Siswati 1996 (SWA96)
10

Kuvakashela kwendlovukazi yaseSheba kaSolomoni

(2 Khr. 9:1-12)

101

10:1
2 Khr. 9:1
Mat. 12:42
Luk. 11:31
Indlovukazi yaseSheba yatsi kube ive ngeludvumo lwaSolomoni mayelana neLibito laSimakadze, yeta yatakumvivinya ngekumbuta imibuto lelukhuni. 2Yefika eJerusalema ihamba nalolukhulu ludvwendvwe, luchuba emakamela labetfwele tinandzisi, nemidlidlimba yegolide kanye neyematje laligugu. Yefika kaSolomoni yakhulumisana naye ngako konkhe lokwakusengcondvweni yayo. 3Solomoni wayiphendvula yonkhe leyo mibuto yayo. Kute ngisho namunye lowase waba lukhuni kakhulu enkhosini kutsi ikuchazele lendlovukazi. 4Yatsi kube lendlovukazi yaseSheba ikubone konkhe loko kuhlakanipha kwenkhosi Solomoni, kanye nesigodloNome “nelithempeli” labesakhile, 5nekudla labekudla etafuleni lakhe, nekuhlaliswa kwetindvuna takhe, netembatfo tetinceku takhe, netebaphatsi betindzebe takhe tekunatsa, neminikelo yekushiswa labeyenta ethempeliniNome “nendlela lenyuka ngayo naya ethempelini” laSimakadze, yamangala yaphela emandla.

6Yakhuluma enkhosini yatsi: “Impela lombiko lengatjelwa ngawo ngiseseveni lami macondzana netintfo lophumelele kutenta kanye namacondzana nekuhlakanipha kwakho uliciniso. 7Kodvwa angizange ngitikholwe tonkhe letintfo ngidzimate ngefika ngatibonela ngewami emehlo. Ngempela, angizange ngitjelwe ngisho nencenye yako konkhe loku lengikubonako; kuhlakanipha kwakho nemcebo wakho kungetulu kwaloko lengakuva ngematekelo. 8Maye, bayajabula labantfu bakakho! Maye, tiyajabula tindvuna takakho letihlala njalo time lapha embikwakho tilalele lokuhlakanipha kwakho. 9

10:9
1 Khos. 5:7
Akadvunyiswe Simakadze Nkulunkulu wakho, lokujabulele wakubeka esihlalweni sebukhosi baka-Israyeli. Ngenca yelutsandvo lwaSimakadze lwaphakadze lanalo nga-Israyeli, ukwente waba yinkhosi, kutsi utewubusa ngekungakhetsi nangekulunga.”

10Indlovukazi yase ipha inkhosi Solomoni igolide leyayingemakhilogremu labengaba ti-4 000, nemidlidlimba yetinandzisi kanye nematje laligugu. Akuzange kuphindze kufike tinandzisi letase taba tinyenti kwendlula leto letake tetfulwa yindlovukazi yaseSheba enkhosini Solomoni.

11

10:11
1 Khos. 9:26
[Imikhumbi yaHiramu leyayetfwala igolide iyitsatsa e-Ofiri, lapho yayiphindze itsatse nemitfwalo lemikhulu yetingodvo te-almugi neyematje laligugu. 12Inkhosi yayisebentisa letingodvo te-almugi ekwenteni tinsika telithempeli laSimakadze netesigodlo senkhosi, nasekwenteni emahabhu nemalire ebahlabeli. Ngako tingodvo letinyenti kangako te-almugi atizange tiphindze tifike eveni nome tibonwe kusukela ngalelo langa.]

13Inkhosi Solomoni yapha indlovukazi yaseSheba konkhe indlovukazi leyayikufisa naleyayikucelile, ngetulu kwaloko leyayiyiphe kona ngekwephana kwayo. Indlovukazi yase iyancandzeka ihamba nelibandla letimphekeleteli tayo yaya eveni lakubo.

Bunjinga benkhosi Solomoni

(2 Khr. 9:13-28)

14Njalo nje ngemnyaka Solomoni abemukela igolide leyayingemakhilogremu labengaba ti-23 000, 15ngaphandle kwemitselo yebahwebi neyebatsengisi leyayiphuma kuwo onkhe emakhosi ase-Arabiya kanye nakubabusi belive.

16Inkhosi Solomoni yakha emahawu lamakhulu langema-200 ngegolide legcotjiwe; lilinye lihawu lalakhiwe ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba matsatfu nencenye. 17

10:17
1 Khos. 7:2
Inkhosi yaphindze yenta lamanye emahawu lamancane langema-300 ngegolide legcotjiwe; lilinye lalakhiwe ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba mabili. Inkhosi yawabeka endlini yayo yeLihlatsi laseLebanoni.

18Inkhosi yabe seyenta lesikhulu sihlalo sebukhosi; yasakha ngematinyo endlovu, yabe seyisembesa ngegolide lecolisakele. 19Sihlalo sebukhosi sasinetitebhisi letisitfupha, kutsi lingemuva laso ngetulu libe nesihloko lesiyindingilizi. Lapha emaceleni lesihlalo sasinekwekubeka imikhono, eceleni kwaloko naloko kume libhubesi. 20Emabhubesi lali-12 abeme kuletitebhisi, linye ngala linye nangale kwesitebhisi sinye. Kute lokufanana naloko lokwase kwentiwa ngisho nome ngukumuphi umbuso. 21Tonkhe tindzebe taSolomoni tekunatsa tatentiwe ngegolide, kantsi tonkhe tintfo talapha endlini yeLihlatsi laseLebanoni tatentiwe ngegolide lecengekile. Kute nakunye lokwakwentiwe ngesiliva, ngobe isiliva yayingakabaluleki kakhulu ngaleto tikhatsi taSolomoni. 22Inkhosi yayinelubhuzane lwemikhumbi yekuhweba elwandle, ikanye nalena yaHiramu.Nome “yaseThashishi” nome “yaseSpaniya” Kanye ngeminyaka lemitsatfu yayibuya yetfwele igolide, nesiliva, nematinyo endlovu, netinkawu kanye netimfene.

23

10:23
1 Khos. 3:12
1 Khr. 29:25
2 Khr. 1:1
Inkhosi Solomoni yaba yinkhulu ngekunjinga nangekuhlakanipha, kwendlula onkhe emakhosi emhlaba. 24
10:24
1 Khos. 4:34
Wonkhe umhlaba wawufuna kuta kutawubona Solomoni nekutawulalela inhlakanipho Nkulunkulu labeyibeke enhlitiyweni yaSolomoni. 25Umnyaka ngemnyaka, wonkhe labeta kuye abefika nesipho: tintfo letentiwe ngesiliva, nangegolide, nemijiva, netikhali, netinandzisi, nemahhashi kanye neminyuzi.

26

10:26
1 Khos. 4:26
9:19
2 Khr. 1:14
Solomoni wabutsela ndzawonye tincola temphi nemahhashi; abenetincola temphi letatiyi-1 400, nemahhashi“emahhashi” nome “bagibeli betincola temphi” labeti-12 000, labewagcine emadolobheni etincola temphi, kanye naseJerusalema, lapho abehlala khona. 27Inkhosi yenta isiliva yandza eJerusalema, yaze yafanana nelukhetse, nemisedari yayiminyenti njengetihlahla temakhiwa etsafeni. 28
10:28
2 Khr. 1:16
Emahhashi aSolomoni bawatsenga eGibhithe“eGibhithe” kungahle kube “eMusuri” naseKuwe;Kungahle kube “iSilisiya” bahwebi basebukhosini babewatsenga eKuwe. 29Incola yemphi leyatsengwa eGibhithe iyinye yabita emakhilogremu labengaba sikhombisa esiliva, lihhashi lilinye libita emakhilogremu labengaba mabili. Nabo baphindze bawatsengisela onkhe emakhosi emaHethi newemaSiriya.