Siswati 1996 (SWA96)
17

Kondliwa kwa-Elija ngemahhwabayi

171

17:1
Jak. 5:17
Elija waseThishbe, labewekutalwa eThishbeNome “waseThishbe, labengulomunye wetakhamiti” kulakaGileyadi, wakhuluma ku-Ahabi watsi: “Ngelibito laSimakadze, Nkulunkulu lophilako wema-Israyeli, lengimkhontako, ngiyakutjela ngitsi kungeke kube khona ematolo ngisho nemvula kuleminyaka lembalwa letako, kuze kusho mine.”

2Livi laSimakadze lefika ku-Elija, latsi: 3“Suka lapha ushone ngasemphumalanga, uyewubhaca eSihosheni saseKherithi, ngasemphumalanga neJordane. 4Uyawunatsa kulowo mfudlana; ngiyale emahhwabayi kutsi akondlele khona lapho.”

5Ngako Elija wenta njengobe Simakadze abemtjelile. Wahamba waya eSihosheni saseKherithi, ngasemphumalanga neJordane, wahlala khona. 6Emahhwabayi abemletsela sinkhwa nenyama njalo ekuseni nasentsambama, bese unatsa kulowo mfudlana.

Umfelokati waseSarefathi

7Ngekuhamba kwesikhatsi, lomfudlana woma, ngobe kwase kute imvula eveni. 8Livi laSimakadze lefika kuElija, latsi: 9

17:9
Luk. 4:25
“Hamba nyalo uye eSarefathi yaseSidoni uyewuhlala khona. Ngiyale umfelokati wakuleyo ndzawo kutsi akuphe kudla.” 10Ngako-ke wahamba waya eSarefathi. Watsi efika nje esangweni lelidolobha, wakhandza umfelokati lapho atfota tinkhuni, wambita, wamcela watsi: “Ungangiletsela yini emanti ngendzebe kutsi ngifane nginatse?” 11Watsi lomfelokati asahamba ayakumnatsisa, Elija watsi: “Ubomane ungiphatsele nelucetwana lwesinkhwa, tsine.”

12

17:12
2 Khos. 4:2
Lomfelokati waphendvula watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze Nkulunkulu wakho, ngitsi: Ngite nasinye sinkhwa. Nginengcosana nje yafulaha esitjeni, nenseketse yemafutsa eludziweni. Bengisasabutela tinkhunyana nje lapha, kutsi ngiye ekhaya ngitiphekele mine kanye nendvodzana yami, kuze sidle, emvakwaloko bese siyafa.”

13Kodvwa Elija watsi kuye: “Ungesabi. Hamba wente njengobe ushito, kodvwa ubocala wentele mine kucala licebelengwane lelincane lesinkhwa, kuloko lonako, bese ukuletsa lapha kimi. Emvakwaloko-ke bese utentela wena nendvodzana yakho. 14Ngobe nguloko lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Fulaha losesitjeni angeke aphele, nenseketse yemafutsa ingeke iphele eludziweni, kuze kube lilanga lapho Simakadze ayawunisa khona litulu eveni.’ ”

15

17:15
Mat. 10:40
Lomfelokati wahamba wayakwenta njengobe atjelwe ngu-Elija. Ngaleyo ndlela Elija nalomfelokati nemndeni wakhe baba nekudla lokwenele onkhe emalanga. 16Ngobe esitjeni safulaha akazange aphele fulaha, naseludziweni lwemafutsa akazange aphele emafutsa; kwenteka njengobe livi laSimakadze lelalikhulunywe ngu-Elija lishito.

17Kwatsi ngalelinye lilanga lendvodzana yalomfelokati, labengumnikati walomuti, yagula. Kwachubeka kugula emalanga ngemalanga, kwadzimate kwefika lapho lomfana angasaphefumuli khona. 18

17:18
Luk. 5:7
Lomfelokati wakhuluma ku-Elija, watsi: “Ngoneni kuwe, muntfu waNkulunkulu? Kantsi lapha kami utele kutangikhumbuta sono sami, ubulale nendvodzana yami.”

19Elija wamphendvula watsi: “Letsa lapha lendvodzana yakho.” Wayitsatsa etandleni talomfelokati wayigona, wakhuphukela nayo ekamelweni lelisetulu, lapho abehlala khona. Wayilalisa embhedzeni wakhe. 20Wase uyakhala kuSimakadze, watsi: “Awu! Simakadze Nkulunkulu wami, sewubehliselelani bubi etikwalomfelokati, lesengihlala kakhe, ngekubulala lendvodzana yakhe?” 21

17:21
2 Khos. 4:34
Imis. 20:10
Welulela imikhono yakhe etikwalomfana, kwaze kwaba katsatfu, solomane aphindza amemeta kuSimakadze, atsi: “Awu! Simakadze Nkulunkulu wami, buyisela umphefumulo walomfana kuye!”

22Simakadze wakuva kukhala kwa-Elija, umphefumulo wemfana wabuyela kuye, waphila. 23

17:23
Luk. 7:15
Elija wamtsatsa lomfana wehla naye ekamelweni lelisetulu, wammikisa endlini kabo, wafike wamnika unina, watsi kulonina: “Buka-ke, umfana wakho sewuyaphila.”

24Lomfelokati watsi ku-Elija: “Manje sengiyati kutsi ungumuntfu waNkulunkulu, nekutsi livi laSimakadze leliphuma emlonyeni wakho liliciniso.”