Siswati 1996 (SWA96)
3

Bafati nemadvodza abo

31

3:1
Gen. 3:16
1 Khor. 7:16
14:34
Ef. 5:22
Khol. 3:18
Thit. 2:5
Ngalokufananako-ke, nani bafati, tfobelani emadvodza enu, kuze kutsi nakukhona emadvodza langalikholwa livi, nawo azuzeke ngaphandle kwenkhulumo, azuzwe yintfobeko yebafati bawo, 2
3:2
1 Phet. 2:12
nakabona similo senu lesimsulwa lesinekwesaba Nkulunkulu. 3
3:3
Isa. 3:16
1 Thim. 2:9
Kuhloba kwenu kungabi kwekubukisa ngemichino, nangekugaba, nangekufaka imihlobohlobo yegolide, nome-ke ngekugcoka. 4
3:4
Rom. 2:29
7:22
2 Khor. 4:16
Kodvwa akube kuhloba kwemuntfu longekhatsi, lohloba ngalokungabhubhi kwemoya lomnene nalonekuthula, lokuligugu lelimcoka emehlweni aNkulunkulu. 5Babetihlobisa kanjalo-ke bafati bakadzeni labangcwele lababetsembela kuNkulunkulu, babewatfobela emadvodza abo. 6
3:6
Gen. 18:12
Abenta njalo-ke naSara, ahlonipha Abrahama, ambita ngekutsi “yinkhosi” yakhe, lese naba bakhe nanenta lokulungile, ningesatjiswa lutfo.

7

3:7
1 Khor. 7:3,5
Ef. 5:25
Khol. 3:19
1 Thes. 4:4
Ngalokufananako nani, madvodza, hlalisanani kahle nebafati benu, nati kutsi umuntfu lomsikati unjengesitja lesibutsakatsaka; nibahloniphe, ngobe batindlalifa temusa wekuphila kanye nani; loku nikwente, khona ingetiwuvimbeleka imithandazo yenu.

Kuhlupheka ngekwenta lokuhle

8

3:8
Luk. 6:36
Rom. 12:16
Ef. 4:32
Kwekugcina-ke, hawukelanani, nibe munye nonkhe, nitsandzane ngebuzalwane, nibe nebubele nekutfobeka. 9
3:9
Lev. 19:18
Taga 20:22
Mat. 5:38,44
1 Thes. 5:15
Ningaphindziseli lokubi ngalokubi, nome inhlamba ngenhlamba; kodvwa esikhundleni saloko busisani, ngobe nabitelwa loko kutsi nidle lifa lekubusiswa. 10
3:10-12
Hla. 34:12-16
Jak. 1:26
Ngobe umBhalo utsi:

“Lowo lotsandza kuphila

nekubona emalanga lamahle,

akabambe lulwimi lwakhe kulokubi,

nemlomo wakhe

ekukhulumeni inkhohliso.

11

3:11
Isa. 1:16
Heb. 12:14
3 Joh. 11
Akakhweshe kulokubi

ente lokulungile;

akajonge kuthula

ngemandla akhe onkhe.

12Ngobe emehlo eNkhosi

ayababona labalungile,

netindlebe teNkhosi

tiyayiva imithandazo yabo.

Kodvwa iNkhosi iyemelana nalabo

labenta lokubi.”

13Pho, ngubani longahle anilimate nangabe ninenshisekelo yekwenta lokulungile? 14

3:14
Isa. 8:12-13
51:12
Jer. 1:8
Mat. 5:10
1 Phet. 2:19,20
Kepha nangabe nihlushwa ngenca yekwenta lokulungile, nibusisiwe. Ningesabi muntfu, ningakhatsateki. 15
3:15
Hla. 119:46
Taga 15:28
Imis. 4:8
1 Phet. 1:13
Kepha mngcweliseni Khristu abe yiNkhosi etinhlitiyweni tenu, nimhloniphe, nihlale nilungele kubaphendvula bonkhe labanibuta ngelitsemba lelikini. 16
3:16
Mat. 5:44
Thit. 2:8
1 Phet. 2:12
Loku nikwente ngebumnene nangekuhlonipha, nibe nanembeza lomsulwa, kuze kutsi kuloko labanihleba ngako bajabhiswe labo labetfuka kuhamba kwenu lokuhle kuKhristu. 17Ngobe kuncono kuhlupheka ngekwenta lokuhle, nakuyintsandvo yaNkulunkulu, kunekuhlupheka ngekwenta lokubi.

18

3:18
Rom. 1:4
8:11
2 Khor. 13:4
Ef. 2:18
Heb. 9:28
Khristu wafela tono tetfu, kwaba kanye, kwenela. Yena lolungile wafela labangakalungi, kuze animikise kuNkulunkulu. Wabulawa ngekwemtimba, kepha wavuswa ngaMoya waNkulunkulu. 19
3:19
1 Phet. 4:6
Wahamba ngaye loMoya wayawushumayela imiphefumulo yalabasekuboshweni. 20
3:20
Gen. 6:1 – 7:24;
Labo-ke ngulabo lekwatsi endvulo bala kulalela Nkulunkulu ngesikhatsi Nkulunkulu abalindzele ngekubeketela ngemalanga ekwakhiwa kwemkhumbi waNowa. Bantfu labambalwa, lababesiphohlongo, bangena kulomkhumbi basindza emantini. 21
3:21
Mak. 16:16
Ef. 5:26
Heb. 10:22
1 Thim. 1:5
Thit. 3:5
Emanti wona emele umbhabhatiso. Umbhabhatiso awusiwo wekususa insila yemtimba, kodvwa wekucela nembeza lomsulwa kuNkulunkulu. Lombhabhatiso uyanisindzisa ngekuvuka kwaJesu Khristu ekufeni. 22
3:22
Hla. 110:1
Rom. 8:34
Ef. 1:20-21
Yena sewahamba waya ezulwini, lapho asahleti khona ngesekudla saNkulunkulu; emagunya, nemandla, netingilosi sekwabekwa ngaphansi kwakhe loJesu.

4

Timphilo letintjintjile

41

4:1
Rom. 6:2,7
1 Phet. 2:21,24
Njengobe naKhristu wahlupheka emtimbeni ngenca yenu, nani hlomani ngalowo mcondvo, ngobe umuntfu lowake wahlupheka emtimbeni usuke asacedzile ngesono. 2
4:2
Rom. 12:2
2 Khor. 5:15
Gal. 2:20
1 Thes. 5:10
Thit. 2:12
Ngako ngesikhatsi nisesemhlabeni, ningabe nisaphila ngetinkhanuko talelive, kodvwa ngentsandvo yaNkulunkulu. 3
4:3
Hez. 44:6
Rom. 13:12
1 Khor. 12:2
Gal. 5:19-21
Ef. 2:1
Ngobe lesikhatsi lesendlulile besenele kutsi nente lokutsandvwa ngemahedeni ngekuphila ngemanyala, nangetinkhanuko, nangekudzakwa, nangekumita, nangemsindvo, nangekukhonta tithico lokungakavumeleki. 4
4:4
Imis. 13:45
Ayamangala kutsi anisahambisani ngani nawo kulomsindvo wekutiphatsa kabi, ayanetfuka. 5
4:5
Joh. 5:25
Imis. 10:42
Kepha ayawutiphendvulela kulowo losalungele kwehlulela labaphilako nalabafile. 6
4:6
1 Phet. 3:19
Nguloko lokwabangela kutsi liVangeli lishunyayelwe ngisho nakulabafile, khona batekwehlulelwa njengabo bonkhe bantfu bemhlaba, kuze baphile kuNkulunkulu ngaMoya.

Baphatsi labalungile betipho taNkulunkulu

7

4:7
1 Phet. 1:13
5:8
2 Phet. 3:9
1 Joh. 2:18
Siphetfo sato tonkhe tintfo sesisondzele. Ngako-ke tibambeni, nititsibe khona nitekwati kukhuleka. 8
4:8
Taga 10:12
Joh. 13:34
1 Khor. 13:7
Khol. 3:14
1 Phet. 1:22
Jak. 5:20
Ngetulu kwako konkhe hlalani nitsandzana, ngobe lutsandvo lusibekela tono letinyenti. 9
4:9
Rom. 12:13
1 Thim. 3:2
Nibongenisana kahle emakhaya, ningemani. 10
4:10
Mat. 25:14
Luk. 12:42
Rom. 12:6
1 Khor. 12:4
2 Khor. 8:12
Thit. 1:7
Lowo nalowo lowemukele sipho semusa, akasisebentise ekukhonteni labanye njengenceku lenhle yemusa lomnyenti waNkulunkulu. 11
4:11
Rom. 12:6-7
1 Khor. 10:31
2 Khor. 2:17
Nangabe umuntfu akhuluma, akakhulume ngekwemavi aNkulunkulu; nangabe umuntfu akhonta, akakhonte ngemandla lawanikwa nguNkulunkulu, kuze kutsi kuko konkhe kudvunyiswe Nkulunkulu ngaJesu Khristu, lekukuye bukhosi nemandla phakadze naphakadze. Amen.

Kuhlupheka kwemKhristu

12

4:12
Isa. 48:10
1 Phet. 1:6
Batsandzekako, ningamangaliswa ngulokuvivinywa lokubuhlungu kakhulu lokunikhantingako, kube shangatsi nehlelwa yintfo lengakavami. 13
4:13
Imis. 5:41
Rom. 8:17
Fil. 1:29
3:10
Khol. 1:24
2 Thim. 2:10
Kodvwa tfokotani, ngobe ninesabelo etinhluphekweni taKhristu, kuze kutsi nitfokote kakhulu nakwembulwa bukhosi bakhe. 14
4:14
Hla. 89:50
Joh. 15:21
1 Phet. 3:14
Nibusisiwe nanetfukwa ngenca yelibito laKhristu, ngobe loko kukhombisa kutsi Moya webukhosi, lowaNkulunkulu, unifukamele. 15
4:15
Ef. 4:28
2 Thes. 3:11
1 Phet. 2:20
Kodvwa akubete kini lohlupheka ngobe angumbulali, nome lisela, nome lowenta lokubi, nome lotigaca etindzabeni talabanye bantfu. 16
4:16
Imis. 11:26
Fil. 1:29
Kepha nakukhona lohlupheka ngobe angumKhristu, abobate emahloni, kodvwa akadvumise Nkulunkulu ngenca yalelo bito.

17

4:17
Isa. 10:12
Jer. 49:12
Hez. 9:6
2 Thes. 1:8
Ngobe sesifikile sikhatsi sekwehlulela kutsi kucale kubendlu yaNkulunkulu; kepha nakucala kitsi, pho, siyawuba njani siphetfo salabo labangalaleli liVangeli laNkulunkulu? 18
4:18
Taga 11:31
Luk. 23:31
UmBhalo utsi:

“Nangabe kulukhuni kutsi

kusindziswe lolungile,

kuyawuba njani-ke

kulongamesabi Nkulunkulu nalosoni?”

19
4:19
Hla. 31:5
Luk. 23:46
Imis. 7:59
Ngako-ke labo labahlupheka ngekwentsandvo yaNkulunkulu abachubeke bente lokuhle, babeke imiphefumulo yabo kuMdali lowetsembekile.
5

Kutiphatsa kwebabonisi nalabasha

51

5:1
Luk. 24:48
Imis. 11:30
Rom. 8:17
2 Joh. 1
Semb. 1:9
Ngako ngiyabancenga babonisi labasemkhatsini wenu, njengobe nami ngingumbonisi kanye nabo, ngingufakazi wetinhlupheko taKhristu, nemhlanganyeli ebukhosini lobutakwembulwa, ngitsi: 2
5:2
Joh. 21:15-17
Imis. 20:28
1 Thim. 3:3
Thit. 1:7
Yelusani umhlambi waNkulunkulu leniwuphetse, hhayi ngekucindzetelwa, kodvwa ngenhlitiyo levumako njengobe Nkulunkulu atsandza kutsi nente, hhayi ngekunaka inkhokhelo nje, kodvwa ngenshisekelo yekukhonta. 3
5:3
2 Khor. 1:24
1 Thim. 4:12
Ningatenti emakhosi etikwalabo lenibaphetse, kodvwa nibe tibonelo letinhle emhlambini leniwelusile. 4
5:4
Isa. 40:11
Joh. 10:11
1 Khor. 9:25
2 Thim. 4:8
Heb. 13:20
1 Phet. 1:4
Jak. 1:12
Mhlazana kubonakala uMelusi Lomkhulu, niyakwemukela umchele webukhosi longagugi.

5

5:5
Jobe 22:29
Taga 3:34
Mat. 23:12
Joh. 13:14
Rom. 12:10
Ef. 4:2
5:21
Jak. 4:6
Nani-ke, labasha, batfobeleni babonisi. Nonkhe yembatsani kutfobeka, nitfobelane, ngobe:

“Nkulunkulu umelana nalabatigcabhako,

kodvwa labatfobekile ubapha umusa.”

6
5:6
Jobe 22:29
Mat. 23:12
Luk. 1:52
14:11
18:14
Ngako-ke titfobeni ngephansi kwesandla lesinemandla saNkulunkulu, kuze ateniphakamisa ngesikhatsi lesifanele. 7
5:7
Hla. 37:5
40:17
55:22
Mat. 6:25
Fil. 4:6
Lahlelani kuye konkhe kukhatsateka kwenu, ngobe yena uyanikhatsalela.

8

5:8
Jobe 1:9
Luk. 21:36
22:31
1 Thes. 5:6
Zitsani, nilindze. Sitsa senu, Sathane, siyajangaza emkhatsini wenu njengelibhubesi lelibhodlako, sitfungatsa lesingahle simmite. 9
5:9
Imis. 14:22
Ef. 4:27
Jak. 4:7
Melanani naso nicinile ekukholweni, nati kutsi tona leto tinhlupheko tiyabehlela nebazalwane benu labasemhlabeni wonkhe. 10
5:10
2 Khor. 1:21
1 Thes. 2:12
2 Thes. 3:3
2 Thim. 1:9
Heb. 13:21
1 Phet. 1:6
Emvakwekuhlupheka kwalesikhashana Nkulunkulu wemusa wonkhe, lowanibitela kutsi nihlanganyele naKhristu ebukhosini baphakadze, yena matfupha uyawuniphelelisa, anakhe anicinise, anitintise. 11
5:11
1 Phet. 4:11
Kuye akube ngemandla phakadze naphakadze. Amen.

Imikhontiso yekugcina

12

5:12
Imis. 13:43
15:22,40
1 Thes. 1:1
Nginibhalele lencwajana ngisitwa nguSilasi“Silasi” nguSilvanos ngesiGriki lengimati kutsi ungumzalwane lowetsembekile. Ngiyanikhutsata ngifakaza kutsi konkhe loku ngiwo sibili umusa waNkulunkulu; ngako-ke manini nicine kulowo musa.

13

5:13
Imis. 12:12,25
13:13
15:37-39
2 Thim. 4:11
Khol. 4:10
Flm. 24
Liyanihambisa libandla lelikhetsiwe leliseBhabhulona; naMakho, indvodzana yami, uyanihambisa. 14
5:14
Rom. 16:16
Ef. 6:23
Bingelelanani ngekwangana kwelutsandvo lwebuzalwane.

Kuthula akube kini nonkhe lenikuKhristu.