kulamadvodza khona atesibona. 9

14:9
Gen. 24:12
Nangabe akhuluma kitsi atsi: ‘Manini lapho size sifike lapho kini,’ sitakuma lapho sikhona khona singayi kuwo. 10Kodvwa nangabe atsi: ‘Wotani lapha kitsi,’ sitawukhuphuka, ngobe loko kutawuba sibonakaliso kutsi Simakadze ubanikele esandleni setfu.”

11

14:11
1 Sam. 13:6
Ngako bahamba bobabili, bafike batibonakalisa enkambu yemaFilisti. EmaFilisti atsi: “Ase nibuke! EmaHebheru akhokhotela aphuma emigodzini labebhace kuyo.” 12Emadvodza asenkambu amemeta Jonathani kanye neludzibi lwakhe, atsi: “Yenyukani nite lapha, sitanifundzisa sifundvo.”

Jonathani wase ukhuluma kuloludzibi lwakhe, watsi: “Yekhwela, ungilandzele; Simakadze ubanikele esandleni sema-Israyeli.”

13

14:13
Lev. 26:7
Jonathani wekhwela, ahamba ngetinyawo, abambelela nangetandla, akanye neludzibi lwakhe lolwalumlandzela edvute. Jonathani wahlasela emaFilisti wawagwaza alala lucaca, ludzibi lwakhe solomane lumlandzela ngemuva nalo luwabulala. 14Kuloko kuhlasela kwabo kwekucala Jonathani neludzibi lwakhe babulala emadvodza langaba ngema-20, endzaweni lelibanga lelingaba ngangemjikijelo.“lelingaba ngangemjikijelo” nome “sigamu seli-akela” nome “incenye yesine yelihektare”

15

14:15
Gen. 35:5
Eks. 14:24
1 Sam. 7:10
13:16
Hla. 76:12
Kutfutfumela kwahlasela onkhe emabutfo labesenkambu nalawo labesesigangeni, nalawo labesetichemeni kanye nalawo labehlasela, umhlaba watamatama. Lokutfutfumela kwaba shangatsi kutfunyelwe nguNkulunkulu.

Kwehlulwa kwemaFilisti

16Tinhloli takaSawula tatsi tiyabuka tiseseGibeya kulakaBhenjamini, tabona emabutfo emaFilisti asakateka yonkhe indzawo. 17Sawula wakhuluma kulamadvodza labenawo, watsi: “Balani onkhe lamadvodza lanatsi lapha, khona sitewubona kutsi bobani laba lasebasishiyile.” Batsi nababala, bakhandza kutsi bekunguJonathani neludzibi lwakhe lababengekho lapho.

18

14:18
1 Sam. 4:3
Sawula wakhuluma ku-Ahiya, watsi: “Letsa libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu.” Ngobe ngaleso sikhatsi lalisemkhatsini wesive sema-Israyeli.SiHebheru sisho njalo; kantsi letinye tincwadzi tekucala titsi: “ ‘Letsa sidziya sebaphristi.’ Ngobe ngaleso sikhatsi abembatsa leso sidziya emkhatsini wema-Israyeli.” 19Sawula watsi asakhuluma nemphristi, sidzidzidzi sachubeka sandza kakhulu lapha enkambu yemaFilisti. Ngako Sawula wakhuluma kumphristi watsi: “Finyeta sandla sakho.”

20

14:20
Khu. 7:22
2 Khr. 20:23
Sawula nawo onkhe emadvodza akhe bahlangana, baviva, baya emphini. Bakhandza emaFilisti asasangene, agwazana odvwana ngetikhali tawo. 21LamaHebheru labekadze angakumaFilisti labesenyuke nawo aya enkambu yemaFilisti, ase abuyela kuma-Israyeli labenaSawula naJonathani. 22Atsi kube onkhe ema-Israyeli labebhacile eveni letintsaba laka-Efrayimu eve kutsi emaFilisti asayabaleka, nawo ase ayahlasela awacosha ngemuva. 23Ngako Simakadze wawasindzisa kanjalo ema-Israyeli ngalelo langa, imphi yachubeka eBhethi Aveni.Loku kusho “Betheli”

Lokwenteka emvakwemphi

24Emadvodza aka-Israyeli abaselusizini ngalelo langa, ngobe Sawula abesabophe sonkhe sive ngesifungo watsi: “Akacalekiswe umuntfu lotakudla lilanga lisengakashoni, nami ngingakatiphindziseli etitseni tami!” Ngako kute nome munye lowake wanambitsa kudla kulamabutfo.

25Onke emabutfo“Onkhe emabutfo” nome “Bonkhe bantfu belive” angena ehlatsini, akhandza luju emhlabatsini. 26Atsi asangena nje kulelihlatsi abona luju luvuta, noko kwabate ngisho nome munye lowase wabeka sandla sakhe emlonyeni, ngobe abesaba lesifungo. 27Kodvwa Jonathani abengakeva kutsi uyise ubophe sonkhe sive ngesifungo. Ngako wenya sihloko salendvuku yakhe labeyiphetse ngesandla kuloluhlanga lwetinyosi. Waphakamisa sandla sakhe wasimikisa ngasemlonyeni, emehlo akhe akhanya.Nome “wativa asacina lidvolo” 28Lelinye lalamabutfo lakhuluma kuye, latsi: “Uyihlo ubophe sonkhe sive ngesifungo lesimatima kabi, watsi: ‘Akacalekiswe umuntfu lodla kudla lamuhla!’ Nguko nje phela lamadvodza asacaleka.”

29Jonathani watsi: “Babe ufake live lonkhe elusizini. Ase ubuke nje kutsi emehlo ami avele akhanya kanjaniNome “ngitive sengicina lidvolo” ngesikhatsi nginambitsa lolwa luju loluncane. 30Bekutawuba ncono kanganani-ke kube lamadvodza lamuhla asake adla lenye imphango lasayitfumbe kuletitsa tawo. Bekungeke yini kubulawe emaFilisti lamanyenti kakhulu kunalawa?”

31Ngalelo langa atsi ema-Israyeli nase ehlule emaFilisti labewagwaza, kusukela eMikmashi kuya e-Ayaloni, adzinwa kakhulu. 32Ema-Israyeli advumela imphango atfumba timvu, netinkhomo nematfole, akuhlaba khona lapho phansi, akudla kanye nengati yako. 33

14:33
Gen. 9:4
Lev. 3:17
7:26
17:10,13
19:26
Dut. 12:16,23
15:23
Kwabikwa kuSawula, kwatsiwa: “Ase ubuke, lamadvodza enta sono embikwaSimakadze ngekudla inyama lenengati.”

Sawula wakhala, watsi: “Ningemambuka! Gicitelani litje lelikhulu lapha kimi.” 34Waphindze watsi: “Ngenani emkhatsini walamadvodza, niyekuwatjela nitsi: ‘Ngulowo nalowo wenu akaletse tinkhomo takhe netimvu takhe kutewuhlatjwa lapha, kudliwe. Ningoni kuSimakadze ngekudla inyama lesenengati.’ ”

Kwatsi kulobo busuku ngulowo nalowo waletsa inkhabi yakhe, wayihlabela khona lapho. 35Sawula wakhela Simakadze lilati; bekakwenta kwekucala loko.

36Sawula wakhuluma watsi: “Asehle sicoshe lamaFilisti kulobusuku, khona sitekuwagwaza kuze kuse, singashiyi nome munye wawo aphila.”

Baphendvula batsi: “Yenta loko lokubona kukuhle kakhulu kuwe.”

Kodvwa umphristi watsi: “Ase sicale ngekuyawubuta Nkulunkulu kutsi utsini yena.”

37

14:37
1 Sam. 28:6
Sawula wase ubuta Nkulunkulu, watsi: “Ngingehla yini ngicoshe emaFilisti? Utawanikela yini esandleni sema-Israyeli?” Kodvwa Nkulunkulu akazange amphendvule ngalelo langa.

38Ngako-ke Sawula watsi: “Wotani lapha, nine nonkhe lenitindvuna temabutfo, sitewutfolisisa kahle kutsi sono sini lesentiwe lamuhla. 39Ngetsembisa ngaNkulunkulu lophilako, Simakadze lonika ema-Israyeli kuncoba, kutsi nome ngabe kungumsa wami, Jonathani, lowonile, naye kufanele afe.” Kodvwa kute nome yinye indvodza leyase yatsi vu.

40Sawula wakhuluma kuwo onkhe ema-Israyeli, watsi: “Manini ngalapho, mine nemsa wami, Jonathani, sitakuma ngalapha.”

Lamadvodza amphendvula atsi: “Yenta loko lobona kukuhle kakhulu kuwe.”

41

14:41
Josh. 7:14
Jona 1:7
Sawula wathandaza kuSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, watsi: “Nginike imphendvulo lengiyonayona.”NgesiHebheru nangalelinye lihumusho lekucala “Awukayiphendvuli ngani inceku yakho lamuhla? Nangabe siphosiso sikimi nome umsa wami Jonathani, phendvula nge-Urimu, kodvwa nangabe sikulamadvodza aka-Israyeli phendvula ngeThumimu” BoJonathani naSawula badliwa yinkatho, kodvwa lamadvodza atfolakala angenacala. 42Sawula watsi: “Yentani inkatho emkhatsini wetfu naJonathani, umsa wami.” Inkatho yadla Jonathani.

43Sawula wabuta kuJonathani watsi: “Ase ungitjele kutsi wenteni.”

Jonathani wamphendvula watsi: “Nginambitse luju kancane ngesihloko sendvuku yami. Pho, manje sekufanele ngife yini?”

44Sawula watsi: “Shangatsi Nkulunkulu angangishaya kamatima, nangabe wena, Jonathani, ungafi.”

45Kodvwa lamadvodza akhuluma kuSawula, atsi: “Jonathani sekufanele afe, yena lona losindzise sive sema-Israyeli kangaka? Cha, ngeke! Setsembisa ngaSimakadze kutsi kute ngisho nelunwele lwenhloko yakhe lolutakuwela phansi emhlabatsini, ngobe loku lakwente lamuhla uphumelele ngekusitwa nguNkulunkulu.” Lamadvodza amsindzisa Jonathani, akazange abulawe.

46Sawula wayekela kucosha emaFilisti, nawo avele ancandzeka abuyela eveni lawo.

Kubusa kwaSawula nemndeni wakhe

47Watsi kube Sawula abekwe kuba yinkhosi yema-Israyeli, walwa nato tonkhe titsa takhe letatimtungeletile: emaMowabi, nema-Amoni, nema-Edomu, nemakhosi aseSobha kanye nemaFilisti. Abetsi lapho ajikele ngakhona, ente umonakalo.NgesiHebheru nangalelinye lihumusho lekucala kutsi “abencoba” 48Walwa ngesibindzi, wancoba ema-Amaleki, wakhulula ema-Israyeli etandleni talabo besebawaphangile.

49

14:49
1 Sam. 31:2
1 Khr. 8:33
9:39
Emadvodzana aSawula bekuboJonathani, na-Jishvi,Aphindze atiwe ngekutsi “Ishboshethi” nome “Eshbhali” naMalkhi Shuwa. Libito lendvodzakati lendzala bekunguMerabi, kantsi lena lencane bekunguMikhali. 50Libito lemkakhe bekungu-Ahinowami, indvodzakati ya-Ahimasi. Libito lendvuna yemphi yaSawula bekungu-Abneri, umsa waNeri, kantsi yena Neri bekungumalume waSawula. 51
14:51
1 Sam. 9:1
Uyise waSawula, Khishi, kanye neyise wa-Abneri, Neri, bekungemadvodzana a-Abiyeli.

52Kuwo onkhe emalanga ekuphila kwaSawula ema-Israyeli abelwa timphi letesabekako nemaFilisti. Sawula abetsi nakabona indvodza lenemandla nome lenesibindzi, ayitsatse ayifake ebutfweni lakhe.

15

Kulwa kwema-Israyeli nema-Amaleki

151

15:1
1 Sam. 9:15
10:1
Samuweli wakhuluma kuSawula, watsi: “Ngimi lowatfunywa nguSimakadze kuyakukugcoba kutsi ube yinkhosi etikwesive sakhe, ema-Israyeli; ngako lalela nankhu-ke umlayeto lophuma kuSimakadze. 2
15:2
Eks. 17:8
Dut. 25:17
Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Ema-Amaleki ngitawajezisa ngenca yaloko lakwenta kuma-Israyeli ngekuwalalela endleleni, nakaphuma eGibhithe. 3Hamba manje uyewuhlasela ema-Amaleki, ubhubhise yonkhe intfo yawo. Ungawashiyi aphila: bulala emadvodza, nebafati, nebantfwana, netinswane, netinkhomo, netimvu, nemakamela kanye netimbongolo.’ ”

4Sawula wabita onkhe emadvodza, wawabutsela eThelayimu: Kwakungemabutfo aka-Israyeli lati-200 000 labehamba ngetinyawo, labephuma kaJuda abeti-10 000. 5Sawula wahamba waya kulelidolobha lema-Amaleki, wafike wabhaca esihosheni. 6

15:6
Num. 10:29
24:21
Khu. 1:16
4:11
Wakhuluma kumaKheni watsi: “Hambani, nishiye lama-Amaleki, khona ngingetikunibhubhisa kanye nawo; ngobe nine naba nesihe kuma-Israyeli, nakaphuma eGibhithe.” Ngako emaKheni esuka ahamba ashiya lama-Amaleki.

7

15:7
Gen. 25:18
Sawula wahlasela ema-Amaleki, wawehlula, kusukela eHavila kuye eShuri, lengasemphumalanga neGibhithe. 8
15:8
Num. 24:7
Watfumba Agagi, inkhosi yema-Amaleki, isaphila, kwatsi sive sakhe sonkhe wasibhubhisa ngenkemba. 9Kodvwa boSawula nemadvodza akakhe bamyekela Agagi bangete bambulala, bayekela netimvu, netinkhomo, netinkunzi, nemazinyane lokwakukhuluphele;Lenkhulumo ayikhanyi ngesiHebheru watsatsa konkhe lokwakukuhle. Konkhe lokwakubukeka kukubi nome kubutsakatsaka bakubhubhisa.

Kucitfwa kwaSawula ebukhosini

10Livi laSimakadze lefika kuSamuweli, latsi: 11

15:11
Gen. 6:6
“Sengiyatisola kutsi Sawula ngamenta inkhosi, ngobe sewungihlubukile, wangete wayigcina imiyalo yami.” Samuweli wakhatsateka kakhulu, wakhala kuSimakadze bonkhe lobo busuku.

12Ekuseni ngeluvivi Samuweli wavuka wahamba wayawuhlangabeta Sawula, kodvwa watjelwa kwatsiwa: “Sawula uye eKhameli, lapho efike watimisela litje lesikhumbuto ngaye, wase uyajika ubuyela entansi eGilgali.”

13Watsi kube Samuweli amkhandze, Sawula watsi kuye: “Simakadze akakubusise! Ngiwufezile umyalo waSimakadze.”

14Kodvwa Samuweli watsi: “Pho, kwani lokukhala kwetimvu lengikuva ngetindlebe tami? Kwani lokubhonsa kwetinkhomo lengikuvako?”

15Sawula wamphendvula watsi: “Emasotja akutsatse kuma-Amaleki eta nako; agcine timvu netinkhomo letikhuluphele kutsi kutekwentiwa ngako umhlatjelo kuSimakadze Nkulunkulu wakho, kodvwa konkhe loku lokunye sikubhubhisile, kwaphela.”

16Samuweli wakhuluma kuSawula, watsi: “Bindza! Ngitakutjela kutsi Simakadze utsiteni kimi kulobusuku.”

Sawula watsi: “Ngitjele.”

17

15:17
1 Sam. 9:21
10:1
Samuweli watsi: “Nome wena utibona ungulomncane, kodvwa manje uyinhloko yetive tema-Israyeli; Simakadze wakugcoba kutsi ube yinkhosi etikwema-Israyeli. 18Simakadze wakutfuma watsi: ‘Hamba ubabhubhise bonkhe labantfu lababi labangema-Amaleki, ubahlasele uze ubatsanyele baphele batsi nya.’ 19Awukamlaleli ngani Simakadze? Uyitfumbeleni lemphango, wenta lokubi emehlweni aSimakadze?”

20Sawula watsi: “Ingani ngimlalele Simakadze. Ngiyile kuyakwenta lomsebenti Simakadze labengitfume wona. Ngiwabhubhise onkhe ema-Amaleki, ngase ngita nalo-Agagi, inkhosi yawo. 21Emabutfo atsatse imphango lekutimvu netinkhomo letikhuluphele kakhulu, kutsi kutewuba ngumhlatjelo kuSimakadze Nkulunkulu wakho eGilgali.”

22

15:22
Taga 21:3
Hos. 6:6
Mat. 9:13
12:7
Samuweli wakhuluma watsi:

“Simakadze uyajatjuliswa yini ngiminikelo yekushiswa

nemihlatjelo kunekulalelwa kwelivi laSimakadze?

Kulalela kuncono kunemhlatjelo,

kucaphela nekunaka kuncono kunemanoni etihhanca.

23

15:23
Hos. 4:6
Ngobe kuhlubuka kufanana

nesono sekubhula,

nekutigcabha kufanana nekukhonta tithico.

Njengobe walile kutsatsa umyalo waSimakadze,

naye sewukwalile kutsi uchubeke ube yinkhosi.”

24Sawula wakhuluma kuSamuweli, watsi: “Ngonile. Ngiwephulile umyalo waSimakadze kanye nemiyalo yakho. Ngesabe bantfu, ngabe sengiyabayekela. 25Manje sengiyakuncenga kutsi ungitsetselele sono sami, bese uncandzeka nami, khona ngitewukhonta Simakadze.”

26

15:26
1 Sam. 16:1
Kodvwa Samuweli wamphendvula watsi: “Ngingeke ngincandzeke nawe. Ulilahlile livi laSimakadze, naSimakadze sewukucitsile ekutseni ube yinkhosi etikwesive sema-Israyeli!”

27Samuweli watsi uyagucuka uyahamba, Sawula wambamba ngemphetfo wemjiva wakhe, wadzimate wadzabuka. 28

15:28
1 Sam. 28:17
Samuweli wakhuluma kuye watsi: “Simakadze sewuwuklebhulile umbuso wema-Israyeli kuwe, kusukela lamuhla, sewuwuniketele kulomunye wabomakhelwane bakho; yebo, uwuniketele kuloncono kunawe. 29
15:29
Num. 23:19
Hla. 33:4
Lowo Loyinkhatimulo yema-Israyeli akawacali emanga nome agucule umcondvo wakhe; ngobe akasiye umuntfu kutsi angaze agucule umcondvo wakhe.”

30Sawula waphendvula watsi: “Ngonile. Kodvwa mane ungihloniphe embikwalabaholi besive sami nasembikwesive sema-Israyeli; ncandzeka nami, khona ngitewukhonta Simakadze Nkulunkulu wakho.” 31Ngako Samuweli wancandzeka naSawula, naye Sawula wakhuleka kuSimakadze.

32Samuweli watsi: “Letsani lo-Agagi, inkhosi yema-Amaleki.” Agagi weta kuye atsakasile“atsakasile” nome “anelitsemba” nome “atfutfumela” naye asaticabangela atsi: “Impela buhlungu bekufa sebendlulile.”

33Kodvwa Samuweli wakhuluma kuye, watsi: “Njengobe inkemba yakho yacotfula bantfwana bebafati, kanjalo nenyoko naye utakwentiwa angabi naye umntfwana emkhatsini webafati.” Samuweli wahlahlela Agagi embikwaSimakadze eGilgali.

34Samuweli wesuka waya eRama, kodvwa Sawula wenyuka waya kakhe eGibeya yaSawula. 35Samuweli waze wafa seloku angayi kuyawubona Sawula, kodvwa waphatseka kabi ngaye. Simakadze watisola ngekutsi abente Sawula kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli.

16

Kugcotjwa kwaDavide kutsi abe inkhosi

161

16:1
1 Sam. 15:26
17:12
Imis. 13:22
Simakadze wakhuluma kuSamuweli, watsi: “Utamkhalela kuze kube ngunini Sawula, ngobe sengimalile kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli? Gcwalisa luphondvo lwakho ngemafutsa, ungenele indlela yakho. Ngikutfuma endlini yakaJese waseBhetlehema, ngobe ngitikhetsele lomunye wemadvodzana akhe kutsi abe yinkhosi.”

2Kodvwa Samuweli watsi: “Ngingahamba kanjani? Sawula utawuva ngaloko, bese uyangibulala.”

Simakadze watsi: “Tsatsa sitfokati uhambe naso, ufike utsi: ‘Ngitekwenta umhlatjelo kuSimakadze.’ 3Ubobe sewumema Jese kulomhlatjelo, mine ngitawube sengiyakulayela kutsi wente njani. Uyawungigcobela lowo lengitakulayela yena.”

4Samuweli wenta loko labekutjelwe nguSimakadze. Watsi nakefika eBhetlehema, baholi belidolobha batfutfumela nabahlangana naye. Bambuta batsi: “Ute ngesihle yini?”

5

16:5
Eks. 19:10
Samuweli waphendvula watsi: “Yebo, ngite ngesihle; ngitekwenta umhlatjelo kuSimakadze. Tingcweliseni, bese nita emhlatjelweni kanye nami.” Ngako wase ungcwelisa boJese kanye nemadvodzana akhe wabamemela emhlatjelweni.

6

16:6
1 Sam. 17:13
Batsi nabefika, Samuweli wabona Eliyabe, wase ucabanga utsi: “Impela logcotjiwe waSimakadze nguye lona losembikwaSimakadze.”

7

16:7
Dut. 10:17
1 Khr. 28:9
2 Khr. 19:7
Hla. 7:9
Jer. 11:20
17:10
20:12
Imis. 10:34
Kodvwa Simakadze wakhuluma kuSamuweli, watsi: “Ungabheki kubukeka nebudze bakhe, ngobe yena ngimalile. Simakadze akabuki tona tintfo letinakwa ngumuntfu. Umuntfu ubuka lingaphandle lemuntfu, kodvwa Simakadze ubuka inhlitiyo.”

8Jese wase ubita Abinadabi, wamendlulisa embikwaSamuweli, kodvwa Samuweli watsi: “Simakadze nalona akamkhetsi.” 9Jese wase uletsa Shama, wamendlulisa, kodvwa Samuweli watsi: “Nalona Simakadze akamkhetsi.” 10Jese wendlulisa emadvodzana akhe lasikhombisa embikwaSamuweli, kodvwa Samuweli watsi kuye: “Nalawa Simakadze akawakhetsi.” 11

16:11
2 Sam. 7:8
Hla. 78:70
89:20
Ngako Samuweli wabuta Jese watsi: “Ngulawa kuphela yini emadvodzana akho?”

Jese wamphendvula watsi: “Kusasele lencane kunawo onkhe, kodvwa yeluse timvu.”

Samuweli watsi: “Tfumela iyewubitwa, singeke sihlale phansi,“sihlale phansi” letinye tincwadzi tekucala titsi “sihlangane” sidle umhlatjelo, ingakefiki.”

12Ngako Jese wase uyatfumela, yalandvwa, nayo yangeniswa kuye. Yayibovana inebuso lobuhle itsandzeka.

Simakadze watsi: “Sukuma umgcobe, ngobe nguye yena lowo.”

13

16:13
1 Sam. 11:6
Ngako Samuweli watsatsa luphondvo lwakhe lwemafutsa wamgcoba ebaleni embikwabomnakabo. Kusukela ngalelo langa Moya waSimakadze wehlela etikwaDavide ngemandla lamakhulu. Samuweli wesuka lapho waya eRama.

Davide esigodlweni saSawula

14Moya waSimakadze abesasukile kuSawula, umoya lomubi“lomubi” nome “lolimatako” likhona nasemavesini 15,16,23 lowavela kuSimakadze wamkhatsata.

15Tinceku taSawula tatsi kuye: “Buka la, ngumoya lomubi lovela kuSimakadze lona lokuhluphako. 16Shangatsi inkhosi yetfu ngabe itfumela tinceku tayo letikhona lapha embikwayo kutsi tiyeyifunela umuntfu lonelikhono lekudlala ihabhu. Kutawutsi umoya lomubi lovela kuSimakadze nawufika etikwakho, lomuntfu utawube sewudlala lehabhu, nawe utawube sewuba ncono.”

17Sawula wase ukhuluma etincekwini takhe, watsi: “Ngifuneleni umuntfu lodlala kahle ihabhu, nimletse lapha kimi.”

18Lenye yetinceku yaphendvula yatsi: “Ngibone indvodzana yaJese waseBhetlehema lenelikhono ekudlaleni ihabhu. Uyindvodza lenesibindzi, futsi uyingwazi. Ukhuluma kahle futsi, ulikhwa, naSimakadze unaye.”

19Ngako Sawula watfumela tigijimi kuJese, watsi: “Ngitfumelele indvodzana yakho lenguDavide, leyelusa timvu.” 20Ngako Jese, watsatsa imbongolo yakhe wayetfwesa tinkhwa netikhumbasikhwama letatigcwele liwayini, nelizinyane lembuti, wakutfumela kanye nendvodzana yakhe, Davide, kuSawula.

21Davide wefika kuSawula, wangena emsebentini wakhe. Sawula wamtsandza kakhulu Davide, waze wambeka nekutsi abe ludzibi lwakhe. 22Sawula wabe sewutfumela ligama kuJese watsi: “Ngicela kutsi uvumele Davide kutsi asale asahlala lapha emsebentini wami, ngobe uyangijabulisa.”

23Kwakutsi njalo nje Sawula nakahlushwa ngumoya lomubi“lomubi” nome “lolimatako” likhona nasemavesini 15,16 lovela kuSimakadze, Davide bese utsatsa ihabhu yakhe uyayidlala. Abetsi angayidlala, bese kuba nebuncono kuSawula, ative asancono, nemoya lomubi usuke kuye.