Siswati 1996 (SWA96)
4

Tindvuna taSolomoni kanye nebaholi bakhe

41Inkhosi Solomoni yabusa sonkhe sive sema-Israyeli.

2Tindvuna tembuso wakhe-ke bekunguleti:

Azariya, umsa waSadoki, umphristi;

3bo-Elihorefi na-Ahiya, emadvodzana aShisha, wona-ke abebomabhalane;

Jehoshafati, umsa wa-Ahiludi, abengulobhalisako.

4

4:4
1 Khos. 2:26,35
Bhenaya, umsa waJehoyada, abeyindvuna yemphi;

boSadoki na-Abiyatha bebabaphristi.

5Azariya, umsa waNathani, abeyindvuna yetikhulu temimango;

Zabudi, umsa waNathani, yena abengumphristi nemeluleki wenkhosi.

6

4:6
2 Sam. 20:24
1 Khos. 5:13
Ahishari abeyindvuna yasesigodlweni, Adoniramu, umsa wa-Abda, abeyindvuna yemisebenti yemimemo.

7Solomoni abephindze abe netikhulu letili-12 letatiphetse etigodzini taka-Israyeli, ngito-ke letatetfula kudla enkhosini nakuso sonkhe sigodlo sayo. Nguleso naleso sikhulu kwakufanele sitekwetfula kudla kwasesigodzini saso ngenyanga yinye njalo ngemnyaka. 8Lawa-ke ngemabito ato letikhulu:

Bheni Huri abesikhulu saseveni letintsaba, kulaka-Efrayimu.

9Bheni Dekeri abesikhulu saseMakhasi, naseShalbimu, naseBhethi Shemeshi, nase-Eloni Bhethi Hanani.

10Bheni Hesedi abesikhulu sase-Arubothi;

iSokho nalo lonkhe laseHeferi bekulakhe.

11Bheni Abinadabi abesikhulu saseNafothi Dori.“Nafothi Dori” nome “enkangala yaseDori”

Thafathi, indvodzakati yaSolomoni, abengumkakhe.

12Bhana, umsa wa-Ahiludi, abesikhulu saseThanaki, naseMegido, nakulo lonkhe lase Bhethi Shani, ngaseSarethani ngentasi kweJezreyeli, kusuka eBhethi Shani, kuze kuyewufika e-Abela Mehola, nangesheya kubheka ngaseJokmeyamu.

13Bheni Geberi abesikhulu saseRamothi Gileyadi: Imithi yakaJayire, umsa waManase, eGileyadi, beyiyakhe kanye nesifundza sase-Agobu, eBhashani, kanye nemadolobha aso labengema-60 labiyelwe ngetibondza letinemasango lavalwa ngemishudvo yelitfusi.

14Ahinadabi, umsa wa-Ido, abesikhulu saseMahanayimu.

15Ahimasi abesikhulu sakaNaftali.

Lo-Ahimasi abeshade Bhasemathi, indvodzakathi yaSolomoni.

16Bhana, umsa waHushayi, abesikhulu saka-Asheri nase-Alothi.

17Jehoshafati, umsa waPharuwa, abesikhulu saka-Isakhari.

18Shimeyi, umsa wa-Ela, abesikhulu sakaBehenjamini.

19Geberi, umsa wa-Uri, abesikhulu sakaGileyadi, live lakaSihoni, inkhosi yema-Amori, nelive laka-Ogi, inkhosi yaseBhashani.

Nguye yedvwa labesikhulu saleso sigodzi.

Kudla kwaSolomoni kwawo onkhe emalanga

20

4:20
Gen. 13:16
22:17
2 Sam. 17:11
1 Khos. 3:8
Bantfu bakaJuda nebaka-Israyeli bebabanyenti bangangesihlabatsi saselwandle, babedla, banatse, bajabule. 21
4:21
2 Khr. 9:26
Solomoni abebusa etikwayo yonkhe imibuso kusukela emfuleni iYufrathe, kuye eveni lemaFilisti, kuze kuyewufika emnyeleni waseGibhithe. Onkhe-ke lawo mave abeletsa tetfulo tawo kuSolomoni, ngobe abebuswa nguye imphilo yakhe yonkhe.

22Kudla kwaSolomoni kwelilanga ngelilanga kwakuba ngufulaha labengemalitha labengaba ti-5 000, nemphuphu leyayingemalitha labengaba ti-10 000, 23netinkhomo letatikhuluphalisiwe letilishumi, netinkhomo temadlelo letingema-20, netimvu netimbuti letilikhulu, nenyamatane, netimphala, nemadvuba, kanye netinkhukhu telikhetselo.

24Wabusa yonkhe imibuso leyayingasenshonalanga kwemfula iYufrathe, kusukela eThifsa kuye eGaza, ahlalisene ngekuthula nato tonkhe tive letatimtungeletile. 25

4:25
Lev. 26:5
Khu. 20:1
Mik. 4:4
Zak. 3:10
Ngesikhatsi sekuphila kwaSolomoni, Juda na-Israyeli, kusukela kaDani kuye eBherisheba, babehleti ngekuthula, nguleyo naleyo ndvodza itibhekele umvini wayo kanye nemkhiwa wayo.

26

4:26
1 Khos. 10:26
2 Khr. 1:14
9:25
Solomoni abenetitebele letatiti-4 000Letinye tincwadzi tekucala titsi “40 000” emahhashi ekudvonsa tincola kanye nemahhashi ekugitjelwa lati-12 000.Nome “bagibeli bemahhashi labati-12 000”

27Tikhulu tetigodzi, nguleso naleso ngenyanga, tatimikisa kudla enkhosini, Solomoni, nakubo bonkhe labedla nabo etafuleni. Tatiletsa nome ngabe yini leyayidzingeka. 28Letikhulu tatitfumela leto tetfulo tato, ibhali nalokunye kudla kwekudliwa ngulamahhashi etincola kanye nalawa lamanye emahhashi. Konkhe bakutfumela lapho kwakudzingeke khona.

Kuhlakanipha kwaSolomoni

29Nkulunkulu wapha Solomoni kuhlakanipha, nekubona tintfo ngendlela lejulile, wamupha nekucondzisisa lokubanti nalokungenamkhawulo njengesihlabatsi saselusentseni lwelwandle. 30Kuhlakanipha kwaSolomoni kwaba kukhulu kunekuhlakanipha kwato tonkhe tati tasemphumalanga netaseGibhithe. 31

4:31
1 Khr. 2:5
Abehlakaniphe kwendlula wonkhe umuntfu, ngisho na-Ethani, um-Ezra, imbala; abehlakaniphe kwendlula boHemani, naKhalkoli, naDada, emadvodzana aMaholi. Ludvumo ngaye lwandza, lwaze lwefika nakuto tonkhe tive letatibomakhelwane bakhe. 32Wakhuluma taga letiti-3 000, kwatsi tingoma takhe taba yi-1 005. 33Wakhuluma ngetihlahla nangetitjalo, kusukela etihlahleni temisedari yaseLebanoni kuye kutehisophu letimila etibondzeni. Wafundzisa nangetilwane, nangetinyoni, nangetilwane letihuma ngesisu emhlabatsini kanye nangetinhlanti. 34
4:34
1 Khos. 10:1,24
Bantfu bato tonkhe tive beta kutawulalela kuhlakanipha kwaSolomoni, babetfunyelwa ngiwo onkhe emakhosi emhlaba, labesevile ngekuhlakanipha kwakhe.

5

Emalungiselelo ekwakha lithempeli

(2 Khr. 2:1-18)

51

5:1
2 Sam. 5:11
1 Khr. 14:1
2 Khr. 2:3
Watsi kube Hiramu, inkhosi yaseThire, eve kutsi Solomoni sewugcotjiwe kutsi atsatse sikhundla seyise Davide, watfumela emancusa akhe kuSolomoni, ngobe abeloku angumngani waDavide. 2Solomoni watfumela umlayeto kuHiramu, watsi:

3“Nawe uyati kutsi ngenca yetimphi letatihlasela babe Davide yonkhe indzawo, wehluleka kwakha lithempeli lekukhontela Simakadze Nkulunkulu wakhe, ngesikhatsi Simakadze asengakatibeki titsa takhe ngaphansi kwetinyawo takhe. 4Kodvwa nyalo Simakadze Nkulunkulu wami, mine sewunginike kuthula yonkhe indzawo; kute sitsa nome ingoti. 5

5:5
2 Sam. 7:13
1 Khr. 22:10
28:6
Ngako, ngitimisele kwakha lithempeli, ngakhele Libito laSimakadze Nkulunkulu wami, njengobe Simakadze atjela babe Davide, nakatsi: ‘Indvodzana yakho lengitayibeka esihlalweni sebukhosi esikhundleni sakho ngiyo letakwakhela Libito lami lithempeli.’

6“Ngako ngicela utfumele emadvodza kutsi aye eLebanoni ayekungigawulela imisedari. Emadvodza akami atawubambisana nalawo akakho, kantsi ngitawakhokhela lawo madvodza akakho, nome ngabe ufuna malini yekuwaholela. Nawe uyati kutsi asinabo labangaba nelikhono ekugawuleni imisedari kwendlula emaSidoni.”

7

5:7
1 Khos. 10:9
Watsi kube Hiramu ayive lenkhulumo yaSolomoni, wajabula kakhulu, wase utsi: “Akabongwe Simakadze lamuhla, ngobe uphe Davide indvodzana lehlakaniphile kutsi ibuse lesive lesikhulu.”

8Ngako Hiramu naye watfumela livi enkhosini Solomoni, watsi:

“Ngiwemukele lowo mlayeto longitfumelele wona, nami ngitakwenta konkhe loko lokufunako ngekukugawulela tingodvo temisedari kanye netipheshula. 9Lamadvodza akami atatidvonsa atewuse kusuka eLebanoni kuya elwandle, ngitawube sengiyatibopha ngitintantise elwandle ngeminyaba yato, ngiye ngitibeke lapho ufuna khona. Lapho ngitawube sengiyatehlukanisa ngitibeka eceleni, wena bese uyatitsatsa. Lengikucelako kuwe kutsi ungiphe kudla kwendlu yebukhosi bami.”

10Ngempela Hiramu watfumelela Solomoni tonkhe tingodvo temisedari netetipheshula labetidzinga, 11naSolomoni wanika Hiramu kudla lokwakungukolo labengemathani labengaba ti-2 000 kwebantfu bakhe, kanye nemalitha labengaba ti-400 000 emafutsa lahlutiwe emncumo. Solomoni wachubeka kukwenta loko kuHiramu umnyaka ngemnyaka.

12

5:12
1 Khos. 3:12
Simakadze wapha Solomoni kuhlakanipha, njengobe abemetsembisile. Kwaba nekuthula nekuvana emkhatsini waHiramu naSolomoni, bobabili benta sivumelwane sekuthula.

13Inkhosi Solomoni yabutsekisa ngenkhani tisebenti kulo lonkhe laka-Israyeli, emadvodza lati-30 000. 14

5:14
1 Khos. 4:6
Abewatfumela eLebanoni ngekuntjintjana abe ti-10 000 ngenyanga, ngako abecitsa inyanga yinye eLebanoni, kutsi ekhaya acitse tinyanga letimbili. Adoniramu abephetse lawo madvodza labebutsekiswe ngenkhani. 15
5:15
2 Khr. 2:2,18
Solomoni abenemadvodza labeti-70 000 labetfwala ematje lacotiwe, nalati-80 000 labecota ematje etintsabeni; 16bese kutsi lati-3 300 abe tindvuna, letibacondzisi bemsebenti. 17Ngekulayetwa yinkhosi Solomoni lamadvodza abegicita ematje elikhetselo lamakhulu lalolongwe kahle ekwakha sisekelo selithempeli. 18
5:18
Hez. 27:9
Tingcweti tenkhosi Solomoni netenkhosi Hiramu kanye nemadvodza aseGebali“Gebali” nome “Biblosi” nome “Bhithiniya” tatigawula tiphindze tilungise letingodvo nematje ekwakha lelithempeli.

6

Kwakhiwa kwelithempeli

(2 Khr. 3:1-14)

61

6:1
2 Khr. 3:1
Emnyakeni wema-480 kusukela ema-Israyeli aphuma eGibithe, lekwakungumnyaka wesine inkhosi Solomoni yatsatsa sihlalo sebukhosi, ngenyanga yesibili lenguZivu, Solomoni wacala kwakha lithempeli laSimakadze.

2Lithempeli Solomoni, inkhosi, lalakhela Simakadze lalingemamitha labengaba ngema-27 budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti, nemamitha labengaba li-13 nesigamu kuphakama. 3Umhubhe lokwakungenwa ngawo wawungemamitha labengaba mane nesigamu budze, ube ngemamitha labengaba yimfica bubanti, bubanti bawo babungangebelithempeli. 4Wenta timbobo letatinciphe ngephandle tilihele etulu ethempelini. 5Elubondzeni lwendlu lenkhulu lengekhatsi kanye nakulolo lwendzawo lengcwelengcwele lengekhatsi wakha sitezi lesasitungelete lithempeli, lapho bekunaletinye tindlu tasemaceleni ayo. 6Siyilo sendlu lengaphansi sasingemamitha labengaba mabili nesigamu bubanti, bese kutsi salesisekhatsi sibe ngemamitha labengaba matsatfu bubanti, kantsi salengetulu kwato tonkhe sasingemamitha labengaba matsatfu nesigamu bubanti. Wenta tibondza taba lula ngenhla kunangentansi, kuze kutsi titewusima etikwalolubondza, ngaphandle kwekutsi tingodvo takhelwe kulo.

7

6:7
1 Khos. 5:17
Ematje ekwakha lithempeli abelungiswa acotwe khona lena entsabeni, ngako akuzange kube khona umsindvo lowawungabangwa tandvo, nemashizolo nome nguluphi-ke luhlobo lwelithulusi lensimbi lapho lithempeli lalakhiwa khona.

8Umnyango lowawungena kulesiyilo lesasingephansiNgesiHebheru “lesasisemkhatsini” wawungaseningizimu yelithempeli; bekunetitebhisi letatenyuka tingene endlini lesemkhatsini, tendlule lapho tingene endlini yesitsatfu lengetulu kwato tonkhe. 9Walakha kanjalo-ke lithempeli, waze walicedza, walifulela ngetingodvo kanye nangemapulango emsedari. 10Emaceleni kutungeleta lelithempeli wakha emakamelo. Lilinye lalamakamelo lalingemamitha labengaba mabili nesigamu kuphakama, abehlanganiswe ngetingodvo temisedari kulelithempeli.

11Livi laSimakadze lefika kuSolomoni, latsi: 12

6:12
2 Sam. 7:12
1 Khos. 2:4
9:4
“Mayelana nalelithempeli lolakhako, nangabe ulandzela timiso tami, wente nemitsetfo yami, uyigcine yonkhe imiyalo yami, uyilandzele, ngiyawusigcwalisa ngawe leso setsembiso lengasinika Davide, uyihlo. 13
6:13
Eks. 29:45
Lev. 26:11
Ngiyawuhlala emkhatsini wema-Israyeli ngingasishiyi sive sami ema-Israyeli.”

14Solomoni walakha kanjalo nje lithempeli walicedza.

Sakhiwo sangekhatsi kwelithempeli

(2 Khr. 3:8-14)

15Lubondza lwangekhatsi walwakha walwembesa lonkhe ngemapulango emsedari, kusukela phansi esiyilweni kuze kuyewufika etulu eluphahleni kusilingi, siyilo sembeswa ngemapulango esipheshula. 16Likamelo lelisekhatsi, lekuyindzawo lengcwelengcwele, walakha ngemapulango emsedari endzaweni lengasemuva ethempelini, laba ngemamitha labengaba yimfica, kusuka phansi esiyilweni kuye etulu kusilingi. 17Likamelo lelikhulu lelalisembikwendzawo lengcwelengcwele walakha laba ngemamitha labengaba li-18 budze. 18Lingekhatsi lelithempeli lalakhiwe ngemsedari leyayibatwe yafanana nemaselwa netimbali. Konkhe kwakungumsedari, kungabonakali nalinye litje.

19Lingekhatsi lelingemuva ethempelini walenta indzawo lengcwelengcwele, lapho bekutawubekwa khona libhokisi lesivumelwane saSimakadze. 20Lendzawo yayingemamitha labengaba yimfica budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti, nemamitha labengaba yimfica kuphakama. Lonkhe lingekhatsi walembesa ngegolide lecengekile. Lilati nalo walembesa ngemsedari yonkhe indzawo.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali 21Lingekhatsi lelithempeli Solomoni walembesa ngegolide lecengekile, wavundlisa tinketane tegolide emnyango wendzawo lengcwelengcwele, kantsi nayo futsi yayembeswe ngegolide. 22Ngako lonkhe lingekhatsi lelithempeli walembesa ngegolide, nelilati lelalisendzaweni lengcwelengcwele nalo lembeswa ngegolide.

23

6:23
Eks. 25:18
37:7
Ekhatsi endzaweni lengcwelengcwele wakha emakherubhi lamabili ngelugodvo lwemncumo, lilinye laba ngemamitha labengaba mane nesigamu kuphakama. 24Luphiko lulunye lwelikherubhi lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, nalolu lolunye lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, bese kuba ngemamitha labengaba mane nesigamu kusuka ekugcineni kwaloluphiko lolungala, kuye ekugcineni kwaloluphiko lolungale. 25Likherubhi lesibili nalo lalingemamitha labengaba mane nesigamu, ngobe omabili lamakherubhi abefanana ngebukhulu nangebubanti. 26Kuphakama kwalelo nalelo kherubhi bekungemamitha labengaba mane nesigamu. 27Lamakherubhi Solomoni wawemisa ekhatsi nendzawo lengcwelengcwele, emaphiko awo avulekile. Luphiko lwalelinye likherubhi lwatsintsa lubondza ngala, kanjalo nelwaleli lelinye lwatsintsa lubondza lolungale, kwatsi leti letinye timphiko tawo tatsintsana ekhatsi nendzawo lengcwelengcwele. 28Lamakherubhi wawembesa ngegolide.

29Kulo lonkhe lolubondza lwelithempeli, emakamelweni langekhatsi nalangephandle wabata emakherubhi, netihlahla temasundvu kanye netimbali letichakazile. 30Watembesa ngegolide tiyilo talamakamelo langekhatsi nalangephandle kwelithempeli.

31Ekungeneni kwalendzawo lengcwelengcwele lesekhatsi wakhela sivalo lesitivalo tibili lesasakhiwe ngetingodvo temncumo letatimacalahlanu ngetulu.NgesiHebheru akucondzakali 32Kwatsi kuletivalo letibili temncumo wabata umhlobiso wemakherubhi, netihlahla temasundvu kanye netimbali letichakazile, wembesa lamakherubhi naletihlahla temasundvu ngegolide legcotjiwe. 33Ngalokufananako emnyango longenela endlini lenkhulu kwakufakwe tinsika tesivalo letatakhiwe ngetingodvo temncumo letatimacalamane. 34Wenta tivalo letibili tesipheshula, nguleso naleso sigocotwa ngatibili.NgesiHebheru akucondzakali 35Etikwato wabata umhlobiso wemakherubhi, netihlahla temasundvu, netimbali letichakazile, wase utembesa ngegolide legcotjiwe ngalokulinganako kulomhlobiso.

36Wakha sibuya sangekhatsi lesasinemitsandvo lemitsatfu yematje lalolongiwe, wakha nemtsandvo munye wetingodvo temsedari letatijutjwe kahle.

37Sisekelo selithempeli laSimakadze sabekwa ngemnyaka wesine enyangeni yaZivu. 38Kwatsi emnyakeni welishumi namunye enyangeni yesiphohlongo, lenguBhuli, lithempeli laphela lonkhe, njengobe kwakuhleliwe. Watsatsa iminyaka lesikhombisa kulakha.