Siswati 1996 (SWA96)
11

Emakhosikati aSolomoni

111Solomoni, inkhosi, watsandzana nebafati labanyenti betive, ngaphandle kwalendvodzakati yaFaro; abesanemakhosikati labengemaMowabi, nalabengema-Amoni, nalabengema-Edomu, nalabengemaSidoni kanye nalabengemaHethi. 2

11:2
Eks. 34:16
Dut. 7:3
17:17
Abesuka kuletive Simakadze labekhulume ngato kuma-Israyeli watsi: “Ningacali nendziselane nato, ngobe nome kanjani tiyawuguculela tinhlitiyo tenu kubonkulunkulu bato.” Noko-ke Solomoni yena wanamatsela kuwo ngelutsandvo. 3Abenemakhosikati labengema-700 labetalwa ngemakhosi. Tingani takhe tatingema-300. Emakhosikati akhe amphambukisa. 4Ngesikhatsi Solomoni akhula, emakhosikati akhe abeya ngekuya kuphambukisela inhlitiyo yakhe etithicweni tawo; inhlitiyo yakhe yayingasekatinikeli ngalokuphelele kuSimakadze longuNkulunkulu wakhe, njengenhlitiyo yeyise Davide. 5
11:5
Khu. 2:13
2 Khos. 23:13
Walandzela bo-Ashtarothe, sithicokati semaSidoni, naMoloki,“Moloki” ngesiHebheru “Milkhomi” sithico sema-Amoni lesasisinengiso. 6Ngako Solomoni wenta lokubi emehlweni aSimakadze. Akazange alandzele Simakadze ngalokuphelele, njengobe kwakwente uyise Davide.

7

11:7
Num. 21:29
2 Khos. 23:13
Entsabeni lengasemphumalanga neJerusalema Solomoni wakha indzawo lephakeme, wakhela Khemoshi, sithico semaMowabi lesisinengiso, wakhela naMoloki, sithico sema-Amoni lesisinengiso. 8Wabentela njalo bonkhe labafati bakhe betive, lababeshisa timphepho banikela nemihlatjelo kuletithico tabo.

9

11:9
1 Khos. 3:5
9:2
Simakadze watfukutselela Solomoni, ngobe inhlitiyo yakhe yayisukile kuSimakadze, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, labeke watibonakalisa kuye emahlandla lamabili. 10
11:10
1 Khos. 6:12
Nome abemalele Solomoni kutsi alandzele labanye bonkulunkulu, noko Solomoni akazange awulalele umyalo waSimakadze. 11
11:11
1 Sam. 15:28
28:17
1 Khos. 12:15
14:8
Ngako Simakadze wakhuluma kuSolomoni, watsi: “Njengobe sewente nje, wangete wasigcina sivumelwane sami netimiso tami, lengakuyala ngato, nakanjani umbuso wakho ngitawudzabula etandleni takho ngiwususe kuwe ngiwunike lomunye wetinceku takho. 12Kodvwa noko ngenca yeyihlo Davide, ngingeke ngikwente loko ngesikhatsi sakho. Ngiyakuwudzabula etandleni tendvodzana yakho. 13Kodvwa ngingeke ngidzabule wonkhe umbuso kuyo, kodvwa ngiyawuyinika sive sibe sinye ngenca yaDavide, inceku yami, nangenca yeJerusalema, lidolobha lengilikhetsile.”

Titsa taSolomoni

14Simakadze wase uvusela Solomoni sitsa, Hadadi, um-Edomu, labewendlu yasebukhosini baka-Edomu. 15

11:15
2 Sam. 8:14
1 Khr. 18:12
Kucala, ngesikhatsi Davide alwa nebaka-Edomu, Jowabe, labeyindvuna yemphi labekhuphukile kuyawungcwaba lasebafile, wafike wabhubhisa onkhe emadvodza aka-Edomu. 16Jowabe kanye nawo onkhe ema-Israyeli wahlala lapho, kwaze kwaphela tinyanga letisitfupha, baze bawabulala onkhe emadvodza aka-Edomu. 17Kodvwa Hadadi, labesengumfanyana, wabaleka waya eGibhithe kanye naletinye tinceku taka-Edomu letatisebentela uyise. 18Besuka kulakaMidiyani bacondza ePharani. Batsatsa emadvodza ePharani, bahamba nawo baya eGibhithe kuFaro, inkhosi yaseGibhithe. Faro wanika Hadadi indlu nemhlaba, wamupha nekudla.

19Faro wajabula kakhulu ngaHadadi, kangangekutsi wadzimate wamendzisela nemlamu wakhe, dzadzewabonkhosikati yakhe leyayinguThapenesi. 20DzadzewaboThapenesi wamtalela indvodzana, wayetsa libito watsi nguGenubathi, wase ukhuliswa yinkhosikati Thapenesi, ebukhosini. Genubathi-ke wakhula kanye nebantfwabaFaro.

21Ngesikhatsi Hadadi aseseGibhithe, wabe sewuyeva kutsi Davide, inkhosi, sewukhotseme, nekutsi Jowabe, indvuna yemphi, naye akasekho, sewufile. Hadadi wase ukhuluma kuFaro utsi: “Ngikhulule ngihambe, kuze ngibuyele eveni lakitsi.”

22Faro wambuta watsi: “Yini loyeswelako lapha, kutsi ungaze ucele kuhamba ubuyele eveni lakini?”

Hadadi wamphendvula watsi: “Kute, kodvwa ngikhulule ngihambe!”

23Nkulunkulu waphindze wamvusela lesinye sitsa Solomoni, lesasinguRezoni, umsa wa-Eliyada, labebaleke kumnumzane wakhe, Hadadezeri, inkhosi yaseSobha. 24

11:24
2 Sam. 5:7,9
1 Khos. 9:15,24
Wabutsa emadvodza amsingatsa, waba ngumholi welicembu lemavukelambuso. Ngesikhatsi Davide abhubhisa emabutfo aseSobha, lamavukelambuso ehlela eDamaseko, lapho efika ahlala khona aba baholi. 25Rezoni abesitsa sema-Israyeli ngaso sonkhe sikhatsi kusabusa Solomoni, naye engeta kulokuhlushwa Solomoni labehlushwa ngako nguHadadi. Ngako Rezoni wabusa eSiriya, acabana njalo na-Israyeli.

Setsembiso saNkulunkulu kuJerobowamu

26Jerobowamu, umsa waNebati, naye futsi wavukela Solomoni, inkhosi. Yena abengulomunye wetindvuna taSolomoni, awaka-Efrayimu waseSereda, unina bekungulomfelokati lekwakutsiwa nguSeruya.

27Lena yindzaba yakhe yekutsi wayivukela kanjani inkhosi. Solomoni bekakhe tibebesi,“tibebesi” nome “iMilo” wase ucedzela kuvala nalesikhala lesasiselubondzeni lweliDolobha laDavide, uyise. 28Jerobowamu-ke bekayindvodza leme kahle, kwatsi kube Solomoni abone kutsi lelijaha liwenta kahle kanganani umsebenti walo, wabe sewulibeka indvuna yemisebenti yonkhe leyayentiwa ngemphoco bendlu yakaJosefa.

29Ngaleto tikhatsi Jerobowamu watsi uphumela ngaphandle kweJerusalema, wahlangana na-Ahiya, umphrofethi waseShilo, embetse sembatfo lesisha. Bahlangana baba bobabili jwi, esigangeni. 30Ahiya wabamba lesembatfo lesisha labesembetse, wasidzabula ticephu letili-12, 31wase utsi kuJerobowamu: “Titsatsele ticephu tibe lishumi, ngobe nguloko Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lakushoko, utsi: ‘Buka la, ngitawudzabula umbuso esandleni saSolomoni nginike wena tive letilishumi. 32

11:32
Hla. 132:11
Kodvwa ngenca yenceku yami Davide, nangenca yeJerusalema lengiyikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli, yena utawusala nesive sinye. 33Ngitakwenta loku, ngobe bangishiyileNome “Solomoni ungishiyile” mine, bakhonta bo-Ashtarothe, sithicokati semaSidoni, naKhemoshi, sithico semaMowabi, naMoloki,NgesiHebheru “Milkhomi” sithico sema-Amoni, bangete bahamba ngendlela yami, bangete bakwenta lokuhle emehlweni ami, bangete batigcina netimiso tami nemitsetfo yami njengaDavide, uyise waSolomoni.

34“ ‘Kodvwa ngingeke ngiwutsatse wonkhe umbuso kuSolomoni. Ngimi lengimente umholi ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwakhe ngenca yaDavide, inceku yami, lengamkhetsa, naye wayilalela yonkhe imiyalo yami netimiso tami. 35Ngitawutsatsa umbuso esandleni semsa wakhe, nginike wena tive letilishumi. 36

11:36
2 Sam. 21:17
1 Khos. 15:4
2 Khos. 8:19
2 Khr. 21:7
Hla. 132:17
Taga 13:9
Umsa wakhe ngitamnika sive sibe sinye, kuze kutsi Davide, inceku yami, ihlale inesibane embikwami eJerusalema, lidolobha lengalikhetsela kutsi ngibeke Libito lami kulo. 37Noko-ke wena ngitakutsatsa ngikubeke ube ngumholi wabo bonkhe labo labafunwa yinhlitiyo yakho, utawuba yinkhosi etikwesive sema-Israyeli. 38
11:38
1 Khos. 3:14
9:4
Nawenta konkhe lengikuyale ngako, uhambe ngetindlela tami, wente lokuhle emehlweni ami ngekugcina timiso tami nemiyalo yami, njengaDavide, inceku yami, ngitawuba nawe. Ngiyawukwakhela luhlanga lwebukhosi loluyakuma njengalolwa lwaDavide, ngikunike sive sema-Israyeli. 39Titukulwane taDavide ngitatitfobisa ngenca yaloko, kodvwa noko kungabi kwaphakadze.’ ”

40Solomoni wetama kubulala Jerobowamu, kodvwa Jerobowamu wabalekela eGibhithe kuShishaki labeyinkhosi; wahlala lapho kwaze kwafa Solomoni.

Kufa kwaSolomoni

(2 Khr. 9:29-31)

41

11:41
2 Khr. 9:29
Leminye imininingwane ngekubusa kwaSolomoni, konkhe lakwenta nebuhlakaniphi bakhe kubhaliwe encwadzini yemilandvo yaSolomoni. 42Solomoni wabusela eJerusalema iminyaka lengema-40, abusa sonkhe sive sema-Israyeli. 43Solomoni wase uyakhotsama, wafihlwa edolobheni leyise Davide. Rehobowamu, umsa waSolomoni, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.