Siswati 1996 (SWA96)
2

Litje leliphilako nesive lesingcwele

21

2:1
2 Khor. 12:20
Ef. 4:22,25
Khol. 3:8
Heb. 12:1
Jak. 1:21
Ngako lahlani bonkhe bubi, nebucili bonkhe, nekutentisa, nemona, nako konkhe kuhleba. 2
2:2
Mat. 18:3
Njengebantfwana labasandza kutalwa, langatelelani lubisi lwaMoya loluhlantekile nalolungakabhicwa nalutfo, lolulivi laNkulunkulu, lenitawutsi ngekulunatsa nikhule, nize nisindziswe. 3
2:3
Hla. 34:8
Nani senitibonele ngekwenu kutsi iNkhosi inemusa, njengobe kusho umBhalo.

4

2:4
Hla. 118:22
Ef. 2:20
Sondzelani eNkhosini, ngobe yona ilitje leliphilile lelaliwa bantfu, batsi alinamsebenti, kepha lakhetfwa nguNkulunkulu njengelitje leliligugu. 5
2:5
Isa. 61:6
Mal. 1:11
Heb. 3:6
Nani-ke wotani kuyo, nibe ngematje laphilile, nakhiwe nibe yindlu yaMoya, khona-ke niyawuba baphristi labangcwele bekunikela imihlatjelo yaMoya, leyemukelekako kuNkulunkulu ngaJesu Khristu. 6
2:6
Isa. 28:16
Ngobe umBhalo utsi:

“Ase nibuke, ngibeka eSiyoni

litje lekusimisa indlu, lelikhetsiwe,

naleliligugu.

Lowo lokholwa kulo,

angeke ajabhiswe.”

7
2:7
Hla. 118:22
Mat. 21:42
Ngako-ke kini lenikholwako liligugu; kodvwa kulabo labangakholwa umBhalo utsi:

“Lelitje lelaliwa bakhi

seligucuke laba litje lekusimisa indlu.”

8
2:8
Isa. 8:14-15
Luk. 2:34
Kulenye indzawo utsi:

“Leli litje leliyawukhuba bantfu,

lidvwala lekubawisa.”

Nembala bayakhutjwa labo labangalilaleli livi; vele bamiselwe kona loko.

9

2:9
Eks. 19:5-6
Dut. 4:20
7:6
14:2
Isa. 9:2
43:20-21
44:1
62:12
63:7
Imis. 26:18
2 Khor. 4:6
Khol. 1:13
Thit. 2:14
Semb. 1:6
Kodvwa nine nibeluhlanga lolukhetsiwe, nibaphristi bebukhosi, sive lesingcwele; nibantfu baNkulunkulu labakhetselwe kumemetela imisebenti lemihle yaNkulunkulu. Nguye lowanibita kutsi niphume ebumnyameni nitewungena ekukhanyeni kwakhe lokumangalisako. 10
2:10
Hos. 1:6,9
2:23
Nine naningesiso sive, kodvwa nyalo senisive saNkulunkulu. Nake naba ngaphandle kwemusa, kepha nyalo seniwemukele.

Philani njengalokufanele tinceku taNkulunkulu

11

2:11
Gen. 23:4
Rom. 13:14
Gal. 5:24
Heb. 11:13
1 Phet. 1:1
Jak. 4:1
Batsandzekako, ngiyanincenga, njengobe nitihambi nalabendlulako kulomhlaba, kutsi nitikhweshele tinkhanuko tenyama letilwa nemphefumulo. 12
2:12
Mat. 5:16
Joh. 18:30
Rom. 12:17
1 Phet. 3:16
Philani imphilo yekulunga emkhatsini wemahedeni, khona kutawutsi nome banihleba ngekutsi nenta lokubi, kodvwa batsi bangabona imisebenti yenu lemihle, badvumise Nkulunkulu ngelilanga lekubuya kwakhe.

13

2:13
Rom. 13:1,4
Thit. 3:1
Tfobelani bonkhe bantfu labasetikhundleni; loko nikwente ngenca yeNkhosi: uMbusi, ngobe mukhulu, 14nome tindvuna, ngobe nato titfunywe nguye kutsi titewujezisa labo labenta lokubi, tibonge labo labenta lokuhle. 15
2:15
Thit. 2:8
1 Phet. 3:17
Ngobe Nkulunkulu ufuna kona loko kutsi nibavale imilomo labo labatilima, ngekutsi nente lokuhle. 16
2:16
Joh. 8:32
Rom. 6:18
1 Khor. 7:22
Gal. 5:1,13
Nitiphatse njengebantfu labakhululekile, kodvwa ningakusebentisi kukhululeka kwenu kube simbonyo salokubi; kodvwa tiphatseni njengetinceku taNkulunkulu. 17
2:17
Taga 24:21
Mat. 22:21
Rom. 12:10
Fil. 2:3
Heb. 13:1
Hloniphani bonkhe bantfu, nitsandze bazalwane, nesabe Nkulunkulu, nihloniphe uMbusi.

Sibonelo sekuhlupheka kwaKhristu

18

2:18
Ef. 6:5
Khol. 3:22
Nine tisebenti, tfobelani baphatsi benu ngako konkhe kwesaba, hhayi labalungile nalabatfobekile kuphela, kodvwa nalabatiklokloklo. 19
2:19
Mat. 5:10
Ngobe Nkulunkulu uyambusisa umuntfu lotsi ngekwesaba Nkulunkulu abeketele, nome ahlushwa ngaphandle kwesono. 20
2:20
1 Phet. 3:14,17
Sikhona yini sibusiso lenifanele kusitfola, nanibeketelela kushaywa, ngobe nente lokubi? Kepha nanibeketelela kuhlushwa, ngobe nente lokuhle, Nkulunkulu utawunibusisa ngako. 21
2:21
Mat. 11:29
Joh. 13:15
Fil. 2:5
Ngobe vele, nabitelwa kona loko; ngobe Khristu naye wanihluphekela, wanishiyela sibonelo sekutsi nimlandzele etinyatselweni takhe. 22
2:22
Isa. 53:9
Mat. 27:23
2 Khor. 5:21
1 Joh. 3:5
UmBhalo utsi ngaye:

“Akazange asasente sono,

nasemlonyeni wakhe akuzange

sekuphume emanga.”

23

2:23
Isa. 53:7
Mat. 27:39
Joh. 8:48
1 Phet. 3:9
Kwatsi etfukwa, wangete waphindzisela ngenhlamba; kwatsi ahlushwa, wangete wasongela. Kodvwa watinikela kuNkulunkulu lowehlulela ngekulunga. 24
2:24
Isa. 53:4,5,12
Rom. 6:2-3
Khristu cobo lwakhe wetfwala tono tetfu emtimbeni wakhe, emtsini, kuze kutsi tsine singabe sisabuswa tono kodvwa siphile ekulungeni. “Niphiliswe ngemivimbo yakhe.” 25
2:25
Hla. 119:176
Isa. 53:6
Hez. 34:5,23
Mat. 9:36
Joh. 10:11
Heb. 13:20
Ngobe beninjengetimvu letedukile; kodvwa manje seniphendvukele kuMelusi neMlondvoloti wemiphefumulo yenu.