Siswati 1996 (SWA96)
12

Kuhlubuka kwetive tangasenyakatfo

(2 Khr. 10:1-19)

121

12:1
2 Khr. 10:1
Rehobowamu waya eShekhemu, lapho onkhe ema-Israyeli abebutsene khona ayekumbeka inkhosi. 2
12:2
1 Khos. 11:40
Kwatsi kube Jerobowamu, umsa waNebati, akuve loko, aseseGibhithe, lapho abebalekele khona, abalekele Solomoni, wabuya, esuka eGibhithe.Nome “wahlala eGibhithe” 3Ngako kwalandvwa Jerobowamu, yena kanye nalo lonkhe libandla lema-Israyeli lacondza kuRehobowamu, lafike kuye latsi: 4“Uyihlo abesetfwese lijoko lelimatima kakhulu, manje-ke wena sinciphisele lomtfwalo lomatima nalelijoko lelimatima labelibeke etikwetfu, tsine sitakukhonta.”

5Rehobowamu wabaphendvula watsi: “Ase nihambe nibuye emvakwemalanga lamatsatfu.” Ngako-ke sive sesuka sahamba.

6Inkhosi Rehobowamu yahamba yayawutsatsisa kubantfu labadzala lababesebenta neyise Solomoni aseyinkhosi, yafike yabuta yatsi: “Nine ningangeluleka kutsi ngibaphendvula kanjani labantfu?”

7Labadzala bamphendvula batsi: “Nangabe lamuhla utawuba ngumholi lotfobekile walesive usibuse ngekulunga usinike imphendvulo lekahle, siyawuhlala sitisebenti takho.”

8Kodvwa Rehobowamu wasilahla leseluleko salabantfu labadzala lababemeluleke ngaso, wahamba wayawubuta kulabasha, bontsanga yakhe lababetinceku takhe. 9Wababuta watsi: “Nine-ke sitsini senu seluleko? Singabaphendvula sitsini labantfu labatsi kimi: ‘Cekisa lelijoko lesaletfweswa nguyihlo’?”

10Lamajaha labebontsanga yakhe amphendvula atsi: “Khuluma kulabantfu labatsite kuwe: ‘Uyihlo wasetfwesa umtfwalo losindzako, kodvwa wena wente ube lula,’ ubatjele utsi: ‘Cikilicane wami mkhulu kunelukhalo lwababe. 11Babe wanetfwesa lijoko lelimatima; mine-ke ngitalenta libe matima kakhulu. Babe abenibhacabula ngetiswebhu, mine-ke ngitanibhacabula ngetiswebhu letinetipikili.’ ”

12Kwaphela emalanga lamatsatfu, Jerobowamu nesive sonkhe babuyela kuRehobowamu, njengobe phela inkhosi beyishito, kutsi babobuya emvakwemalanga lamatsatfu. 13Inkhosi yasilahla seluleko salabadzala, sive yasiphendvula ngelulaka, 14yalandzela seluleko sabontsanga yayo yatsi: “Babe wanetfwesa umtfwalo losindzako; mine-ke ngitawengeta unisindze kakhulu kunakucala. Babe abenibhacabula ngetiswebhu; mine ngitanibhacabula ngetiswebhu letinetipikili.” 15

12:15
1 Khos. 11:11,31
Ngako inkhosi ayizange isilalele sive, ngobe kwakuyintsandvo yaSimakadze kutsi kwenteke ngalendlela, kuze agcwalise livi lakhe labelikhulume kuJerobowamu, umsa waNebati, ngemlomo wemphrofethi Ahiya, waseShilo.

16

12:16
2 Sam. 20:1
Taga 15:1
Sonkhe sive sema-Israyeli satsi kube sibone kutsi inkhosi ayisilaleli sicelo saso, sakhuluma enkhosini satsi:

“Sinabudlelwane buni naDavide?

Sinasabelo sini nemsa waJese?

Emathendeni enu, ma-Israyeli!

Tibone kucedza,

wena mndeni waDavide!”

Ngako ema-Israyeli esuka lapho abuyela emathendeni awo. 17Kodvwa Rehobowamu wachubeka wabusa etikwawo onkhe lawo ma-Israyeli labehlala emadolobheni akaJuda.

18

12:18
2 Sam. 20:24
Inkhosi Rehobowamu yatfumela Adoniramu,“Adoniramu” letinye tincwadzi tekucala titsi “Adoramu” labeyindvuna yalababentiswa imisebenti lematima, kodvwa ema-Israyeli amtselekela onkhe, amgcoba ngematje, waze wafa. Inkhosi Rehobowamu noko yaphumelela kugibela encoleni yayo, yabaleka yaya eJerusalema. 19Ngako ema-Israyeli solomane yesuka ngalelo langa alwisana nendlu yakaDavide kuze kube ngulamuhla.

20Sonkhe sive sema-Israyeli satsi kube sive kutsi Jerobowamu sewubuyile, satfumela kutsi akalandvwe ete emhlanganweni, sambeka inkhosi etikwawo onkhe ema-Israyeli. Kwasala sive sakaJuda kuphela, lesasala sinamatsele kaDavide.

Siphrofetho saShemaya

(2 Khr. 11:1-4)

21

12:21
2 Khr. 11:1
Watsi kube efike eJerusalema Rehobowamu, wabutsa yonkhe indlu yakaJuda kanye nesive sakaBhenjamini, libutfo lelalinemadvodza lati-180 000, tihlabani todvwa, wahlomisa imphi yekuhlasela indlu yaka-Israyeli, kuze batewubuyisela umbuso kuRehobowamu, umsa waSolomoni.

22Kodvwa kwefika livi laNkulunkulu kuShemaya, umuntfu waNkulunkulu, latsi: 23“Tjela Rehobowamu, umsa waSolomoni, inkhosi yakaJuda, nayo yonkhe indlu yakaJuda neyakaBhenjamini, naso sonkhe sive utsi: 24‘Nako lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Ningakhuphuki kuyakulwa nabomnakenu, ema-Israyeli. Hambani niye emakhaya enu nonkhe, ngobe loku kungumuno wami.” ’ ” Ngako balilalela livi laSimakadze babuyela emakhaya abo, njengobe abeshito.

Kufulatsela Simakadze kwaJerobowamu

25

12:25
Gen. 32:30
Jerobowamu wabe sewubiyela iShekhemu, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, wahlala khona. Wesuka lapho waphuma wayakwakha iPhenuweli.“Phenuweli” nome “Pheniyeli”

26Jerobowamu wacabanga enhlitiyweni yakhe watsi: “Nyalo umbuso sewungahle ubuyele endlini yakaDavide. 27Nangabe kambe labantfu batawulibala kuhle bakhuphuka bayekwenta imihlatjelo ethempelini laSimakadze leliseJerusalema, tinhlitiyo talabantfu titawuphindze tibuyele enkhosini yabo, Rehobowamu, inkhosi yakaJuda. Batangibulala mine, babuyele enkhosini yabo Rehobowamu.”

28

12:28
Eks. 32:4,8
2 Khos. 17:16
Asatfole seluleko, Jerobowamu, inkhosi, wabumba ematfole lamabili egolide. Wakhuluma esiveni watsi: “Kumatima kini lokutsi nibohle nikhuphukela eJerusalema. Naba bonkulunkulu benu-ke, ma-Israyeli, labanikhipha eGibhithe.” 29
12:29
Khu. 18:29
Lelinye litfole walimisa eBetheli, lelinye walimisa kaDani. 30
12:30
Eks. 20:4
1 Khos. 14:16
2 Khos. 10:29
17:21
Leyontfo yaba sono lesikhulu; bantfu babehamba baze befike ngisho kulakaDani bayewukhonta lelo tfole lelalilapho.

31

12:31
1 Khos. 13:33
2 Khr. 11:15
13:9
Jerobowamu wabumba tithico etindzaweni letiphakeme, wabeka nebaphristi labebavela kuto tonkhe tinhlobonhlobo tetive, ngisho nakuleto letatingasesiwo nemaLevi.

Jerobowamu udvonsela sive sema-Israyeli ekoneni

32

12:32
Lev. 23:34
Jerobowamu wasungula umkhosi welilanga leli-15 lenyanga yesiphohlongo njengalowa lowawentiwa kaJuda, wanikela nangemihlatjelo elatini. Loko abekwentela eBetheli, anikela kulamatfole labewabumbile. EBetheli nakhona waphindza wabeka baphristi etindzaweni letiphakeme labesatakhile. 33Ngalelilanga leli-15 lenyanga yesiphohlongo, inyanga latikhetsela yona yena, abenta imihlatjelo elatini labelakhile eBetheli. Lomkhosi wawumisela ema-Israyeli, wakhuphukela elatini wayakwenta iminikelo.

13

Umuntfu waNkulunkulu labechamuka kaJuda

131Ngelivi laSimakadze kwefika umuntfu waNkulunkulu eBetheli aphuma kaJuda, Jerobowamu aseme eceleni kwelilati kutekwenta umhlatjelo. 2

13:2
2 Khos. 23:15
Lomuntfu wakhala asola lilati ngekuyalwa nguSimakadze, watsi: “Maye, lilati! Lilati! Naku lokukhulunywa nguSimakadze: ‘Indvodzana letakutsiwa nguJosaya libito layo, itawutalwa emndenini waDavide. Etikwakho utakwenta umhlatjelo ngebaphristi labakhonta bonkulunkulu etindzaweni letiphakeme, bona laba labenta umnikelo lapha etikwakho, ematsambo ebantfu atawushiselwa lapha etikwakho.’ ” 3Ngasona leso sikhatsi lomuntfu waNkulunkulu wabanika sibonakaliso watsi: “Nasi-ke sibonakaliso lesetfulwa nguSimakadze: Lelilati litawuchekeka ekhatsi, umlotsa losetikwalo ucitseke.”

4Yatsi kube inkhosi, Jerobowamu, ive loko lokwakukhulunywa ngulomuntfu waNkulunkulu ngelilati lelalilapho eBetheli, yelula sandla sayo, yamkhomba, yatsi: “Mbambeni!” Kodvwa lomkhono leyayiwelulile ikhomba ngawo lomuntfu waNkulunkulu womelela, wangabe usagobana. 5Nalelilati lachekeka ekhatsi, umlotsa walo wacitsekela phansi, kwaya njengaleso sibonakaliso lesasetfulwe ngulomuntfu waNkulunkulu, kwaya njengekwelivi laSimakadze.

6

13:6
Eks. 8:8
9:28
10:17
Num. 21:7
Inkhosi yakhuluma kulomuntfu waNkulunkulu, yatsi: “Ngicela ungincusele kuSimakadze, Nkulunkulu wakho, ungithandazele, khona atewuphilisa lomkhono wami.” Kwatsi lomuntfu waNkulunkulu nakamncusela kuSimakadze, umkhono wenkhosi Jerobowamu waphiliswa, waba njengakucala futsi.

7Inkhosi yakhuluma kulomuntfu waNkulunkulu, yatsi: “Wota sambe siye ekhaya lami utewutfola lokudliwako, ngitabe sengikunika nesipho.”

8

13:8
Num. 22:18
24:13
Kodvwa lomuntfu waNkulunkulu waphendvula lenkhosi, watsi: “Nome ngabe bewutanginika incenye yaloko lonako, bengingeke ngihambe nawe, futsi bengingeke ngidle nekudla, nginatse nemanti akakho, 9ngobe ngiyalwe livi laSimakadze, latsi: ‘Akukafaneli ukudle ngisho nekudla kwakhona, ungawanatsi ngisho nemanti akhona, futsi ungancandzeki ngalendlela lote ngayo.’ ” 10Ngako-ke wancandzeka ngalenye indlela, wayiyekela lena labete ngayo lapha eBetheli.

Umphrofethi lomdzala waseBetheli

11Kwakukhona umphrofethi lotsite lomdzala labehlala lapha eBetheli. Ngalelo langa kwefika emadvodzana akakhe amtekela ngako konkhe loko lokwase kwentiwe ngulomuntfu waNkulunkulu eBetheli. Bamtjela nekumtjela uyise konkhe labekukhulume enkhosini Jerobowamu. 12Uyise wawabuta watsi: “Uhambe ngayiphi indlela?” Emadvodzana akhe amkhombisa leyo ndlela labehambe ngayo umuntfu waNkulunkulu, labephume kaJuda. 13Ngako wakhuluma kumadvodzana akhe, watsi: “Bophelani sihlalo embongolweni yami.” Batsi kube babophele sihlalo embongolweni yakhe, wagibela, wahamba 14walandzela lomuntfu waNkulunkulu. Wamkhandza ahleti ngaphansi kwesihlahla lesikhulu sem-okhi, wafike wambuta watsi: “Wena unguye yini lomuntfu waNkulunkulu labephuma kaJuda?”

Waphendvula watsi: “Nginguye.”

15Lomphrofethi-ke wakhuluma kuye, watsi: “Wota sambe siye ekhaya uyewutfola lokudliwako.”

16Kodvwa lomuntfu waNkulunkulu waphendvula, watsi: “Ngingeke ngincandzeke ngibuyele nawe emuva, kantsi futsi ngingeke ngidle kudla nawe nome nginatse nawe emanti kulendzawo. 17Ngiyalwe nguSimakadze watsi: ‘Kufanele ungakudli kudla, ungawanatsi nemanti akhona, ngisho nendlela lote ngayo ungabuyi ngayo.’ ”

18Nalomphrofethi lomdzala waphendvula, watsi: “Nami futsi ngingumphrofethi njengawe. Ingilosi ikhulume kimi ngelivi laSimakadze, yatsi: ‘Mlandze, ute naye lapha kakho, khona atekudla kudla, anatse nemanti.’ ” Kodvwa abecala emanga.

19Ngako lomuntfu waNkulunkulu wancandzeka naye wayakudla naye, wanatsa naye endlini kakhe.

20Batsi basehleti etafuleni badla, livi laSimakadze lefika kulomphrofethi lomdzala labencandze lomuntfu waNkulunkulu. 21Wamemeta, akhuluma kulomuntfu waNkulunkulu labephuma kaJuda, watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze: ‘Njengobe ungakamlaleli Simakadze, ngekutsi wente umyalo Simakadze Nkulunkulu wakho lakunike wona, 22kodvwa uncandzekile, wafike wadla wanatsa, lapho bekungakafaneli kutsi udle unatse khona, sidvumbu sakho singeke singcwatjwe lapho kwafihlwa khona boyihlomkhulu.’ ”

23Watsi kube lomuntfu waNkulunkulu acedze kudla nekunatsa, lomphrofethi labemncandzekisile wamlungiselela imbongolo yakhe. 24

13:24
1 Khos. 20:36
Watsi asahamba endleleni, wahlangana nelibhubesi, lambamba lambulala, sidvumbu sakhe sadzilikela phansi emgwacweni, lembongolo nalelibhubesi kwema eceleni kwesidvumbu. 25Bantfu lababendlula ngakhona lapho basibona lesidvumbu siphansi, nelibhubesi lime eceleni kwaso, base bayahamba bayawubika edolobheni, lapho bekuhlala khona lomphrofethi lomdzala.

26Watsi lomphrofethi lamncandza endleleni kube akuve loko, watsi: “Ngulomuntfu waNkulunkulu longalilalelanga livi laSimakadze, Simakadze umnikele kulelibhubesi lelimdladlabule lambulala, njengobe livi laSimakadze belimcaphelisile.”

27Lomphrofethi wakhuluma kulamadvodzana akhe, watsi: “Ase ningekhwetele sihlalo embongolweni ngitewuhamba,” nembala bamlungisela. 28Waphuma wahamba, wakhandza leso sidvumbu sidzindzibele endleleni, lembongolo nalelibhubesi kume eceleni kwaso. Lelibhubesi belingakasidli lesidvumbu, kantsi futsi nalembongolo belingakayidzabuli. 29Lomphrofethi wasicukula lesidvumbu salomuntfu waNkulunkulu, wasekhweta embongolweni, wabuyela naso emuva edolobheni lakubo, kutsi atemlilela, bese uyamngcwaba. 30

13:30
Jer. 22:18
Lesidvumbu wasingcwaba ethuneni lakhe, bamlilela batsi: “Hhawu, mnaketfu!”

31Watsi kube amngcwabe, wakhuluma kumadvodzana akhe, watsi: “Nase ngifile, nibongingcwaba kulo lelithuna, lapho kungcwatjwe khona lomuntfu waNkulunkulu; ematsambo ami nibowabeka eceleni kwematsambo akhe. 32

13:32
2 Khos. 23:15
Ngobe lomlayeto lawukhuluma ngelivi laSimakadze macondzana nelilati laseBetheli kanye nato tonkhe tindzawo letiphakeme tekukhonta letisemadolobheni aseSamariya, nakanjani utakwenteka.”

Sono saJerobowamu

33

13:33
Eks. 28:41
1 Khos. 12:31
Ngisho nome sekwenteke loku, Jerobowamu akazange aphendvuke etindleleni takhe letimbi, kodvwa wachubeka wabeka baphristi bekukhonta etindzaweni letiphakeme tekukhontela, abekhetsa nome ngumuphi umuntfu labefisa kuba ngumphristi, amehlukanisele indzawo lephakeme yekukhonta. 34Lesi kwaba sono sendlu yakaJerobowamu lokungusona sabangela kutsi indlu yakhe yonkhe ibhubhe iphele ingasabikho emhlabeni.

14

Kufa kwendvodzana yaJerobowamu

141Ngaso leso sikhatsi Abiya, umsa waJerobowamu, wagula. 2

14:2
1 Khos. 11:29
12:15
Jerobowamu wakhuluma kumkakhe, watsi: “Hamba, utifihle ngekwembatsa letinye tingubo, ungabonakali, khona bangetikubona kutsi umgumkaJerobowamu, bese uya eShilo. Umphrofethi Ahiya ukhona lapho, yena lowo lowangitjela kutsi ngitawuba yinkhosi etikwalesive. 3Tsatsa imikhama lelishumi yetinkhwa uhambe nayo, nemacebelengwane, kanye nelijeke leluju, uye kuye. Yena utakutjela kutsi kutakwentekani kulomsa wami.”

4

14:4
1 Sam. 4:15
Ngako umkaJerobowamu wakwenta konkhe loko labekutjeliwe, wahamba waya endlini ya-Ahiya eShilo.

Ahiya abengasaboni emehlweni ngenca yekutsi abesamdzala kakhulu. 5Kodvwa Simakadze abesatjele Ahiya, watsi: “UmkaJerobowamu uyeta, utekukubuta ngendvodzana yakhe, ngobe iyagula, wena kufanele umnike impendvulo lengukutsi nekutsi. Nakefika lapha, utawutentisa shangatsi ungulomunye umuntfu.”

Watsi kube umkaJerobowamu efike, watenta shangatsi ungulomunye umuntfu.

6Ngako kwatsi kube Ahiya eve tigi tekuhamba kwakhe emnyango, wakhuluma watsi: “Ngena, mkaJerobowamu. Utentiselani? Ngitfunywe kuwe kutsi ngikutjele tindzaba letimbi. 7Hamba utjele Jerobowamu kutsi naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ngakuphakamisa emkhatsini wesive, ngakwenta waba ngumholi wesive sami sema-Israyeli. 8

14:8
1 Khos. 11:11,31
Umbuso ngawudzabula, ngawususa endlini yaDavide ngawunika wena, kodvwa wena awukahambi njengenceku yami Davide, lowagcina imiyalo yami wangilandzela ngenhlitiyo yakhe yonkhe, enta loko lokwakukuhle emehlweni ami. 9Wena wente lokubi kakhulu kwendlula bonkhe labake babusa embikwakho. Utentele bonkulunkulu netithico letibunjwe ngensimbi, wangicunula ngatfukutsela, wase ungilahla emvakwakho.

10

14:10
1 Khos. 15:29
16:3
21:21
“ ‘Ngenca yaloko indlu yakaJerobowamu ngitayiletsela inhlekelele, ngitawubulala tonkhe titukulwane takho letidvuna, letincane naletindzala. Indlu yakaJerobowamu ngitayishisa njengemuntfu ashisa lilongwe, ishe ize iphele nya. 11Tinja tiyawudla tidvumbu tebakaJerobowamu labayawufela edolobheni, kantsi tinyoni telizulu tona tiyawudla tidvumbu talabo labayawufela esigangeni, Simakadze sewukhulumile!’ ”

12Ahiya wachubeka akhuluma kumkaJerobowamu, watsi: “Wena-ke, ncandzeka ubuyela ekhaya. Utawutsi usangena nje edolobheni, umfana afe. 13Sonkhe sive saka-Israyeli sitamlilela, simngcwabe. Nguye yedvwa umntfwana waJerobowamu lotawungcwatjwa, ngobe nguye yedvwa endlini yakaJerobowamu Simakadze Nkulunkulu waka-Israyeli lamtfole anentfo lenhle.

14“Simakadze utativusela inkhosi yaka-Israyeli letawubhubhisa lonkhe lusendvo lwendlu yakaJerobowamu. Ngilo leli-ke lilanga! Yebo, khona manje.NgesiHebheru lomusho awucondzakali 15

14:15
2 Khos. 17:18,23
Simakadze utawushaya sive saka-Israyeli, size sifanane nemhlanga loveveteliswa ngumoya emantini. Uyawusiphula lesive saka-Israyeli kulelive lelihle lalipha bokhokho baso, bese usisakatela ngesheya kweMfula iYufrathe, ngobe sicunule Simakadze samtfukutselisa ngekwakha tinsika ta-Ashera. 16
14:16
1 Khos. 12:28
Simakadze utasiyekelela sive saka-Israyeli ngenca yetono letentiwe nguJerobowamu, leto ladvonsela ngato sive saka-Israyeli ekoneni.”

17UmkaJerobowamu wancandzeka, wabuyela eThisa. Watsi nakanyatsela emphundvwini yendlu, umfana wafa. 18Bamngcwaba, sonkhe sive saka-Israyeli samlilela, kwaya njengobe Simakadze abeshito ngenceku yakhe Ahiya, umphrofethi.

Kukhotsama kwaJerobowamu

19Leminye imininingwane ngekubusa kwaJerobowamu netimphi takhe, nekutsi wabusa njani, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 20Wabusa iminyaka lengema-22, wabe sewuyakhotsama. Nadabi, umsa wakhe, wase uba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Rehobowamu, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 11:5 – 12:15)

21

14:21
2 Khr. 12:13
Rehobowamu, umsa waSolomoni, waba yinkhosi yakaJuda. Abeneminyaka lengema-41, nakabekwa kuba yinkhosi yakaJuda, wabusa iminyaka leli-17 eJerusalema, lidolobha Simakadze lalikhetsa emkhatsini wato tonkhe tive taka-Israyeli kutsi abeke khona Libito lakhe. Unina wakhe bekunguNama, angum-Amoni.

22Bantfu besive sakaJuda benta lokubi emehlweni aSimakadze, ngetento tabo labatenta, bavusa intfukutselo yaSimakadze; benta lokubi kakhulu, kwendlula loko lokwakwentiwe boyise. 23Batakhela tindzawo letiphakeme tekukhonta tithico, netinsikamatje tato lekwakutsiwa tingcwele kanye netinsika ta-Ashera eticongweni tato tonkhe tintsaba letiphakeme nangaphansi kwato tonkhe tihlahla letendlala emagala ato. 24

14:24
Dut. 18:9
23:17
Kwaze kwaba khona ngisho netitabane kuleto tindzawo tekukhontela tithico. Sive sakaJuda senta tonkhe leto tintfo letilihlazo letatentiwa nguletive Simakadze labetidvungulule ngesikhatsi nakufika sive sema-Israyeli.

25

14:25
1 Khos. 11:40
2 Khr. 12:2,9
Ngemnyaka wesihlanu wekubusa kwenkhosi Rehobowamu, Shishaki, inkhosi yaseGibhithe, wahlasela iJerusalema. 26
14:26
1 Khos. 10:16
Watfumba yonkhe ingcebo yasethempelini laSimakadze neyasesigodlweni. Watsatsa konkhe, ngisho nawo onkhe emahawu egolide labentiwe nguSolomoni imbala. 27Ngako Rehobowamu, inkhosi, wenta emahawu elitfusi kutawutsatsa sikhundla salawa egolide, wase uwetfula esandleni setindvuna tabogadzi basekungeneni kwesigodlo. 28Njalo nje inkhosi nayiya ethempelini laSimakadze, bomahlalesangweni babetfwala lamahawu, bese kutsi emvakwaloko bawabuyisele emuva endlini yabogadzi.

29

14:29
2 Khr. 12:15
Leminye imininingwane ngekubusa kwaRehobowamu nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 30
14:30
1 Khos. 15:6
Ngaso leso sikhatsi boRehobowamu naJerobowamu babevame njalo kuhlaselana. 31Rehobowamu wase uyakhotsama, wafihlwa emathuneni emakhosi, eDolobheni laDavide. Libito lenina bekunguNama, angum-Amoni; Abiya,Letinye tincwadzi tekucala tesiHebheru titsi “Abiyamu” umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.