Siswati 1996 (SWA96)
9

Kutibonakalisa kwesibili kwaNkulunkulu kuSolomoni

(2 Khr. 7:11-22)

91

9:1
1 Khr. 7:11
Watsi kube Solomoni acedze kwakha lithempeli laSimakadze kanye nesigodlo sakhe, asakufeze konkhe labefise kukwenta, 2
9:2
1 Khos. 3:5
Simakadze waphindza watibonakalisa kuye kwesibili, njengobe abebonakele kuye eGibeyoni.

3

9:3
Dut. 12:11
1 Khos. 8:22
Hla. 132:14
Simakadze wakhuluma kuye, watsi:

“Ngiwuvile umthandazo wakho nekuncenga kwakho lokwente kimi; lelithempeli lolakhile sengilingcwelisile, ngekutsi ngibeke Libito lami lapho kulo phakadze naphakadze. Emehlo ami nenhlitiyo yami kuyawuhlala kulapho kulo ngaso sonkhe sikhatsi.

4

9:4
1 Khos. 3:14
11:38
“Wena-ke nangabe ungahamba ngebucotfo benhlitiyo nangekucondza embikwami, ulingise uyihlo Davide, wente konkhe lengikuyala ngako, ugcine timiso nemitsetfo yami, 5
9:5
2 Sam. 7:12
1 Khos. 2:4
1 Khr. 17:11
22:10
ngiyawusimisa sihlalo sakho sebukhosi etikwa-Israyeli phakadze naphakadze, njengobe ngametsembisa Davide, uyihlo, ngesikhatsi ngitsi: ‘Akuyikwenteka kutsi weswele umuntfu esihlalweni sebukhosi saka-Israyeli.’

6

9:6
Josh. 23:16
“Kodvwa nangabe nine nome emadvodzana enu nigucuka, nisuka kimi, ningayigcini imiyalo yami netimiso tami lengininike tona, nisuke kuto niyewukhonta labanye bonkulunkulu nikhuleke kubo, 7
9:7
Dut. 28:37
Jer. 7:15
24:9
Israyeli ngiyakumsusa eveni lengimnike lona, ngililahle nalelithempeli lengilingcwelisele Libito lami. Israyeli sewuyawuba siga nentfo yekuphukutwa, abe yinhlekisa kuto tonkhe tive. 8
9:8
Dut. 29:24
Jer. 22:8
Noko nome kwanyalo lelithempeli lisenesitfunti lesimatima kangaka, bonkhe labendlula ngakulo bayawumangala bahhalatise, batsi: ‘Simakadze uyenteleni lentfo lenjena kulelive nakulelithempeli?’ 9Bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Kungobe bamfulatsela Simakadze Nkulunkulu wabo, lowakhipha bokhokho babo eGibhithe, besuka bagugumatsa labanye bonkulunkulu basebentele bona, babakhonta bakhuleka kubo. Nguko nje Simakadze asabehlisele lenhlekelele lengaka.’ ”

Sivumelwane saSolomoni naHiramu

(2 Khr. 8:1-2)

10

9:10
1 Khos. 6:38
7:1
2 Khr. 8:1
Ekupheleni kweminyaka lengema-20 Solomoni labekakha ngayo tindlu letimbili: lithempeli laSimakadze nesigodlo senkhosi, 11inkhosi Solomoni yabe seyinika Hiramu, inkhosi yaseThire, emadolobha langema-20 aseGalile, ngobe Hiramu abemnike yonkhe imisedari, netipheshula kanye negolide labeyidzinga. 12Kodvwa watsi Hiramu nakesuka eThire kuyawubona lamadolobha labewaphiwe nguSolomoni, afike angete amjabulisa. 13Wabuta watsi: “Madolobha mani lawa longiphe wona, mnaketfu?” Wawetsa watsi Live laKhabuli.“Khabuli” ngesiHebheru kungatsi kutsi “imfanayo” Kwaba libito lawo kwaze kwaba ngulamuhla. 14Hiramu abesatfumele kuSolomoni igolide leyayingemakhilogremu labengaba ti-4 000.

Lokunye lokwafezwa nguSolomoni

(2 Khr. 8:3-18)

15

9:15
2 Sam. 5:9
1 Khos. 5:13
Lona ngumlandvo wenkhosi Solomoni ngekubutsekisa kwakhe bantfu nekubasebentisa kwakhe ngenkhani ekwakheni lithempeli laSimakadze, nesigodlo sakhe, nasekwakheni tibebesi,“tibebesi” nome “iMilo” nasekwakheni lubondza lwaseJerusalema, neHasori, neMegido kanye neGezeri. 16
9:16
Josh. 16:10
Faro, inkhosi yaseGibhithe, abehlasele watfumba iGezeri, wayishisa ngemlilo. Wabulala takhamiti tayo, emaKhenani, wabe sewuyenta sipho semshado endvodzakatini yakhe leyayiyinkhosikati yaSolomoni. 17Solomoni wakha iGezeri kabusha, waphindze wakha neBhethi Horoni Lengentansi, 18neBhalathi, neThadmoriNgesiHebheru lingafundzeka kanjena futsi “Thamari” lesehlane, ekhatsi eveni lakhe; 19
9:19
1 Khos. 4:26
10:26
wakha onkhe emadolobha lapho abenetingungu khona, kanye nemadolobha etincola takhe nemahhashi“emahhashi” nome “bagibeli betincola” akhe, nako konkhe labefisa kukwakha eJerusalema, naseLebanoni, nakulo lonkhe lelo live labelibusa.

20Bonkhe bantfu lababesele kuma-Amori, nakumaHethi, nakumaPheresi, nakumaHivi, nakumaJebhusi, lababengesiwo ema-Israyeli, 21lokusho kutsi titukulwane tato letatisasele kulo lonkhe live, lapho ema-Israyeli ehluleka khona kutibhubhisa aticedze, tonkhe-ke leto tive Solomoni watibutsekisa watisebentisa ngekutigcilata, njengobe kusenjalo nalamhla loku. 22

9:22
Lev. 25:39
Kodvwa Solomoni akazange ente ngisho nome munye um-Israyeli kutsi abe sigcili; ema-Israyeli wona abengemabutfo akhe emphi, netiphatsimandla takhe tasembusweni, nebaholi bakhe, netindvuna takhe temabutfo, netebashayeli bakhe betincola, nebagibeli bakhe bemahhashi. 23Solomoni abenetindvuna letinkhulu letatingema-550, letatiphatsa imisebenti yakhe kanye nalababenta leyo misebenti.

24

9:24
1 Khos. 3:1
7:8
Kwatsi kube kufike indvodzakati yaFaro iphuma eDolobheni laDavide, ite esigodlweni Solomoni labesayakhele sona, Solomoni wakha tibebesi.“tibebesi” nome “iMilo”

25

9:25
2 Khr. 4:1
7:7
Katsatfu ngemnyaka Solomoni abenta umnikelo wekushiswa nemnikelo wekuthula“wekuthula” nome “webudlelwane” elatini labelakhele Simakadze, ashise nemphepho embikwaSimakadze kanye nayo, kuze atewufeza leyo mininingwane yasethempelini.

26Inkhosi Solomoni waphindze wakha nemikhumbi e-Esiyoni Geberi lesedvutane ne-Elathi, ka-Edomu elugwini lweLwandle Lolubovu. 27Hiramu watfumela emadvodza akakhe, ematilosi labenelwati ngetaselwandle, kutsi asebente kanye nemadvodza akaSolomoni kuleyo mikhumbi. 28Abehamba ngemkhumbi aye e-Ofiri, abuye negolide leyayingemakhilogremu langetulu kweti-14 000, afike ayetfule enkhosini Solomoni.

10

Kuvakashela kwendlovukazi yaseSheba kaSolomoni

(2 Khr. 9:1-12)

101

10:1
2 Khr. 9:1
Mat. 12:42
Luk. 11:31
Indlovukazi yaseSheba yatsi kube ive ngeludvumo lwaSolomoni mayelana neLibito laSimakadze, yeta yatakumvivinya ngekumbuta imibuto lelukhuni. 2Yefika eJerusalema ihamba nalolukhulu ludvwendvwe, luchuba emakamela labetfwele tinandzisi, nemidlidlimba yegolide kanye neyematje laligugu. Yefika kaSolomoni yakhulumisana naye ngako konkhe lokwakusengcondvweni yayo. 3Solomoni wayiphendvula yonkhe leyo mibuto yayo. Kute ngisho namunye lowase waba lukhuni kakhulu enkhosini kutsi ikuchazele lendlovukazi. 4Yatsi kube lendlovukazi yaseSheba ikubone konkhe loko kuhlakanipha kwenkhosi Solomoni, kanye nesigodloNome “nelithempeli” labesakhile, 5nekudla labekudla etafuleni lakhe, nekuhlaliswa kwetindvuna takhe, netembatfo tetinceku takhe, netebaphatsi betindzebe takhe tekunatsa, neminikelo yekushiswa labeyenta ethempeliniNome “nendlela lenyuka ngayo naya ethempelini” laSimakadze, yamangala yaphela emandla.

6Yakhuluma enkhosini yatsi: “Impela lombiko lengatjelwa ngawo ngiseseveni lami macondzana netintfo lophumelele kutenta kanye namacondzana nekuhlakanipha kwakho uliciniso. 7Kodvwa angizange ngitikholwe tonkhe letintfo ngidzimate ngefika ngatibonela ngewami emehlo. Ngempela, angizange ngitjelwe ngisho nencenye yako konkhe loku lengikubonako; kuhlakanipha kwakho nemcebo wakho kungetulu kwaloko lengakuva ngematekelo. 8Maye, bayajabula labantfu bakakho! Maye, tiyajabula tindvuna takakho letihlala njalo time lapha embikwakho tilalele lokuhlakanipha kwakho. 9

10:9
1 Khos. 5:7
Akadvunyiswe Simakadze Nkulunkulu wakho, lokujabulele wakubeka esihlalweni sebukhosi baka-Israyeli. Ngenca yelutsandvo lwaSimakadze lwaphakadze lanalo nga-Israyeli, ukwente waba yinkhosi, kutsi utewubusa ngekungakhetsi nangekulunga.”

10Indlovukazi yase ipha inkhosi Solomoni igolide leyayingemakhilogremu labengaba ti-4 000, nemidlidlimba yetinandzisi kanye nematje laligugu. Akuzange kuphindze kufike tinandzisi letase taba tinyenti kwendlula leto letake tetfulwa yindlovukazi yaseSheba enkhosini Solomoni.

11

10:11
1 Khos. 9:26
[Imikhumbi yaHiramu leyayetfwala igolide iyitsatsa e-Ofiri, lapho yayiphindze itsatse nemitfwalo lemikhulu yetingodvo te-almugi neyematje laligugu. 12Inkhosi yayisebentisa letingodvo te-almugi ekwenteni tinsika telithempeli laSimakadze netesigodlo senkhosi, nasekwenteni emahabhu nemalire ebahlabeli. Ngako tingodvo letinyenti kangako te-almugi atizange tiphindze tifike eveni nome tibonwe kusukela ngalelo langa.]

13Inkhosi Solomoni yapha indlovukazi yaseSheba konkhe indlovukazi leyayikufisa naleyayikucelile, ngetulu kwaloko leyayiyiphe kona ngekwephana kwayo. Indlovukazi yase iyancandzeka ihamba nelibandla letimphekeleteli tayo yaya eveni lakubo.

Bunjinga benkhosi Solomoni

(2 Khr. 9:13-28)

14Njalo nje ngemnyaka Solomoni abemukela igolide leyayingemakhilogremu labengaba ti-23 000, 15ngaphandle kwemitselo yebahwebi neyebatsengisi leyayiphuma kuwo onkhe emakhosi ase-Arabiya kanye nakubabusi belive.

16Inkhosi Solomoni yakha emahawu lamakhulu langema-200 ngegolide legcotjiwe; lilinye lihawu lalakhiwe ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba matsatfu nencenye. 17

10:17
1 Khos. 7:2
Inkhosi yaphindze yenta lamanye emahawu lamancane langema-300 ngegolide legcotjiwe; lilinye lalakhiwe ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba mabili. Inkhosi yawabeka endlini yayo yeLihlatsi laseLebanoni.

18Inkhosi yabe seyenta lesikhulu sihlalo sebukhosi; yasakha ngematinyo endlovu, yabe seyisembesa ngegolide lecolisakele. 19Sihlalo sebukhosi sasinetitebhisi letisitfupha, kutsi lingemuva laso ngetulu libe nesihloko lesiyindingilizi. Lapha emaceleni lesihlalo sasinekwekubeka imikhono, eceleni kwaloko naloko kume libhubesi. 20Emabhubesi lali-12 abeme kuletitebhisi, linye ngala linye nangale kwesitebhisi sinye. Kute lokufanana naloko lokwase kwentiwa ngisho nome ngukumuphi umbuso. 21Tonkhe tindzebe taSolomoni tekunatsa tatentiwe ngegolide, kantsi tonkhe tintfo talapha endlini yeLihlatsi laseLebanoni tatentiwe ngegolide lecengekile. Kute nakunye lokwakwentiwe ngesiliva, ngobe isiliva yayingakabaluleki kakhulu ngaleto tikhatsi taSolomoni. 22Inkhosi yayinelubhuzane lwemikhumbi yekuhweba elwandle, ikanye nalena yaHiramu.Nome “yaseThashishi” nome “yaseSpaniya” Kanye ngeminyaka lemitsatfu yayibuya yetfwele igolide, nesiliva, nematinyo endlovu, netinkawu kanye netimfene.

23

10:23
1 Khos. 3:12
1 Khr. 29:25
2 Khr. 1:1
Inkhosi Solomoni yaba yinkhulu ngekunjinga nangekuhlakanipha, kwendlula onkhe emakhosi emhlaba. 24
10:24
1 Khos. 4:34
Wonkhe umhlaba wawufuna kuta kutawubona Solomoni nekutawulalela inhlakanipho Nkulunkulu labeyibeke enhlitiyweni yaSolomoni. 25Umnyaka ngemnyaka, wonkhe labeta kuye abefika nesipho: tintfo letentiwe ngesiliva, nangegolide, nemijiva, netikhali, netinandzisi, nemahhashi kanye neminyuzi.

26

10:26
1 Khos. 4:26
9:19
2 Khr. 1:14
Solomoni wabutsela ndzawonye tincola temphi nemahhashi; abenetincola temphi letatiyi-1 400, nemahhashi“emahhashi” nome “bagibeli betincola temphi” labeti-12 000, labewagcine emadolobheni etincola temphi, kanye naseJerusalema, lapho abehlala khona. 27Inkhosi yenta isiliva yandza eJerusalema, yaze yafanana nelukhetse, nemisedari yayiminyenti njengetihlahla temakhiwa etsafeni. 28
10:28
2 Khr. 1:16
Emahhashi aSolomoni bawatsenga eGibhithe“eGibhithe” kungahle kube “eMusuri” naseKuwe;Kungahle kube “iSilisiya” bahwebi basebukhosini babewatsenga eKuwe. 29Incola yemphi leyatsengwa eGibhithe iyinye yabita emakhilogremu labengaba sikhombisa esiliva, lihhashi lilinye libita emakhilogremu labengaba mabili. Nabo baphindze bawatsengisela onkhe emakhosi emaHethi newemaSiriya.

11

Emakhosikati aSolomoni

111Solomoni, inkhosi, watsandzana nebafati labanyenti betive, ngaphandle kwalendvodzakati yaFaro; abesanemakhosikati labengemaMowabi, nalabengema-Amoni, nalabengema-Edomu, nalabengemaSidoni kanye nalabengemaHethi. 2

11:2
Eks. 34:16
Dut. 7:3
17:17
Abesuka kuletive Simakadze labekhulume ngato kuma-Israyeli watsi: “Ningacali nendziselane nato, ngobe nome kanjani tiyawuguculela tinhlitiyo tenu kubonkulunkulu bato.” Noko-ke Solomoni yena wanamatsela kuwo ngelutsandvo. 3Abenemakhosikati labengema-700 labetalwa ngemakhosi. Tingani takhe tatingema-300. Emakhosikati akhe amphambukisa. 4Ngesikhatsi Solomoni akhula, emakhosikati akhe abeya ngekuya kuphambukisela inhlitiyo yakhe etithicweni tawo; inhlitiyo yakhe yayingasekatinikeli ngalokuphelele kuSimakadze longuNkulunkulu wakhe, njengenhlitiyo yeyise Davide. 5
11:5
Khu. 2:13
2 Khos. 23:13
Walandzela bo-Ashtarothe, sithicokati semaSidoni, naMoloki,“Moloki” ngesiHebheru “Milkhomi” sithico sema-Amoni lesasisinengiso. 6Ngako Solomoni wenta lokubi emehlweni aSimakadze. Akazange alandzele Simakadze ngalokuphelele, njengobe kwakwente uyise Davide.

7

11:7
Num. 21:29
2 Khos. 23:13
Entsabeni lengasemphumalanga neJerusalema Solomoni wakha indzawo lephakeme, wakhela Khemoshi, sithico semaMowabi lesisinengiso, wakhela naMoloki, sithico sema-Amoni lesisinengiso. 8Wabentela njalo bonkhe labafati bakhe betive, lababeshisa timphepho banikela nemihlatjelo kuletithico tabo.

9

11:9
1 Khos. 3:5
9:2
Simakadze watfukutselela Solomoni, ngobe inhlitiyo yakhe yayisukile kuSimakadze, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, labeke watibonakalisa kuye emahlandla lamabili. 10
11:10
1 Khos. 6:12
Nome abemalele Solomoni kutsi alandzele labanye bonkulunkulu, noko Solomoni akazange awulalele umyalo waSimakadze. 11
11:11
1 Sam. 15:28
28:17
1 Khos. 12:15
14:8
Ngako Simakadze wakhuluma kuSolomoni, watsi: “Njengobe sewente nje, wangete wasigcina sivumelwane sami netimiso tami, lengakuyala ngato, nakanjani umbuso wakho ngitawudzabula etandleni takho ngiwususe kuwe ngiwunike lomunye wetinceku takho. 12Kodvwa noko ngenca yeyihlo Davide, ngingeke ngikwente loko ngesikhatsi sakho. Ngiyakuwudzabula etandleni tendvodzana yakho. 13Kodvwa ngingeke ngidzabule wonkhe umbuso kuyo, kodvwa ngiyawuyinika sive sibe sinye ngenca yaDavide, inceku yami, nangenca yeJerusalema, lidolobha lengilikhetsile.”

Titsa taSolomoni

14Simakadze wase uvusela Solomoni sitsa, Hadadi, um-Edomu, labewendlu yasebukhosini baka-Edomu. 15

11:15
2 Sam. 8:14
1 Khr. 18:12
Kucala, ngesikhatsi Davide alwa nebaka-Edomu, Jowabe, labeyindvuna yemphi labekhuphukile kuyawungcwaba lasebafile, wafike wabhubhisa onkhe emadvodza aka-Edomu. 16Jowabe kanye nawo onkhe ema-Israyeli wahlala lapho, kwaze kwaphela tinyanga letisitfupha, baze bawabulala onkhe emadvodza aka-Edomu. 17Kodvwa Hadadi, labesengumfanyana, wabaleka waya eGibhithe kanye naletinye tinceku taka-Edomu letatisebentela uyise. 18Besuka kulakaMidiyani bacondza ePharani. Batsatsa emadvodza ePharani, bahamba nawo baya eGibhithe kuFaro, inkhosi yaseGibhithe. Faro wanika Hadadi indlu nemhlaba, wamupha nekudla.

19Faro wajabula kakhulu ngaHadadi, kangangekutsi wadzimate wamendzisela nemlamu wakhe, dzadzewabonkhosikati yakhe leyayinguThapenesi. 20DzadzewaboThapenesi wamtalela indvodzana, wayetsa libito watsi nguGenubathi, wase ukhuliswa yinkhosikati Thapenesi, ebukhosini. Genubathi-ke wakhula kanye nebantfwabaFaro.

21Ngesikhatsi Hadadi aseseGibhithe, wabe sewuyeva kutsi Davide, inkhosi, sewukhotseme, nekutsi Jowabe, indvuna yemphi, naye akasekho, sewufile. Hadadi wase ukhuluma kuFaro utsi: “Ngikhulule ngihambe, kuze ngibuyele eveni lakitsi.”

22Faro wambuta watsi: “Yini loyeswelako lapha, kutsi ungaze ucele kuhamba ubuyele eveni lakini?”

Hadadi wamphendvula watsi: “Kute, kodvwa ngikhulule ngihambe!”

23Nkulunkulu waphindze wamvusela lesinye sitsa Solomoni, lesasinguRezoni, umsa wa-Eliyada, labebaleke kumnumzane wakhe, Hadadezeri, inkhosi yaseSobha. 24

11:24
2 Sam. 5:7,9
1 Khos. 9:15,24
Wabutsa emadvodza amsingatsa, waba ngumholi welicembu lemavukelambuso. Ngesikhatsi Davide abhubhisa emabutfo aseSobha, lamavukelambuso ehlela eDamaseko, lapho efika ahlala khona aba baholi. 25Rezoni abesitsa sema-Israyeli ngaso sonkhe sikhatsi kusabusa Solomoni, naye engeta kulokuhlushwa Solomoni labehlushwa ngako nguHadadi. Ngako Rezoni wabusa eSiriya, acabana njalo na-Israyeli.

Setsembiso saNkulunkulu kuJerobowamu

26Jerobowamu, umsa waNebati, naye futsi wavukela Solomoni, inkhosi. Yena abengulomunye wetindvuna taSolomoni, awaka-Efrayimu waseSereda, unina bekungulomfelokati lekwakutsiwa nguSeruya.

27Lena yindzaba yakhe yekutsi wayivukela kanjani inkhosi. Solomoni bekakhe tibebesi,“tibebesi” nome “iMilo” wase ucedzela kuvala nalesikhala lesasiselubondzeni lweliDolobha laDavide, uyise. 28Jerobowamu-ke bekayindvodza leme kahle, kwatsi kube Solomoni abone kutsi lelijaha liwenta kahle kanganani umsebenti walo, wabe sewulibeka indvuna yemisebenti yonkhe leyayentiwa ngemphoco bendlu yakaJosefa.

29Ngaleto tikhatsi Jerobowamu watsi uphumela ngaphandle kweJerusalema, wahlangana na-Ahiya, umphrofethi waseShilo, embetse sembatfo lesisha. Bahlangana baba bobabili jwi, esigangeni. 30Ahiya wabamba lesembatfo lesisha labesembetse, wasidzabula ticephu letili-12, 31wase utsi kuJerobowamu: “Titsatsele ticephu tibe lishumi, ngobe nguloko Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lakushoko, utsi: ‘Buka la, ngitawudzabula umbuso esandleni saSolomoni nginike wena tive letilishumi. 32

11:32
Hla. 132:11
Kodvwa ngenca yenceku yami Davide, nangenca yeJerusalema lengiyikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli, yena utawusala nesive sinye. 33Ngitakwenta loku, ngobe bangishiyileNome “Solomoni ungishiyile” mine, bakhonta bo-Ashtarothe, sithicokati semaSidoni, naKhemoshi, sithico semaMowabi, naMoloki,NgesiHebheru “Milkhomi” sithico sema-Amoni, bangete bahamba ngendlela yami, bangete bakwenta lokuhle emehlweni ami, bangete batigcina netimiso tami nemitsetfo yami njengaDavide, uyise waSolomoni.

34“ ‘Kodvwa ngingeke ngiwutsatse wonkhe umbuso kuSolomoni. Ngimi lengimente umholi ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwakhe ngenca yaDavide, inceku yami, lengamkhetsa, naye wayilalela yonkhe imiyalo yami netimiso tami. 35Ngitawutsatsa umbuso esandleni semsa wakhe, nginike wena tive letilishumi. 36

11:36
2 Sam. 21:17
1 Khos. 15:4
2 Khos. 8:19
2 Khr. 21:7
Hla. 132:17
Taga 13:9
Umsa wakhe ngitamnika sive sibe sinye, kuze kutsi Davide, inceku yami, ihlale inesibane embikwami eJerusalema, lidolobha lengalikhetsela kutsi ngibeke Libito lami kulo. 37Noko-ke wena ngitakutsatsa ngikubeke ube ngumholi wabo bonkhe labo labafunwa yinhlitiyo yakho, utawuba yinkhosi etikwesive sema-Israyeli. 38
11:38
1 Khos. 3:14
9:4
Nawenta konkhe lengikuyale ngako, uhambe ngetindlela tami, wente lokuhle emehlweni ami ngekugcina timiso tami nemiyalo yami, njengaDavide, inceku yami, ngitawuba nawe. Ngiyawukwakhela luhlanga lwebukhosi loluyakuma njengalolwa lwaDavide, ngikunike sive sema-Israyeli. 39Titukulwane taDavide ngitatitfobisa ngenca yaloko, kodvwa noko kungabi kwaphakadze.’ ”

40Solomoni wetama kubulala Jerobowamu, kodvwa Jerobowamu wabalekela eGibhithe kuShishaki labeyinkhosi; wahlala lapho kwaze kwafa Solomoni.

Kufa kwaSolomoni

(2 Khr. 9:29-31)

41

11:41
2 Khr. 9:29
Leminye imininingwane ngekubusa kwaSolomoni, konkhe lakwenta nebuhlakaniphi bakhe kubhaliwe encwadzini yemilandvo yaSolomoni. 42Solomoni wabusela eJerusalema iminyaka lengema-40, abusa sonkhe sive sema-Israyeli. 43Solomoni wase uyakhotsama, wafihlwa edolobheni leyise Davide. Rehobowamu, umsa waSolomoni, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.