Siswati 1996 (SWA96)
15

Abiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 13:1 – 14:1)

151

15:1
2 Khr. 13:1
Ngemnyaka weli-18 Jerobowamu, umsa waNebati, abusa ka-Israyeli, kaJuda kwabekwa Abiya,“Abiya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Abiyamu” waba yinkhosi. 2Wabusela eJerusalema iminyaka lemitsatfu. Libito lenina bekunguMakha, indvodzakati ya-Absalomu.“Absalomu” nome “Abishalomu”

3

15:3
1 Khos. 12:28
Abiya watenta tonkhe tono letatentiwe nguyise embikwakhe; inhlitiyo yakhe yayingakapheleli kuSimakadze Nkulunkulu wakhe, njengenhlitiyo yaDavide labengukhokho wakhe labenamatsele kuNkulunkulu. 4
15:4
1 Khos. 11:36
2 Khos. 8:19
Hla. 132:17
Taga 13:9
Noko-ke ngenca yaDavide Simakadze Nkulunkulu wakhe wamnika sibane eJerusalema ngekutsi amvusele indvodzana leyayitamlandzela, icinise neJerusalema. 5
15:5
2 Sam. 11:1
12:9
Ngobe Davide abenta lokuhle emehlweni aSimakadze, wangete waphambuka kuyo yonkhe imiyalo yaSimakadze emphilweni yakhe yonkhe, ngaphandle kwendzaba ya-Uriya labengumHethi.

6

15:6
1 Khos. 14:30
2 Khr. 12:15
Kwakunekulwa emkhatsini waboRehobowamu naJerobowamu ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwa-Abiya.“Abiya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Abiyamu” 7Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Abiya,“Abiya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Abiyamu” nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. Kwakunekulwa emkhatsini wabo-Abiya naJerobowamu. 8
15:8
2 Khr. 14:1
Abiya“Abiya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Abiyamu” wabe sewuyakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Asa, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Asa, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 15:16 – 16:6)

9Ngemnyaka wema-20 wekubusa kwaJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli, kaJuda kwabekwa Asa, waba yinkhosi; 10wabusela eJerusalema iminyaka lengema-41. Libito lagogo wakhe lotala uyise bekunguMakha, indvodzakati ya-Absalomu.

11Inkhosi Asa yenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe kwakwenta khokho wakhe Davide. 12

15:12
1 Khos. 14:24
Wacosha tonkhe titabane tasemathempelini, watisusa eveni lakhe kanye nato tonkhe tithico letatibunjwe boyise. 13
15:13
2 Khr. 15:16
Wadzimate wehlisa ngisho nagogo wakhe Makha esikhundleni sakhe sekuba yindlovukazi, ngobe abakhe insika ya-Ashera leyayisinengiso. Asa wagawula lensika ya-Ashera wayishisela eSigodzini saseKhidroni. 14Nome Asa angazange atisuse letindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, kodvwa noko inhlitiyo yakhe yayitinikele ngalokuphelele kuSimakadze imphilo yakhe yonkhe. 15Wangenisa ethempelini laSimakadze isiliva negolide nato tonkhe timphahla latatinikelwe nguye baneyise.

16Kwakunekulwa emkhatsini wabo-Asa naBhasha, inkhosi yaka-Israyeli, kuko konkhe kubusa kwabo. 17

15:17
2 Khr. 16:1
Bhasha, inkhosi yaka-Israyeli, wakhuphuka wayawuhlasela Juda, wakha iRama, yaba lidolobha leliyinqaba, entela kutsi kubete namunye lophumako nalongenako eveni laka-Asa, inkhosi yakaJuda.

18

15:18
2 Khos. 12:18
16:8
18:15
Asa wase utsatsa yonkhe isiliva negolide leyayisele engcebeni yaSimakadze ethempelini nasesigodlweni sakhe. Wayiniketela etandleni tetinceku takhe watitfumela kuBheni Hadadi, umsa waThabrimoni, umsa waHeziyoni, inkhosi yaseSiriya leyayihlala eDamaseko. 19Watsi: “Akube nesivumelwane emkhatsini wetfu sobabili, njengobe sasikhona emkhatsini wababe neyihlo. Ngikutfumelela naso sipho sesiliva nesegolide. Manje-ke yephula sivumelwane sakho naBhasha, inkhosi yaka-Israyeli, kuze esuke kimi.”

20

15:20
2 Khos. 15:29
Bheni Hadadi wayivumela inkhosi Asa, watfumela tindvuna takhe temabutfo kutsi tiyewuhlasela emadolobha aka-Israyeli. Watfumba i-Ijoni, neDani, na-Abela Bhethi Makha, kanye nayo yonkhe iKhinerethi kanye nalo lonkhe lakaNaftali. 21Kwatsi kube Bhasha akuve loko, wayekela kwakha iRama, wabaleka waya eThisa. 22Inkhosi Asa yase ikhipha satiso kulo lonkhe lakaJuda, wababutsa bonkhe, kwabate ngisho namunye lowasala; bonkhe batfutsa ematje eRama, netingodvo letatisetjentiswa nguBhasha lapho. Inkhosi Asa yakha ngako iGeba kulakaBhenjamini neMispa.

23

15:23
2 Khr. 16:11
Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Asa, nako konkhe laphumelela kukwenta, nayo yonkhe imphumelelo yakhe, nemadolobha lawakha, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. Ekugugeni kwakhe noko tinyawo takhe tase tiyachwala. 24
15:24
2 Khr. 17:1
Asa wase uyakhotsama, wafihlwa kubakubo edolobheni leyise Davide. Jehoshafati, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Nadabi, inkhosi yaka-Israyeli

25Nadabi, umsa waJerobowamu, wabekwa waba yinkhosi yaka-Israyeli ngemnyaka wesibili wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda; wabusa baka-Israyeli iminyaka lemibili. 26

15:26
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wahamba etinyatselweni teyise, nasetonweni takhe labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

27Bhasha, umsa wa-Ahiya, wendlu yaka-Isakhari, wakha luzungu ngaye, wamjubela eGibhethoni, lidolobha lemaFilisti, ngesikhatsi Nadabi nawo onkhe ema-Israyeli balivimbetela. 28Bhasha wabulala Nadabi ngemnyaka wesitsatfu wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, kwase kuba nguye inkhosi yaka-Israyeli.

29

15:29
1 Khos. 14:10,14
Watsi acala nje kubusa, wabulala bonkhe bantfu bendlu yakaJerobowamu. Akazange ashiye nakunye kwakaJerobowamu lokuphefumulako; wababulala bonkhe njengekusho kwelivi laSimakadze lelalite ngenceku yakhe Ahiya, waseShilo, 30
15:30
1 Khos. 12:28
ngenca yetono letatentiwe nguJerobowamu, waze wafaka nabo bonkhe baka-Israyeli, nangenca yekutsi wamcansula Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, wamtfukutselisa.

31Leminye imininingwane ngekubusa kwaNadabi, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 32Kwakunekulwa emkhatsini wabo-Asa naBhasha, inkhosi yaka-Israyeli, kuko konkhe kubusa kwabo.

Bhasha, inkhosi yaka-Israyeli

33Ngemnyaka wesitsatfu wekubusa kwa-Asa, inkhosi yakaJuda, Bhasha, umsa wa-Ahiya, wabekwa waba yinkhosi yabo bonkhe baka-Israyeli eThisa; wabusa iminyaka lengema-24. 34

15:34
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wahamba etinyatselweni taJerobowamu, nasetonweni takhe labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.