Siswati 1996 (SWA96)
14

Kucunga sibindzi kwaJonathani

141Ngalelinye lilanga Jonathani, umsa waSawula, wakhuluma kuloludzibi lolwaluphatsa tikhali takhe, watsi: “Kota sambe, siye kulenkambu yemaFilisti lapha ngesheya.” Noko akamtjelanga uyise.

2

14:2
1 Sam. 13:15
Sawula abehleti emaphetselweni aseGibeya ngaphansi kwesihlahla semahananandza eMigroni. Abenemadvodza labengaba ngema-600, 3
14:3
1 Sam. 14:19
emkhatsini wawo kwakuna-Ahiya labembatsa sidziya sebaphristi. Yena-ke abengumsa wemnakabo-Ikhabodi, Ahitubi, umsa waFinehasi, umsa wa-Eli, umphristi waSimakadze labeseShilo. Kute lowanaka kutsi Jonathani abesahambile.

4

14:4
1 Sam. 13:23
Kulomsaho waseMikmashi, Jonathani abetawuhamba kuwo, kuze efike enkambu lapho kwakumise khona emaFilisti, kwakunemawa latihhehle amabili abukene: kuyiBhosesi neSene. 5Liwa lelinye lalime ngasenyakatfo kuya ngaseMikmashi, bese kutsi leli lelinye lime ngaseningizimu kuya ngaseGeba.

6

14:6
Khu. 7:4,7
2 Khr. 14:11
Jonathani wakhuluma kuloludzibi lwakhe, watsi: “Kota sambe, siye kulenkambu lapho kumise khona labantfu labangakasoki. Mhlawumbe Simakadze utawuba ngakitsi. Kute lokungavimba Simakadze kutsi asimelele. Kute lokungaphatamisa Simakadze kutsi asisindzise ngebantfu labanyenti nome ngebantfu labambalwa.”

7Loludzibi lwakhe lwatsi: “Yenta konkhe lokusengcondvweni yakho. Chubeka; ngikanye nawe ngenhlitiyo nangemphefumulo.”

8Jonathani watsi: “Kota-ke; sitakwewela siye kulamadvodza khona atesibona. 9

14:9
Gen. 24:12
Nangabe akhuluma kitsi atsi: ‘Manini lapho size sifike lapho kini,’ sitakuma lapho sikhona khona singayi kuwo. 10Kodvwa nangabe atsi: ‘Wotani lapha kitsi,’ sitawukhuphuka, ngobe loko kutawuba sibonakaliso kutsi Simakadze ubanikele esandleni setfu.”

11

14:11
1 Sam. 13:6
Ngako bahamba bobabili, bafike batibonakalisa enkambu yemaFilisti. EmaFilisti atsi: “Ase nibuke! EmaHebheru akhokhotela aphuma emigodzini labebhace kuyo.” 12Emadvodza asenkambu amemeta Jonathani kanye neludzibi lwakhe, atsi: “Yenyukani nite lapha, sitanifundzisa sifundvo.”

Jonathani wase ukhuluma kuloludzibi lwakhe, watsi: “Yekhwela, ungilandzele; Simakadze ubanikele esandleni sema-Israyeli.”

13

14:13
Lev. 26:7
Jonathani wekhwela, ahamba ngetinyawo, abambelela nangetandla, akanye neludzibi lwakhe lolwalumlandzela edvute. Jonathani wahlasela emaFilisti wawagwaza alala lucaca, ludzibi lwakhe solomane lumlandzela ngemuva nalo luwabulala. 14Kuloko kuhlasela kwabo kwekucala Jonathani neludzibi lwakhe babulala emadvodza langaba ngema-20, endzaweni lelibanga lelingaba ngangemjikijelo.“lelingaba ngangemjikijelo” nome “sigamu seli-akela” nome “incenye yesine yelihektare”

15

14:15
Gen. 35:5
Eks. 14:24
1 Sam. 7:10
13:16
Hla. 76:12
Kutfutfumela kwahlasela onkhe emabutfo labesenkambu nalawo labesesigangeni, nalawo labesetichemeni kanye nalawo labehlasela, umhlaba watamatama. Lokutfutfumela kwaba shangatsi kutfunyelwe nguNkulunkulu.

Kwehlulwa kwemaFilisti

16Tinhloli takaSawula tatsi tiyabuka tiseseGibeya kulakaBhenjamini, tabona emabutfo emaFilisti asakateka yonkhe indzawo. 17Sawula wakhuluma kulamadvodza labenawo, watsi: “Balani onkhe lamadvodza lanatsi lapha, khona sitewubona kutsi bobani laba lasebasishiyile.” Batsi nababala, bakhandza kutsi bekunguJonathani neludzibi lwakhe lababengekho lapho.

18

14:18
1 Sam. 4:3
Sawula wakhuluma ku-Ahiya, watsi: “Letsa libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu.” Ngobe ngaleso sikhatsi lalisemkhatsini wesive sema-Israyeli.SiHebheru sisho njalo; kantsi letinye tincwadzi tekucala titsi: “ ‘Letsa sidziya sebaphristi.’ Ngobe ngaleso sikhatsi abembatsa leso sidziya emkhatsini wema-Israyeli.” 19Sawula watsi asakhuluma nemphristi, sidzidzidzi sachubeka sandza kakhulu lapha enkambu yemaFilisti. Ngako Sawula wakhuluma kumphristi watsi: “Finyeta sandla sakho.”

20

14:20
Khu. 7:22
2 Khr. 20:23
Sawula nawo onkhe emadvodza akhe bahlangana, baviva, baya emphini. Bakhandza emaFilisti asasangene, agwazana odvwana ngetikhali tawo. 21LamaHebheru labekadze angakumaFilisti labesenyuke nawo aya enkambu yemaFilisti, ase abuyela kuma-Israyeli labenaSawula naJonathani. 22Atsi kube onkhe ema-Israyeli labebhacile eveni letintsaba laka-Efrayimu eve kutsi emaFilisti asayabaleka, nawo ase ayahlasela awacosha ngemuva. 23Ngako Simakadze wawasindzisa kanjalo ema-Israyeli ngalelo langa, imphi yachubeka eBhethi Aveni.Loku kusho “Betheli”

Lokwenteka emvakwemphi

24Emadvodza aka-Israyeli abaselusizini ngalelo langa, ngobe Sawula abesabophe sonkhe sive ngesifungo watsi: “Akacalekiswe umuntfu lotakudla lilanga lisengakashoni, nami ngingakatiphindziseli etitseni tami!” Ngako kute nome munye lowake wanambitsa kudla kulamabutfo.

25Onke emabutfo“Onkhe emabutfo” nome “Bonkhe bantfu belive” angena ehlatsini, akhandza luju emhlabatsini. 26Atsi asangena nje kulelihlatsi abona luju luvuta, noko kwabate ngisho nome munye lowase wabeka sandla sakhe emlonyeni, ngobe abesaba lesifungo. 27Kodvwa Jonathani abengakeva kutsi uyise ubophe sonkhe sive ngesifungo. Ngako wenya sihloko salendvuku yakhe labeyiphetse ngesandla kuloluhlanga lwetinyosi. Waphakamisa sandla sakhe wasimikisa ngasemlonyeni, emehlo akhe akhanya.Nome “wativa asacina lidvolo” 28Lelinye lalamabutfo lakhuluma kuye, latsi: “Uyihlo ubophe sonkhe sive ngesifungo lesimatima kabi, watsi: ‘Akacalekiswe umuntfu lodla kudla lamuhla!’ Nguko nje phela lamadvodza asacaleka.”

29Jonathani watsi: “Babe ufake live lonkhe elusizini. Ase ubuke nje kutsi emehlo ami avele akhanya kanjaniNome “ngitive sengicina lidvolo” ngesikhatsi nginambitsa lolwa luju loluncane. 30Bekutawuba ncono kanganani-ke kube lamadvodza lamuhla asake adla lenye imphango lasayitfumbe kuletitsa tawo. Bekungeke yini kubulawe emaFilisti lamanyenti kakhulu kunalawa?”

31Ngalelo langa atsi ema-Israyeli nase ehlule emaFilisti labewagwaza, kusukela eMikmashi kuya e-Ayaloni, adzinwa kakhulu. 32Ema-Israyeli advumela imphango atfumba timvu, netinkhomo nematfole, akuhlaba khona lapho phansi, akudla kanye nengati yako. 33

14:33
Gen. 9:4
Lev. 3:17
7:26
17:10,13
19:26
Dut. 12:16,23
15:23
Kwabikwa kuSawula, kwatsiwa: “Ase ubuke, lamadvodza enta sono embikwaSimakadze ngekudla inyama lenengati.”

Sawula wakhala, watsi: “Ningemambuka! Gicitelani litje lelikhulu lapha kimi.” 34Waphindze watsi: “Ngenani emkhatsini walamadvodza, niyekuwatjela nitsi: ‘Ngulowo nalowo wenu akaletse tinkhomo takhe netimvu takhe kutewuhlatjwa lapha, kudliwe. Ningoni kuSimakadze ngekudla inyama lesenengati.’ ”

Kwatsi kulobo busuku ngulowo nalowo waletsa inkhabi yakhe, wayihlabela khona lapho. 35Sawula wakhela Simakadze lilati; bekakwenta kwekucala loko.

36Sawula wakhuluma watsi: “Asehle sicoshe lamaFilisti kulobusuku, khona sitekuwagwaza kuze kuse, singashiyi nome munye wawo aphila.”

Baphendvula batsi: “Yenta loko lokubona kukuhle kakhulu kuwe.”

Kodvwa umphristi watsi: “Ase sicale ngekuyawubuta Nkulunkulu kutsi utsini yena.”

37

14:37
1 Sam. 28:6
Sawula wase ubuta Nkulunkulu, watsi: “Ngingehla yini ngicoshe emaFilisti? Utawanikela yini esandleni sema-Israyeli?” Kodvwa Nkulunkulu akazange amphendvule ngalelo langa.

38Ngako-ke Sawula watsi: “Wotani lapha, nine nonkhe lenitindvuna temabutfo, sitewutfolisisa kahle kutsi sono sini lesentiwe lamuhla. 39Ngetsembisa ngaNkulunkulu lophilako, Simakadze lonika ema-Israyeli kuncoba, kutsi nome ngabe kungumsa wami, Jonathani, lowonile, naye kufanele afe.” Kodvwa kute nome yinye indvodza leyase yatsi vu.

40Sawula wakhuluma kuwo onkhe ema-Israyeli, watsi: “Manini ngalapho, mine nemsa wami, Jonathani, sitakuma ngalapha.”

Lamadvodza amphendvula atsi: “Yenta loko lobona kukuhle kakhulu kuwe.”

41

14:41
Josh. 7:14
Jona 1:7
Sawula wathandaza kuSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, watsi: “Nginike imphendvulo lengiyonayona.”NgesiHebheru nangalelinye lihumusho lekucala “Awukayiphendvuli ngani inceku yakho lamuhla? Nangabe siphosiso sikimi nome umsa wami Jonathani, phendvula nge-Urimu, kodvwa nangabe sikulamadvodza aka-Israyeli phendvula ngeThumimu” BoJonathani naSawula badliwa yinkatho, kodvwa lamadvodza atfolakala angenacala. 42Sawula watsi: “Yentani inkatho emkhatsini wetfu naJonathani, umsa wami.” Inkatho yadla Jonathani.

43Sawula wabuta kuJonathani watsi: “Ase ungitjele kutsi wenteni.”

Jonathani wamphendvula watsi: “Nginambitse luju kancane ngesihloko sendvuku yami. Pho, manje sekufanele ngife yini?”

44Sawula watsi: “Shangatsi Nkulunkulu angangishaya kamatima, nangabe wena, Jonathani, ungafi.”

45Kodvwa lamadvodza akhuluma kuSawula, atsi: “Jonathani sekufanele afe, yena lona losindzise sive sema-Israyeli kangaka? Cha, ngeke! Setsembisa ngaSimakadze kutsi kute ngisho nelunwele lwenhloko yakhe lolutakuwela phansi emhlabatsini, ngobe loku lakwente lamuhla uphumelele ngekusitwa nguNkulunkulu.” Lamadvodza amsindzisa Jonathani, akazange abulawe.

46Sawula wayekela kucosha emaFilisti, nawo avele ancandzeka abuyela eveni lawo.

Kubusa kwaSawula nemndeni wakhe

47Watsi kube Sawula abekwe kuba yinkhosi yema-Israyeli, walwa nato tonkhe titsa takhe letatimtungeletile: emaMowabi, nema-Amoni, nema-Edomu, nemakhosi aseSobha kanye nemaFilisti. Abetsi lapho ajikele ngakhona, ente umonakalo.NgesiHebheru nangalelinye lihumusho lekucala kutsi “abencoba” 48Walwa ngesibindzi, wancoba ema-Amaleki, wakhulula ema-Israyeli etandleni talabo besebawaphangile.

49

14:49
1 Sam. 31:2
1 Khr. 8:33
9:39
Emadvodzana aSawula bekuboJonathani, na-Jishvi,Aphindze atiwe ngekutsi “Ishboshethi” nome “Eshbhali” naMalkhi Shuwa. Libito lendvodzakati lendzala bekunguMerabi, kantsi lena lencane bekunguMikhali. 50Libito lemkakhe bekungu-Ahinowami, indvodzakati ya-Ahimasi. Libito lendvuna yemphi yaSawula bekungu-Abneri, umsa waNeri, kantsi yena Neri bekungumalume waSawula. 51
14:51
1 Sam. 9:1
Uyise waSawula, Khishi, kanye neyise wa-Abneri, Neri, bekungemadvodzana a-Abiyeli.

52Kuwo onkhe emalanga ekuphila kwaSawula ema-Israyeli abelwa timphi letesabekako nemaFilisti. Sawula abetsi nakabona indvodza lenemandla nome lenesibindzi, ayitsatse ayifake ebutfweni lakhe.