Siswati 1996 (SWA96)
22

Kwelulekwa kwa-Ahabi ngumphrofethi Mikhaya

(2 Khr. 18:2-27)

221Kwaze kwaphela iminyaka lemitsatfu kute imphi emkhatsini wemaSiriya nema-Israyeli. 2

22:2
2 Khr. 18:2
Kodvwa kwatsi ngemnyaka wesitsatfu Jehoshafati, inkhosi yakaJuda, wehla wayawubonana nenkhosi yaka-Israyeli. 3Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, bese iyale tindvuna tayo yatsi: “Anati yini kutsi iRamothi Gileyadi yakitsi, kodvwa kuze kube ngunyalo, kute lutfo lolwentiwe kuze siyitsatse etandleni tenkhosi yaseSiriya?”

4

22:4
2 Khos. 3:7
Ngako yabuta Jehoshafati, yatsi: “Ungahamba yini nami siyekulwa neRamothi yaseGileyadi?”

Jehoshafati waphendvula inkhosi yaka-Israyeli, watsi: “Mine ngifanana nawe, bantfu bami banjengebantfu bakho, nemahhashi ami anjengemahhashi akho.” 5

22:5
2 Khos. 3:11
Kodvwa Jehoshafati wachubeka wakhuluma enkhosini yaka-Israyeli, watsi: “Cala kucala ufune seluleko saSimakadze.”

6Ngako inkhosi yaka-Israyeli yase ibutsela ndzawonye baphrofethi lababengaba ngema-400, emadvodza odvwa, yababuta yatsi: “Ngingaya yini kuyawuhlasela iRamothi Gileyadi, nome ngiyekele?”

Baphendvula batsi: “Hamba, ngobe Simakadze utayinikela etandleni tenkhosi.”

7Kodvwa Jehoshafati wabuta watsi: “Sekute yini lomunye umphrofethi waSimakadze lapha lesingabuta kuye?”

8Inkhosi Ahabi yaphendvula Jehoshafati, yatsi: “Usekhona munye lesingabuta ngaye kuSimakadze, kodvwa ngiyamenyanya, ngobe akaze nje aphrofethe lokuhle ngami, kodvwa uphrofetha lokubi kodvwa. NguMikhaya, umsa waJimla.”

Jehoshafati waphendvula watsi: “Inkhosi ayikafaneli kukusho loko.”

9Ngako Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wase ubita lomunye wetindvuna takhe, watsi: “Landza Mikhaya, umsa waJimla, masinyane.”

10Babegcoke imijiva yabo yebukhosi bo-Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, banaJehoshafati, inkhosi yakaJuda, bahleti etihlalweni tabo tebukhosi, ebaleni lekubhulela kolo, eceleni kwelisango lelingena eSamariya; bonkhe baphrofethi bebaphrofetha embikwabo. 11Sedekiya, umsa waKhenana, yena abesente timphondvo tensimbi, wamemeta atsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze: ‘Ngaleti utawuhlaba emaSiriya aze afe, aphele.’ ”

12Bonkhe-ke nalaba labanye baphrofethi babekhuluma intfo yinye, batsi: “Hlasela iRamothi Gileyadi, uyehlule. Ngobe Simakadze utayinikela etandleni tenkhosi.”

13Lesigijimi lebesilandze Mikhaya samhlebela, simdvonsa ngendlebe, satsi: “Buka la, njengendvodza yinye laba labanye baphrofethi baphrofethe imphumelelo yenkhosi Ahabi. Ngako-ke nawe emavi akho abovumelana newalaba labanye, ukhulume lokuhle.”

14

22:14
Num. 22:38
Kodvwa Mikhaya waphendvula watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, ngitamtjela loko lengikutjelwa nguSimakadze kuphela.”

15Watsi kube efike, inkhosi yambuta yatsi: “Mikhaya, singaya yini kuyawuhlasela iRamothi Gileyadi, nome siyekele?”

Waphendvula Mikhaya watsi: “Hlasela uncobe, ngobe Simakadze utayinikela esandleni senkhosi.”

16Inkhosi Ahabi yatsi kuye: “Ngitakutjela kangaki kutsi ungangitjeli lutfo lolunye ngaphandle kweliciniso egameni laSimakadze?”

17

22:17
Num. 27:17
Mat. 9:36
Mikhaya wase uyaphendvula, watsi: “Ngibone onkhe ema-Israyeli ahlakatekile etintsabeni njengetimvu letite umelusi; Simakadze watsi: ‘Labantfu abanamelusi. Nguloyo akatibuyelele ekhaya lakhe ngekuthula.’ ”

18Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, watsi kuJehoshafati: “Angikakutjeli-ke kutsi kute lokuhle langahle akuphrofethe ngami, kodvwa lokubi kuphela?”

19Mikhaya wachubeka watsi: “Ngako-ke lalela livi laSimakadze: Ngabona Simakadze ahleti esihlalweni sakhe sebukhosi nayo yonkhe imphi yasezulwini ime ngakuye imtungeletile ngesekudla sakhe nangesancele. 20Simakadze watsi: ‘Ngubani lotasihungela Ahabi kutsi ayewuhlasela iRamothi Gileyadi atiyele yena ekufeni kwakhe?’

“Lomunye waphakamisa loku, lomunye waphakamisa lokwa. 21

22:21
Jobe 1:6
Ekugcineni kwesuka umoya, weta wema embikwaSimakadze watsi: ‘Mine ngitamhunga.’

22“Simakadze wawubuta watsi: ‘Kanjani?’

“Umoya waphendvula watsi: ‘Ngitawuphuma ngibe ngumoya wemanga emlonyeni wabo bonkhe baphrofethi bakhe.’

“Simakadze watsi: ‘Cha, wena-ke utawuphumelela kumhunga nembala. Hamba, wente njalo.’

23“Ngako-ke Simakadze ubeke umoya wemanga emlonyeni wabo bonkhe baphrofethi bakho. Simakadze ukulungiselele sehlakalo kutsi sikwehlele.”

24Sedekiya, umsa waKhenana, wasukuma wafumba Mikhaya ngemphama ebusweni, atsi: “LoMoya“LoMoya” nome “lomoya” waSimakadze uhambe ngakuphi, nawusuka kimi uyewukhuluma kuwe?”

25

22:25
1 Khos. 20:30
Mik. 1:2
Mikhaya waphendvula watsi: “Loko uyawukubona ukwati, mhlazana uhamba sewuyawubhaca ekamelweni lelisekhatsi.”

26Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wase ukhipha umyalo watsi: “Tsatsani Mikhaya nimbuyisele emuva ku-Amoni, indvuna yelidolobha, nakuJowashi, indvodzana yenkhosi, 27nitsi: ‘Inkhosi itsi: “Valelani nangu umuntfu esitokisini ningamniki lutfo ngaphandle kwesinkhwa nemanti, ngize ngibuye ngiphephile.” ’ ”

28Mikhaya watsi: “Nawungahle nje ubuye uphephile, Simakadze utawube akaze wakhuluma ngami.” Wachubeka watsi: “Nonkhe nine tive, wanakeni lamavi ami.”

Kubulawa kwa-Ahabi eRamothi Gileyadi

(2 Khr. 18:28-34)

29Ngako-ke Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, kanye naJehoshafati, inkhosi yakaJuda, base bayakhuphuka baya eRamothi Gileyadi. 30Ahabi wakhuluma kuJehoshafati watsi: “Mine ngitawungena emkhatsini wemabutfo ngiphice umkhondvo, kodvwa wena ungatigcoka tingubo takho tebukhosi.” Ngako Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, wase uphica umkhondvo wangena emkhatsini wemabutfo agcoke letinye tingubo.

31

22:31
1 Khos. 20:16,24
Inkhosi yaseSiriya beyiyale tindvuna tayo tetincola temphi letingema-32, yatsi: “Nine ningalwi namuntfu lomunye, nome mncane nome mkhulu, nicondzane kuphela nenkhosi yaka-Israyeli Ahabi.”

32Letindvuna tetincola temphi tatsi natibona Jehoshafati, tacabanga tatsi: “Ngempela lena ngiyo inkhosi yaka-Israyeli,” ngako tagucukela kuye tiyekumhlasela, kodvwa watsi Jehoshafati nakakhala amemeta, 33letindvuna tetincola temphi tambona kutsi akasiyo lenkhosi yaka-Israyeli, tase tiyayekela kumcosha.

34

22:34
1 Khos. 20:42
Kodvwa lomunye wantsala butjoki bakhe wajijimeta, kwagwazeka Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, emahlanganweni etembatfo takhe tensimbi letatimvikela. Inkhosi Ahabi wakhuluma kuloloshayela incola yakhe yemphi, watsi: “Jikisa incola, ungikhiphe lapha emphini. Sengilimele.” 35Lonkhe lelo langa imphi yayibambene etulu, inkhosi yasekelwa encoleni yayo, ibhekene nemaSiriya. Linceba layo lopha ingati yaze yageletela phansi encoleni, kwatsi kusihlwa inkhosi Ahabi yafa. 36Latsi lilanga nalishonako, kwamenyetelwa kuyo yonkhe inkambu, kutsiwa: “Ngulowo nalowo akabuyele ekhaya lakhe, ngulowo eveni lakubo.”

37Wafa kanjalo-ke Ahabi, inkhosi, watsatfwa wayiswa eSamariya, bafike bamfihla khona. 38

22:38
1 Khos. 21:19
2 Khos. 9:25
Lencola yakhe bayigezela esitibeni lesiseSamariya, lapho kwakugeza khona tingwadla, tefika tinja tacapha ingati ya-Ahabi, njengobe livi laSimakadze lalishito.

39Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Ahabi lefaka konkhe lakwenta, nesigodlo lasakha wasihlobisa ngematinyo endlovu, nemadolobha lawakhela tinqaba, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 40Ahabi wafa; Ahaziya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Jehoshafati, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 20:31 – 21:1)

41

22:41
1 Khos. 15:24
18:14
Jehoshafati, umsa wa-Asa, wabekwa waba yinkhosi yakaJuda ngemnyaka wesine wekubusa kwa-Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli. 42Jehoshafati abeneminyaka lengema-35 budzala ngesikhatsi abekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-25. Libito lenina bekungu-Azubha, indvodzakati yaShilhi. 43Kuko konkhe Jehoshafati wahamba etinyatselweni teyise Asa, akazange aphambuke kuto, wenta lokuhle emehlweni aSimakadze. NokoKuletinye tincwadzi livesi 44 licala lapha “Noko ...” tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico akazange atisuse, ngako bantfu babesachubeka nekwentela kuto imihlatjelo batfuncise netimphepho. 44
22:44
1 Khos. 15:14
Jehoshafati futsi abehlalisene ngekuthula nenkhosi yaka-Israyeli.

45Leminye imininingwane ngekubusa kwenkhosi Jehoshafati, tintfo latiphumelelisa, nekuhlasela kwemabutfo akhe, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 46Wacosha imisalela yetitabane telithempeli letatisasele emvakwekubusa kweyise, Asa. 47

22:47
1 Khos. 15:12
Kwasala sekute inkhosi e-Edomu; ngako kwase kubambe lisekela.

48

22:48
2 Sam. 8:14
Jehoshafati wakha imikhumbi yekuhweba elwandleNome “yaseThashishi” nome “yaseSpaniya” kutsi ibohamba iye e-Ofiri, ilandze igolide, kodvwa noko ayizange iphumelele kuhamba, ngobe yephukela e-Esiyoni Geberi. 49
22:49
1 Khos. 9:28
2 Khr. 20:35
Ngaleso sikhatsi Ahaziya, umsa wa-Ahabi, wakhuluma kuJehoshafati, watsi: “Vumela emadvodza akami kutsi ahambisane nemadvodza akakho emikhunjini.” Kodvwa Jehoshafati wala.

50Jehoshafati wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu, eDolobheni laDavide, uyisemkhulu. Jehoramu, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Ahaziya, inkhosi yaka-Israyeli

51Ahaziya, umsa wa-Ahabi, wabekwa waba yinkhosi yaka-Israyeli eSamariya; wabekwa ngemnyaka weli-17 wekubusa kwaJehoshafati, inkhosi yakaJuda. Ahaziya wabusa sive saka-Israyeli iminyaka lemibili. 52Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, ngobe walandzela etinyatselweni taboyise nenina, nasendleleni yaJerobowamu, umsa waNebati, lowabangela ema-Israyeli kutsi one. 53

22:53
1 Khos. 12:28
16:31
Wakhonta Bhali, wakhotsama kuye, ngaleyo ndlela wacunula Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, wamtfukutselisa. Ahaziya walingisa uyise.