Siswati 1996 (SWA96)
15

Abiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 13:1 – 14:1)

151

15:1
2 Khr. 13:1
Ngemnyaka weli-18 Jerobowamu, umsa waNebati, abusa ka-Israyeli, kaJuda kwabekwa Abiya,“Abiya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Abiyamu” waba yinkhosi. 2Wabusela eJerusalema iminyaka lemitsatfu. Libito lenina bekunguMakha, indvodzakati ya-Absalomu.“Absalomu” nome “Abishalomu”

3

15:3
1 Khos. 12:28
Abiya watenta tonkhe tono letatentiwe nguyise embikwakhe; inhlitiyo yakhe yayingakapheleli kuSimakadze Nkulunkulu wakhe, njengenhlitiyo yaDavide labengukhokho wakhe labenamatsele kuNkulunkulu. 4
15:4
1 Khos. 11:36
2 Khos. 8:19
Hla. 132:17
Taga 13:9
Noko-ke ngenca yaDavide Simakadze Nkulunkulu wakhe wamnika sibane eJerusalema ngekutsi amvusele indvodzana leyayitamlandzela, icinise neJerusalema. 5
15:5
2 Sam. 11:1
12:9
Ngobe Davide abenta lokuhle emehlweni aSimakadze, wangete waphambuka kuyo yonkhe imiyalo yaSimakadze emphilweni yakhe yonkhe, ngaphandle kwendzaba ya-Uriya labengumHethi.

6

15:6
1 Khos. 14:30
2 Khr. 12:15
Kwakunekulwa emkhatsini waboRehobowamu naJerobowamu ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwa-Abiya.“Abiya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Abiyamu” 7Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Abiya,“Abiya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Abiyamu” nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. Kwakunekulwa emkhatsini wabo-Abiya naJerobowamu. 8
15:8
2 Khr. 14:1
Abiya“Abiya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Abiyamu” wabe sewuyakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Asa, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Asa, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 15:16 – 16:6)

9Ngemnyaka wema-20 wekubusa kwaJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli, kaJuda kwabekwa Asa, waba yinkhosi; 10wabusela eJerusalema iminyaka lengema-41. Libito lagogo wakhe lotala uyise bekunguMakha, indvodzakati ya-Absalomu.

11Inkhosi Asa yenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe kwakwenta khokho wakhe Davide. 12

15:12
1 Khos. 14:24
Wacosha tonkhe titabane tasemathempelini, watisusa eveni lakhe kanye nato tonkhe tithico letatibunjwe boyise. 13
15:13
2 Khr. 15:16
Wadzimate wehlisa ngisho nagogo wakhe Makha esikhundleni sakhe sekuba yindlovukazi, ngobe abakhe insika ya-Ashera leyayisinengiso. Asa wagawula lensika ya-Ashera wayishisela eSigodzini saseKhidroni. 14Nome Asa angazange atisuse letindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, kodvwa noko inhlitiyo yakhe yayitinikele ngalokuphelele kuSimakadze imphilo yakhe yonkhe. 15Wangenisa ethempelini laSimakadze isiliva negolide nato tonkhe timphahla latatinikelwe nguye baneyise.

16Kwakunekulwa emkhatsini wabo-Asa naBhasha, inkhosi yaka-Israyeli, kuko konkhe kubusa kwabo. 17

15:17
2 Khr. 16:1
Bhasha, inkhosi yaka-Israyeli, wakhuphuka wayawuhlasela Juda, wakha iRama, yaba lidolobha leliyinqaba, entela kutsi kubete namunye lophumako nalongenako eveni laka-Asa, inkhosi yakaJuda.

18

15:18
2 Khos. 12:18
16:8
18:15
Asa wase utsatsa yonkhe isiliva negolide leyayisele engcebeni yaSimakadze ethempelini nasesigodlweni sakhe. Wayiniketela etandleni tetinceku takhe watitfumela kuBheni Hadadi, umsa waThabrimoni, umsa waHeziyoni, inkhosi yaseSiriya leyayihlala eDamaseko. 19Watsi: “Akube nesivumelwane emkhatsini wetfu sobabili, njengobe sasikhona emkhatsini wababe neyihlo. Ngikutfumelela naso sipho sesiliva nesegolide. Manje-ke yephula sivumelwane sakho naBhasha, inkhosi yaka-Israyeli, kuze esuke kimi.”

20

15:20
2 Khos. 15:29
Bheni Hadadi wayivumela inkhosi Asa, watfumela tindvuna takhe temabutfo kutsi tiyewuhlasela emadolobha aka-Israyeli. Watfumba i-Ijoni, neDani, na-Abela Bhethi Makha, kanye nayo yonkhe iKhinerethi kanye nalo lonkhe lakaNaftali. 21Kwatsi kube Bhasha akuve loko, wayekela kwakha iRama, wabaleka waya eThisa. 22Inkhosi Asa yase ikhipha satiso kulo lonkhe lakaJuda, wababutsa bonkhe, kwabate ngisho namunye lowasala; bonkhe batfutsa ematje eRama, netingodvo letatisetjentiswa nguBhasha lapho. Inkhosi Asa yakha ngako iGeba kulakaBhenjamini neMispa.

23

15:23
2 Khr. 16:11
Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Asa, nako konkhe laphumelela kukwenta, nayo yonkhe imphumelelo yakhe, nemadolobha lawakha, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. Ekugugeni kwakhe noko tinyawo takhe tase tiyachwala. 24
15:24
2 Khr. 17:1
Asa wase uyakhotsama, wafihlwa kubakubo edolobheni leyise Davide. Jehoshafati, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Nadabi, inkhosi yaka-Israyeli

25Nadabi, umsa waJerobowamu, wabekwa waba yinkhosi yaka-Israyeli ngemnyaka wesibili wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda; wabusa baka-Israyeli iminyaka lemibili. 26

15:26
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wahamba etinyatselweni teyise, nasetonweni takhe labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

27Bhasha, umsa wa-Ahiya, wendlu yaka-Isakhari, wakha luzungu ngaye, wamjubela eGibhethoni, lidolobha lemaFilisti, ngesikhatsi Nadabi nawo onkhe ema-Israyeli balivimbetela. 28Bhasha wabulala Nadabi ngemnyaka wesitsatfu wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, kwase kuba nguye inkhosi yaka-Israyeli.

29

15:29
1 Khos. 14:10,14
Watsi acala nje kubusa, wabulala bonkhe bantfu bendlu yakaJerobowamu. Akazange ashiye nakunye kwakaJerobowamu lokuphefumulako; wababulala bonkhe njengekusho kwelivi laSimakadze lelalite ngenceku yakhe Ahiya, waseShilo, 30
15:30
1 Khos. 12:28
ngenca yetono letatentiwe nguJerobowamu, waze wafaka nabo bonkhe baka-Israyeli, nangenca yekutsi wamcansula Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, wamtfukutselisa.

31Leminye imininingwane ngekubusa kwaNadabi, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 32Kwakunekulwa emkhatsini wabo-Asa naBhasha, inkhosi yaka-Israyeli, kuko konkhe kubusa kwabo.

Bhasha, inkhosi yaka-Israyeli

33Ngemnyaka wesitsatfu wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, Bhasha, umsa wa-Ahiya, wabekwa waba yinkhosi yabo bonkhe baka-Israyeli eThisa; wabusa iminyaka lengema-24. 34

15:34
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wahamba etinyatselweni taJerobowamu, nasetonweni takhe labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

16

161Kwase kufika livi laSimakadze kuJehu, umsa waHanani, lemelana naBhasha, 2

16:2
1 Khos. 12:28
14:17
latsi: “Ngakuphakamisa elutfulini, ngakwenta umholi wesive sami saka-Israyeli, kodvwa wena uhambe etinyatselweni taJerobowamu, waze wonisa nesive sami, ema-Israyeli, sangicunula ngenca yetono taso. 3
16:3
1 Khos. 14:10
15:29
21:21
Ngako sengitakucedza, wena Bhasha, kanye nayo yonkhe indlu yakho, ngitakwenta indlu yakho ifanane neyaJerobowamu, umsa waNebati. 4Tinja titawudla labo bakaBhasha labatawufela edolobheni, bese kutsi tinyoni telizulu tidle labo labatawufela etigangeni.”

5

16:5
2 Khr. 16:1
Leminye imininingwane ngekubusa kwaBhasha nalakwenta, nemphumelelo yakhe, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 6Bhasha wase uyakhotsama, wafihlwa eThisa. Ela, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

7Kwefika livi laSimakadze ngemphrofethi Jehu, umsa waHanani, kuBhasha nakuyo yonkhe indlu yakhe ngenca yabo bonkhe bubi labekabentile emehlweni aSimakadze, amcunula kuze atfukutseliswe tintfo latenta, waba njengendlu yakaJerobowamu layibhubhisa.

Ela, inkhosi yaka-Israyeli

8Ngemnyaka wema-26 wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Ela, umsa waBhasha, waba yinkhosi; wabusela eThisa iminyaka lemibili.

9Lomunye wetindvuna takhe labenguZimri, labephetse incenye yemabutfo akhe etincola temphi, wenta luzungu ngaye. Ngaleso sikhatsi Ela abeseThisa, alibele kutinklinkla ngetjwala ekhaya ka-Arisa, indvuna yesigodlo saseThisa. 10Zimri wangena wamgalela, wamlahla phansi, wambulala ngemnyaka wema-27 wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda. Wase utibeka yena, waba yinkhosi yaka-Israyeli.

11Watsi kube acale nje kubusa ahleti esihlalweni sebukhosi, wabulala bantfu bonkhe bendlu yakaBhasha, akazange ashiye ngisho namunye lomdvuna lophilako, ngisho sihlobo, nome umngani. 12Zimri wabhubhisa yonkhe indlu yakaBhasha, njengekwelivi laSimakadze lelemelana naBhasha lalikhuluma ngemphrofethi Jehu, 13ngenca yato tonkhe tono Bhasha kanye nemsa wakhe, Ela, lababetentile, baze bonisa ngisho nebaka-Israyeli; ngaleyo ndlela bacunula Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, bamtfukutselisa ngetithico tabo letatingenamsebenti.

14Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Ela, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

Zimri, inkhosi yaka-Israyeli

15Ngemnyaka wema-27 wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, Zimri wabusa eThisa emalanga lasikhombisa. Imphi beyimise eceleni kweGibhethoni, lidolobha lemaFilisti. 16Batsi kube beve baka-Israyeli lababesenkambu kutsi Zimri wente luzungu, wabulala inkhosi, bamemetela kutsi Omri, indvuna yemabutfo, yinkhosi yaka-Israyeli, ngalona lelo langa basesenkambu. 17Omri nabo bonkhe baka-Israyeli lababemsingatsile besuka eGibhethoni bavimbetela iThisa. 18Zimri watsi kube abone kutsi lidolobha selitfunjiwe, wayawubhaca enqabeni yesigodlo, walumeka sigodlo labekuso ngemlilo. Ngaleyo ndlela wafa 19

16:19
1 Khos. 12:28
ngenca yetono takhe labetentile, wenta lokubi emehlweni aSimakadze wahamba etinyatselweni taJerobowamu nasetonweni takhe labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

20Leminye imininingwane ngekubusa kwaZimri, nekuvukela kwakhe umbuso, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

Omri, inkhosi yaka-Israyeli

21Sive saka-Israyeli sase sehlukana ekhatsi, labanye bema ngakuThibni, umsa waGinathi, kutsi nguye inkhosi, labanye bema ngaku-Omri. 22Kodvwa laba baka-Omri babonakala kutsi banemandla kunalaba bakaThibni, umsa waGinathi. Thibni wase uyafa, kwasala Omri ayinkhosi.

23Ngemnyaka wema-31 wekubusa kwenkhosi Asa, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Omri, waba yinkhosi. Omri wabusa iminyaka leli-12, iminyaka lesitfupha abebusela eThisa. 24Watsenga intsaba yaseSamariya kuShemeri ngemakhilogremu langaba ngema-70 esiliva, wakha lidolobha kulentsaba, waletsa libito watsi yiSamariya, aletsa ngaShemeri, libito lalona bekangumnikati wayo lentsaba kucala.

25

16:25
Mik. 6:16
Kodvwa Omri wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wona kwendlula bonkhe labebangembili kwakhe. 26
16:26
1 Khos. 12:28
Wahamba etinyatselweni taJerobowamu, umsa waNebati, nasetonweni takhe labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni, saze samtfukutselisa Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli ngetithico taso letatingenamsebenti.

27Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Omri, nalakwenta, nemphumelelo yakhe, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 28Omri wase uyakhotsama, wafihlwa eSamariya. Ahabi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli

29Ngemnyaka wema-38 wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Ahabi, umsa wa-Omri. Wabusa baka-Israyeli iminyaka lengema-22, abusela eSamariya. 30Ahabi, umsa wa-Omri, wenta lokubi kakhulu emehlweni aSimakadze kwengca bonkhe lababengembili kwakhe. 31

16:31
1 Khos. 12:28
Akazange agcine ngekutijabulisa ngetono letatentiwe nguJerobowamu kuphela nje, kodvwa yena waze wateka naJezebeli, indvodzakati ya-Etbhali, inkhosi yemaSidoni, wamenta umkakhe; wacala kukhonta nekukhotsamela Bhali. 32Wamisa lilati laBhali ethempelini laBhali, lalakha khona eSamariya. 33Ahabi wemisa nensika ya-Ashera, achubeka nekucunula Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli kutsi atfukutsele; wawengca onkhe emakhosi aka-Israyeli labengembili kwakhe ngekwenta lokubi.

34

16:34
Josh. 6:26
Ngesikhatsi sa-Ahabi, Hiyeli waseBetheli waphindze wavusa iJerikho. Wemisa sisekelo sayo ngelitubulo lakhe, Abiramu; wemisa emasango ayo ngelitfunjana lakhe lelalinguSegubi, kwaya njengekusho kwelivi laSimakadze lelakhulunywa nguJoshuwa, umsa waNuni.

17

Kondliwa kwa-Elija ngemahhwabayi

171

17:1
Jak. 5:17
Elija waseThishbe, labewekutalwa eThishbeNome “waseThishbe, labengulomunye wetakhamiti” kulakaGileyadi, wakhuluma ku-Ahabi watsi: “Ngelibito laSimakadze, Nkulunkulu lophilako wema-Israyeli, lengimkhontako, ngiyakutjela ngitsi kungeke kube khona ematolo ngisho nemvula kuleminyaka lembalwa letako, kuze kusho mine.”

2Livi laSimakadze lefika ku-Elija, latsi: 3“Suka lapha ushone ngasemphumalanga, uyewubhaca eSihosheni saseKherithi, ngasemphumalanga neJordane. 4Uyawunatsa kulowo mfudlana; ngiyale emahhwabayi kutsi akondlele khona lapho.”

5Ngako Elija wenta njengobe Simakadze abemtjelile. Wahamba waya eSihosheni saseKherithi, ngasemphumalanga neJordane, wahlala khona. 6Emahhwabayi abemletsela sinkhwa nenyama njalo ekuseni nasentsambama, bese unatsa kulowo mfudlana.

Umfelokati waseSarefathi

7Ngekuhamba kwesikhatsi, lomfudlana woma, ngobe kwase kute imvula eveni. 8Livi laSimakadze lefika kuElija, latsi: 9

17:9
Luk. 4:25
“Hamba nyalo uye eSarefathi yaseSidoni uyewuhlala khona. Ngiyale umfelokati wakuleyo ndzawo kutsi akuphe kudla.” 10Ngako-ke wahamba waya eSarefathi. Watsi efika nje esangweni lelidolobha, wakhandza umfelokati lapho atfota tinkhuni, wambita, wamcela watsi: “Ungangiletsela yini emanti ngendzebe kutsi ngifane nginatse?” 11Watsi lomfelokati asahamba ayakumnatsisa, Elija watsi: “Ubomane ungiphatsele nelucetwana lwesinkhwa, tsine.”

12

17:12
2 Khos. 4:2
Lomfelokati waphendvula watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze Nkulunkulu wakho, ngitsi: Ngite nasinye sinkhwa. Nginengcosana nje yafulaha esitjeni, nenseketse yemafutsa eludziweni. Bengisasabutela tinkhunyana nje lapha, kutsi ngiye ekhaya ngitiphekele mine kanye nendvodzana yami, kuze sidle, emvakwaloko bese siyafa.”

13Kodvwa Elija watsi kuye: “Ungesabi. Hamba wente njengobe ushito, kodvwa ubocala wentele mine kucala licebelengwane lelincane lesinkhwa, kuloko lonako, bese ukuletsa lapha kimi. Emvakwaloko-ke bese utentela wena nendvodzana yakho. 14Ngobe nguloko lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Fulaha losesitjeni angeke aphele, nenseketse yemafutsa ingeke iphele eludziweni, kuze kube lilanga lapho Simakadze ayawunisa khona litulu eveni.’ ”

15

17:15
Mat. 10:40
Lomfelokati wahamba wayakwenta njengobe atjelwe ngu-Elija. Ngaleyo ndlela Elija nalomfelokati nemndeni wakhe baba nekudla lokwenele onkhe emalanga. 16Ngobe esitjeni safulaha akazange aphele fulaha, naseludziweni lwemafutsa akazange aphele emafutsa; kwenteka njengobe livi laSimakadze lelalikhulunywe ngu-Elija lishito.

17Kwatsi ngalelinye lilanga lendvodzana yalomfelokati, labengumnikati walomuti, yagula. Kwachubeka kugula emalanga ngemalanga, kwadzimate kwefika lapho lomfana angasaphefumuli khona. 18

17:18
Luk. 5:7
Lomfelokati wakhuluma ku-Elija, watsi: “Ngoneni kuwe, muntfu waNkulunkulu? Kantsi lapha kami utele kutangikhumbuta sono sami, ubulale nendvodzana yami.”

19Elija wamphendvula watsi: “Letsa lapha lendvodzana yakho.” Wayitsatsa etandleni talomfelokati wayigona, wakhuphukela nayo ekamelweni lelisetulu, lapho abehlala khona. Wayilalisa embhedzeni wakhe. 20Wase uyakhala kuSimakadze, watsi: “Awu! Simakadze Nkulunkulu wami, sewubehliselelani bubi etikwalomfelokati, lesengihlala kakhe, ngekubulala lendvodzana yakhe?” 21

17:21
2 Khos. 4:34
Imis. 20:10
Welulela imikhono yakhe etikwalomfana, kwaze kwaba katsatfu, solomane aphindza amemeta kuSimakadze, atsi: “Awu! Simakadze Nkulunkulu wami, buyisela umphefumulo walomfana kuye!”

22Simakadze wakuva kukhala kwa-Elija, umphefumulo wemfana wabuyela kuye, waphila. 23

17:23
Luk. 7:15
Elija wamtsatsa lomfana wehla naye ekamelweni lelisetulu, wammikisa endlini kabo, wafike wamnika unina, watsi kulonina: “Buka-ke, umfana wakho sewuyaphila.”

24Lomfelokati watsi ku-Elija: “Manje sengiyati kutsi ungumuntfu waNkulunkulu, nekutsi livi laSimakadze leliphuma emlonyeni wakho liliciniso.”