Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Imis. 2:8,9
Jak. 1:1
1 Phet. 2:11
Lencwadzi iphuma kuPhetro, umphostoli waJesu Khristu; iya kulabakhetsiwe lababakhoseli labasakatekele ePhontusi, naseGalathiya, naseKhaphadosiya, nase-Asiya, naseBhithiniya. 2
1:2
Eks. 24:8
Luk. 18:7
Imis. 2:23
Rom. 1:5,7
Heb. 12:24
2 Phet. 1:2
Ngekwatinchanti kwakhe Nkulunkulu uYise wanikhetsa ngekuningcwelisa ngaMoya Longcwele, kuze nilalele Jesu Khristu nihlantwe ngengati yakhe. Shangatsi umusa nekuthula kungandziswa kakhulu kini!

Litsemba leliphilako

3

1:3
Joh. 3:3
1 Khor. 15:20
Ef. 1:3
Akabongwe Nkulunkulu, longuYise weNkhosi yetfu Jesu Khristu, lowasitala kabusha ngemusa wakhe lomkhulu, kuze sibe nelitsemba leliphilako ngekuvuswa kwaJesu Khristu kulabafile. 4
1:4
Mat. 6:20
Khol. 1:5,12
2 Thim. 1:12
Ngalo lelitsemba sinelifa lelingapheli, lelingenasici, nalelingaphuphi, lenilondvolotelwe lona ezulwini. 5
1:5
Joh. 10:28
Rom. 5:2
1 Khor. 2:5
Khol. 3:4
Nkulunkulu uyawunigcina ngemandla akhe, njengobe nimetsemba, kube kusindziswa lokutakwembulwa ngesikhatsi sekugcina.

6

1:6
Rom. 8:18
2 Khor. 4:17
Heb. 12:11
1 Phet. 5:10
Jak. 1:2
Ngaloko-ke niyajabula, nome kwanyalo nisadzatjukiswa tilingo letitinhlobonhlobo. 7
1:7
Taga 17:3
Isa. 48:10
Mal. 3:2
1 Khor. 3:13
1 Phet. 4:12
Injongo yaletilingo kutsi kukholwa kwenu kuvivinywe, kuze kubonakale bungiko bako. Ngisho negolide lebhubhako ihlolisiswa ngemlilo bungiyo bayo, kanjalo-ke nekukholwa kwenu lokuligugu kunegolide kufanele kutsi kuvivinywe bungiko bako. Khona-ke niyawutfola kubongwa, nebukhosi, neludvumo ekwembulweni kwaJesu Khristu. 8
1:8
Joh. 16:22
17:20
20:29
2 Khor. 5:7
Heb. 11:1,27
Niyamtsandza, nome ningazange senimbone; niyakholwa kuye nome ningakamboni, futsi nitfokota ngenjabulo lengenawuchazeka ngemavi emlomo, 9ngobe nemukela kusindziswa kwemiphefumulo yenu lokungumphumela wekukholwa kwenu.

10

1:10
Mat. 13:17
Rom. 1:2
Ngiyo lensindziso lababeyifuna baphrofethi, baphenyisisa ngayo. Babephrofetha ngemusa lebenitawuphiwa wona. 11
1:11
Isa. 53:3
Luk. 24:26
Joh. 12:41
Fil. 2:7
Heb. 12:2
Moya waKhristu abesavele asebenta kubo abakhombisa tinhlupheko lebetitakwehlela Khristu; waphindze wabakhombisa nebukhosi lobebutawulandzela leto tinhlupheko. Babehlolisisa kutsi kuyakwenteka nini loko, nekutsi kuyakwenteka kanjani. 12
1:12
Dan. 12:4,9,13
Luk. 2:13
Ef. 3:8
Heb. 11:39
Bona bembulelwa kutsi tiphrofetho tabo tatingakacondzani nabo, taticondzene nani, njengobe babekhuluma ngaloko nani lese nikuve ngalabo labanishumayela liVangeli ngaMoya Longcwele lophuma ezulwini. Ngisho netingilosi tiyafisa kutibona letintfo.

Lubito lwekuhamba ngebungcwele

13

1:13
Luk. 12:35
Rom. 13:13
Ef. 6:14
1 Thes. 5:6
Ngaloko-ke bophani tinkhalo tengcondvo yenu, nititsibe, netsembe ngalokuphelele umusa lenitakwabelwa wona ekwembulweni kwaJesu Khristu. 14
1:14
Imis. 17:30
Rom. 12:2
Ef. 4:18
Lalelani Nkulunkulu njengebantfwana bakhe, ningabuswa tinkhanuko tenu letatinibusa nisengakati lutfo ngekukholwa nguJesu Khristu. 15
1:15
Mat. 5:48
1 Thes. 4:7
Ngako-ke, njengobe lowo lonibitile angcwele, nani-ke banini ngcwele kuko konkhe kuhamba kwenu. 16
1:16
Lev. 11:44-45
19:2
UmBhalo utsi: “Banini ngcwele, ngobe nami ngingcwele.”

17

1:17
Dut. 10:17
Rom. 2:11
Fil. 2:12
Heb. 11:13
1 Phet. 3:15
Nanimbita ngekutsi nguBabe, lowo lowehlulela ngaphandle kwekukhetsa buso bemuntfu, ehlulele ngekwemisebenti yemuntfu, hambani ngekwesaba kulesikhatsi nisetihambi kulomhlaba. 18
1:18
Isa. 52:3
Hez. 20:18
Rom. 8:21
1 Phet. 4:3
Nati kutsi nahlengwa ngani ekuhambeni kwenu lokwakulite, lenakunikwa bokhokho. Anihlengwanga ngetintfo letigugako njengesiliva negolide; 19
1:19
Joh. 1:29
Imis. 20:28
1 Khor. 5:7
6:20
Heb. 9:12,14
Semb. 5:9
kodvwa nahlengwa ngengati leligugu yeliWundlu lelinguKhristu, lelingenacala nalelingenasici. 20
1:20
Rom. 16:25
Gal. 4:4
Ef. 1:9
Heb. 1:2
Yena watinchanti, live lisengakasekelwa, kodvwa wabonakaliswa kuletikhatsi tekugcina ngenca yenu. 21
1:21
Imis. 2:24
Rom. 6:4
Fil. 2:9
Heb. 2:9
Ngaye loKhristu nakholwa kuNkulunkulu, lowamvusa kulabafile, wamnika bukhosi, kuze kutsi nibheke kuNkulunkulu ngelitsemba nangekukholwa.

22

1:22
Rom. 12:10
Ef. 4:3
1 Thim. 1:5
Heb. 13:1
1 Phet. 2:17
1 Joh. 5:1
Njengobe senihlambulule imiphefumulo yenu ngekulalela liciniso ngaMoya kuze nitsandze bazalwane benu ngelutsandvo lolute kutentisa, tsandzanani ngenhlitiyo lephelele. 23
1:23
Luk. 8:11
Joh. 1:13
1 Khor. 4:15
Jak. 1:18
Phela senitelwe kabusha ngelivi laNkulunkulu lelingabhubhi, kodvwa leliphila phakadze naphakadze. 24
1:24-25
Hla. 102:11
103:15
Isa. 40:6-8
Jak. 1:10
Ngobe umBhalo utsi:

“Wonkhe umuntfu ufanana netjani;

nebukhosi bakhe bunjengembali yesiganga;

tjani buyabuna,

nembali yabo iyahhohloka.

25

1:25
Mat. 5:18
24:35
Imis. 10:36,37
Kodvwa livi leNkhosi limile,

kuyawudzimate kube phakadze.”

Lelivi ngilo lelo lelashunyayelwa kini.