Siswati 1996 (SWA96)
16

161Kwase kufika livi laSimakadze kuJehu, umsa waHanani, lemelana naBhasha, 2

16:2
1 Khos. 12:28
14:17
latsi: “Ngakuphakamisa elutfulini, ngakwenta umholi wesive sami saka-Israyeli, kodvwa wena uhambe etinyatselweni taJerobowamu, waze wonisa nesive sami, ema-Israyeli, sangicunula ngenca yetono taso. 3
16:3
1 Khos. 14:10
15:29
21:21
Ngako sengitakucedza, wena Bhasha, kanye nayo yonkhe indlu yakho, ngitakwenta indlu yakho ifanane neyaJerobowamu, umsa waNebati. 4Tinja titawudla labo bakaBhasha labatawufela edolobheni, bese kutsi tinyoni telizulu tidle labo labatawufela etigangeni.”

5

16:5
2 Khr. 16:1
Leminye imininingwane ngekubusa kwaBhasha nalakwenta, nemphumelelo yakhe, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 6Bhasha wase uyakhotsama, wafihlwa eThisa. Ela, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

7Kwefika livi laSimakadze ngemphrofethi Jehu, umsa waHanani, kuBhasha nakuyo yonkhe indlu yakhe ngenca yabo bonkhe bubi labekabentile emehlweni aSimakadze, amcunula kuze atfukutseliswe tintfo latenta, waba njengendlu yakaJerobowamu layibhubhisa.

Ela, inkhosi yaka-Israyeli

8Ngemnyaka wema-26 wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Ela, umsa waBhasha, waba yinkhosi; wabusela eThisa iminyaka lemibili.

9Lomunye wetindvuna takhe labenguZimri, labephetse incenye yemabutfo akhe etincola temphi, wenta luzungu ngaye. Ngaleso sikhatsi Ela abeseThisa, alibele kutinklinkla ngetjwala ekhaya ka-Arisa, indvuna yesigodlo saseThisa. 10Zimri wangena wamgalela, wamlahla phansi, wambulala ngemnyaka wema-27 wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda. Wase utibeka yena, waba yinkhosi yaka-Israyeli.

11Watsi kube acale nje kubusa ahleti esihlalweni sebukhosi, wabulala bantfu bonkhe bendlu yakaBhasha, akazange ashiye ngisho namunye lomdvuna lophilako, ngisho sihlobo, nome umngani. 12Zimri wabhubhisa yonkhe indlu yakaBhasha, njengekwelivi laSimakadze lelemelana naBhasha lalikhuluma ngemphrofethi Jehu, 13ngenca yato tonkhe tono Bhasha kanye nemsa wakhe, Ela, lababetentile, baze bonisa ngisho nebaka-Israyeli; ngaleyo ndlela bacunula Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, bamtfukutselisa ngetithico tabo letatingenamsebenti.

14Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Ela, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

Zimri, inkhosi yaka-Israyeli

15Ngemnyaka wema-27 wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, Zimri wabusa eThisa emalanga lasikhombisa. Imphi beyimise eceleni kweGibhethoni, lidolobha lemaFilisti. 16Batsi kube beve baka-Israyeli lababesenkambu kutsi Zimri wente luzungu, wabulala inkhosi, bamemetela kutsi Omri, indvuna yemabutfo, yinkhosi yaka-Israyeli, ngalona lelo langa basesenkambu. 17Omri nabo bonkhe baka-Israyeli lababemsingatsile besuka eGibhethoni bavimbetela iThisa. 18Zimri watsi kube abone kutsi lidolobha selitfunjiwe, wayawubhaca enqabeni yesigodlo, walumeka sigodlo labekuso ngemlilo. Ngaleyo ndlela wafa 19

16:19
1 Khos. 12:28
ngenca yetono takhe labetentile, wenta lokubi emehlweni aSimakadze wahamba etinyatselweni taJerobowamu nasetonweni takhe labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

20Leminye imininingwane ngekubusa kwaZimri, nekuvukela kwakhe umbuso, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

Omri, inkhosi yaka-Israyeli

21Sive saka-Israyeli sase sehlukana ekhatsi, labanye bema ngakuThibni, umsa waGinathi, kutsi nguye inkhosi, labanye bema ngaku-Omri. 22Kodvwa laba baka-Omri babonakala kutsi banemandla kunalaba bakaThibni, umsa waGinathi. Thibni wase uyafa, kwasala Omri ayinkhosi.

23Ngemnyaka wema-31 wekubusa kwenkhosi Asa, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Omri, waba yinkhosi. Omri wabusa iminyaka leli-12, iminyaka lesitfupha abebusela eThisa. 24Watsenga intsaba yaseSamariya kuShemeri ngemakhilogremu langaba ngema-70 esiliva, wakha lidolobha kulentsaba, waletsa libito watsi yiSamariya, aletsa ngaShemeri, libito lalona bekangumnikati wayo lentsaba kucala.

25

16:25
Mik. 6:16
Kodvwa Omri wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wona kwendlula bonkhe labebangembili kwakhe. 26
16:26
1 Khos. 12:28
Wahamba etinyatselweni taJerobowamu, umsa waNebati, nasetonweni takhe labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni, saze samtfukutselisa Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli ngetithico taso letatingenamsebenti.

27Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Omri, nalakwenta, nemphumelelo yakhe, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 28Omri wase uyakhotsama, wafihlwa eSamariya. Ahabi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli

29Ngemnyaka wema-38 wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Ahabi, umsa wa-Omri. Wabusa baka-Israyeli iminyaka lengema-22, abusela eSamariya. 30Ahabi, umsa wa-Omri, wenta lokubi kakhulu emehlweni aSimakadze kwengca bonkhe lababengembili kwakhe. 31

16:31
1 Khos. 12:28
Akazange agcine ngekutijabulisa ngetono letatentiwe nguJerobowamu kuphela nje, kodvwa yena waze wateka naJezebeli, indvodzakati ya-Etbhali, inkhosi yemaSidoni, wamenta umkakhe; wacala kukhonta nekukhotsamela Bhali. 32Wamisa lilati laBhali ethempelini laBhali, lalakha khona eSamariya. 33Ahabi wemisa nensika ya-Ashera, achubeka nekucunula Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli kutsi atfukutsele; wawengca onkhe emakhosi aka-Israyeli labengembili kwakhe ngekwenta lokubi.

34

16:34
Josh. 6:26
Ngesikhatsi sa-Ahabi, Hiyeli waseBetheli waphindze wavusa iJerikho. Wemisa sisekelo sayo ngelitubulo lakhe, Abiramu; wemisa emasango ayo ngelitfunjana lakhe lelalinguSegubi, kwaya njengekusho kwelivi laSimakadze lelakhulunywa nguJoshuwa, umsa waNuni.

17

Kondliwa kwa-Elija ngemahhwabayi

171

17:1
Jak. 5:17
Elija waseThishbe, labewekutalwa eThishbeNome “waseThishbe, labengulomunye wetakhamiti” kulakaGileyadi, wakhuluma ku-Ahabi watsi: “Ngelibito laSimakadze, Nkulunkulu lophilako wema-Israyeli, lengimkhontako, ngiyakutjela ngitsi kungeke kube khona ematolo ngisho nemvula kuleminyaka lembalwa letako, kuze kusho mine.”

2Livi laSimakadze lefika ku-Elija, latsi: 3“Suka lapha ushone ngasemphumalanga, uyewubhaca eSihosheni saseKherithi, ngasemphumalanga neJordane. 4Uyawunatsa kulowo mfudlana; ngiyale emahhwabayi kutsi akondlele khona lapho.”

5Ngako Elija wenta njengobe Simakadze abemtjelile. Wahamba waya eSihosheni saseKherithi, ngasemphumalanga neJordane, wahlala khona. 6Emahhwabayi abemletsela sinkhwa nenyama njalo ekuseni nasentsambama, bese unatsa kulowo mfudlana.

Umfelokati waseSarefathi

7Ngekuhamba kwesikhatsi, lomfudlana woma, ngobe kwase kute imvula eveni. 8Livi laSimakadze lefika kuElija, latsi: 9

17:9
Luk. 4:25
“Hamba nyalo uye eSarefathi yaseSidoni uyewuhlala khona. Ngiyale umfelokati wakuleyo ndzawo kutsi akuphe kudla.” 10Ngako-ke wahamba waya eSarefathi. Watsi efika nje esangweni lelidolobha, wakhandza umfelokati lapho atfota tinkhuni, wambita, wamcela watsi: “Ungangiletsela yini emanti ngendzebe kutsi ngifane nginatse?” 11Watsi lomfelokati asahamba ayakumnatsisa, Elija watsi: “Ubomane ungiphatsele nelucetwana lwesinkhwa, tsine.”

12

17:12
2 Khos. 4:2
Lomfelokati waphendvula watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze Nkulunkulu wakho, ngitsi: Ngite nasinye sinkhwa. Nginengcosana nje yafulaha esitjeni, nenseketse yemafutsa eludziweni. Bengisasabutela tinkhunyana nje lapha, kutsi ngiye ekhaya ngitiphekele mine kanye nendvodzana yami, kuze sidle, emvakwaloko bese siyafa.”

13Kodvwa Elija watsi kuye: “Ungesabi. Hamba wente njengobe ushito, kodvwa ubocala wentele mine kucala licebelengwane lelincane lesinkhwa, kuloko lonako, bese ukuletsa lapha kimi. Emvakwaloko-ke bese utentela wena nendvodzana yakho. 14Ngobe nguloko lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Fulaha losesitjeni angeke aphele, nenseketse yemafutsa ingeke iphele eludziweni, kuze kube lilanga lapho Simakadze ayawunisa khona litulu eveni.’ ”

15

17:15
Mat. 10:40
Lomfelokati wahamba wayakwenta njengobe atjelwe ngu-Elija. Ngaleyo ndlela Elija nalomfelokati nemndeni wakhe baba nekudla lokwenele onkhe emalanga. 16Ngobe esitjeni safulaha akazange aphele fulaha, naseludziweni lwemafutsa akazange aphele emafutsa; kwenteka njengobe livi laSimakadze lelalikhulunywe ngu-Elija lishito.

17Kwatsi ngalelinye lilanga lendvodzana yalomfelokati, labengumnikati walomuti, yagula. Kwachubeka kugula emalanga ngemalanga, kwadzimate kwefika lapho lomfana angasaphefumuli khona. 18

17:18
Luk. 5:7
Lomfelokati wakhuluma ku-Elija, watsi: “Ngoneni kuwe, muntfu waNkulunkulu? Kantsi lapha kami utele kutangikhumbuta sono sami, ubulale nendvodzana yami.”

19Elija wamphendvula watsi: “Letsa lapha lendvodzana yakho.” Wayitsatsa etandleni talomfelokati wayigona, wakhuphukela nayo ekamelweni lelisetulu, lapho abehlala khona. Wayilalisa embhedzeni wakhe. 20Wase uyakhala kuSimakadze, watsi: “Awu! Simakadze Nkulunkulu wami, sewubehliselelani bubi etikwalomfelokati, lesengihlala kakhe, ngekubulala lendvodzana yakhe?” 21

17:21
2 Khos. 4:34
Imis. 20:10
Welulela imikhono yakhe etikwalomfana, kwaze kwaba katsatfu, solomane aphindza amemeta kuSimakadze, atsi: “Awu! Simakadze Nkulunkulu wami, buyisela umphefumulo walomfana kuye!”

22Simakadze wakuva kukhala kwa-Elija, umphefumulo wemfana wabuyela kuye, waphila. 23

17:23
Luk. 7:15
Elija wamtsatsa lomfana wehla naye ekamelweni lelisetulu, wammikisa endlini kabo, wafike wamnika unina, watsi kulonina: “Buka-ke, umfana wakho sewuyaphila.”

24Lomfelokati watsi ku-Elija: “Manje sengiyati kutsi ungumuntfu waNkulunkulu, nekutsi livi laSimakadze leliphuma emlonyeni wakho liliciniso.”

18

Elija nebaphrofethi baBhali

181

18:1
Jak. 5:17
Emvakwesikhatsi lesidze, emnyakeni wesitsatfu wesomiso, livi laSimakadze lefika ku-Elija, latsi: “Hamba uyekutiveta ku-Ahabi, ngitawutfumela imvula eveni.” 2Ngako Elija wahamba wayakutiveta ku-Ahabi.

Ngaleso sikhatsi bekunendlala lenkhulu eveni laseSamariya, 3na-Ahabi abesabite Obadiya, labephetse sigodlo sakhe. Obadiya abelikholwa lelalesaba Simakadze kakhulu. 4Kwatsi ngesikhatsi Jezebeli abulala baphrofethi baSimakadze, Obadiya wafihla labalikhulu emigedzeni, baba ngema-50 kulowo nakulowo mgedze, abebapha kudla, abanatsise nemanti. 5Ahabi abekhulume ku-Obadiya, watsi: “Asihambe sidzabule live ekhatsi, siye kuyo yonkhe imitfombo netihosha. Mhlawumbe kukhona lapho singatfola khona tjani bekondla emahhashi neminyuzi, kuze singabikho sidzingo sekutibulala letifuyo tetfu.” 6Ngako base behlukaniselana lelive bebatakulidzabudzabula, Ahabi wacondza ngale, kwatsi Obadiya wacondza ngale nganhlanye.

7Watsi Obadiya asahamba, wahlangana na-Elija. Obadiya wambona wamfanisa, wabe sewuyamkhotsamela, wakhuluma kuye watsi: “Nguwe ngempela yini, nkhosi yami Elija?”

8Wamphendvula watsi: “Yebo, hamba uyewutjela inkhosi yakho utsi: ‘Elija sewulapha.’ ”

9Obadiya wabuta watsi: “Ngoneni kodvwa kutsi ungaze unginikele esandleni sa-Ahabi kutsi angibulale? 10Ngifunga kuphila kwaSimakadze Nkulunkulu wakho kutsi inkhosi yami kute umbuso lapho ingakaze yatfumela khona umuntfu kutsi ayekukufuna. Bekutsi sive nome umbuso nawukulandvula utsi awukho, awufungise kutsi vele ungeke utfolakale lapho kuwo. 11Kodvwa manje sewungitjela kutsi angihambe ngiye enkhosini yami, ngifike ngitsi: ‘Elija sewulapha.’ 12

18:12
2 Khos. 2:16
Imis. 8:39
Angati kutsi Moya waSimakadze utakwetfwala akuyisephi, mine nangisuka lapha kuwe. Nangingahamba ngiyewutjela Ahabi, afike lapho angasakukhandzi, utangibulala. Noko mine, nceku yakho, Simakadze ngimkhonte kusukela ebusheni bami. 13Ingabe wena, nkhosi yami, awukaze uve yini kutsi mine ngentani ngesikhatsi Jezebeli abulala baphrofethi baSimakadze? Ngabhacisa baphrofethi labalikhulu emigedzeni lemibili, baba ngema-50 kulowo nalowo mgedze, ngangibapha kudla ngibanatsise nemanti. 14Manje sewungitjela kutsi ngiye enkhosini yami, ngifike ngitsi: ‘Elija sewulapha.’ Ahabi utangibulala.”

15Kodvwa Elija wakhuluma kuye, watsi: “Mine ngifunga kuphila kwaSimakadze Somandla lengimkhontako kutsi ngitatinikela ku-Ahabi lamuhla.”

16Ngako Obadiya wahamba wayawuhlangabeta Ahabi, wafike wamtjela, na-Ahabi wahamba kuyawuhlangabeta Elija. 17Watsi kube abone Elija, wakhuluma kuye watsi: “Nguwe yini lowo, lohlupha sive saka-Israyeli?”

18

18:18
1 Khos. 16:31
Elija waphendvula watsi: “Kute lengimhluphe ngako Israyeli, kodvwa nguwe nemndeni weyihlo. Uyiyekele imiyalo yaSimakadze, wabe sewulandzela boBhali. 19Bita sonkhe sive eveni lonkhe laka-Israyeli kuyewuhlanganelwa eNtsabeni iKhameli. Letsa labaphrofethi baBhali labangema-450 kanye nebaphrofethi ba-Ashera labangema-400, labadla naJezebeli etafuleni lakhe.”

20Ngako Ahabi watfumela livi kulo lonkhe laka-Israyeli, wahlanganisa baphrofethi eNtsabeni iKhameli. 21

18:21
Josh. 24:15
Khu. 6:31
Elija wasondzela embikwesive, wafike watsi: “Kuyawuze kube ngunini solomane nindziyatela emkhatsini wemicondvo lemibili? Nangabe Simakadze anguNkulunkulu, landzelani yena; kodvwa nangabe Bhali anguNkulunkulu, landzelani yena.”

Kodvwa sive asizange sikhulume.

22

18:22
1 Khos. 19:10
Elija wakhuluma kubo watsi: “Ngimi ngedvwa losele emkhatsini webaphrofethi baSimakadze, kodvwa Bhali unebaphrofethi labangema-450. 23Siletseleni tinkunzi letimbili. Abatikhetsele ibe yinye, bayicobe ibe ngemacatsa, bese bawabeka etikwetinkhuni, kodvwa umlilo bangawokheli. Nami ngitawulungisa lena lenye inkunzi ngiyibeke etikwetinkhuni, kodvwa umlilo ngingawokheli. 24Nine nitawube senibita libito lalonkulunkulu wenu, nami ngibite libito laSimakadze. Lonkulunkulu loyawuphendvula ngemlilo, nguyena anguNkulunkulu sibili.”

Bonkhe bantfu baphendvula, batsi: “Loko lokushoko kulungile.”

25Elija wakhuluma kubaphrofethi baBhali, watsi: “Khetsani lenye yaletinkunzi, bese niyilungisa nine kucala, njengobe naku nine nibanyenti kangaka nje. Bitani libito lankulunkulu wenu, kodvwa ningawokheli umlilo.”

26

18:26
Hab. 2:19
Ngako batsatsa lenkunzi lababenikwe yona, bayilungisa.

Base babita libito laBhali kusukela ekuseni kwaze kwaba ngusemini. Bamemeta batsi: “Hhawu, Bhali, siphendvule!” Kodvwa kwabate imphendvulo; kute lowaphendvula. Bagidza batungeleta lelilati lababelakhile.

27Emini Elija wacala wabaphukuta atsi: “Memetani kakhulu! Impela ungunkulunkulu. Mhlawumbe ujulile uyacabanga, nome uyasebenta, nome useluhambeni. Mhlawumbe ulele, ngako kufanele avuswe.” 28

18:28
Dut. 14:1
Ngako baphrofethi bathandaza bamemeta kakhulu, batisika ngemikhwa nangetinkemba njengekwelisiko labo, baze bopha ingati. 29
18:29
Eks. 29:39
Num. 28:3
Yendlula imini, bachubeka nemadlingozi abo ekuphrofetha, kwaze kwashaya sikhatsi semhlatjelo wakusihlwa. Kodvwa kwabate imphendvulo, kute lowaphendvula, kute nalowanaka.

30Elija wabe sewukhuluma kuso sonkhe sive, watsi: “Wotani lapha kimi.” Beta kuye, wabe sewulungisa lilati laSimakadze lelase libhidlikile. 31

18:31
Gen. 32:28
35:10
Josh. 4:5,20
2 Khos. 17:34
Elija watsatsa ematje lali-12, lilinye limele leso naleso sive lesasivela emadvodzaneni aJakobe, lapho kwefika khona livi laSimakadze kuye, mhlazana atsi: “Libito lakho kuyawuba ngu-Israyeli.” 32Ngalamatje wakha lilati egameni laSimakadze, wemba umsele lowawulitungeleta, waba mkhulu kangangekutsi bekungangena emanti langemalitha labengaba li-15. 33Wabeka letinkhuni etikwalo, wacoba lenkunzi wayibeka etikwaletinkhuni. WabeKuletinye tincwadzi livesi 34 licala lapha “Wabe” sewukhuluma kubo utsi: “Gcwalisani timbita letine ngemanti, bese niwatsela etikwalomnikelo kanye naletinkhuni.”

34Wakhuluma kubo watsi: “Phindzani futsi,” nabo baphindza bawatsela.

Waphindza wakhuluma kubo kwesitsatfu, watsi: “Phindzani futsi kwesitsatfu,” baphindza bawatsela kwesitsatfu futsi. 35Emanti ageleta atungeleta lilati, aze agcwala lomsele.

36

18:36
Eks. 3:6
Mat. 22:32
Kwase kutsi ngesikhatsi semhlatjelo wakusihlwa Elija wasondzela ngaselatini wathandaza watsi: “Awu, Simakadze, Nkulunkulu wa-Abrahama, na-Isaka, na-Israyeli, akwatiwe lamuhla lapha kutsi wena unguNkulunkulu wema-Israyeli nekutsi mine ngiyinceku yakho, nekutsi tonkhe letintfo ngitente ngekuyalwa nguwe. 37Ngiphendvule, Simakadze, ngiphendvule, kuze kutsi labantfu batekwati kutsi wena, Simakadze, unguNkulunkulu nekutsi tinhlitiyo tabo uyatigucula.”

38

18:38
Lev. 9:24
Khu. 6:21
2 Khr. 7:1
Umlilo waSimakadze wehlela etikwalomhlatjelo, wawushisa wawucedza kanye netinkhuni, nematje, nemhlabatsi, wakhotsisisa onkhe emanti labelapho emseleni.

39Batsi kube bantfu bakubone loko, baguca phansi bakhotsama, bakhala, batsi: “Simakadze unguNkulunkulu! Simakadze unguNkulunkulu!”

40

18:40
Dut. 13:5
18:20
Elija wakhuluma kubo, watsi: “Bambani labaphrofethi baBhali. Kungaphunyuli ngisho namunye wabo!” Babanjwa, Elija watsi abehliselwe emfudlaneni iKhishoni; babulawelwa khona lapho.

Kuphela kwesomiso

41Elija wakhuluma ku-Ahabi, watsi: “Hamba, uyekudla unatse, ngobe kukhona umsindvo wemvula lenkhulu.” 42Ngako Ahabi wahamba wayakudla wanatsa, kodvwa Elija wekhwela etulu esicongweni seNtsaba iKhameli, wagobondzela, wafaka buso bakhe emkhatsini wemadvolo akhe.

43Wakhuluma encekwini yakhe, watsi: “Hamba uyewubuka ngaselwandle.” Lenceku yahamba yayawubuka, yabuya yatsi: “Akunalutfo lapho.” Elija wakhuluma kulenceku emahlandla lasikhombisa solomane atsi: “Ncandzeka.”

44Kuloku kwesikhombisa lenceku yabuya yabika yatsi: “Ngibone lifu lelincane lelingangesandla semuntfu bukhulu balo, liphuma elwandle.”

Ngako Elija wakhuluma watsi: “Hamba uyewutjela Ahabi kutsi akaphutfume agibele ahambe imvula isengakamvimbeteli.”

45

18:45
Jak. 5:18
Ngasona leso sikhatsi litulu lacungutela letfwala laba nemafu lamnyama, kwahhusha umoya, latsela lenkhulu imvula, Ahabi wakhwela incola yakhe, wahamba waya eJezreyeli. 46Emandla aSimakadze ehlela ku-Elija, wakhwicela ingubo yakhe ebhandeni lelaliselukhalo yacina, wagijima washiya Ahabi yonkhe indlela leya eJezreyeli.