Siswati 1996 (SWA96)
21

Sivini saNabothi

211Emvakwaloko kwase kuba nesehlakalo lesenteka ngenca yesivini saNabothi waseJezreyeli. Lesivini sasiseJezreyeli eceleni kwesigodlo senkhosi Ahabi, inkhosi yaseSamariya. 2Ahabi watsi kuNabothi: “Nginike lesivini sakho, kuze ngihlanyele tibhidvo, njengobe naku sisedvutane nesigodlo sami nje. Ngitakuntjintjisela ngesivini lesincono kunaso, nome-ke ngikubhadale leyo mali lotayifuna, nangabe utsandza.”

3

21:3
Lev. 25:23
Hez. 46:18
Kodvwa Nabothi wamphendvula, watsi: “Simakadze akasungivumela kutsi ngikunike lifa labobabemkhulu.”

4Ngako Ahabi wabuyela ekhaya ahluneme atfukutsele, ngobe Nabothi waseJezreyeli atsite: “Ngingeke ngikunike lifa labobabemkhulu.” Wafike walala embhedzeni wakhe, acumbelene; wadvuba nekudla kudla.

5Umkakhe Jezebeli wangena wambuta, watsi: “Uhlunemeleni kanjena? Awudli ngani?”

6Wamphendvula watsi: “Kungenca ngobe ngitsite ngitsi kuNabothi waseJezreyeli: ‘Ngitsengisele sivini sakho, nome-ke nawutsandza ngikwenanisele ngalesinye sivini esikhundleni saso,’ yena wala watsi: ‘Ngingeke ngikunike sivini sami.’ ”

7Umkakhe Jezebeli watsi: “Lena ngiyona ndlela lowenta ngayo yini njengenkhosi ka-Israyeli? Vuka udle! Jabula futsi! Mine ngitakutfolela lesivini saNabothi, waseJezreyeli.”

8Ngako wabhala tincwadzi ngelibito la-Ahabi, wanamatsisela luphawu lwa-Ahabi kuto, watitfumela kubaholi nebahlonishwa labahlala edolobheni lakaNabothi kanye naye Nabothi. 9Kuletincwadzi abebhale kutsi:

“Memetelani lilanga lekuzila,

bese nihlalisa

Nabothi embonisweni emkhatsini wesive.

10Kodvwa nibobe senihlalisa emahuzu lamabili

embikwakhe, niwente afakaze kutsi ucalekise

Nkulunkulu nenkhosi, bese nimkhiphela

ngephandle, nimgcobe ngematje, aze afe.”

11Ngako baholi nebahlonishwa labebahlala edolobheni lakuboNabothi benta njengobe batjelwe nguJezebeli etincwadzini labebabhalele tona. 12Bamemetela kuzila, babeka Nabothi embonisweni emkhatsini webantfu. 13Kwase kuvela emacili lamabili ahlala macondzana naye, abeka Nabothi licala embikwebantfu, atsi: “Nabothi ucalekise Nkulunkulu nenkhosi.” Ngako base bayamtsatsa Nabothi bamkhiphela ngephandle kwelidolobha, bamgcoba ngematje, waze wafa. 14Base batfumela livi kuJezebeli batsi: “Nabothi sewugcotjwe ngematje, waze wafa.”

15Watsi kube eve Jezebeli kutsi Nabothi sewufile, wakhuluma ku-Ahabi, watsi: “Sukuma utsatse sivini saNabothi, waseJezreyeli, lala kukutsengisela sona ngesiliva kutsi sibe sakho. Akasekho manje, sewufile.” 16Ahabi watsi kube eve kutsi Nabothi sewufile, wasukuma wehla wayawutsatsa sivini saNabothi, wasenta sakhe.

17Livi laSimakadze lefika ku-Elija, waseThishbe, latsi: 18“Yehla uye ku-Ahabi, inkhosi yema-Israyeli, lobusela eSamariya. Manje usesivinini saNabothi, lapho ayele kuyawusenta sakhe. 19

21:19
1 Khos. 22:38
2 Khos. 9:25
Hla. 68:23
Ufike umtjele utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze: “Awukasontsi umuntfu yini kuze utsatse lomhlaba wakhe?” ’ Bese utsi kuye: ‘Naku lakushoko Simakadze: “Kuleyo ndzawo, lapho tinja tacapha khona ingati yaNabothi, tinja tiyawuphindze ticaphe khona ingati yakho; yebo, yakho ingati.” ’ ”

20Ahabi watsi ku-Elija: “Wo! Sewungitfolile, sitsa sami!” Elija waphendvula watsi: “Ngikutfolile, ngobe utitsengise wena ngekwenta lokubi emehlweni aSimakadze. 21

21:21
1 Khos. 14:10
2 Khos. 9:8
10:10
Simakadze utsi: ‘Ngitakwehlisela sigemegeme etikwakho. Ngitawubhubhisa intalelwane yakho, ngijube bonkhe labadvuna ka-Ahabi, ka-Israyeli, labancane nalabadzala. 22
21:22
1 Khos. 15:29
16:3,11
Indlu yakho ngitayilingisa leya yakaJerobowamu, umsa waNebati, neyakaBhasha, umsa wa-Ahiya, ngobe ungicunulile, ngaze ngatfukutsela, wenta nema-Israyeli ona.’

23

21:23
2 Khos. 9:10,33
“Macondzana naJezebeli Simakadze utsi: ‘Tinja tiyawudlela Jezebeli ngaselubondzeniLetinye tincwadzi tekucala titsi “endzaweni yaseJezreyeli” lwaseJezreyeli.’

24

21:24
1 Khos. 14:11
16:4
“Tinja tiyakudla labo baka-Ahabi labayawufela ekhatsi edolobheni, tinyoni tasemoyeni tiyawutondla ngalabo labayawufela etigangeni.”

25Kute indvodza lenjenga-Ahabi leyatitsengisa yona ekwenteni bubi emehlweni aSimakadze, ifucwa ngumkayo Jezebeli. 26Watiphatsa ngemanyala lamakhulu ngekutsi alandzelane nekukhonta tithico njengema-Amori, Simakadze lawakhukhula, ngesikhatsi nakufika ema-Israyeli.

27Watsi kube Ahabi eve lamavi, wadzabula tingubo takhe, wembatsa emasaka, wazila, walala ngemasaka, wahamba angulotfotjisiwe.

28Livi laSimakadze lefika ku-Elija, waseThishbe, latsi: 29

21:29
2 Khos. 9:22
“Ubonile yini kutsi Ahabi utitfobe kanjani embikwami? Ngenca yekutsi utitfobile kimi, ngingeke ngisamehlisela lesigemegeme etikhatsini takhe, kodvwa ngiyawusehlisela etikwendlu yakakhe ngesikhatsi sekubusa kwemsa wakhe.”