Siswati 1996 (SWA96)
4

Timphilo letintjintjile

41

4:1
Rom. 6:2,7
1 Phet. 2:21,24
Njengobe naKhristu wahlupheka emtimbeni ngenca yenu, nani hlomani ngalowo mcondvo, ngobe umuntfu lowake wahlupheka emtimbeni usuke asacedzile ngesono. 2
4:2
Rom. 12:2
2 Khor. 5:15
Gal. 2:20
1 Thes. 5:10
Thit. 2:12
Ngako ngesikhatsi nisesemhlabeni, ningabe nisaphila ngetinkhanuko talelive, kodvwa ngentsandvo yaNkulunkulu. 3
4:3
Hez. 44:6
Rom. 13:12
1 Khor. 12:2
Gal. 5:19-21
Ef. 2:1
Ngobe lesikhatsi lesendlulile besenele kutsi nente lokutsandvwa ngemahedeni ngekuphila ngemanyala, nangetinkhanuko, nangekudzakwa, nangekumita, nangemsindvo, nangekukhonta tithico lokungakavumeleki. 4
4:4
Imis. 13:45
Ayamangala kutsi anisahambisani ngani nawo kulomsindvo wekutiphatsa kabi, ayanetfuka. 5
4:5
Joh. 5:25
Imis. 10:42
Kepha ayawutiphendvulela kulowo losalungele kwehlulela labaphilako nalabafile. 6
4:6
1 Phet. 3:19
Nguloko lokwabangela kutsi liVangeli lishunyayelwe ngisho nakulabafile, khona batekwehlulelwa njengabo bonkhe bantfu bemhlaba, kuze baphile kuNkulunkulu ngaMoya.

Baphatsi labalungile betipho taNkulunkulu

7

4:7
1 Phet. 1:13
5:8
2 Phet. 3:9
1 Joh. 2:18
Siphetfo sato tonkhe tintfo sesisondzele. Ngako-ke tibambeni, nititsibe khona nitekwati kukhuleka. 8
4:8
Taga 10:12
Joh. 13:34
1 Khor. 13:7
Khol. 3:14
1 Phet. 1:22
Jak. 5:20
Ngetulu kwako konkhe hlalani nitsandzana, ngobe lutsandvo lusibekela tono letinyenti. 9
4:9
Rom. 12:13
1 Thim. 3:2
Nibongenisana kahle emakhaya, ningemani. 10
4:10
Mat. 25:14
Luk. 12:42
Rom. 12:6
1 Khor. 12:4
2 Khor. 8:12
Thit. 1:7
Lowo nalowo lowemukele sipho semusa, akasisebentise ekukhonteni labanye njengenceku lenhle yemusa lomnyenti waNkulunkulu. 11
4:11
Rom. 12:6-7
1 Khor. 10:31
2 Khor. 2:17
Nangabe umuntfu akhuluma, akakhulume ngekwemavi aNkulunkulu; nangabe umuntfu akhonta, akakhonte ngemandla lawanikwa nguNkulunkulu, kuze kutsi kuko konkhe kudvunyiswe Nkulunkulu ngaJesu Khristu, lekukuye bukhosi nemandla phakadze naphakadze. Amen.

Kuhlupheka kwemKhristu

12

4:12
Isa. 48:10
1 Phet. 1:6
Batsandzekako, ningamangaliswa ngulokuvivinywa lokubuhlungu kakhulu lokunikhantingako, kube shangatsi nehlelwa yintfo lengakavami. 13
4:13
Imis. 5:41
Rom. 8:17
Fil. 1:29
3:10
Khol. 1:24
2 Thim. 2:10
Kodvwa tfokotani, ngobe ninesabelo etinhluphekweni taKhristu, kuze kutsi nitfokote kakhulu nakwembulwa bukhosi bakhe. 14
4:14
Hla. 89:50
Joh. 15:21
1 Phet. 3:14
Nibusisiwe nanetfukwa ngenca yelibito laKhristu, ngobe loko kukhombisa kutsi Moya webukhosi, lowaNkulunkulu, unifukamele. 15
4:15
Ef. 4:28
2 Thes. 3:11
1 Phet. 2:20
Kodvwa akubete kini lohlupheka ngobe angumbulali, nome lisela, nome lowenta lokubi, nome lotigaca etindzabeni talabanye bantfu. 16
4:16
Imis. 11:26
Fil. 1:29
Kepha nakukhona lohlupheka ngobe angumKhristu, abobate emahloni, kodvwa akadvumise Nkulunkulu ngenca yalelo bito.

17

4:17
Isa. 10:12
Jer. 49:12
Hez. 9:6
2 Thes. 1:8
Ngobe sesifikile sikhatsi sekwehlulela kutsi kucale kubendlu yaNkulunkulu; kepha nakucala kitsi, pho, siyawuba njani siphetfo salabo labangalaleli liVangeli laNkulunkulu? 18
4:18
Taga 11:31
Luk. 23:31
UmBhalo utsi:

“Nangabe kulukhuni kutsi

kusindziswe lolungile,

kuyawuba njani-ke

kulongamesabi Nkulunkulu nalosoni?”

19
4:19
Hla. 31:5
Luk. 23:46
Imis. 7:59
Ngako-ke labo labahlupheka ngekwentsandvo yaNkulunkulu abachubeke bente lokuhle, babeke imiphefumulo yabo kuMdali lowetsembekile.