Siswati 1996 (SWA96)
5

Emalungiselelo ekwakha lithempeli

(2 Khr. 2:1-18)

51

5:1
2 Sam. 5:11
1 Khr. 14:1
2 Khr. 2:3
Watsi kube Hiramu, inkhosi yaseThire, eve kutsi Solomoni sewugcotjiwe kutsi atsatse sikhundla seyise Davide, watfumela emancusa akhe kuSolomoni, ngobe abeloku angumngani waDavide. 2Solomoni watfumela umlayeto kuHiramu, watsi:

3“Nawe uyati kutsi ngenca yetimphi letatihlasela babe Davide yonkhe indzawo, wehluleka kwakha lithempeli lekukhontela Simakadze Nkulunkulu wakhe, ngesikhatsi Simakadze asengakatibeki titsa takhe ngaphansi kwetinyawo takhe. 4Kodvwa nyalo Simakadze Nkulunkulu wami, mine sewunginike kuthula yonkhe indzawo; kute sitsa nome ingoti. 5

5:5
2 Sam. 7:13
1 Khr. 22:10
28:6
Ngako, ngitimisele kwakha lithempeli, ngakhele Libito laSimakadze Nkulunkulu wami, njengobe Simakadze atjela babe Davide, nakatsi: ‘Indvodzana yakho lengitayibeka esihlalweni sebukhosi esikhundleni sakho ngiyo letakwakhela Libito lami lithempeli.’

6“Ngako ngicela utfumele emadvodza kutsi aye eLebanoni ayekungigawulela imisedari. Emadvodza akami atawubambisana nalawo akakho, kantsi ngitawakhokhela lawo madvodza akakho, nome ngabe ufuna malini yekuwaholela. Nawe uyati kutsi asinabo labangaba nelikhono ekugawuleni imisedari kwendlula emaSidoni.”

7

5:7
1 Khos. 10:9
Watsi kube Hiramu ayive lenkhulumo yaSolomoni, wajabula kakhulu, wase utsi: “Akabongwe Simakadze lamuhla, ngobe uphe Davide indvodzana lehlakaniphile kutsi ibuse lesive lesikhulu.”

8Ngako Hiramu naye watfumela livi enkhosini Solomoni, watsi:

“Ngiwemukele lowo mlayeto longitfumelele wona, nami ngitakwenta konkhe loko lokufunako ngekukugawulela tingodvo temisedari kanye netipheshula. 9Lamadvodza akami atatidvonsa atewuse kusuka eLebanoni kuya elwandle, ngitawube sengiyatibopha ngitintantise elwandle ngeminyaba yato, ngiye ngitibeke lapho ufuna khona. Lapho ngitawube sengiyatehlukanisa ngitibeka eceleni, wena bese uyatitsatsa. Lengikucelako kuwe kutsi ungiphe kudla kwendlu yebukhosi bami.”

10Ngempela Hiramu watfumelela Solomoni tonkhe tingodvo temisedari netetipheshula labetidzinga, 11naSolomoni wanika Hiramu kudla lokwakungukolo labengemathani labengaba ti-2 000 kwebantfu bakhe, kanye nemalitha labengaba ti-400 000 emafutsa lahlutiwe emncumo. Solomoni wachubeka kukwenta loko kuHiramu umnyaka ngemnyaka.

12

5:12
1 Khos. 3:12
Simakadze wapha Solomoni kuhlakanipha, njengobe abemetsembisile. Kwaba nekuthula nekuvana emkhatsini waHiramu naSolomoni, bobabili benta sivumelwane sekuthula.

13Inkhosi Solomoni yabutsekisa ngenkhani tisebenti kulo lonkhe laka-Israyeli, emadvodza lati-30 000. 14

5:14
1 Khos. 4:6
Abewatfumela eLebanoni ngekuntjintjana abe ti-10 000 ngenyanga, ngako abecitsa inyanga yinye eLebanoni, kutsi ekhaya acitse tinyanga letimbili. Adoniramu abephetse lawo madvodza labebutsekiswe ngenkhani. 15
5:15
2 Khr. 2:2,18
Solomoni abenemadvodza labeti-70 000 labetfwala ematje lacotiwe, nalati-80 000 labecota ematje etintsabeni; 16bese kutsi lati-3 300 abe tindvuna, letibacondzisi bemsebenti. 17Ngekulayetwa yinkhosi Solomoni lamadvodza abegicita ematje elikhetselo lamakhulu lalolongwe kahle ekwakha sisekelo selithempeli. 18
5:18
Hez. 27:9
Tingcweti tenkhosi Solomoni netenkhosi Hiramu kanye nemadvodza aseGebali“Gebali” nome “Biblosi” nome “Bhithiniya” tatigawula tiphindze tilungise letingodvo nematje ekwakha lelithempeli.