Siswati 1996 (SWA96)
6

Kwakhiwa kwelithempeli

(2 Khr. 3:1-14)

61

6:1
2 Khr. 3:1
Emnyakeni wema-480 kusukela ema-Israyeli aphuma eGibithe, lekwakungumnyaka wesine inkhosi Solomoni yatsatsa sihlalo sebukhosi, ngenyanga yesibili lenguZivu, Solomoni wacala kwakha lithempeli laSimakadze.

2Lithempeli Solomoni, inkhosi, lalakhela Simakadze lalingemamitha labengaba ngema-27 budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti, nemamitha labengaba li-13 nesigamu kuphakama. 3Umhubhe lokwakungenwa ngawo wawungemamitha labengaba mane nesigamu budze, ube ngemamitha labengaba yimfica bubanti, bubanti bawo babungangebelithempeli. 4Wenta timbobo letatinciphe ngephandle tilihele etulu ethempelini. 5Elubondzeni lwendlu lenkhulu lengekhatsi kanye nakulolo lwendzawo lengcwelengcwele lengekhatsi wakha sitezi lesasitungelete lithempeli, lapho bekunaletinye tindlu tasemaceleni ayo. 6Siyilo sendlu lengaphansi sasingemamitha labengaba mabili nesigamu bubanti, bese kutsi salesisekhatsi sibe ngemamitha labengaba matsatfu bubanti, kantsi salengetulu kwato tonkhe sasingemamitha labengaba matsatfu nesigamu bubanti. Wenta tibondza taba lula ngenhla kunangentansi, kuze kutsi titewusima etikwalolubondza, ngaphandle kwekutsi tingodvo takhelwe kulo.

7

6:7
1 Khos. 5:17
Ematje ekwakha lithempeli abelungiswa acotwe khona lena entsabeni, ngako akuzange kube khona umsindvo lowawungabangwa tandvo, nemashizolo nome nguluphi-ke luhlobo lwelithulusi lensimbi lapho lithempeli lalakhiwa khona.

8Umnyango lowawungena kulesiyilo lesasingephansiNgesiHebheru “lesasisemkhatsini” wawungaseningizimu yelithempeli; bekunetitebhisi letatenyuka tingene endlini lesemkhatsini, tendlule lapho tingene endlini yesitsatfu lengetulu kwato tonkhe. 9Walakha kanjalo-ke lithempeli, waze walicedza, walifulela ngetingodvo kanye nangemapulango emsedari. 10Emaceleni kutungeleta lelithempeli wakha emakamelo. Lilinye lalamakamelo lalingemamitha labengaba mabili nesigamu kuphakama, abehlanganiswe ngetingodvo temisedari kulelithempeli.

11Livi laSimakadze lefika kuSolomoni, latsi: 12

6:12
2 Sam. 7:12
1 Khos. 2:4
9:4
“Mayelana nalelithempeli lolakhako, nangabe ulandzela timiso tami, wente nemitsetfo yami, uyigcine yonkhe imiyalo yami, uyilandzele, ngiyawusigcwalisa ngawe leso setsembiso lengasinika Davide, uyihlo. 13
6:13
Eks. 29:45
Lev. 26:11
Ngiyawuhlala emkhatsini wema-Israyeli ngingasishiyi sive sami ema-Israyeli.”

14Solomoni walakha kanjalo nje lithempeli walicedza.

Sakhiwo sangekhatsi kwelithempeli

(2 Khr. 3:8-14)

15Lubondza lwangekhatsi walwakha walwembesa lonkhe ngemapulango emsedari, kusukela phansi esiyilweni kuze kuyewufika etulu eluphahleni kusilingi, siyilo sembeswa ngemapulango esipheshula. 16Likamelo lelisekhatsi, lekuyindzawo lengcwelengcwele, walakha ngemapulango emsedari endzaweni lengasemuva ethempelini, laba ngemamitha labengaba yimfica, kusuka phansi esiyilweni kuye etulu kusilingi. 17Likamelo lelikhulu lelalisembikwendzawo lengcwelengcwele walakha laba ngemamitha labengaba li-18 budze. 18Lingekhatsi lelithempeli lalakhiwe ngemsedari leyayibatwe yafanana nemaselwa netimbali. Konkhe kwakungumsedari, kungabonakali nalinye litje.

19Lingekhatsi lelingemuva ethempelini walenta indzawo lengcwelengcwele, lapho bekutawubekwa khona libhokisi lesivumelwane saSimakadze. 20Lendzawo yayingemamitha labengaba yimfica budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti, nemamitha labengaba yimfica kuphakama. Lonkhe lingekhatsi walembesa ngegolide lecengekile. Lilati nalo walembesa ngemsedari yonkhe indzawo.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali 21Lingekhatsi lelithempeli Solomoni walembesa ngegolide lecengekile, wavundlisa tinketane tegolide emnyango wendzawo lengcwelengcwele, kantsi nayo futsi yayembeswe ngegolide. 22Ngako lonkhe lingekhatsi lelithempeli walembesa ngegolide, nelilati lelalisendzaweni lengcwelengcwele nalo lembeswa ngegolide.

23

6:23
Eks. 25:18
37:7
Ekhatsi endzaweni lengcwelengcwele wakha emakherubhi lamabili ngelugodvo lwemncumo, lilinye laba ngemamitha labengaba mane nesigamu kuphakama. 24Luphiko lulunye lwelikherubhi lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, nalolu lolunye lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, bese kuba ngemamitha labengaba mane nesigamu kusuka ekugcineni kwaloluphiko lolungala, kuye ekugcineni kwaloluphiko lolungale. 25Likherubhi lesibili nalo lalingemamitha labengaba mane nesigamu, ngobe omabili lamakherubhi abefanana ngebukhulu nangebubanti. 26Kuphakama kwalelo nalelo kherubhi bekungemamitha labengaba mane nesigamu. 27Lamakherubhi Solomoni wawemisa ekhatsi nendzawo lengcwelengcwele, emaphiko awo avulekile. Luphiko lwalelinye likherubhi lwatsintsa lubondza ngala, kanjalo nelwaleli lelinye lwatsintsa lubondza lolungale, kwatsi leti letinye timphiko tawo tatsintsana ekhatsi nendzawo lengcwelengcwele. 28Lamakherubhi wawembesa ngegolide.

29Kulo lonkhe lolubondza lwelithempeli, emakamelweni langekhatsi nalangephandle wabata emakherubhi, netihlahla temasundvu kanye netimbali letichakazile. 30Watembesa ngegolide tiyilo talamakamelo langekhatsi nalangephandle kwelithempeli.

31Ekungeneni kwalendzawo lengcwelengcwele lesekhatsi wakhela sivalo lesitivalo tibili lesasakhiwe ngetingodvo temncumo letatimacalahlanu ngetulu.NgesiHebheru akucondzakali 32Kwatsi kuletivalo letibili temncumo wabata umhlobiso wemakherubhi, netihlahla temasundvu kanye netimbali letichakazile, wembesa lamakherubhi naletihlahla temasundvu ngegolide legcotjiwe. 33Ngalokufananako emnyango longenela endlini lenkhulu kwakufakwe tinsika tesivalo letatakhiwe ngetingodvo temncumo letatimacalamane. 34Wenta tivalo letibili tesipheshula, nguleso naleso sigocotwa ngatibili.NgesiHebheru akucondzakali 35Etikwato wabata umhlobiso wemakherubhi, netihlahla temasundvu, netimbali letichakazile, wase utembesa ngegolide legcotjiwe ngalokulinganako kulomhlobiso.

36Wakha sibuya sangekhatsi lesasinemitsandvo lemitsatfu yematje lalolongiwe, wakha nemtsandvo munye wetingodvo temsedari letatijutjwe kahle.

37Sisekelo selithempeli laSimakadze sabekwa ngemnyaka wesine enyangeni yaZivu. 38Kwatsi emnyakeni welishumi namunye enyangeni yesiphohlongo, lenguBhuli, lithempeli laphela lonkhe, njengobe kwakuhleliwe. Watsatsa iminyaka lesikhombisa kulakha.

7

Kwakhiwa kwesigodlo saSolomoni

71Solomoni kwamtsatsa iminyaka leli-13 kutsi acedze kwakha sigodlo sakhe. 2Wakha indlu lekwakutsiwa Lihlatsi laseLebanoni. Yayingemamitha labengaba ngema-46 budze, nemamitha labengaba ngema-23 bubanti, nemamitha labengaba li-13 nesigamu kuphakama. Yayinetinhlu letintsatfuLetinye tincwadzi tekucala titsi “letine” tetinsika nemishayo yemsedari leyayisetikwato. 3Yayifulelwe ngemsedari ngetulu kwalemishayo leyayisetikwaletinhlu letintsatfu,Letinye tincwadzi tekucala titsi “letine” imishayo leli-15 luhlu lulunye; setitonkhe letinhlu kwaba ngimishayo lengema-45. 4Emafasitelo ayo bekakhiwe etulu, akhiwe ngamatsatfu abukene. 5Onkhe emasango ayo abakhiwe amacalamane; labengembili, nawo akhiwe angamatsatfu abukene.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

6Wakha indlu yetinsika leyayingemamitha labengaba ngema-23 budze, nemamitha labengaba li-13 nesigamu bubanti. Embikwayo bekunemhubhe lowawunetinsika letatimise vulande.“vulande” nome “luphahla”

7Wakha inkhundla yesihlalo sebukhosi, lapho abetakwehlulelela khona emacala, wayimbonya ngemsedari kusukela phansi esiyilweni kuyawufika etulu eluphahleni.

8

7:8
1 Khos. 3:1
9:24
Kwatsi sigodlo sakhe lapho abetawuhlala khona wasakha bucadlwana ngemuva, naso sasifanana nalenkhundla yesihlalo sebukhosi ngekuma kwaso. Solomoni waphindze wakha lesinye sigodlo lesifanana naleso, wasakhela inkhosikati yakhe, uLaFaro.

9Tonkhe letakhiwo kusukela ngephandle kuze kuyewungena ngekhatsi esibuyeni lesikhulu, kusukela esisekelweni kuye engcongwaneni yeluphahla tatakhiwe ngematje elicophelo leliphakeme, ematje lacoshwe ngabolonina nangebunchakidze lobukhulu, ancolwe ngelisaha ngekhatsi nangephandle. 10Tisekelo tato tatendlalwe ngematje lamakhulu elikhetselo, lamanye angemamitha labengaba mane nesigamu, lamanye angemamitha labengaba matsatfu nesigamu budze. 11Etulu kwakungematje elicophelo leliphakeme, ancolwe ngabolonina; kwakunemishayo yemisedari. 12Sibuya lesikhulu sasitungeletwe lubondza lolwalunemitsandvo lemitsatfu yematje lalolongiwe kanye nemtsandvo munye wetingodvo temsedari letijutjwe kahle, njengeyesibuya sangekhatsi ethempelini laSimakadze nemhubhe walo.

Umsebenti waHuramu

13

7:13
2 Khr. 2:13
Solomoni watfumela eThire kutsi kulandvwe khona Huramu,“Huramu” nome “Hiramu” 14
7:14
Eks. 31:3
labetalwa ngulomunye umfelokati wesive sakaNaftali; uyise bekuyindvodza yaseThire, ingcweti kutelitfusi. Huramu-ke abenelikhono futsi anelwati lolubanti kuto tonkhe tekubumba ngelitfusi. Weta kaSolomoni inkhosi, wafike wenta yonkhe imisebenti labetfunywe kutsi ayente.

Tinsika letimbili telitfusi

(2 Khr. 3:15-17)

15

7:15
2 Khos. 25:17
2 Khr. 3:15
Jer. 52:21
Wagcumeka tinsika letimbili telitfusi, iyinye yayingemamitha labengaba siphohlongo budze, nemamitha labengaba sihlanu nesigamu bucinsi bayo ngentsambo yekulinganisa. 16Wase wakha netingcongwane letimbili taletinsika telitfusi, watibeka etikwetinhloko taletinsika; iyinye ingcongwane yayingemamitha labengaba mabili nesigamu kuphakama. 17Wenta siviliya setinketane letincane letephotselwe kahle titsandzelwe kuletingcongwane taletinsika, ingcongwane yinye inaletisikhombisa. 18Wakha nemahananandza, aba tinhlu letimbili letitungelete siviliya ngasinye ahlobisa letingcongwane letisetinhloko taletinsika. Watentela njalo tonkhe letinsika.

19Letingcongwane letatisetinhloko taletinsika temhubhe tatibukeka njengetimbali tesiganga ngesimo, tatingemamitha labengaba mabili kuphakama. 20Kuto totimbili letingcongwane taletinsika, ngetulu kwencenye leyayisasitja, eceleni kwaletiviliya bekunemahananadza langema-200 latinhlu letitungeletile. 21Wembela tinsika ekungeneni kwemhubhe welithempeli. Kwatsi insika lengaseningizimu wayetsa libito watsi yiJakhini,“Jakhini” kungasho kutsi “uyasungula” lena lengasenyakatfo watsi yiBowazi.“Bowazi” kungasho kutsi “kuye kunemandla” 22Letingcongwane ngesimo sekubukeka kwato tatinjengetimbali tesiganga. Waphela kanjalo-ke umsebenti wekumiswa kwetinsika.

Libhavu lelitfusi

(2 Khr. 4:2-5)

23

7:23
2 Khr. 4:2
Jer. 52:20
Huramu wakha libhavu ngelitfusi lelalincibilikisiwe, laba yindingilizi lengemamitha labengaba mane nesigamu bubanti, nemamitha labengaba mabili nesigamu kuphakama. Kwakuyintsambo lengemamitha labengaba li-13 nesigamu nalitungeletiswa. 24Ngephansi kwalomngcengcema walo belitungeletwe tigubhu temaselwa, tilishumi ebangeni lelingaba sigamu selimitha. Letigubhu tatentiwe tinhlu letimbili elucetwini lulunye lwalelibhavu lelitfusi.

25Lelibhavu lalisime etikwetinkunzi telitfusi letili-12: tintsatfu tato tibheke ngasenyakatfo, tintsatfu tibheke ngasenshonalanga, tintsatfu tibheke ngasemphumalanga, tintsatfu tibheke ngaseningizimu. Lelibhavu lalitinte etikwetibunu taletinkunzi, lingemuva lato lalibheke ekhatsi nendzawo. 26Lalingangemphama yesandla bucinsi balo, umngcengcema walo wawunjengewenkomishi, nanjengembali lechakazile. Lalingetfwala emalitha labengaba ti-40 000.

Tincodlana telitfusi

27

7:27
2 Khr. 4:14
Huramu wakha netincodlana telitfusi letatilishumi, iyinye yayingemamitha labengaba mabili budze, nemamitha labengaba mabili bubanti, nelimitha linye nesigamu kuphakama. 28Tatakhiwe ngemaphanela elitfusi latikwele emkhatsini wemafulemu. 29Kulamaphanela elitfusi bekunemabhubesi netinkunzi kanye nemakherubhi, kwakwentiwe njalo-ke nakulamafulemu latinsika. Ngetulu nangaphansi kwalamabhubesi netinkunzi, bekulenga imihlobiso legcotjiwe yetimbali. 30Nguleyo naleyo ncodlana yayinemasondvo lamane nema-asi elitfusi; iyinye yayinemgezelo lowawusime ngetisimiso letimbili ngala nangale,SiHebheru asicondzakali kulelivesi letisimiso tatihlotjiswe ngetimbali. 31Lingekhatsi lalencodlana lalisiyingiliti. Lalingacishe libe sigamu selimitha kuphakama. Laliyindingilizi, ekugcineni kwalo lalingacishe libe yimitha bubanti. Emlonyeni walo bekunemihlobiso lefacatiwe. Lamaphanela aletincodlana abesikwele, angesiyo indingilizi. 32Lamasondvo lamane abengaphansi kwalamaphanela, lama-asi alamasondvo abehlanganiswe naletincodlana. Bubanti belisondvo lilinye bebungaba limitha linye. 33Lamasondvo abakhiwe njengemasondvo encola; ema-asi, nemarimu, netipoko kanye netinkhaba temasondvo, konkhe kwakwakhiwe ngelitfusi lebelincibikilisiwe.

34Iyinye incodlana yayinetibambo letine, sibambo sisinye ekoneni linye, siphumile ekoneni lalencodlana. 35Etulu kwalencodlana kwakunelibhande lelitfusi lelaliyitungeleta, lalingaba yincenye yesine yelimitha kuphakama. Lelibhande lalihlanganiswe nguletisimiso nalamaphanela alo kuletincodlana. 36Wahlobisa ngekucopha imifanekiso yemakherubhi, neyemabhubesi, neyetihlahla temasundvu, lapho bekunesikhala khona kuletisimiso nemaphanela, wahlobisa yonkhe indzawo. 37Watakha kanjalo-ke letincodlana letilishumi. Tatibunjwe ngemfolomu yinye, tonkhe tifanana ncamashi ngebukhulu nangesimo.

38

7:38
2 Khr. 4:6
Huramu wase wakha imigezelo lelishumi yelitfusi, umunye wawungetfwala emalitha labengaba ngema-800. Bubanti wawungemamitha labengaba mabili. Umunye umgezelo wawutawufakwa kuyinye yaletincodlana letilishumi. 39
7:39
2 Khr. 4:10
Letisihlanu watibeka ngaseningizimu yelithempeli, letisihlanu watibeka ngasenyakatfo. Wabeka lelibhavu ngaseningizimu, ekoneni lelingaseningizimu nangasemphumalanga yelithempeli.

Luhlu lolufishane lwetintfo tasethempelini

(2 Khr. 4:11 – 5:1)

40

7:40
Eks. 27:3
2 Khr. 4:11
Huramu wakha emabhodo, nemafosholo, netitja tekunyenyeta. Wawucedzela-ke wonkhe umsebenti labewusukele, awentela inkhosi Solomoni ethempelini laSimakadze:

41Kwakutinsika letimbili;

netingcongwane letimbili letatisasitja

letatisetihlokweni taletinsika,

netinhlu letimbili taletiviliya letatihlobise

letingcongwane letatisetihlokweni taletinsika;

42nalamahananandza

labengema-400 aletinhlu letimbili

tetiviliya,

tinhlu letimbili temahananandza tesiviliya sisinye,

tatihlobise letingcongwane letatisasitja letatisetihlokweni taletinsika;

43netincodlana letilishumi

nalemigezelo yato lelishumi;

44nelibhavu, netinkunzi letatili-12

letatingaphansi kwalo;

45nemabhodo, nemafosholo, netitja

tekunyenyeta.

Tonkhe-ke letintfo letentiwa nguHuramu, atakhela inkhosi Solomoni entela lithempeli laSimakadze, tatakhiwe ngelitfusi lelicwebetelako. 46Inkhosi yentelwa tonkhe letintfo ngetimfolomu telibumba etsafeni laseJordane emkhatsini weSukhothi neSarethani. 47Solomoni akazange atikale tonkhe letintfo, ngobe tatitinyenti kakhulu; sisindvo salelitfusi naso sasingakakalwa.

48

7:48
2 Khr. 4:19
Solomoni wabuye wenta tonkhe timphahla letatilapho ethempelini laSimakadze:

lilati legolide; nelitafula legolide,

lapho kwakuhlala khona sinkhwa sebukhona;

49

7:49
2 Khr. 4:7
netintsi tetibane letentiwe ngegolide lecengekile,

letisihlanu ngesancele naletisihlanu ngesekudla

embikwendzawo lengcwelengcwele;

timbali letatakhiwe ngegolide, netibane, netindlawu;

50imigezelo yegolide lecengekile,

netijubantsambo tetibane, netitja tekunyenyeta,

netingwembe, netitja tekushisela imphepho;

nemahhuka etivalo tendlu lesekhatsi,

indzawo lengcwelengcwele,

kanye nemahhuka etivalo

tendlu lenkhulu yelithempeli.

51

7:51
2 Sam. 8:7,11
2 Khr. 5:1
Kwatsi nase kuphele wonkhe umsebenti inkhosi Solomoni labewentele lithempeli laSimakadze, wase ungenisa ngekhatsi tonkhe tintfo letatinikelwe nguyise, Davide. Bekuyisiliva, negolide, nato tonkhe timphahla. Wakubeka konkhe endlini yengcebo ethempelini laSimakadze.

8

Kungeniswa kwelibhokisi lesivumelwane ethempelini

(2 Khr. 5:2 – 6:2)

81

8:1
2 Sam. 5:9
2 Khr. 5:2
Inkhosi Solomoni yase imema tonkhe timphunga tema-Israyeli kutsi tite eJerusalema, nabo bonkhe baholi betive tema-Israyeli, netinhloko tetindlu tema-Israyeli, kutsi tite enkhosini Solomoni tiletse libhokisi lesivumelwane saSimakadze, lisuke eSiyoni, Lidolobha laDavide. 2Onkhe emadvodza aka-Israyeli abutsana kuSolomoni, inkhosi, ngesikhatsi semkhosi wenyanga ya-Ethanimu, inyanga yesikhombisa.

3Tatsi nase tiphelele tonkhe timphunga tema-Israyeli, baphristi base baphakamisa libhokisi lesivumelwane, 4

8:4
Num. 4:15
betfwala lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze kanye nelithende lekuhlangana kanye nato tonkhe tintfo letingcwele takhona. Betetfwelwe baphristi nemaLevi. 5
8:5
2 Sam. 6:13
Inkhosi Solomoni, ikanye naso sonkhe sive sema-Israyeli lesasiyisingatsile babesembikwelibhokisi lesivumelwane benta umhlatjelo wetimvu letinyenti, netinkhomo letinyenti, kangangekutsi tatingeke tikhoneke kubalwa nekubhalwa phansi.

6

8:6
Eks. 26:33
Ngako-ke baphristi balingenisa libhokisi lesivumelwane saSimakadze balibeka endzaweni yalo lengekhatsi kakhulu ethempelini, indzawo lengcwelengcwele, bafike balibeka phansi kwemaphiko alamakherubhi. 7Emakherubhi abelulele timphiko tawo etikwalendzawo yelibhokisi lesivumelwane alisitsa kanye netimboko talo tekuletfwala. 8Letimboko betitindze kangangekutsi tihloko tato tatize tilungute ngephandle tibonakale kulendzawo lengcwele lesembikwendzawo lengcwelengcwele ngekhatsi, kodvwa hhayi ngephandle kwendzawo lengcwele. Nalamuhla loku tisekhona khona lapho. 9
8:9
Eks. 25:16,21
Heb. 9:4
Kute lokwakukhona ngekhatsi kwalelibhokisi lesivumelwane ngaphandle kwetibhelekeca letimbili tematje letatifakwe nguMosi kulo ngesikhatsi baseseHorebe, lapho Simakadze enta khona sivumelwane nesive sema-Israyeli emvakwekuphuma kwawo eveni laseGibhithe.

10

8:10
Eks. 40:34
Num. 9:15
Kwatsi ngesikhatsi baphristi baphuma endzaweni lengcwele, lifu lagcwalisa lithempeli laSimakadze. 11
8:11
2 Khr. 7:1
Baphristi abazange basakwati kuchubeka nekwenta inkonzo yabo ngenca yalelo lifu, ngobe inkhatimulo yaSimakadze yaligcwalisa lithempeli lakhe.

12

8:12
Eks. 19:9
20:21
Lev. 16:2
Dut. 4:11
1 Khr. 6:1
Solomoni wabe sewuyakhuluma, watsi: “Simakadze, wena ushito watsi uyawuhlala efini lelimnyama; 13ngempela sengikwakhele lithempeli lelihle kakhulu, indzawo yakho lapho kutabohlala wena khona phakadze naphakadze.”

Inkulumo yaSolomoni esiveni

(2 Khr. 6:3-11)

14Kwatsi ngesikhatsi sonkhe sive sisekhona lapho simile, inkhosi yagucukela kuso yasibusisa, 15yatsi:

“Ludvumo alube kuSimakadze, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, yena, lekwatsi ngesandla sakhe wasigcwalisa leso setsembiso sakhe lasenta ngemlomo wakhe kubabe wami Davide. Ngobe watsi: 16

8:16
2 Sam. 7:6,13
‘Kusukela ngelilanga lengakhipha ngalo sive sami ema-Israyeli eveni laseGibhithe, angizange sengikhetse lidolobha kunome ngusiphi setive tema-Israyeli, kutsi ngakhelwe lithempeli, lapho kutabohlala khona Libito lami, kodvwa ngikhetse Davide kutsi abuse sive sami ema-Israyeli.’

17

8:17
2 Sam. 7:2
1 Khr. 17:1
28:2
“Babe wami, Davide, abenaso leso sifiso enhlitiyweni yakhe, kutsi akhe lithempeli, alakhele Libito laSimakadze, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli. 18Kodvwa Simakadze watsi kubabe wami, Davide: ‘Ngobe bekusifiso senhlitiyo yakho kutsi wakhele Libito lami lithempeli, wente kahle kakhulu kutsi ube naleso sifiso enhlitiyweni yakho. 19
8:19
2 Sam. 7:21
Noko-ke wena awusiye lotangakhela lithempeli, kodvwa yindvodzana yakho, lowo loyinyama yakho naloyingati yakho cobo, nguye-ke lotakwakha lithempeli alakhele Libito lami.’

20“Simakadze usigcwalisile setsembiso sakhe lasenta: Mine ngilandzele babe Davide, manje sengihleti esihlalweni sakhe sebukhosi saka-Israyeli, njengobe vele Simakadze abetsembisile, futsi sengilakhile nalelithempeli, ngalakhela Libito laSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 21Ngente kwaba nendzawo yelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, lelinesivumelwane lasenta nabobabemkhulu ngesikhatsi abakhipha eveni laseGibhithe.”

Umthandazo waSolomoni

(2 Khr. 6:12-42)

22Solomoni wase uma embikwelilati laSimakadze, embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli, waphakamisa tandla takhe watibhekisa ngasezulwini, 23watsi:

“Awu! Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli! Kute Nkulunkulu lonjengawe, ezulwini etulu, nasemhlabeni phansi, wena logcina sivumelwane sakho selutsandvo netinceku takho letichubeka njalo ngenhlitiyo yato yonkhe, endleleni yakho. 24Usigcinile setsembiso sakho encekwini yakho, Davide longubabe wami, ngemlomo wakho wetsembisa, ngesandla sakho wagcwalisa setsembiso sakho, njengobe sekunje lamuhla.

25

8:25
1 Khos. 2:4
“Manje-ke, Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, gcina setsembiso sakho lowasenta encekwini yakho Davide, babe wami, ngesikhatsi utsi: ‘Ungeke umeswele umuntfu lotawuhlala embikwami esihlalweni sebukhosi saka-Israyeli, kuphela nje nangabe emadvodzana akho akucaphelisisa konkhe lakwentako, ngekuhamba kwawo embikwami, njengobe wena wentile.’ 26Manje-ke, Nkulunkulu wema-Israyeli, gcwalisa livi lakho lowalikhuluma encekwini yakho, Davide longubabe wami, libe liciniso.

27

8:27
2 Khr. 2:6
Jobe 11:7
Isa. 66:1
Jer. 23:24
Imis. 7:48
17:24
“Kodvwa vele, Nkulunkulu angahlala yini emhlabeni? Emazulu, ngisho nalo lizulu leliphakeme kunawo onkhe emazulu, ungeke wenele kulo. Kangakanani-ke lelithempeli lengikwakhele lona! 28Noko, mane uwunake umthandazo wenceku yakho, nekuncusa kwayo ngemusa. Awu! Simakadze, Nkulunkulu wami, vani kukhala kwami nemkhuleko lowentiwa yinceku yakho lapha ebukhoneni bakho lamuhla nje. 29Kwangatsi emehlo akho angavulekela kulelithempeli ebusuku nasemini, lendzawo lowasho ngayo watsi: ‘Libito lami liyawuba lapho,’ kuze uwuve umthandazo wenceku yakho leyiwuthandaza ibheke kulendzawo. 30Vani kuncusa kwenceku yakho kanye nekwesive sakho sema-Israyeli, nasithandaza sibheke kulendzawo. Vani usetulu ezulwini, indzawo yakho yekuhlala, ubotsi ungeva, bese uyatsetselela.

31

8:31
Eks. 22:10
“Nangabe umuntfu ona makhelwane wakhe, bese kufuneka nekutsi ente sifungo, ete atewufunga embikwelilati lakho kulelithempeli, 32ubova usetulu ezulwini, bese uyenta. Yehlulela emkhatsini wetinceku takho, ulahle leyonile ngelicala, wehlisele etikwayo loko lekwentile, usho kulengenacala kutsi ite licala, ububeke ebaleni bumsulwa bayo.

33“Nangabe sive sakho, ema-Israyeli, sehlulwe sitsa saso, ngobe sonile kuwe, bese sigucukela kuwe, sivume Libito lakho, sithandaze sincuse kuwe sikulelithempeli, 34ubobe sewuyeva usezulwini lakho utsetselele sono sesive sakho, ema-Israyeli, usibuyisele emuva eveni lowalipha boyisemkhulu.

35“Nangabe-ke emazulu avalekile litulu lingani, ngobe sive sakho sonile kuwe, bese siyathandaza sibheke kulendzawo, silivume Libito lakho, siphendvuke esonweni saso, ngobe wena sewusishayile, 36wena ubobe sewuyeva usezulwini lakho utsetselele sono setinceku takho, sive sakho, ema-Israyeli. Bafundzise indlela lelungile yekuphila, bese wehlisela imvula eveni labo, lowabapha lona bantfu bakho kutsi libe lifa labo.

37“Nangabe bahlaselwa yindlala kulelive labo, nome sifo lesibulalanako, nome sona, nome sikhutsa, nome sikhonyane, nome tintsetse, nome sitsa sibavimbetela nome ngukuliphi lalamadolobha abo, nome ngabe ngusiphi sehlakalo, nome sifo lesingabehlela, 38nase kwentiwa umthandazo nome kuncenga kwentiwe ngunome ngubani wakulesive sakho, ema-Israyeli, nguloyo atibonela sishayo enhlitiyweni yakhe, aphakamise tandla takhe atibhekise kulelithempeli, 39

8:39
1 Sam. 16:7
1 Khr. 28:9
Hla. 7:10
Jer. 11:20
17:10
20:12
ubobe sewuyeva usezulwini, indzawo yakho yekuhlala, utsetselele, bese uyenta. Nguloyo naloyo muntfu umphatse njengekwenta kwakhe, njengobe wena uyayibona inhlitiyo yakhe, ngobe nguwe wedvwa lowati tinhlitiyo tebantfu. 40Ngaloko bantfu bayawuhlala bakwesaba wena bakulalele ngaso sonkhe sikhatsi sekuhlala kwabo eveni lowalipha bobabemkhulu.

41“Macondzana newetive longasiye lomunye wesive sakho ema-Israyeli, kodvwa lochamuka eveni lelikhashane ngenca yeLibito lakho, 42ngobe bantfu batawuva ngeLibito lakho, lelikhulu kangaka, nangesandla sakho lesinemandla, nangengalo yakho leyelulekile, naketa-ke lona wetive atewuthandaza abheke kulelithempeli, 43

8:43
Isa. 56:6
Mat. 21:13
ubobe sewuyeva usezulwini, indzawo yakho yekuhlala, wente konkhe loko wetive lakucelako kuwe. Loko kuyakwenta kutsi tonkhe tive temhlaba tilati Libito lakho tikwesabe, njengobe kwenta sive sakho ema-Israyeli, tati nekutsi lendlu lengiyakhile ibitwa ngeLibito lakho.

44“Nangabe sive sakho siphuma imphi siyekulwa netitsa taso, nome ngukuphi lapho usiyisa khona, bese sikhuleka kuSimakadze sibheke kulelidolobha lolikhetsile, nakulelithempeli lesengilakhile, ngalakhela Libito lakho, 45ubobe sewuyayiva imithandazo yabo usezulwini lakho uve nekuncusa kwabo, ucolele indlela yabo.

46

8:46
Taga 20:9
Shu. 7:21
Rom. 3:23
1 Joh. 1:8
Jak. 3:2
“Nangabe bona kuwe, ngobe kute longoni, wena bese uyabatfukutselela, ubanikele etitseni tabo letiyawubatsatsa tibatfumbele eveni lato lelikhashane nome lelisedvute, 47
8:47
Dan. 9:5
nangabe-ke sebaphendvuka ngenhlitiyo yabo lena eveni lapho batigcili khona, bagucuke bancuse kuwe baseveni lebatfumbi babo batsi: ‘Sonile kuwe, senta lokuphambene nawe; sente kabi,’ 48
8:48
Dan. 6:10
nase bagucukela kuwe ngayo yonkhe inhlitiyo yabo nangawo wonkhe umphefumulo wabo baseveni letitsa tabo letabatfumba, bathandaze kuwe babheke eveni lowalipha boyisemkhulu, edolobheni lolikhetsile, nakulelithempeli lesengilakhele Libito lakho, 49ubobe sewuyeva usezulwini, indzawo yakho yekuhlala, uyive imithandazo yabo nekuncusa kwabo kuwe, ucolele indlela yabo. 50Batsetselele bantfu bakho labonile kuwe, utsetselele tonkhe tiphambuko tabo labone ngato kuwe, wente batfumbi babo babe nemusa kubo. 51
8:51
Eks. 1:11,14
Dut. 4:20
Ngobe bona basive sakho nelifa lakho lowalikhipha eGibhithe, emlilweni loncibilikisa ngisho tinsimbi.

52

8:52
Hla. 121:4
“Shangatsi emehlo akho angavulekela ekuncuseni kwenceku yakho, nasekuncuseni kwesive sakho, ema-Israyeli, mane ubalalele, nabakhala kuwe nome ngusiphi sikhatsi. 53
8:53
Eks. 19:5
Dut. 7:6
14:2
Ngobe wena wabakhetsa emkhatsini wato tonkhe tive temhlaba kutsi babe lifa lakho, njengobe washo ngenceku yakho Mosi, mzukwana wena, Somandla Simakadze, ukhipha bobabemkhulu eveni laseGibhithe.”

54Kwatsi kube Solomoni acedze kwenta yonkhe lemithandazo nekuncusa kuSimakadze, wabe sewuyasukuma embikwelilati laSimakadze, lapho abekadze aguce khona, tandla takhe atiphakamisele ezulwini. 55

8:55
2 Sam. 6:18
Wasukuma wabusisa sonkhe sive sema-Israyeli ngelivi lelikhulu, watsi:

56

8:56
Dut. 12:10
Josh. 21:45
23:14
“Ludvumo alube kuSimakadze, lonikete kuphumula nekuthula esiveni sakhe, ema-Israyeli, njengobe asetsembisa. Kute nalinye livi lelisilele kuto tonkhe tetsembiso takhe letinhle latetsembisa ngenceku yakhe, Mosi. 57Shangatsi Simakadze Nkulunkulu wetfu angaba natsi, njengobe abenabo nabobabemkhulu, amane angasishiyi, futsi angasikhohlwa. 58Akamane agucule tinhlitiyo tetfu tibuke kuye, kutsi sihambe ngato tonkhe tindlela takhe, sigcine imiyalo yakhe, netimiso takhe, nemitsetfo yakhe layinika bobabemkhulu. 59Shangatsi lamavi ami, lengiwathandaze lapha embikwaSimakadze, angaba sedvutane naSimakadze Nkulunkulu wetfu, emini nasebusuku, kuze asimise indlela yenceku yakhe, nendlela yesive sakhe, ema-Israyeli, njengekwemalanga onkhe, 60
8:60
Dut. 4:35,39
kuze phela tonkhe tive temhlaba tati kutsi Simakadze nguNkulunkulu, futsi kute lomunye. 61Kodvwa nine, tinhlitiyo tenu kufanele tiphelele nconono kuSimakadze Nkulunkulu wetfu, kuze niphile ngetimiso takhe, nilalele imiyalo yakhe njenganyalo kulesikhatsi.”

Kunikelwa kwelithempeli

(2 Khr. 7:4-10)

62

8:62
2 Khr. 7:4
Inkhosi naso sonkhe sive sema-Israyeli sikanye nayo, base banikela ngemihlatjelo embikwaSimakadze.

63Solomoni wanikela ngemhlatjelo wekuthula“wekuthula” nome “webudlelwane” kuSimakadze: Tinkhomo letatiti-22 000 netimvu letatiti-120 000 tihlangene netimbuti. Inkhosi yalinikela kanjalo-ke lithempeli laSimakadze, ikanye nesive sema-Israyeli.

64Ngalo lona lelo langa inkhosi yehlukanisela Nkulunkulu indzawo lesekhatsi nekhatsi nesibuya lesasisembikwendlu yaSimakadze, lapho-ke ngulapho anikelela khona iminikelo yekushiswa, neyalokutinhlavu, nemafutsa emnikelo wekuthula, ngobe lilati lelitfusi lelalisembikwaSimakadze lalilincane kakhulu kutsi lingayetfwala leminikelo yekushiswa, neminikelo yalokutinhlavu, neminikelo yemafutsa eminikelo yekuthula.“yekuthula” nome “yebudlelwane”

65

8:65
2 Khr. 7:8
Ngako-ke Solomoni wenta lomkhosi ngaleso sikhatsi kanye naso sonkhe sive sema-Israyeli, bekungumhlangano lomkhulu kakhulu, bantfu babephuma kusukela eLebo“eLebo” nome “ekungeneni” Hamathi kuze kuyewufika emfudlaneni waseGibhithe. Bawenta embikwaSimakadze Nkulunkulu wetfu emalanga lasikhombisa nemalanga lasikhombisa, emalanga lali-14 asawonkhe.

66Kwatsi ngelilanga lelilandzelako wabe sewuyabacitsa bantfu. Batsi kube bantfu bayibusise inkhosi, babuyela emakhaya abo bajabule kakhulu, batsakasile etinhlitiyweni tabo ngako konkhe lokuhle Simakadze labekwentele inceku yakhe Davide kanye nesive sakhe, ema-Israyeli.