Siswati 1996 (SWA96)
10

Kuvakashela kwendlovukazi yaseSheba kaSolomoni

(2 Khr. 9:1-12)

101

10:1
2 Khr. 9:1
Mat. 12:42
Luk. 11:31
Indlovukazi yaseSheba yatsi kube ive ngeludvumo lwaSolomoni mayelana neLibito laSimakadze, yeta yatakumvivinya ngekumbuta imibuto lelukhuni. 2Yefika eJerusalema ihamba nalolukhulu ludvwendvwe, luchuba emakamela labetfwele tinandzisi, nemidlidlimba yegolide kanye neyematje laligugu. Yefika kaSolomoni yakhulumisana naye ngako konkhe lokwakusengcondvweni yayo. 3Solomoni wayiphendvula yonkhe leyo mibuto yayo. Kute ngisho namunye lowase waba lukhuni kakhulu enkhosini kutsi ikuchazele lendlovukazi. 4Yatsi kube lendlovukazi yaseSheba ikubone konkhe loko kuhlakanipha kwenkhosi Solomoni, kanye nesigodloNome “nelithempeli” labesakhile, 5nekudla labekudla etafuleni lakhe, nekuhlaliswa kwetindvuna takhe, netembatfo tetinceku takhe, netebaphatsi betindzebe takhe tekunatsa, neminikelo yekushiswa labeyenta ethempeliniNome “nendlela lenyuka ngayo naya ethempelini” laSimakadze, yamangala yaphela emandla.

6Yakhuluma enkhosini yatsi: “Impela lombiko lengatjelwa ngawo ngiseseveni lami macondzana netintfo lophumelele kutenta kanye namacondzana nekuhlakanipha kwakho uliciniso. 7Kodvwa angizange ngitikholwe tonkhe letintfo ngidzimate ngefika ngatibonela ngewami emehlo. Ngempela, angizange ngitjelwe ngisho nencenye yako konkhe loku lengikubonako; kuhlakanipha kwakho nemcebo wakho kungetulu kwaloko lengakuva ngematekelo. 8Maye, bayajabula labantfu bakakho! Maye, tiyajabula tindvuna takakho letihlala njalo time lapha embikwakho tilalele lokuhlakanipha kwakho. 9

10:9
1 Khos. 5:7
Akadvunyiswe Simakadze Nkulunkulu wakho, lokujabulele wakubeka esihlalweni sebukhosi baka-Israyeli. Ngenca yelutsandvo lwaSimakadze lwaphakadze lanalo nga-Israyeli, ukwente waba yinkhosi, kutsi utewubusa ngekungakhetsi nangekulunga.”

10Indlovukazi yase ipha inkhosi Solomoni igolide leyayingemakhilogremu labengaba ti-4 000, nemidlidlimba yetinandzisi kanye nematje laligugu. Akuzange kuphindze kufike tinandzisi letase taba tinyenti kwendlula leto letake tetfulwa yindlovukazi yaseSheba enkhosini Solomoni.

11

10:11
1 Khos. 9:26
[Imikhumbi yaHiramu leyayetfwala igolide iyitsatsa e-Ofiri, lapho yayiphindze itsatse nemitfwalo lemikhulu yetingodvo te-almugi neyematje laligugu. 12Inkhosi yayisebentisa letingodvo te-almugi ekwenteni tinsika telithempeli laSimakadze netesigodlo senkhosi, nasekwenteni emahabhu nemalire ebahlabeli. Ngako tingodvo letinyenti kangako te-almugi atizange tiphindze tifike eveni nome tibonwe kusukela ngalelo langa.]

13Inkhosi Solomoni yapha indlovukazi yaseSheba konkhe indlovukazi leyayikufisa naleyayikucelile, ngetulu kwaloko leyayiyiphe kona ngekwephana kwayo. Indlovukazi yase iyancandzeka ihamba nelibandla letimphekeleteli tayo yaya eveni lakubo.

Bunjinga benkhosi Solomoni

(2 Khr. 9:13-28)

14Njalo nje ngemnyaka Solomoni abemukela igolide leyayingemakhilogremu labengaba ti-23 000, 15ngaphandle kwemitselo yebahwebi neyebatsengisi leyayiphuma kuwo onkhe emakhosi ase-Arabiya kanye nakubabusi belive.

16Inkhosi Solomoni yakha emahawu lamakhulu langema-200 ngegolide legcotjiwe; lilinye lihawu lalakhiwe ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba matsatfu nencenye. 17

10:17
1 Khos. 7:2
Inkhosi yaphindze yenta lamanye emahawu lamancane langema-300 ngegolide legcotjiwe; lilinye lalakhiwe ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba mabili. Inkhosi yawabeka endlini yayo yeLihlatsi laseLebanoni.

18Inkhosi yabe seyenta lesikhulu sihlalo sebukhosi; yasakha ngematinyo endlovu, yabe seyisembesa ngegolide lecolisakele. 19Sihlalo sebukhosi sasinetitebhisi letisitfupha, kutsi lingemuva laso ngetulu libe nesihloko lesiyindingilizi. Lapha emaceleni lesihlalo sasinekwekubeka imikhono, eceleni kwaloko naloko kume libhubesi. 20Emabhubesi lali-12 abeme kuletitebhisi, linye ngala linye nangale kwesitebhisi sinye. Kute lokufanana naloko lokwase kwentiwa ngisho nome ngukumuphi umbuso. 21Tonkhe tindzebe taSolomoni tekunatsa tatentiwe ngegolide, kantsi tonkhe tintfo talapha endlini yeLihlatsi laseLebanoni tatentiwe ngegolide lecengekile. Kute nakunye lokwakwentiwe ngesiliva, ngobe isiliva yayingakabaluleki kakhulu ngaleto tikhatsi taSolomoni. 22Inkhosi yayinelubhuzane lwemikhumbi yekuhweba elwandle, ikanye nalena yaHiramu.Nome “yaseThashishi” nome “yaseSpaniya” Kanye ngeminyaka lemitsatfu yayibuya yetfwele igolide, nesiliva, nematinyo endlovu, netinkawu kanye netimfene.

23

10:23
1 Khos. 3:12
1 Khr. 29:25
2 Khr. 1:1
Inkhosi Solomoni yaba yinkhulu ngekunjinga nangekuhlakanipha, kwendlula onkhe emakhosi emhlaba. 24
10:24
1 Khos. 4:34
Wonkhe umhlaba wawufuna kuta kutawubona Solomoni nekutawulalela inhlakanipho Nkulunkulu labeyibeke enhlitiyweni yaSolomoni. 25Umnyaka ngemnyaka, wonkhe labeta kuye abefika nesipho: tintfo letentiwe ngesiliva, nangegolide, nemijiva, netikhali, netinandzisi, nemahhashi kanye neminyuzi.

26

10:26
1 Khos. 4:26
9:19
2 Khr. 1:14
Solomoni wabutsela ndzawonye tincola temphi nemahhashi; abenetincola temphi letatiyi-1 400, nemahhashi“emahhashi” nome “bagibeli betincola temphi” labeti-12 000, labewagcine emadolobheni etincola temphi, kanye naseJerusalema, lapho abehlala khona. 27Inkhosi yenta isiliva yandza eJerusalema, yaze yafanana nelukhetse, nemisedari yayiminyenti njengetihlahla temakhiwa etsafeni. 28
10:28
2 Khr. 1:16
Emahhashi aSolomoni bawatsenga eGibhithe“eGibhithe” kungahle kube “eMusuri” naseKuwe;Kungahle kube “iSilisiya” bahwebi basebukhosini babewatsenga eKuwe. 29Incola yemphi leyatsengwa eGibhithe iyinye yabita emakhilogremu labengaba sikhombisa esiliva, lihhashi lilinye libita emakhilogremu labengaba mabili. Nabo baphindze bawatsengisela onkhe emakhosi emaHethi newemaSiriya.

11

Emakhosikati aSolomoni

111Solomoni, inkhosi, watsandzana nebafati labanyenti betive, ngaphandle kwalendvodzakati yaFaro; abesanemakhosikati labengemaMowabi, nalabengema-Amoni, nalabengema-Edomu, nalabengemaSidoni kanye nalabengemaHethi. 2

11:2
Eks. 34:16
Dut. 7:3
17:17
Abesuka kuletive Simakadze labekhulume ngato kuma-Israyeli watsi: “Ningacali nendziselane nato, ngobe nome kanjani tiyawuguculela tinhlitiyo tenu kubonkulunkulu bato.” Noko-ke Solomoni yena wanamatsela kuwo ngelutsandvo. 3Abenemakhosikati labengema-700 labetalwa ngemakhosi. Tingani takhe tatingema-300. Emakhosikati akhe amphambukisa. 4Ngesikhatsi Solomoni akhula, emakhosikati akhe abeya ngekuya kuphambukisela inhlitiyo yakhe etithicweni tawo; inhlitiyo yakhe yayingasekatinikeli ngalokuphelele kuSimakadze longuNkulunkulu wakhe, njengenhlitiyo yeyise Davide. 5
11:5
Khu. 2:13
2 Khos. 23:13
Walandzela bo-Ashtarothe, sithicokati semaSidoni, naMoloki,“Moloki” ngesiHebheru “Milkhomi” sithico sema-Amoni lesasisinengiso. 6Ngako Solomoni wenta lokubi emehlweni aSimakadze. Akazange alandzele Simakadze ngalokuphelele, njengobe kwakwente uyise Davide.

7

11:7
Num. 21:29
2 Khos. 23:13
Entsabeni lengasemphumalanga neJerusalema Solomoni wakha indzawo lephakeme, wakhela Khemoshi, sithico semaMowabi lesisinengiso, wakhela naMoloki, sithico sema-Amoni lesisinengiso. 8Wabentela njalo bonkhe labafati bakhe betive, lababeshisa timphepho banikela nemihlatjelo kuletithico tabo.

9

11:9
1 Khos. 3:5
9:2
Simakadze watfukutselela Solomoni, ngobe inhlitiyo yakhe yayisukile kuSimakadze, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, labeke watibonakalisa kuye emahlandla lamabili. 10
11:10
1 Khos. 6:12
Nome abemalele Solomoni kutsi alandzele labanye bonkulunkulu, noko Solomoni akazange awulalele umyalo waSimakadze. 11
11:11
1 Sam. 15:28
28:17
1 Khos. 12:15
14:8
Ngako Simakadze wakhuluma kuSolomoni, watsi: “Njengobe sewente nje, wangete wasigcina sivumelwane sami netimiso tami, lengakuyala ngato, nakanjani umbuso wakho ngitawudzabula etandleni takho ngiwususe kuwe ngiwunike lomunye wetinceku takho. 12Kodvwa noko ngenca yeyihlo Davide, ngingeke ngikwente loko ngesikhatsi sakho. Ngiyakuwudzabula etandleni tendvodzana yakho. 13Kodvwa ngingeke ngidzabule wonkhe umbuso kuyo, kodvwa ngiyawuyinika sive sibe sinye ngenca yaDavide, inceku yami, nangenca yeJerusalema, lidolobha lengilikhetsile.”

Titsa taSolomoni

14Simakadze wase uvusela Solomoni sitsa, Hadadi, um-Edomu, labewendlu yasebukhosini baka-Edomu. 15

11:15
2 Sam. 8:14
1 Khr. 18:12
Kucala, ngesikhatsi Davide alwa nebaka-Edomu, Jowabe, labeyindvuna yemphi labekhuphukile kuyawungcwaba lasebafile, wafike wabhubhisa onkhe emadvodza aka-Edomu. 16Jowabe kanye nawo onkhe ema-Israyeli wahlala lapho, kwaze kwaphela tinyanga letisitfupha, baze bawabulala onkhe emadvodza aka-Edomu. 17Kodvwa Hadadi, labesengumfanyana, wabaleka waya eGibhithe kanye naletinye tinceku taka-Edomu letatisebentela uyise. 18Besuka kulakaMidiyani bacondza ePharani. Batsatsa emadvodza ePharani, bahamba nawo baya eGibhithe kuFaro, inkhosi yaseGibhithe. Faro wanika Hadadi indlu nemhlaba, wamupha nekudla.

19Faro wajabula kakhulu ngaHadadi, kangangekutsi wadzimate wamendzisela nemlamu wakhe, dzadzewabonkhosikati yakhe leyayinguThapenesi. 20DzadzewaboThapenesi wamtalela indvodzana, wayetsa libito watsi nguGenubathi, wase ukhuliswa yinkhosikati Thapenesi, ebukhosini. Genubathi-ke wakhula kanye nebantfwabaFaro.

21Ngesikhatsi Hadadi aseseGibhithe, wabe sewuyeva kutsi Davide, inkhosi, sewukhotseme, nekutsi Jowabe, indvuna yemphi, naye akasekho, sewufile. Hadadi wase ukhuluma kuFaro utsi: “Ngikhulule ngihambe, kuze ngibuyele eveni lakitsi.”

22Faro wambuta watsi: “Yini loyeswelako lapha, kutsi ungaze ucele kuhamba ubuyele eveni lakini?”

Hadadi wamphendvula watsi: “Kute, kodvwa ngikhulule ngihambe!”

23Nkulunkulu waphindze wamvusela lesinye sitsa Solomoni, lesasinguRezoni, umsa wa-Eliyada, labebaleke kumnumzane wakhe, Hadadezeri, inkhosi yaseSobha. 24

11:24
2 Sam. 5:7,9
1 Khos. 9:15,24
Wabutsa emadvodza amsingatsa, waba ngumholi welicembu lemavukelambuso. Ngesikhatsi Davide abhubhisa emabutfo aseSobha, lamavukelambuso ehlela eDamaseko, lapho efika ahlala khona aba baholi. 25Rezoni abesitsa sema-Israyeli ngaso sonkhe sikhatsi kusabusa Solomoni, naye engeta kulokuhlushwa Solomoni labehlushwa ngako nguHadadi. Ngako Rezoni wabusa eSiriya, acabana njalo na-Israyeli.

Setsembiso saNkulunkulu kuJerobowamu

26Jerobowamu, umsa waNebati, naye futsi wavukela Solomoni, inkhosi. Yena abengulomunye wetindvuna taSolomoni, awaka-Efrayimu waseSereda, unina bekungulomfelokati lekwakutsiwa nguSeruya.

27Lena yindzaba yakhe yekutsi wayivukela kanjani inkhosi. Solomoni bekakhe tibebesi,“tibebesi” nome “iMilo” wase ucedzela kuvala nalesikhala lesasiselubondzeni lweliDolobha laDavide, uyise. 28Jerobowamu-ke bekayindvodza leme kahle, kwatsi kube Solomoni abone kutsi lelijaha liwenta kahle kanganani umsebenti walo, wabe sewulibeka indvuna yemisebenti yonkhe leyayentiwa ngemphoco bendlu yakaJosefa.

29Ngaleto tikhatsi Jerobowamu watsi uphumela ngaphandle kweJerusalema, wahlangana na-Ahiya, umphrofethi waseShilo, embetse sembatfo lesisha. Bahlangana baba bobabili jwi, esigangeni. 30Ahiya wabamba lesembatfo lesisha labesembetse, wasidzabula ticephu letili-12, 31wase utsi kuJerobowamu: “Titsatsele ticephu tibe lishumi, ngobe nguloko Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lakushoko, utsi: ‘Buka la, ngitawudzabula umbuso esandleni saSolomoni nginike wena tive letilishumi. 32

11:32
Hla. 132:11
Kodvwa ngenca yenceku yami Davide, nangenca yeJerusalema lengiyikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli, yena utawusala nesive sinye. 33Ngitakwenta loku, ngobe bangishiyileNome “Solomoni ungishiyile” mine, bakhonta bo-Ashtarothe, sithicokati semaSidoni, naKhemoshi, sithico semaMowabi, naMoloki,NgesiHebheru “Milkhomi” sithico sema-Amoni, bangete bahamba ngendlela yami, bangete bakwenta lokuhle emehlweni ami, bangete batigcina netimiso tami nemitsetfo yami njengaDavide, uyise waSolomoni.

34“ ‘Kodvwa ngingeke ngiwutsatse wonkhe umbuso kuSolomoni. Ngimi lengimente umholi ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwakhe ngenca yaDavide, inceku yami, lengamkhetsa, naye wayilalela yonkhe imiyalo yami netimiso tami. 35Ngitawutsatsa umbuso esandleni semsa wakhe, nginike wena tive letilishumi. 36

11:36
2 Sam. 21:17
1 Khos. 15:4
2 Khos. 8:19
2 Khr. 21:7
Hla. 132:17
Taga 13:9
Umsa wakhe ngitamnika sive sibe sinye, kuze kutsi Davide, inceku yami, ihlale inesibane embikwami eJerusalema, lidolobha lengalikhetsela kutsi ngibeke Libito lami kulo. 37Noko-ke wena ngitakutsatsa ngikubeke ube ngumholi wabo bonkhe labo labafunwa yinhlitiyo yakho, utawuba yinkhosi etikwesive sema-Israyeli. 38
11:38
1 Khos. 3:14
9:4
Nawenta konkhe lengikuyale ngako, uhambe ngetindlela tami, wente lokuhle emehlweni ami ngekugcina timiso tami nemiyalo yami, njengaDavide, inceku yami, ngitawuba nawe. Ngiyawukwakhela luhlanga lwebukhosi loluyakuma njengalolwa lwaDavide, ngikunike sive sema-Israyeli. 39Titukulwane taDavide ngitatitfobisa ngenca yaloko, kodvwa noko kungabi kwaphakadze.’ ”

40Solomoni wetama kubulala Jerobowamu, kodvwa Jerobowamu wabalekela eGibhithe kuShishaki labeyinkhosi; wahlala lapho kwaze kwafa Solomoni.

Kufa kwaSolomoni

(2 Khr. 9:29-31)

41

11:41
2 Khr. 9:29
Leminye imininingwane ngekubusa kwaSolomoni, konkhe lakwenta nebuhlakaniphi bakhe kubhaliwe encwadzini yemilandvo yaSolomoni. 42Solomoni wabusela eJerusalema iminyaka lengema-40, abusa sonkhe sive sema-Israyeli. 43Solomoni wase uyakhotsama, wafihlwa edolobheni leyise Davide. Rehobowamu, umsa waSolomoni, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

12

Kuhlubuka kwetive tangasenyakatfo

(2 Khr. 10:1-19)

121

12:1
2 Khr. 10:1
Rehobowamu waya eShekhemu, lapho onkhe ema-Israyeli abebutsene khona ayekumbeka inkhosi. 2
12:2
1 Khos. 11:40
Kwatsi kube Jerobowamu, umsa waNebati, akuve loko, aseseGibhithe, lapho abebalekele khona, abalekele Solomoni, wabuya, esuka eGibhithe.Nome “wahlala eGibhithe” 3Ngako kwalandvwa Jerobowamu, yena kanye nalo lonkhe libandla lema-Israyeli lacondza kuRehobowamu, lafike kuye latsi: 4“Uyihlo abesetfwese lijoko lelimatima kakhulu, manje-ke wena sinciphisele lomtfwalo lomatima nalelijoko lelimatima labelibeke etikwetfu, tsine sitakukhonta.”

5Rehobowamu wabaphendvula watsi: “Ase nihambe nibuye emvakwemalanga lamatsatfu.” Ngako-ke sive sesuka sahamba.

6Inkhosi Rehobowamu yahamba yayawutsatsisa kubantfu labadzala lababesebenta neyise Solomoni aseyinkhosi, yafike yabuta yatsi: “Nine ningangeluleka kutsi ngibaphendvula kanjani labantfu?”

7Labadzala bamphendvula batsi: “Nangabe lamuhla utawuba ngumholi lotfobekile walesive usibuse ngekulunga usinike imphendvulo lekahle, siyawuhlala sitisebenti takho.”

8Kodvwa Rehobowamu wasilahla leseluleko salabantfu labadzala lababemeluleke ngaso, wahamba wayawubuta kulabasha, bontsanga yakhe lababetinceku takhe. 9Wababuta watsi: “Nine-ke sitsini senu seluleko? Singabaphendvula sitsini labantfu labatsi kimi: ‘Cekisa lelijoko lesaletfweswa nguyihlo’?”

10Lamajaha labebontsanga yakhe amphendvula atsi: “Khuluma kulabantfu labatsite kuwe: ‘Uyihlo wasetfwesa umtfwalo losindzako, kodvwa wena wente ube lula,’ ubatjele utsi: ‘Cikilicane wami mkhulu kunelukhalo lwababe. 11Babe wanetfwesa lijoko lelimatima; mine-ke ngitalenta libe matima kakhulu. Babe abenibhacabula ngetiswebhu, mine-ke ngitanibhacabula ngetiswebhu letinetipikili.’ ”

12Kwaphela emalanga lamatsatfu, Jerobowamu nesive sonkhe babuyela kuRehobowamu, njengobe phela inkhosi beyishito, kutsi babobuya emvakwemalanga lamatsatfu. 13Inkhosi yasilahla seluleko salabadzala, sive yasiphendvula ngelulaka, 14yalandzela seluleko sabontsanga yayo yatsi: “Babe wanetfwesa umtfwalo losindzako; mine-ke ngitawengeta unisindze kakhulu kunakucala. Babe abenibhacabula ngetiswebhu; mine ngitanibhacabula ngetiswebhu letinetipikili.” 15

12:15
1 Khos. 11:11,31
Ngako inkhosi ayizange isilalele sive, ngobe kwakuyintsandvo yaSimakadze kutsi kwenteke ngalendlela, kuze agcwalise livi lakhe labelikhulume kuJerobowamu, umsa waNebati, ngemlomo wemphrofethi Ahiya, waseShilo.

16

12:16
2 Sam. 20:1
Taga 15:1
Sonkhe sive sema-Israyeli satsi kube sibone kutsi inkhosi ayisilaleli sicelo saso, sakhuluma enkhosini satsi:

“Sinabudlelwane buni naDavide?

Sinasabelo sini nemsa waJese?

Emathendeni enu, ma-Israyeli!

Tibone kucedza,

wena mndeni waDavide!”

Ngako ema-Israyeli esuka lapho abuyela emathendeni awo. 17Kodvwa Rehobowamu wachubeka wabusa etikwawo onkhe lawo ma-Israyeli labehlala emadolobheni akaJuda.

18

12:18
2 Sam. 20:24
Inkhosi Rehobowamu yatfumela Adoniramu,“Adoniramu” letinye tincwadzi tekucala titsi “Adoramu” labeyindvuna yalababentiswa imisebenti lematima, kodvwa ema-Israyeli amtselekela onkhe, amgcoba ngematje, waze wafa. Inkhosi Rehobowamu noko yaphumelela kugibela encoleni yayo, yabaleka yaya eJerusalema. 19Ngako ema-Israyeli solomane yesuka ngalelo langa alwisana nendlu yakaDavide kuze kube ngulamuhla.

20Sonkhe sive sema-Israyeli satsi kube sive kutsi Jerobowamu sewubuyile, satfumela kutsi akalandvwe ete emhlanganweni, sambeka inkhosi etikwawo onkhe ema-Israyeli. Kwasala sive sakaJuda kuphela, lesasala sinamatsele kaDavide.

Siphrofetho saShemaya

(2 Khr. 11:1-4)

21

12:21
2 Khr. 11:1
Watsi kube efike eJerusalema Rehobowamu, wabutsa yonkhe indlu yakaJuda kanye nesive sakaBhenjamini, libutfo lelalinemadvodza lati-180 000, tihlabani todvwa, wahlomisa imphi yekuhlasela indlu yaka-Israyeli, kuze batewubuyisela umbuso kuRehobowamu, umsa waSolomoni.

22Kodvwa kwefika livi laNkulunkulu kuShemaya, umuntfu waNkulunkulu, latsi: 23“Tjela Rehobowamu, umsa waSolomoni, inkhosi yakaJuda, nayo yonkhe indlu yakaJuda neyakaBhenjamini, naso sonkhe sive utsi: 24‘Nako lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Ningakhuphuki kuyakulwa nabomnakenu, ema-Israyeli. Hambani niye emakhaya enu nonkhe, ngobe loku kungumuno wami.” ’ ” Ngako balilalela livi laSimakadze babuyela emakhaya abo, njengobe abeshito.

Kufulatsela Simakadze kwaJerobowamu

25

12:25
Gen. 32:30
Jerobowamu wabe sewubiyela iShekhemu, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, wahlala khona. Wesuka lapho waphuma wayakwakha iPhenuweli.“Phenuweli” nome “Pheniyeli”

26Jerobowamu wacabanga enhlitiyweni yakhe watsi: “Nyalo umbuso sewungahle ubuyele endlini yakaDavide. 27Nangabe kambe labantfu batawulibala kuhle bakhuphuka bayekwenta imihlatjelo ethempelini laSimakadze leliseJerusalema, tinhlitiyo talabantfu titawuphindze tibuyele enkhosini yabo, Rehobowamu, inkhosi yakaJuda. Batangibulala mine, babuyele enkhosini yabo Rehobowamu.”

28

12:28
Eks. 32:4,8
2 Khos. 17:16
Asatfole seluleko, Jerobowamu, inkhosi, wabumba ematfole lamabili egolide. Wakhuluma esiveni watsi: “Kumatima kini lokutsi nibohle nikhuphukela eJerusalema. Naba bonkulunkulu benu-ke, ma-Israyeli, labanikhipha eGibhithe.” 29
12:29
Khu. 18:29
Lelinye litfole walimisa eBetheli, lelinye walimisa kaDani. 30
12:30
Eks. 20:4
1 Khos. 14:16
2 Khos. 10:29
17:21
Leyontfo yaba sono lesikhulu; bantfu babehamba baze befike ngisho kulakaDani bayewukhonta lelo tfole lelalilapho.

31

12:31
1 Khos. 13:33
2 Khr. 11:15
13:9
Jerobowamu wabumba tithico etindzaweni letiphakeme, wabeka nebaphristi labebavela kuto tonkhe tinhlobonhlobo tetive, ngisho nakuleto letatingasesiwo nemaLevi.

Jerobowamu udvonsela sive sema-Israyeli ekoneni

32

12:32
Lev. 23:34
Jerobowamu wasungula umkhosi welilanga leli-15 lenyanga yesiphohlongo njengalowa lowawentiwa kaJuda, wanikela nangemihlatjelo elatini. Loko abekwentela eBetheli, anikela kulamatfole labewabumbile. EBetheli nakhona waphindza wabeka baphristi etindzaweni letiphakeme labesatakhile. 33Ngalelilanga leli-15 lenyanga yesiphohlongo, inyanga latikhetsela yona yena, abenta imihlatjelo elatini labelakhile eBetheli. Lomkhosi wawumisela ema-Israyeli, wakhuphukela elatini wayakwenta iminikelo.