Siswati 1996 (SWA96)
1

Davide ebudzaleni bakhe

11Ngesikhatsi inkhosi Davide asamdzala kakhulu asakhulile ngeminyaka, abesahlala ngekuva emakhata, angasafutfumali, kwale nome tisebenti takhe setimembesa ngetingubo. 2Ngako tinceku takhe takhuluma kuye, tatsi: “Ake simane sifunele inkhosi litjitji lelitakuyinakekela liyonge, lilale eceleni kwayo, kuze inkhosi itfole kufutfumala.”

3Tinceku tafuna litjitji lelihle kulo lonkhe laka-Israyeli, taze tatfola Abishagi, labewaseShunemu, tamtsatsa tamletsa enkhosini. 4Lelitjitji lalilihle kakhulu; lavele layinakekela inkhosi, layonga, lahlala nayo, kodvwa inkhosi ayizange ilale nalo.

Kutibeka kwa-Adoniya

5

1:5
2 Sam. 3:4
15:1
1 Khr. 3:2
Adoniya, unina wakhe labenguHagithi, watibeka embili watsi: “Ngimi lotawuba yinkhosi.” Ngako walungisa tincola nemahhashi,Nome “nebagibeli bemahhashi” kanye nemadvodza langema-50 ekugijima embikwakhe. 6
1:6
2 Sam. 14:25
Uyise Davide abengazange amekhute, ambute nekumbuta atsi: “Uyentelani lentfo lenjana?” Adoniya abemuhle kakhulu, elama Absalomu.

7

1:7
1 Khos. 2:22,28
Adoniya wakhuluma naboJowabe, unina labenguSeruya, kanye na-Abiyatha, umphristi; nabo bamsekela. 8
1:8
2 Sam. 23:8
Kodvwa boSadoki, umphristi, naBhenaya, umsa waJehoyada, naNathani, umphrofethi, naShimeyi, naReyi,Nome “nebangani bakhe” kanye nabomahlalesangweni belikhetselo baDavide abazange batihlanganise na-Adoniya.

9

1:9
Josh. 15:7
18:16
Adoniya wanikela ngetimvu, nangetinkhomo, nangematfole labekhuluphele eTjeni laZohelethi,“laZohelethi” nome “Lenyoka” edvute na-Eni Rogeli. Wamema bonkhe bomnakabo, bantfwabenkhosi, kanye nawo onkhe emadvodza akaJuda labetindvuna tenkhosi, 10kodvwa akazange abameme boNathani, umphrofethi, naBhenaya, nabomahlalesangweni belikhetselo, naSolomoni, umnakabo.

Kubekwa kwaSolomoni

11Ngako Nathani wabuta Bhatisheba, unina waSolomoni, watsi: “Awukeva yini kutsi Adoniya, lotalwa nguHagithi, sewutibeke inkhosi, inkhosi yetfu Davide ingati. 12Manje-ke ase ngikweluleke kutsi imphilo yakho neyaSolomoni, indvodzana yakho, ungayisindzisa kanjani. 13Hamba uyewungena enkhosini Davide, ufike ukhulume kuye utsi: ‘Nkosi yami, awuzange ufunge yini kimi, mine ncekukati yakho, watsi: “Impela Solomoni, indvodzana yakho, iyawuba yinkhosi emvakwami, ihlale esihlalweni sami sebukhosi”? Pho, sekwenteke kanjani manje kutsi Adoniya bese uba yinkhosi?’ 14Utawutsi uselapho ukhuluma nenkhosi, ngite nami ngingene ngitewucinisa loko bewukusho.”

15Ngako Bhatisheba wahamba wayawubona inkhosi leyase igugile ekamelweni layo, lapho Abishagi, waseShunemu, abeyinakekela ayongela khona. 16Bhatisheba wakhotsama waguca embikwenkhosi.

Inkhosi yambuta yatsi: “Ufunani?”

17Wakhuluma kuyo watsi: “Nkhosi yami, wena, cobo lwakho, wafunga kimi, mine ncekukati yakho, ngaSimakadze Nkulunkulu wakho, watsi: ‘Solomoni, indvodzana yakho, uyawuba yinkhosi emvakwami, ahlale esihlalweni sami sebukhosi.’ 18Kodvwa manje Adoniya sewuyinkhosi, kodvwa inkhosi yami ayikwati loko. 19Sewente umhlatjelo ngetinkhomo letinyenti, nangematfole lakhuluphalisiwe, nangetimvu letinyenti, wamema bonkhe bantfwabenkhosi, na-Abiyatha, umphristi, naJowabe, indvuna yemphi, kodvwa akammemi Solomoni, inceku yakho. 20Nkhosi yami, onkhe emehlo aka-Israyeli abuke wena, kutsi atekuva kuwe kutsi ngubani lotawuhlala esihlalweni sebukhosi senkhosi yami, abe yinkhosi emvakwayo. 21Ngaphandle kwaloko, inkhosi itawutsi ingahamba iye kubakubo, mine nendvodzana yami, Solomoni, sitawuphatfwa njengemavukelambuso.”

22Watsi asakhuluma nenkhosi, kwefika Nathani, umphrofethi. 23Base babikela inkhosi, batsi: “Kukhona umphrofethi Nathani, lapha ngephandle.” Ngako Nathani waya wangena enkhosini, wefika wakhotsama abhekise buso bakhe phansi.

24Nathani wakhuluma watsi: “Nkhosi, ngitewubuta kutsi Adoniya sewumbeke kuba yinkhosi yini emvakwakho, nekutsi sewutawuhlala esihlalweni sakho sebukhosi yini? 25Lamuhla nje Adoniya sewehlile wayakwenta umhlatjelo ngetinkhomo letinyenti, nangematfole lakhuluphalisiwe, nangetimvu letinyenti. Umeme bonkhe bantfwabenkhosi, netindvuna temphi, na-Abiyatha, umphristi. Manje nje bayadla banatsa naye, batsi: ‘Lunwele loludze! Nkhosi Adoniya!’ 26Kodvwa mine, nceku yakho, naSadoki, umphristi, naBhenaya, umsa waJehoyada, kanye nenceku yakho, Solomoni, akasimemi. 27Kungabe loku kwentiwe yinkhosi yami yini ingasatitjeli netinceku tayo kutsi ngubani lotawuhlala esihlalweni sebukhosi senkhosi yami abe yinkhosi emvakwayo?”

28Davide, inkhosi, wakhuluma watsi: “Bitani Bhatisheba asondzele.” Ngako wasondzela, wema embikwenkhosi.

29

1:29
2 Sam. 4:9
Inkhosi yenta sifungo yatsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, longikhulule kuto tonkhe tinhlupheko tami, 30lamuhla ngitasigcina leso setsembiso lengasenta kuwe egameni laSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, kutsi Solomoni, indvodzana yakho, nguye lotawuba yinkhosi emvakwami, ahlale esihlalweni sami sebukhosi esikhundleni sami.”

31Ngako Bhatisheba wakhotsamisa buso bakhe wabubhekisa phansi, waguca embikwenkhosi, watsi: “Shangatsi inkhosi yami Davide angaphila phakadze!”

32Davide, inkhosi, wakhuluma watsi: “Ngenisani boSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, kanye naBhenaya, umsa waJehoyada.” Batsi kube befike embikwenkhosi, 33

1:33
2 Khr. 32:30
33:14
yakhuluma kubo yatsi: “Tsatsani tinceku tenkhosi yenu, nigibelise Solomoni, indvodzana yami, etikwemnyuzi wami, nimsingatse nehle naye, niye eGihoni. 34Nitawutsi ningefika lapho, boSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, batawube sebayamgcoba, bambeke abe yinkhosi etikwema-Israyeli. Nibobe senishaya kakhulu impalampala, nimemete nitsi: ‘Lunwele loludze! Nkhosi Solomoni!’ 35Nitawube senenyuka naye; nguye lotakuta atewuhlala esihlalweni sami sebukhosi, abuse esikhundleni sami. Sengimbeke inkhosi etikwa-Israyeli naJuda.”

36Bhenaya, umsa waJehoyada, waphendvula inkhosi, watsi: “Amen! Akube njalo! Shangatsi loko Simakadze, Nkulunkulu wenkhosi yami, lakushoko kungaba njalo! 37Njengobe Simakadze abenenkhosi yami, shangatsi angaba naye naSolomoni, khona atekwenta sihlalo sakhe sebukhosi sibe sikhulu kakhulu kunesihlalo sebukhosi senkhosi yami, inkhosi Davide!”

38

1:38
2 Sam. 8:18
1 Khr. 18:17
Ngako boSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, naBhenaya, umsa waJehoyada, nemaKherethi kanye nemaPhelethi“emaKherethi kanye nemaPhelethi” kusho kutsi “bomahlalesangweni benkhosi” behla bagibelise Solomoni etikwemnyuzi wenkhosi Davide, bamsingatsa baya naye eGihoni. 39
1:39
1 Sam. 10:24
2 Khos. 11:12
1 Khr. 29:22
Sadoki, umphristi, watsatsa luphondvo lwemafutsa ethendeni lelingcwele, wagcoba ngawo Solomoni. Base bashaya impalampala, bonkhe bantfu bamemetela batsi: “Lunwele loludze! Nkhosi Solomoni!” 40Bonkhe bantfu benyuka bamlandzela, bashaya nemintjingozi bajabule kakhulu, kwaze kwanyakata ngisho nemhlaba ngenca yemsindvo.

41Adoniya kanye nato tonkhe timenywa takhe bakuva loko, lapho sebacedzela kudla lidzili labo. Batsi kube beve kukhala kwempalampala, Jowabe wabuta watsi: “Wani lomsindvo longaka losedolobheni?”

42Watsi asakhuluma nje, kwefika Jonathani, umsa wa-Abiyatha, umphristi. Adoniya watsi: “Ngena. Indvodza leyetsembeke njengawe ifanele kuta netindzaba letimnandzi.”

43Jonathani waphendvula, watsi: “Cha, kute lokumnandzi! Inkhosi yetfu Davide sewubeke Solomoni kutsi abe yinkhosi. 44Inkhosi itfumele boSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, naBhenaya, umsa waJehoyada, nemaKherethi kanye nemaPhelethi,“emaKherethi kanye nemaPhelethi” kusho kutsi “bomahlalesangweni benkhosi” bamgibelisa emnyuzini wayo inkhosi. 45BoSadoki, umphristi, naNathani, umphrofethi, sebamgcobe eGihoni kutsi abe yinkhosi. Besuke lapho ngekujabula, lidolobha nalo lananatela loko kujabula. Nguwo nje lomsindvo leniwuvako. 46Ngetulu kwaloko Solomoni sewutsetse indzawo yakhe esihlalweni sebukhosi; 47ngisho netindvuna tasebukhosini setifikile kutawuhalalisela inkhosi yetfu, Davide, tafike tatsi: ‘Shangatsi Nkulunkulu wakho angenta libito laSolomoni lidvume, latiwe kakhulu kunelakho, nesihlalo sakhe sebukhosi sibe sikhulu kakhulu kunesakho!’ Nenkhosi ivele yakhotsama khona embhedzeni wayo, 48yatsi: ‘Akadvunyiswe Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, lovumele emehlo ami kutsi lamuhla abone lowo longilandzelako esihlalweni sami sebukhosi!’ ”

49Tonkhe timenywa ta-Adoniya tatsi kube tikuve loko, tetfuka tatfutfumela, tasakateka, kwaba ngulowo nalowo wabaleka ngendlela yakhe. 50

1:50
Eks. 27:2
Kodvwa Adoniya, ngekwesaba lokukhulu labekuko ngaSolomoni, wesuka lapho wayawunkonkoshela timphondvo telilati. 51Solomoni watjelwa ngaleyo ndzaba, kwatsiwa: “Adoniya wesaba inkhosi Solomoni, sewunkonkoshele timphondvo telilati, utsi: ‘Inkhosi Solomoni ayifunge kimi lamuhla kutsi inceku yakhe angeke ayibulale ngenkemba.’ ”

52

1:52
1 Sam. 14:45
Solomoni waphendvula, watsi: “Nangabe phela atibonakalisa ayindvodza leyetsembekile, ngisho nelunwele lunye lwenhloko yakhe lungeke luwele phansi; kodvwa nakutfolakala lokubi kuye, utakufa.” 53Ngako Solomoni, inkhosi, watfumela emadvodza, afike amehlisa elatini. Adoniya weta wafike wakhotsama phansi embikwaSolomoni; Solomoni, inkhosi, wakhuluma kuye watsi: “Hamba ubuyele ekhaya lakho.”