Siswati 1996 (SWA96)
1

Davide ebudzaleni bakhe

11Ngesikhatsi inkhosi Davide asamdzala kakhulu asakhulile ngeminyaka, abesahlala ngekuva emakhata, angasafutfumali, kwale nome tisebenti takhe setimembesa ngetingubo. 2Ngako tinceku takhe takhuluma kuye, tatsi: “Ake simane sifunele inkhosi litjitji lelitakuyinakekela liyonge, lilale eceleni kwayo, kuze inkhosi itfole kufutfumala.”

3Tinceku tafuna litjitji lelihle kulo lonkhe laka-Israyeli, taze tatfola Abishagi, labewaseShunemu, tamtsatsa tamletsa enkhosini. 4Lelitjitji lalilihle kakhulu; lavele layinakekela inkhosi, layonga, lahlala nayo, kodvwa inkhosi ayizange ilale nalo.

Kutibeka kwa-Adoniya

5

1:5
2 Sam. 3:4
15:1
1 Khr. 3:2
Adoniya, unina wakhe labenguHagithi, watibeka embili watsi: “Ngimi lotawuba yinkhosi.” Ngako walungisa tincola nemahhashi,Nome “nebagibeli bemahhashi” kanye nemadvodza langema-50 ekugijima embikwakhe. 6
1:6
2 Sam. 14:25
Uyise Davide abengazange amekhute, ambute nekumbuta atsi: “Uyentelani lentfo lenjana?” Adoniya abemuhle kakhulu, elama Absalomu.

7

1:7
1 Khos. 2:22,28
Adoniya wakhuluma naboJowabe, unina labenguSeruya, kanye na-Abiyatha, umphristi; nabo bamsekela. 8
1:8
2 Sam. 23:8
Kodvwa boSadoki, umphristi, naBhenaya, umsa waJehoyada, naNathani, umphrofethi, naShimeyi, naReyi,Nome “nebangani bakhe” kanye nabomahlalesangweni belikhetselo baDavide abazange batihlanganise na-Adoniya.

9

1:9
Josh. 15:7
18:16
Adoniya wanikela ngetimvu, nangetinkhomo, nangematfole labekhuluphele eTjeni laZohelethi,“laZohelethi” nome “Lenyoka” edvute na-Eni Rogeli. Wamema bonkhe bomnakabo, bantfwabenkhosi, kanye nawo onkhe emadvodza akaJuda labetindvuna tenkhosi, 10kodvwa akazange abameme boNathani, umphrofethi, naBhenaya, nabomahlalesangweni belikhetselo, naSolomoni, umnakabo.

Kubekwa kwaSolomoni

11Ngako Nathani wabuta Bhatisheba, unina waSolomoni, watsi: “Awukeva yini kutsi Adoniya, lotalwa nguHagithi, sewutibeke inkhosi, inkhosi yetfu Davide ingati. 12Manje-ke ase ngikweluleke kutsi imphilo yakho neyaSolomoni, indvodzana yakho, ungayisindzisa kanjani. 13Hamba uyewungena enkhosini Davide, ufike ukhulume kuye utsi: ‘Nkosi yami, awuzange ufunge yini kimi, mine ncekukati yakho, watsi: “Impela Solomoni, indvodzana yakho, iyawuba yinkhosi emvakwami, ihlale esihlalweni sami sebukhosi”? Pho, sekwenteke kanjani manje kutsi Adoniya bese uba yinkhosi?’ 14Utawutsi uselapho ukhuluma nenkhosi, ngite nami ngingene ngitewucinisa loko bewukusho.”

15Ngako Bhatisheba wahamba wayawubona inkhosi leyase igugile ekamelweni layo, lapho Abishagi, waseShunemu, abeyinakekela ayongela khona. 16Bhatisheba wakhotsama waguca embikwenkhosi.

Inkhosi yambuta yatsi: “Ufunani?”

17Wakhuluma kuyo watsi: “Nkhosi yami, wena, cobo lwakho, wafunga kimi, mine ncekukati yakho, ngaSimakadze Nkulunkulu wakho, watsi: ‘Solomoni, indvodzana yakho, uyawuba yinkhosi emvakwami, ahlale esihlalweni sami sebukhosi.’ 18Kodvwa manje Adoniya sewuyinkhosi, kodvwa inkhosi yami ayikwati loko. 19Sewente umhlatjelo ngetinkhomo letinyenti, nangematfole lakhuluphalisiwe, nangetimvu letinyenti, wamema bonkhe bantfwabenkhosi, na-Abiyatha, umphristi, naJowabe, indvuna yemphi, kodvwa akammemi Solomoni, inceku yakho. 20Nkhosi yami, onkhe emehlo aka-Israyeli abuke wena, kutsi atekuva kuwe kutsi ngubani lotawuhlala esihlalweni sebukhosi senkhosi yami, abe yinkhosi emvakwayo. 21Ngaphandle kwaloko, inkhosi itawutsi ingahamba iye kubakubo, mine nendvodzana yami, Solomoni, sitawuphatfwa njengemavukelambuso.”

22Watsi asakhuluma nenkhosi, kwefika Nathani, umphrofethi. 23Base babikela inkhosi, batsi: “Kukhona umphrofethi Nathani, lapha ngephandle.” Ngako Nathani waya wangena enkhosini, wefika wakhotsama abhekise buso bakhe phansi.

24Nathani wakhuluma watsi: “Nkhosi, ngitewubuta kutsi Adoniya sewumbeke kuba yinkhosi yini emvakwakho, nekutsi sewutawuhlala esihlalweni sakho sebukhosi yini? 25Lamuhla nje Adoniya sewehlile wayakwenta umhlatjelo ngetinkhomo letinyenti, nangematfole lakhuluphalisiwe, nangetimvu letinyenti. Umeme bonkhe bantfwabenkhosi, netindvuna temphi, na-Abiyatha, umphristi. Manje nje bayadla banatsa naye, batsi: ‘Lunwele loludze! Nkhosi Adoniya!’ 26Kodvwa mine, nceku yakho, naSadoki, umphristi, naBhenaya, umsa waJehoyada, kanye nenceku yakho, Solomoni, akasimemi. 27Kungabe loku kwentiwe yinkhosi yami yini ingasatitjeli netinceku tayo kutsi ngubani lotawuhlala esihlalweni sebukhosi senkhosi yami abe yinkhosi emvakwayo?”

28Davide, inkhosi, wakhuluma watsi: “Bitani Bhatisheba asondzele.” Ngako wasondzela, wema embikwenkhosi.

29

1:29
2 Sam. 4:9
Inkhosi yenta sifungo yatsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, longikhulule kuto tonkhe tinhlupheko tami, 30lamuhla ngitasigcina leso setsembiso lengasenta kuwe egameni laSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, kutsi Solomoni, indvodzana yakho, nguye lotawuba yinkhosi emvakwami, ahlale esihlalweni sami sebukhosi esikhundleni sami.”

31Ngako Bhatisheba wakhotsamisa buso bakhe wabubhekisa phansi, waguca embikwenkhosi, watsi: “Shangatsi inkhosi yami Davide angaphila phakadze!”

32Davide, inkhosi, wakhuluma watsi: “Ngenisani boSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, kanye naBhenaya, umsa waJehoyada.” Batsi kube befike embikwenkhosi, 33

1:33
2 Khr. 32:30
33:14
yakhuluma kubo yatsi: “Tsatsani tinceku tenkhosi yenu, nigibelise Solomoni, indvodzana yami, etikwemnyuzi wami, nimsingatse nehle naye, niye eGihoni. 34Nitawutsi ningefika lapho, boSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, batawube sebayamgcoba, bambeke abe yinkhosi etikwema-Israyeli. Nibobe senishaya kakhulu impalampala, nimemete nitsi: ‘Lunwele loludze! Nkhosi Solomoni!’ 35Nitawube senenyuka naye; nguye lotakuta atewuhlala esihlalweni sami sebukhosi, abuse esikhundleni sami. Sengimbeke inkhosi etikwa-Israyeli naJuda.”

36Bhenaya, umsa waJehoyada, waphendvula inkhosi, watsi: “Amen! Akube njalo! Shangatsi loko Simakadze, Nkulunkulu wenkhosi yami, lakushoko kungaba njalo! 37Njengobe Simakadze abenenkhosi yami, shangatsi angaba naye naSolomoni, khona atekwenta sihlalo sakhe sebukhosi sibe sikhulu kakhulu kunesihlalo sebukhosi senkhosi yami, inkhosi Davide!”

38

1:38
2 Sam. 8:18
1 Khr. 18:17
Ngako boSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, naBhenaya, umsa waJehoyada, nemaKherethi kanye nemaPhelethi“emaKherethi kanye nemaPhelethi” kusho kutsi “bomahlalesangweni benkhosi” behla bagibelise Solomoni etikwemnyuzi wenkhosi Davide, bamsingatsa baya naye eGihoni. 39
1:39
1 Sam. 10:24
2 Khos. 11:12
1 Khr. 29:22
Sadoki, umphristi, watsatsa luphondvo lwemafutsa ethendeni lelingcwele, wagcoba ngawo Solomoni. Base bashaya impalampala, bonkhe bantfu bamemetela batsi: “Lunwele loludze! Nkhosi Solomoni!” 40Bonkhe bantfu benyuka bamlandzela, bashaya nemintjingozi bajabule kakhulu, kwaze kwanyakata ngisho nemhlaba ngenca yemsindvo.

41Adoniya kanye nato tonkhe timenywa takhe bakuva loko, lapho sebacedzela kudla lidzili labo. Batsi kube beve kukhala kwempalampala, Jowabe wabuta watsi: “Wani lomsindvo longaka losedolobheni?”

42Watsi asakhuluma nje, kwefika Jonathani, umsa wa-Abiyatha, umphristi. Adoniya watsi: “Ngena. Indvodza leyetsembeke njengawe ifanele kuta netindzaba letimnandzi.”

43Jonathani waphendvula, watsi: “Cha, kute lokumnandzi! Inkhosi yetfu Davide sewubeke Solomoni kutsi abe yinkhosi. 44Inkhosi itfumele boSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, naBhenaya, umsa waJehoyada, nemaKherethi kanye nemaPhelethi,“emaKherethi kanye nemaPhelethi” kusho kutsi “bomahlalesangweni benkhosi” bamgibelisa emnyuzini wayo inkhosi. 45BoSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, sebamgcobe eGihoni kutsi abe yinkhosi. Besuke lapho ngekujabula, lidolobha nalo lananatela loko kujabula. Nguwo nje lomsindvo leniwuvako. 46Ngetulu kwaloko Solomoni sewutsetse indzawo yakhe esihlalweni sebukhosi; 47ngisho netindvuna tasebukhosini setifikile kutawuhalalisela inkhosi yetfu, Davide, tafike tatsi: ‘Shangatsi Nkulunkulu wakho angenta libito laSolomoni lidvume, latiwe kakhulu kunelakho, nesihlalo sakhe sebukhosi sibe sikhulu kakhulu kunesakho!’ Nenkhosi ivele yakhotsama khona embhedzeni wayo, 48yatsi: ‘Akadvunyiswe Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, lovumele emehlo ami kutsi lamuhla abone lowo longilandzelako esihlalweni sami sebukhosi!’ ”

49Tonkhe timenywa ta-Adoniya tatsi kube tikuve loko, tetfuka tatfutfumela, tasakateka, kwaba ngulowo nalowo wabaleka ngendlela yakhe. 50

1:50
Eks. 27:2
Kodvwa Adoniya, ngekwesaba lokukhulu labekuko ngaSolomoni, wesuka lapho wayawunkonkoshela timphondvo telilati. 51Solomoni watjelwa ngaleyo ndzaba, kwatsiwa: “Adoniya wesaba inkhosi Solomoni, sewunkonkoshele timphondvo telilati, utsi: ‘Inkhosi Solomoni ayifunge kimi lamuhla kutsi inceku yakhe angeke ayibulale ngenkemba.’ ”

52

1:52
1 Sam. 14:45
Solomoni waphendvula, watsi: “Nangabe phela atibonakalisa ayindvodza leyetsembekile, ngisho nelunwele lunye lwenhloko yakhe lungeke luwele phansi; kodvwa nakutfolakala lokubi kuye, utakufa.” 53Ngako Solomoni, inkhosi, watfumela emadvodza, afike amehlisa elatini. Adoniya weta wafike wakhotsama phansi embikwaSolomoni; Solomoni, inkhosi, wakhuluma kuye watsi: “Hamba ubuyele ekhaya lakho.”

2

Imiyalo yaDavide yekugcina kuSolomoni

21Kwatsi nase kusondzele sikhatsi saDavide sekufa, wabe sewuyala Solomoni, umsa wakhe, 2

2:2
Josh. 23:14
wakhuluma kuye watsi: “Sengitakufa njengebantfu bonkhe. Ngako cina, utibonakalise uyindvodza, 3
2:3
Dut. 17:18
29:9
Josh. 1:7
23:6
ucaphelisise konkhe lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wakho: Hamba etindleleni takhe, ugcine timiso takhe, nemiyalo yakhe, nemitsetfo yakhe, netimfanelo takhe, njengobe kubhaliwe emtsetfweni waMosi, khona utawuchuma kuko konkhe lokwentako, nome ngukuphi lapho uya khona, 4
2:4
2 Sam. 7:12
Hla. 132:11
kuze naSimakadze asigcine setsembiso sakhe lasenta kimi nakatsi: ‘Nangabe titukulwane takho ticaphelisisa kutsi tiphila njani, nangabe futsi tihamba ngekwetsembeka embikwami ngayo yonkhe inhlitiyo nangawo wonkhe umphefumulo wato, ungeke umeswele umuntfu loyawuhlala esihlalweni sebukhosi saka-Israyeli.’

5

2:5
2 Sam. 3:27
20:9
“Manje-ke, uyati kutsi Jowabe, umsa waSeruya, wentani kimi, nekutsi wentani kuletindvuna temphi letimbili bo-Abneri, umsa waNeri, na-Amasa, umsa waJetheri. Wababulala, wacitsa ingati yabo, kwaba shangatsi ngusemphini, kantsi bekusikhatsi sekuthula. Ngaleyo ngati yabo wabhoca ngayo libhande lakhe elukhalweni kanye neticatfulo takhe. 6Yenta kuye njengekubona nekuhlakanipha kwakho, kodvwa ungamyekeli aze atifele ngekuthula.

7

2:7
2 Sam. 17:27
19:31
“Kodvwa uboba nemusa kumadvodzana aBhazilayi wakaGileyadi, uwente abe ngulabanye balabo lotabodla nabo etafuleni lakho. Bema ngakimi bangisekela ngesikhatsi ngibalekela umnakenu Absalomu.

8

2:8
2 Sam. 16:5
19:16
“Khumbula, kutsi unaShimeyi, umsa waGera, umBhenjamini waseBhahurimu, lowangicalekisa kabuhlungu mhlazana ngiya eMahanayimu. Watsi naketa kutengihlangabeta eJordane, ngafunga kuye ngaSimakadze ngatsi: ‘Ngingeke ngikubulale ngenkemba.’ 9Kodvwa nyalo, ungamtsatsi njengemuntfu lote licala. Wena uyindvodza lenekuhlakanipha; utawukwati kutsi utakwenta njani kuye; wena nje ciniseka kutsi uyabulawa.”

Kufa kwaDavide

10

2:10
2 Sam. 5:7
Imis. 2:29
13:36
Davide wase uyakhotsama, wangcwatjwa eDolobheni laDavide. 11
2:11
2 Sam. 5:4
1 Khr. 3:4
29:26
Abesabuse sive sema-Israyeli iminyaka lengema-40. Iminyaka lesikhombisa abebusela eHebroni, kwatsi lengema-33 wabusela eJerusalema. 12Ngako Solomoni wahlala esihlalweni sebukhosi seyise Davide, kubusa kwakhe kwatinta.

Kufa kwa-Adoniya

13Adoniya, umsa waHagithi, wahamba waya kuBhatisheba, unina waSolomoni. Bhatisheba wambuta, watsi: “Ute ngekuthula yini?”

Waphendvula watsi: “Yebo, ngite ngekuthula. 14Kukhona lengicela kukukhuluma kuwe.”

Bhatisheba watsi: “Kulungile, ungakukhuluma.”

15

2:15
1 Khos. 1:5
1 Khr. 22:9
28:5
Watsi: “Njengobe wati, umbuso bekungewami. Israyeli wonkhe abesabheke kimi kutsi ngiyinkhosi yakhe. Kodvwa tintfo tajika, umbuso watsatfwa ngumnaketfu, ngobe lowo mbuso yena uwunikwe nguSimakadze. 16Manje sengicela intfo yinye kuwe. Ngicela ungali.”

Watsi: “Kulungile, ungakhuluma.”

17

2:17
1 Khos. 1:3
Wachubeka watsi: “Ngicela ungicelele inkhosi Solomoni, ngobe angeke ale kuwe, ungicelele kutsi anginike Abishagi, waseShunemu, kutsi atewuba ngumkami.”

18Bhatisheba wamphendvula, watsi: “Kulungile, ngitakukhulumela enkhosini.”

19Watsi Bhatisheba nakaya enkhosini Solomoni kuyawukhulumela Adoniya, inkhosi yasukuma yamhlangabeta, yamkhotsamela, yase ihlala phansi esihlalweni sayo sebukhosi. Bekanesihlalo sebukhosi lesasiletselwe unina, lafike wahlala kuso, ngesekudla senkhosi.

20Bhatisheba wakhuluma watsi: “Nginesicelo lesincane lengicela kusetfula kuwe, ngicela ungemukele.”

Inkhosi yaphendvula yatsi: “Kulungile, make, setfule; ngiyakwemukela.” 21Wase utsi: “Mane utsatse Abishagi, waseShunemu, umnike Adoniya, umnakenu, ashade naye.”

22

2:22
1 Khos. 1:7,19
Inkhosi Solomoni yaphendvula unina yatsi: “Umcelelani Abishagi, waseShunemu, kutsi abe ngumka-Adoniya? Ungamane sale umcelela bukhosi. Empeleni ungumnaketfu lomdzala, kantsi futsi na-Abiyatha, umphristi, kanye naJowabe, umsa waSeruya, bangakuye!”

23Inkhosi Solomoni yafunga ngaSimakadze, yatsi: “Shangatsi Nkulunkulu angangishaya ngife, nangabe Adoniya angakakhokhi ngekuphila kwakhe ngalesicelo lasentile! 24Ngifunga kuphila kwaSimakadze longuyena angimise esihlalweni sebukhosi sababe Davide, setsembiso sakhe usigcinile, wase ungipha umbuso mine kanye netitukulwane tami. Yebo, ngifunga kuphila kwaSimakadze kutsi Adoniya utakufa lamuhla loku!”

25Ngako inkhosi Solomoni yatfumela Bhenaya, umsa waJehoyada, waya ku-Adoniya, wafike wambulala.

Kudzingiswa kwa-Abiyatha nekufa kwaJowabe

26

2:26
1 Sam. 22:20
2 Sam. 15:24
Inkhosi Solomoni yakhuluma ku-Abiyatha, umphristi, yatsi: “Ncandzeka, ubuyele ekhaya kini e-Anathothi. Kufanele ufe, kodvwa ngingeke ngikubulale nyalo, ngobe wetfwala libhokisi lesivumelwane saSimakadze Somandla embikwababe, Davide, wabambisana nababe kuto tonkhe tinkinga takhe.” 27
2:27
1 Sam. 2:30
Solomoni wase ukhipha Abiyatha esikhundleni sebuphristi baSimakadze, ngako lagcwaliseka kanjalo livi laSimakadze labelikhulume eShilo ngemndeni wa-Eli.

28Jowabe weva ngaloko lekwase kwentekile. Jowabe abedudene na-Adoniya, noko akazange ahambisane na-Absalomu. Jowabe wabaleka waya ethendeni lebukhona baSimakadze, wafike wankonkoshela timphondvo telilati. 29

2:29
1 Khos. 1:50
Inkhosi Solomoni yeva kutsi Jowabe abesabalekele ethendeni laSimakadze, wafike wankonkoshela lilati. Ngako Solomoni watfumela Bhenaya, umsa waJehoyada, watsi kuye:

“Hamba, ufike umbulale!”

30Ngako Bhenaya wangena ethendeni laSimakadze, wafike watsi kuye: “Inkhosi itsi: ‘Phuma!’ ”

Kodvwa waphendvula watsi: “Cha, ngitawufela lapha.”

Bhenaya wahamba wayawubika enkhosini, watsi: “Jowabe ungiphendvule kanjena.”

31

2:31
Eks. 21:14
Inkhosi yatfumela Bhenaya yatsi: “Yenta njengobe asho. Mbulale, bese uyamngcwaba, khona kungetiwuba khona nome munye endlini yababe loyawuba nelicala lengati lengenacala ngalabantfu lababulawa nguJowabe. 32
2:32
2 Sam. 3:27
20:9
Simakadze utamkhokhisa lengati layicitsa; ngaphandle kwemvume yababe Davide, wabulala emadvodza lamabili ngenkemba. Bobabili, bo-Abneri, umsa waNeri, indvuna yemphi yaka-Israyeli, na-Amasa, umsa waJetheri, indvuna yemphi yakaJuda, babencono, bacotfo kakhulu kunaye. 33
2:33
2 Sam. 3:29
Shangatsi licala lekucitfwa kwengati yabo lingaba setikwenhloko yaJowabe nasetitukulwane takhe phakadze naphakadze; kodvwa Davide netitukulwane takhe, nendlu yakhe, nesihlalo sakhe sebukhosi kuyakuba nekuthula kwaSimakadze phakadze naphakadze.”

34Ngako Bhenaya, umsa waJehoyada, wahamba wafike wabulala Jowabe; wangcwatjwa eveni lakhe,Nome “ethuneni lakhe” ehlane. 35

2:35
1 Sam. 2:35
1 Khos. 4:4
1 Khr. 29:22
Inkhosi yabeka Bhenaya, umsa waJehoyada, kutsi aphatse umbutfo esikhundleni saJowabe, kwase kutsi esikhundleni sa-Abiyatha wabeka Sadoki, umphristi.

Kufa kwaShimeyi

36Inkhosi yatfumela kuShimeyi umlayeto lotsi: “Takhele indlu eJerusalema uhlale khona, kodvwa ungacali uye kulenye indzawo. 37Mhlazana waphuma nje wewela Sigodzi saseKhidroni, ubovele wati kutsi utakufa; licala lengati yakho liyawubasetikwakho.”

38Shimeyi waphendvula inkhosi, watsi: “Loko lokushoko kuhle kakhulu, nkhosi. Inceku yakho itakwenta loko lokushiwo yinkhosi.” Shimeyi wahlala eJerusalema sikhatsi lesidze.

39

2:39
1 Sam. 27:2
Kodvwa emvakweminyaka lemitsatfu, tigcili takhe letibili teca tabalekela kumsa waMakha, longu-Akhishi, inkhosi yaseGathi. Shimeyi watjelwa kwatsiwa: “Tigcili takho tiseGathi.” 40Watsi kube akuve loko, wekhweta sihlalo embongolweni yakhe wagibela kuyo waya ku-Akhishi eGathi, kuyawufuna letigcili takhe. Ngako Shimeyi waya eGathi, walandza letigcili takhe wabuya nato.

41Kwatsi kube Solomoni abikelwe kutsi Shimeyi sewusukile eJerusalema waya eGathi, nekutsi sewubuyile, 42inkhosi yabita Shimeyi, yatsi kuye: “Angizange ngikufungise ngaSimakadze yini, ngakuyala ngatsi: ‘Mhlazana waphuma waya kulenye indzawo, ubovele wati kutsi utakufa’? Ngaleso sikhatsi wakhuluma kimi, watsi: ‘Loko lokushoko kuhle. Ngitakwenta.’ 43Manje-ke, awusekasigcini ngani leso sifungo sakho kuSimakadze, ugcine lomyalo lengakunika wona?”

44

2:44
2 Sam. 16:5
Hla. 54:5
62:12
Inkhosi yachubeka yakhuluma kuShimeyi, yatsi: “Nawe uyakwati enhlitiyweni yakho konkhe lokubi lowakwenta kubabe Davide. Manje-ke Simakadze utakukhokhela ngaloko lokubi lowakwenta. 45Kodvwa inkhosi Solomoni itawubusiswa, nesihlalo sebukhosi saDavide siyawuhlala siphephile ngaSimakadze phakadze naphakadze.”

46Inkhosi yase itfuma Bhenaya, umsa waJehoyada, waphumela ngephandle wafike wagadla kuShimeyi wamlahla phansi; wafa.

Umbuso wonkhe wasima ngalokuphelele etandleni taSolomoni.