Siswati 1996 (SWA96)
12

Emavi aSamuweli ekuvalelisa

121

12:1
1 Sam. 8:7,22
Samuweli wakhuluma esiveni sonkhe sema-Israyeli, watsi: “Ngikulalele konkhe lenikukhulumile kimi, ngase nginibekela inkhosi letanibusa. 2Manje-ke seninenkhosi lengumholi wenu. Mine-ke sengimdzala, futsi sengimphunga, emadvodzana ami nankha embikwenu. Bengingumholi wenu kusukela ebusheni bami kuze kube ngulamuhla. 3
12:3
Imis. 20:33
Manje ngime lapha, fakazani ngebubi bami lapha embikwaSimakadze nakulogcotjiwe wakhe. Ngubani lengake ngadla inkhabi yakhe? Ngubani lengake ngadla imbongolo yakhe? Ngubani lengake ngamdlelela? Ngubani lengake ngamcindzetela? Tabani tandla lengake ngemukela kuto umdizo kuze ngivale emehlo ami? Nakukhona lengake ngakwenta kwaloku, ngifuna kukulungisa.”

4Bantfu bamphendvula batsi: “Awuzange sewusidlelele, futsi awuzange sewusicindzetele. Kute namunye umuntfu lowake wemukela kuye umdizo esandleni sakhe.”

5Samuweli wakhuluma kubo, watsi: “Simakadze ngufakazi lomelene nani, kantsi nalogcotjiwe wakhe ungufakazi lamuhla nje kutsi anikatfoli cala etandleni tami.”

Nabo batsi: “Ungufakazi.”

6Samuweli wase ukhuluma kubantfu, utsi: “NguSimakadze lowabeka boMosi na-Aroni, wakhipha boyihlomkhulu eveni laseGibhithe. 7Nyalo-ke manini lapha, ngobe ngitawubeka embikwenu tizatfu lapha embikwaSimakadze ngato tonkhe tintfo letinhle letentiwe nguSimakadze kini naboyihlomkhulu.

8

12:8
Gen. 46:6
Eks. 2:23
3:9
4:14
Josh. 24:5
“Watsi kube Jakobe efike eGibhithe, boyihlomkhulu bakhala kuSimakadze bacela lusito; Simakadze watfumela boMosi na-Aroni labangubona bakhuphula boyihlomkhulu, babakhipha eGibhithe, babahola, babaletsa kulendzawo.

9

12:9
Khu. 3:12
4:1
10:6
13:1
Hla. 44:12
“Kodvwa bamkhohlwa Simakadze Nkulunkulu wabo; ngako wabaniketela esandleni saSisera, indvuna yemphi yaseHasori, nasesandleni semaFilisti, nasenkhosini yemaMowabi leyalwa nabo. 10
12:10
Khu. 10:10
Bakhala kuSimakadze batsi: ‘Sonile; simkhohliwe Simakadze, sakhonta boBhali nabo-Ashtarothe. Kodvwa manje sicela usikhulule esandleni setitsa tetfu, sesitawukhonta wena.’ 11
12:11
Khu. 6:11
11:1
1 Sam. 7:5,7
Ngako Simakadze watfumela boJerubhali;“Jerubhali” lophindze abitwe ngekutsi “Gideyoni” naBharaki,“Bharaki” ngesiHebheru “Bedani” naJefta, naSamuweli,“Samuweli” lelinye lihumusho lekucala litsi “Samsoni” wanikhulula esandleni setitsa tenu, ndzawo tonkhana, naze nahlala kahle nivikelekile.

12

12:12
1 Sam. 8:5,19
“Kodvwa nine nitsite kube nibone kutsi Nahashi, inkhosi yema-Amoni, uyanisukela, nase nitsi kimi: ‘Hhayi; tsine sesifuna inkhosi letawubusa etikwetfu.’ Kodvwa noko Simakadze Nkulunkulu wenu abeyinkhosi yenu. 13
12:13
1 Sam. 10:19
Manje-ke nayi inkhosi yenu lenitikhetsele yona, lena lenaniyifuna. Bukani-ke, Simakadze sewubeke inkhosi etikwenu. 14Kuyawuba kuhle kini, naniyakumesaba Simakadze, nimkhonte yena, nimlalele, ningamelani nemiyalo yakhe, nangabe nine kanye nenkhosi yenu lebusa etikwenu niyawulandzela Simakadze Nkulunkulu wenu. 15Kodvwa naningamlaleli Simakadze, nimelana nanemiyalo yakhe, sandla sakhe siyakumelana nani, njengobe semelana naboyihlomkhulu.

16“Manje-ke manini nithulise, nibuke loku lokukhulu lokutakwentiwa nguSimakadze lapha embikwemehlo enu! 17

12:17
1 Sam. 8:6
Akusiso sikhatsi sekuvuna kolo yini nyalo? Ngitawubita Simakadze atfumele kudvuma nemvula. Nitawube seniyabona-ke kutsi nenta intfo lembi kangakanani emehlweni aSimakadze ngalokutsi niticelele inkhosi.”

18Samuweli wabita Simakadze ngalona lelo langa; Simakadze watfumela kudvuma nemvula. Sonkhe sive sema simangele ngaSimakadze nangaSamuweli.

19Bonkhe bantfu bakhuluma kuSamuweli, batsi: “Thandaza kuSimakadze Nkulunkulu wakho, uthandazele tinceku takho singete safa, ngobe sesengete kuto tonkhe letono tetfu lesinye sono ngekutsi siticelele inkhosi.”

20

12:20
Dut. 6:5
Samuweli wabaphendvula watsi: “Ningesabi, nente bonkhe lobubi, kodvwa noko ningasaphambuki kuSimakadze, khontani Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yenu. 21
12:21
Isa. 44:9
Ningagucukeli etithicweni letingenamsebenti. Tingeke tinisite ngalutfo, tingeke tinisite nekunisita nato, ngobe atinamsebenti walutfo. 22
12:22
Hla. 100:3
Ngenca yelibito lakhe lelikhulu Simakadze angeke asilahle sive sakhe, ngobe kwaba kuhle kuye Simakadze kutsi anente nibe bakhe. 23Kodvwa mine akube khashane nami kutsi ngingona kuSimakadze ngekutsi ngingete nganikhulekela. Ngitanifundzisa indlela lenguyonayona nalelungile. 24Kodvwa nine cinisekani kutsi nesaba Simakadze, nikhonte yena ngekwetsembeka, ngayo yonkhe inhlitiyo yenu. Nikhumbule kutsi tinkhulu kanganani tintfo lanentela tona. 25Kodvwa nanichubeka ekwenteni lokubi, nine kanye nenkhosi yenu, niyawubhubha nonkhe.”